Zala, 1948. május (53. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-08 / 105. szám

io48. mc-jus 8 2 ALA f? Hatalmas sztrájkhullám bénítja meg NyuQaín ésn etors&ú. g éleiéi A nyugatnémetországi sztrájkhullám általános sztrájkká fejlődőit Hannover forgalma teljesen megbénult, nneri a gázipari munkások sztrájkbalépósét kővetően a közlekedési és postaalkalmazottak is elhatározták a munka beszüntetését. A városban és környékén az újságok sem jelennek meg. A sztrájk közben Alsószászország kisebb városaira és Bajorországra is kiterjedt. Sztrájkba léptek Hannover összes gép- és moztíonygyári munkásai. Nílrnbergben, Münchenben és Kassaiban és az amerikai övezet több városában szintén megállt az ólet. Hamburgban a villamosalkalmazottak sztrájkja bón'íja meg a közlekedést. Az a tény, hogy a sztrájk az amerikai övezetben egyre általánosabbá válik, bizonyltja, hogy a német munkásság egységesen lép harcba az egész angolszász elnyomó és kiéheztető politikája ellen. Hyugatnémetország francia övezetében is a munkásság sztrájkra készül. Kizárás A nagykanizsai Egységéi zotts(ig jjóváhagyta a kiskanizsai Egység- bizottság azon határozatát, amely szerint Ipolyi (Herjavecz) Lajost 'kizárta a MKP tagjai sorából, mert nem tartotta méltónak arra, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának és ezen belül a Magyar Kommunista Párt­nak tagja legyen. Ezt a határozatot az indokolja, hogy Ipolyi a nyilas- párt- szervezője volt, a Kommunista Pártba befurakodott és a felszaba­dulás utáni magatartása, is népelle- nes volt. Kétségtelen, hogy a pártot csak fedőszervnek használta. HÍREK Napirend : Május 8. szombat. Róm. kát. Mihály. Prot. Gizella, üjgörög János. ß Nap kel 5 óra 17 perckor, nyuqszik 20 óra 5 perckor. — ß Ho!d kel 4 óra 24 pe'ckor, mugsziK 20 óra 54 perc-or. 1887. Alexander Uijanovot, Lenin báty­ját, a III. Sándor <^r elleni merénylet miatt kivégzik. 1897. Lenn megérkezik hároméves száműzetése helyére Suosenszkoje faluba. 194-. Jodl és Dönitz aláírják Német­ország feltételnéiküii megadását. — Eljegyzés Farkas Károly Maort tisztviselő el jég}’©/, te Boross Luciát. (Minden 'külön értesítés helyett). — Bai/ada-estet rendeztek szerdán este a gimná­zium. növendékei. Az iskola regős­csoportja két nagyobb balladát — Biró Máté es Kőmives Kelemen balladáját — mutatott be, kíséret­ként pedig két népdalt jelenítettek meg, valamint- a Tünkösdölő egy dunántúli változatát és egy ver­bunkost adtak elő. A gimnáziumi regősök igyekezető, hogy a népi'kultúránknak ezeket a legszebb és legmaradandóbb alko­tásait megismertesse és egyben meg is szerettesse a kanizsai közönség­gel, úgy érezzük, sikerrel járt. A szereplők szépen beleélték magúkat a balladák borongás hangulatába és táncaikkal élénken tükrözték vissza az indulatok hullámzását. Vala- - mennyi szereplő közül kimagaslik Vass György, akinek remek tánc tu­dását és mczgástechnikáját nem le­het eléggé dicsérni. Doktor Juhász Miklós gimnáziumi vezető-tanár irányításával a regőseso- port olyan komoly előlialadást tett és munkája annyira megfelel a modern szabadművelődési szellemnek, hogy a szabadművelődési körzet vezetője meg­hívta a csoportot vendégszereplésre Hosszuvölgy, Zalaszeníbalázs, Lovászi és Bucsuta községekbe. Ez utóbbi he­lyen pünkösd vasárnapján tartja meg a község falunapját s a regőscsoport, mint vendég, itt mutatja be legjobb népi számait. * Dicsérőleg keli megemlékezni a Rei. Nőszövetség anyáknapi műsoráról is, ami szabadművelődési szempontból szintén kifogástalan volt. Kigyóssy Lászlóné kulturális titkár helyes érzék­kel állította össze a műsort. A szerep­lők, kicsinyek, és fiatalok, egyaránt értékes népi és irodalmi számokkal szerepeltek. A vezető érdeme, hogy az ünnepély nem vált érzelgőssé, noha tárgyánál fogva ez könnyen megtör- íörténhetett volna, hanem bensőséges volta mellett mindvégig megőrizte a komoly irodalmi és népi kulturális zinvonalát. — Dr. í. —s A hároméves terv gyakorlatban: Rövidesen megkezdik a leégett dohányraktár újjáépítését A íanoncotthon részére 40.000 forintot ki a tervhivatal Ősasra beköHöihetö lesz a 150 újjáépülő kislakás ros főjegyzője a napokban Bu­dapesten járt és az Országos Földbirtokrendező Tanácsnál sürgette a Batthyányi Strattmlm féle elkobzott ingatlan, a volt in- ternáló-tábor kiutalását a »Poiai János tanoncotthon<< számára. A főjegyző oiyan értesüléseket ka­pott, hogy a közeli napokban döntés történik ebben a rég húzódó ügyben és az épület átalakítását a tervhiva­tal által már rendelkezésre bocsá­tott 40.000 forinttal azonnal meg­kezdhetik. A volt internáló-tábor épülete elég nagy ahhoz, hogy otthont biztosítson a Dózsa György népi kollégium részéire js, aímely mint a Zala megírta, a Dózsa lakta­nyában ideiglenes ej helyezést nyert. Miután a tanoncotthon- ban is bentlakók lesznek1, a két; intézmény közös konyhája ' és közös felügyelete olcsóbbá ten­né mind a két intézmény miükö- désé'í. A Zala már többizben meg­emlékezett a barakkok helyén épülő 150 kislakásról amelynek! a munkálatai, ha befejeződnek, nagy mértékben enyhül a nag-y- I kanjzsaj lakáshiány. A lebontási és építési munká­latok már itt is kezdetét vették és remélhető, őszre beköltözhető tesz 150 egészséges kislakás, amelyek egy kétszobából kony­hából állanak és úgy vízvezeték­kel, mint csatornázással el lesz-,, nek látva. A tervbe vett és már folyamat­ban lévő építkezések, beleértve, a kórházban folyó nagy újjáépí­tési munkálatokat teljes egé­szében megszüntetik majd az építőiparban még mindig meglé­vő komoly munkanélküliséget, p célból ma Budapestre utaztak a: nagykanizsai MÉMOSz kikül­döttjei, Modrovits János és Bölcsföldi Lajos, hogy az illeté­kes hatóságoknál megsürgessék' a már elhatározott és a három­éves tervben biztosított építke­zések mihamarabbi megkezdé­sét, illetve befejezését. Arra kérik a Tervhivatalt, hogy a' szükséges összegeket hn csássa rendelkezésre, aminek annál is inkább semmi akadálya sincs, mert azok költségvetési tételek. MNDSz gyermeknap máj. 23 án — Nem akadt dolga a rendőrség­nek az országos vásáron Rendőri szempontból a legutóbbi kanizsai országos vásár szokatlanul csendes volt. Zsebe lés nem történt — mondja a hivatalos rendőri je­lentés, a rendőri fogdába egyetlen beldsérés sem volt. Csupán egy pa­nasz esett: egy a-sszony bejelentette, hogy eltűnt az- élelmiszer jegye . és tiz forintja. Viszont az is lehet: elvesztette. A vásári szélcsendnek az oka bizonyára az, hogy az ellen­őrzés szigorúbb s a tágas helyen tökéletesebb. — Felhívjuk a »Pannónia« Szőlősgazdák bőr­ös gyümölceértókesitő szövetkezet© felszámolás alatt nagykanizsai cég hitelezőit, hogy követelésüket 8 na­pon belül jelentsék be. Bejelentése­ket a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. megbízásunkból átveszi. Gzifra László. BarbaMűs Antal, Mates György felszámolók. Nagykanizsaiak találkozóhelye Zala­egerszegen a GOSZTONYL vendéglő é* étterem. Meghívó. Folyó hó 9-én, vasárnap délután 2 órai kezdettel a iazsítafei csárda kertheiyiségéi fnegnyitam. Pogányvári borok. Hideg és meleg ételek. Kitűnő zene. Szives pártfogást kér: Szíva Imre vendéglős. A „Zala“ holnapi számában közöljük az uj nyári menet­rendet. Versenytárgyalási hirdetmény A földművelésügyi minisztérium ! •Nagykanizsán a gazdasági iskola te­rületén a 3 éves terv keretén belül tangazdaság építését határozta el. Á fenti iskola részére szükséges: 1. magtár-siló, istálló és színek. 2. állami sertés- és baromfiólak. 3. gazdasági alkalmazottak lakóépülete (2 drb. előszoba, konyha, kamra és egyszobás hálófülkés lakás). 4. szé­napajta, 5. .tengeri góró, 6. alkalma­zottak melléképülete, építési mun­kálataira Nagykanizsa- város terüle­tére korlátod ünylvános versenytár­gyalást tart. A tervek, ki Írási műveletek az iskola hivatalos -helyiségében (Ady E. u. 74/a) naponkint 10—12 óra között tekinthetők meg és ugyanott lehet az ajánlati űrlapokat besze­rezni oldalankénti 10 filléres áron. Az ajánlatok benyújtásának ha­tárideje 1948. május hó 20-án déli 12 óra. Bővebb felvilágosítást az ügyben a gazdaképző iskola igazgatósága nyűit naponkint 10—12 óra között. A munkálatok költségei a 3 érés terv keretén belül szabály szerűen biztosítva vannak. A munkanyertes vállalkozók anyagbeszerzésre az aján­lati összeg 30 százalékát előlegként megkaphatják. Nagykanizsa, 1948. május hó 7. Az iskola igazgatósága. A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától «ate 6 óiáig. Kedden egész nap és pén­teken délután női gőzfürdő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom