Zala, 1948. május (53. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-08 / 105. szám

ZA La A Standard OH igazgatói a háború alatt 29 millió dollárért eladiák a németeknek A Zala több cikkben leplezte 1© a Magyar Amerikai Olajipar üzleti gesztiéit és okmányszerűen bebizo­nyította-, hogy a vállalat nem arra törekedett, hogy elősegítse a magyar népi demokrácia gazdasági életének fejlődését és ezzel a dolgozók jólétét, hanem ellenkezőleg a magyar föld kincsével úgy gazdálkodott, hogy ab­ból ne gyarapodhasson az-ujjáépütés lendületében levő ország. Leleplez­tük, hogy addig, amíg- évente 250 millió köbméter gáz száll a levegőbe, — amely mennyiség bőségesen ele­gendő léim© nagy Budapest tüzelő anyaggal _ való ellátására, — addig Nagykanizsa dolgozói nem tudnak hozzájutni ahhoz a- jütőenergiához, amely határaikból ömlik a levegőbe. Kerestük, kutattuk ennek az okát. Hosszú ideig nem tudtunk magya­rázatot találni arra, hogy a Maori a nagy hasznot jelentő' gázt miért hagyja a levegőbe elillanni, amikor azt a város dolgozó lakosainál érté­kesíthette volna. Közel négymillió forint összeget tesz ki Nagykanizsa város lakosai­nak tüzelőanyag-szükséglete, de eb­be nincsenek beleszámítva az ipari- vállalatok, amelyek évente közel Jíétmiiiió forint értékű hőenergiát fogyasztanak el. Számtalanszor, szó- vátetlük az értékek ily érthetetlen pocsékol ás át, de támadásaink ered­ménytelenek maradtak,’ vagy csak kevés eredménnyel jártak. Jól em­lékezhetünk még a Maori szerződés­tervezetekre, amelyben olyan follp- teleköt szabtak a városnak, amelyek elfogadhatat’anoknak bizonyultak. Ezek a szerződések a Máért részére olyan jogokat biztosi főt lak, amelyek­kel bármikor, minden indokolás nél­kül beszüntethették volna a gázszol­gáltatást. Természetesen ilyen kö­rülmények között a városnak nem állt módjában az 5 millió forintot kitevő beruházást eszközölni, mert sem a magántőke, sem a tervhivatal nem látott biztosítékot arra, hogy a beruházási összegek a dolgozó la­kosság részére gyümölcsöztethetjők lesznek. A jobboldali szocialista Üzemi Bizottságok jól megértették az ame­rikai igazgatóság céljait ős elárulva dolgozó társaikat és a város lakos­ságát, alátámasztották az amerikai nagytőke akadékoskodó szándékait, meghiúsítva, hogy városunkba a gáz bevezethető legyen. Ezzel nyíltan a Standard Oil Ccmp. monopol-kapi­talista urait szolgálták ki — nem törődve azzal a mérhetetlen kárral, amit ezzel nemcsak Nagykanizsa dolgozóinak, de az egész magyar nép egyetemének okoztak. „Kibújt a szeg a zsákból« eimü vezércikkünkben rámutattunk, hogy az a jegyzék, amit az Egyesült «álla­mok külügyminisztere a magyar kormányhoz intézett, amelyben azt követeli, állítsák helyre, a Maort üze­meit, biztosítsák háború előtti ke­reteit, hívják vissza az állami el­lenőröket és bízzák az ármegálla­pítást és a termékek elosztásának kérdését a társaság igazgatóságára nem szolgál egyebet, mint az ér­sz á g ki zsákmán y o i ás án ak v ágy á Imát. Mert mit jelent az amerikai jegy­zék? Azt, hogy adjuk fel gazdasági független Bégünket, tegyük szabaddá a földünkből kitermelt legdrágább kincsünket az olajat, hogy azzal a Standard Oil Go. igazgatói rendel­kezzenek, oda vigyék, ahová -akar­ják és az érte befolyt pénzt, ott költsék el, ahol nekik tetszik. Mindezt pedig azon jognál fogva, mert a Standard Oil ’(Bockefeiler) 1.938-ban, amikor a Maort megala­kult, nem egész három millió dol­lárt fektetett bele a vállalatba, amely összeghon azonban az ideho­zott használt gépek is benne foglal­tatnak. Ezért a nem egész három­millió dollárért követelik az egész magyar olaj termést, holott ennek az összegnek egy részét a fasiszta kor­mányok alatt már kivitték az or­szágból . Hogy milyen jó üzlet az olaj, azt legjobban az bizonyítja, hogy a ki­mutatott f o ri ntnrér legükben, ingat­lanaikat nagyon leértékelve, 194 •millió forintban jelölték még a Ma­ort vagyonát, ami azt bizonyítja, hogy nem egészen 10 év alatt hat­szorosát keresték meg a befektetett tőkéjüknek, azokon az összegeken kívül, amelyeket már az országból kivittek. A Zala leleplezései után most az egyik fővárosi hetilapunk leplezi le a Sandard Oil Go. megdöbbentő üz­letét a Maort fal kapcsolatban: „A legszemérmei?eríebbüzlet 1939. szeptember 5-én jött létre, Hágában. A hitlerista hordák Varsót rohamozták. Mr. Howard, a , Stan­dard Oil elnökepedig Hágában újra­osztotta a világot az amerikai és a német imperialisták között. A meg­ái lapod a- szerint az I. G. átveszi a Standard termékeinek realizálását ott, ahol az amerikai vállalat még nem működhet. A legkirívóbb eset székhelye ép­pen Magyarország volt. Az I. Gf. megbízottai utján a Standardhoz fordult. Kérte, adják el neki a vál­lalat tulajdonában levő. magyaror­szági telepeknek háborús kihaszná­lását. A Standard Oil ebben az eset­ben is készségesen a náci rablók se­gítségére sietett. A Standard Oil magyarországi vállalatinak háború alatti teljes termelését 129 millió dollárért eladták, amelyből 24 mii-, liót azonnal meg is kaptak, 5 mil­liót pedig a háború befejezése után három hónapon belül volt esedékes.« íme igy gondolkodik és köti üzle­teit a tőkés akkor is, amikor a csa­tatereken testvérei véreznek és pusz­tulnak, amikor rommá döntenek év­ezredes kultúrát őrző városokat. A jobboldali szocialista ÜB. ta­gok Bombay és nyugatra szökött tár­sai eltávolítása után bekövetkezett éreztette jótékony hatását. A veze­tőségből letették mindazokat, az igazgatókat, cégvezetőket és vezető tisztviselőket, akik a rl°lg©zók el­lenségeinek mutatkoztak, de ellen­ségei voltak a magyar népi demo­kráciának és igy az egész magyar népnek is. A várossal kötött szerződés mind­azon pontjait, amelyek igazságta­lanok és hátrányosak voltak Nagy­kanizsa. lakosaira nézve, törölték az okmányból, .igy most már semmi akadálya nincs annak, hogy a 3 éves terv keretében Nagykanizsa városa megépíthesse gázelosztó hálózatát és körvezetékét, amely minden dolgozó lakásába elviszi majd a meleget adó gázkincset. Nem okozott említésre mélté károkat a mezőgazdaságban a szerdai jégeső Szerdán délután 3 óra tájban mintegy 20 perces jégeső volt Nagykanizsán. A mogyoró nagy­sága jégdarabok percek alatt szinte hófehérré Lelték az utcá­kat. A uiczőgíizda s-ágban — sze­rencsére — nem okozott ko­moly károkat ia jégverés. Erre vonatkozóan egyébként Ilary Gyula járási gazdasági felügye­lő a következőket hiondotta: — Számottevő kárt sehol semj okozott a szerdai jégeső és ed­dig jelentés sem érkezett be ar­ról, ’ hogy bárhol is keletkezett volna valami kár. — Virágzó gyümölcsfáknál esetleg okozhatott káli a jégeső, de ez sem számottevő. Gabona­féléknél pedig említésre sem méltó az a csekély kár, ami elő­fordult. A járásban egyébként csak M agy a r szer d a helye n volt jégverés, de ott sem voltak károk A tűzoltóság időjárás-megfi­gyelő állomásán kijelentették, hogy csak a város területén volt jégeső és már a Nagykanizsa ha­tárában iévő községekben sem esett jég. Ingyenes fogkezelésre jelentkezhetnek a volt hadifoglyok A Népjóléti Miniszter Ur a volt hadifoglyok fogellátását á 60.000/1948. N.M. sz. rendele­tében szabályozta. E rendelet szerint fogkezelésre, fogpótlás­ra, szájsebészeti ellátásra vonat­kozó kérelmei a volt hadifogoly­nak az illetékes városi orvosnál, vagy a liadigondozó-bizoittság or­vosszakértőjénél kell személye­sen bejelentenie és pedig az 1947 év] április hó 1. napja és a jelen, rendelet hatálybalépése napja (1948. márc. 24,) közötti idő­ben hazatért hadifogolynak a rendelet hatálybalépése napjától számított három hónap alatt, a rendelet hatálybalépése után ér­kező hadifogolynak pedig a ha­zatérésük napjától számítótt há­rom hónap alatt, E határidő el­mulasztása esetén fogászati ellá­tásra való igény jogosultság meg­szűnik. Illetékes városi orvos az I. ke­rületben (Somogyi B.-utca, Sza­badság-tér, Fő“uL DeákMér, a Teleki utcától délre eső város­rész) dr. Székács Sándor (ren­del -Batthyányi-u. 19. d.e. 9—10). Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. POREDUS ANTALNE SZ. Szakonyi Irma ny. tanítónő 1948. május 6-án, 79 éves korában a szentségekkel megerősítve csen­desen elhunyt. Temetése a rém. kát. temető ravatalozójából szomba­ton, május 8-án délután 5 órakor, az engesztelő szentmise pedig a szentferencrendiék plébániatemplomában ugyané napon délelőtt fél 10 órakor lesz. Nagykanizsa, 1948. május 6. Az örök világosság fényeskedjék neki! özv, Szakonyi Gézánó sógornője, Váry Jolánta, dr. Khausz László, P. Váry M. Bonajunkta, Váry Ottó, Kaausz György és Knausz Margit unokahugai, illetőleg unokaöccsei. 739 a II kerületben (a fentebb fel­sorolt utcáktól északra eső vá­rosrész) dr. Tárdos László (ren­del Sugár-ut 12. d.e. 10—4 2.), .a III. kerületben (Kiskanizsá) dr. Szabó István (rendel Ország­út 37. d.e. 9—40.). Kérelmező a hadifogoly-igazolványát vigye* magával. Tisztiorvosi hivatal M KP hírek ül KP II-i'k körzete f. hó 7-én, pénteken este 7 órakor Petőfi ut 28 szám alatt: helyiségében közös Párt napot tart.. Előadó: Horváth László. Pártállásra való tekintet nél­kül mindenkit szeretettel vár a Ve­zetőség. MKP III-ik körzete f. hó 7-én, pénteken este 7 órakor közös Párt- napot tart Magyar ut 9 szám alatti helyiségében. Előadó: dr. Pillér Ar­tur. Pártállásra- való tekintet nélkül min denk.4 szeretettel vár a Veze­tőség. Közigazgatási Pártszervezet f. hó 8-án este 7 órakor Városháza Ta­nácstermében közös Pártnapot tart. Előadó: F. Szabó Béla titkár elv­társ. Közigazgatáshoz tartozókat sze­retettel vár a Vezetőség. Pénteken, f. hó 7-én este 7 óra­kor a MKP kiskanizsai szervezeté­nek párt helyiségében Párt napot tar­tunk. Előadó: Ferenezi. Szabó Béla a MKP helyi szervezetének titkára. A kommunista és szociáldemokrata olvtársakat, va'amint Kiskanizsa né­pét pártállásra való tekintet nélkül ezen az utón meghívja az Egység- bizrJUság. Inspekció?, gyógyszertár Május 7-én: „Igazság“ gyógyszertár Fő-ut 12. ___________ 1948. május 8 GE SZTHELYI MOZI Péntek- szombat Kétszer kettő Magyar vígjáték. — Főszereplők a legjobb vigjátékszinészeink. Előadások: köznap 7, és 9 órakor Szombat, ná’u* S. Budapest I. 5.30 Hajnali muz-sL íka. 6.30 Falurádió. 7.00 Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8.00 A Vándorsport- szövétség műsora, 8.15 Délelőtti mu­zsika. 10.00 Hírek. 12.00 Harang­szó, hírek. 12.15 Zongora- és ének­számok. 13.15 Magyar nóták. 14.00 Hírek. 14.10 Orosz májusok. 14.20 Zenekari müvek. 15.00 Kádióiskola. 16.00 Népek zenéje. 16.40 Előadás a jugoszláv ifjúságról.. 17.00 Himk. 17.10 Hadifogoly híradó é& Vörös­kereszt közlemények. 17.30 A Dol­gozók Kádiószinháza. 18.00 A Dol­gozóik Énekkarainak műsora. 18.30 Hangos híradó. 19.00 Szalonzene. 19.45 A Falu Hangja. 20.00 Hírek, sporthírek. 20.30 ' A Rádiózenekar játszik. 22.00 Ilinek, Vöröskereszt közlemények. 22.30 Könnyű dal Lá­mák. 22.45 Külügyi negyedóra. 23 Orqsz müvészlemezok. 24.00- Hírek Budapest II. 17.00 Tánczene. 18 Elbeszélés. 18.20 Hanglemezek- 19 Színes műsor. 19.30 Zenés perceik 20.15 Sporthiradó. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 21.15 A kiváncsi mikrofon. 21,30 Szív küldi szívnek! szívesen. 22.00 Magyar nóták. 22.30 Hanglemezek. VÁROSI MOZI Péntek szombat—vasárnap Kétórás nevetőorkán! ü A „Jég hátán is megélünk* c inü film testvérfilmje. Főszereplők: Joan Blondcl! és Roland Younn. Kisérőműsor külön megiepotás. Elöadáaosok kezdete: Vasárnap és ünnepnap: 5-7-S, hétköznap : 6 és 3 ómkor. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom