Zala, 1948. május (53. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-08 / 105. szám

53. évfolyam 105. szám. Nagykanizsa, 1948. május 8. szombat Ara 60 fillér. Várható időjárás: Gyenge északi, északkeleti széi, felhőképződés, több­felé záporesővel. — A hőmérséklet enyhén emelkedik. Felíéíel n Ma, májú6 7-én három esztendeje annak, hogy a német rádió bejelen­tette a fasiszta hadsereg féltétől nél­küli megadását. Jodl és Dönitz ge­nerálisok a fasiszta rablóhadsereg látható fejei röviddel később aláír­ták azt az ideiglenes fegyverszüne­tet, amelyben beismerik teljes vere­ségüket. Napjaink gazdagok történelmi je­lentőségű dátumokban. Alig nini iá el bét, hogy egy-két emlékezetes év­fordulót ne hozna. Mégis az 1945. május 8-ika egyik legkiemelkedőbb eseménye marad a világtörténelem­nek. Európa népei ma már tudják: mit jelentett 1945 május 8. Jelentette az évekig verhetetlennek hitt fasiszta hadigépezet teljes megsemmisülését és ugyanakkor a zsarnokság, elnyo­más, a fasiszta téboly feletti hatal­mas győzelmet. Európa népei, ame­lyeket 1938 óta sorra igazolt le Hit­ler és amelyek saját bőrükön érez­hették a germán imepializmussal szövetkezett kapitalisták elnyomását, megkapták a lehetőséget önállóságuk, f üggetienségük vissz aszer zésére, amellyel azonban csak azok az álla­mok tudtak élni, ahol a nép vette kezébe sorsának irányítását — a né­pi demokrácia bevezetésével. A német hadsereg mindenütt vért, pusztulást, romokat hagyott maga után. Mégis, amikor a Vörös Had­sereg -kemény csapásaL-következté- ben a pusztító vihar elvonult fejünk fölül, nem a kétségbeesés, hanem a munkakedv és a. felszabadultság ér­zése árasztotta el Magyarország dol­gozó népét. A magyar nép egész­séges életereje győzelmet aratott a háború okozta pusztulásokon és pá­ratlan műn ka kedv© valóban csodát müveit. ­Ha végignézzék a három év alatt megtett utat, minden okunk meg van, hogy bfiszkék legyünk. A rom­má tett országból hazát épitett a níagyar dolgozó, harcolva ,az éh­séggel, a rongyossággal és harcolva a veszedelmes, szívós, reakcióval, ameLynek minden törekvése az vélt, hogy visszaállítsa a kizsákmányoló úri Magyarországot, hogy visszave­gye a, földeket és elpusztítsa azokat a vívmányokat, elsősorban a szabad­ságot, amit a fasiszta hadsereg le­verése után nekünk a ^Vörös Had­sereg megszerzett. A Magyar Kommunista Párt rop­pant ereje soha .meg nem alkuvó politikája, amely le ^íem tért a marxi-lenini tanítás útmutató ösvé­nyéről,, tette lehetővé, a földreform végrehajtását, a pénz, stabilizációját, a nagy ipar vállai átok államosítását és a hároméves terv megalkotását, amely olyan életszínvonalat és jó­létet biztosit majd minden magyar dolgozó részére, amelyhez foghatót csak álmában tudott elképzelni. A Magyar Kommunista Párt és a baloldali Szociáldemokraták szívós harca lehetővé tette, a magyar dol­gozók történelmi eseményét, a két munkáspárt egyesülését: a Magyar Dolgozók Pártja megalakítását. A fasiszta hadsereg leverése után el­telt három esztendő, megmutatta, hogy a dolgozó erők egyesítése a fejlődés fokozására elkerülhetetlenné vált. Farkas Mihály, a Magyar Kom­munista. Párt főtitkárhelyettese em­lékezete6 beszédében megmondotta, hogy csak egyfajta dolgozója van ennek az országnak, így hát legyen egy pártja is. A Magyar Dolgozók Pártja, mint azt a neve is megmutatja, többet jelent, mint a két munkáspárt egye­sülését. A Magyar Dolgozók Pártja magához öleli nemcsak a magyar ipar dolgozó tömegeit, hanem a földdel dolgozó parasztságot és az Íróasztala mellett működő haladó értelmiséget is. A politikai és ezzel kapcsolatosan a gazdasági fejlődés­nek uj korszakát nyitja meg,a.Ma­gyar Dolgozók Pártja megalakulásá­nak történelmi eseménye. Az uj párt, amelyben helyet "foglalhat az egyetemes magyar nép minden dol­gozója, célul tűzte ki nemcsak az egyes osztályok, hanem az egész magyar nép gazdasági és kulturális felemelését. A Magyar Dolgozók Pártja megtartja megalkotóinak nagyszerű hagyományait; megtartja a marxista, leninista útmutatást és tanítást, de az egész magyar nép egyetemére támaszkodva, yiszi a Né­pi Demokráciát a. tiszta szocializmus leié. Ebben a pártban helye van min­den becsületes és épitőszándéku ma­Május 12. nagy eseménye lesz Nagykanizsa dolgozó népének! Újabb hadifogolyvonat érkezik Debrecenbe A harmadik hadifogoly vonat pénteken reggel elindult Mára- niarosszfgetről és szombaton megérkezik Debrecenbe. A Szov­jetunióból érkező negyedik cso­port, 1500 hazatérő volt hadi­fogollyal szombaton hajnalban érkezik Máramarosszigclre. A Magyar Kommunista Párt kanizsai járási szervezetének közbenjárására 150 keld erdőt adelt a földművelésügyi minisztérium Zalamerenye községnek Zalamerenye község gazdáinak régi vágya volt, hogy közbirtokossági erdőhöz jussanak, ami fedezné a község téli .tüzelőszükségletót. A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai járási szervezetéhez fordultak ezért és kértek segítséget kérel­mük elintézésére. A járási titkárság el is követett minden tőle telhetőt, hogy a zalamerenye! gazdák óhaja teljesülhessen. A hosszú utánjárásnak most meg is lett az eredménye, mert a földmlveiés- ügyl minisztérium hivatalosan értesítette Zalamerenye község elöljáróságát, hogy a földreform során lefoglalt egyházi birtokból 150 katasztrális holdat felszabadított és azt a községnek juttatta közbirtokossági erdő létesítésére. A merenyei gazdák örömmel fogadták a földmivelésügyi minisztérium rájuk nézve rendkívül nagyjelentőségű határozatát és hálás köszönetüket juttatták el a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai járási tatkárságának azért a fáradhatatlan munkáért, ami lehetővé tette ennek a régóta húzódó ügynek a megoldását. Pogány Ö. Gábor és Oelmacher Anna a nagykanizsai képzőművészek művészestién A Zala csütörtöki számában már röviden megemlékezett arról a nagy- jelentőségű kultui eseményről, ame­lyet a nagykanizsai képzőművészek egy müvészest keretében nyújtanak Nagykanizsa város közönségének. Az itt éiő festők, szobrászok, építészek és grafikusok a. Szabad Szakszerve­zetük és a Szabadművelődési Mun­kaközösség segítségével elsőizben mutatkoznak be a város dolgozóinak. A Zala értesülése szerint olyan műsort állítottak össze, amelynek minden száma egy-iegy meglepetést jelent nemcsak művészi vonalon, de ötletességükben is. Festőink négy világhírű fest­ményt mutatnak be élőképben, ame­lyeknek mindegyikét más-más mű­vész rendezte. Goya, Hippi—Hónai, Csók és Nagy Balogh egy-egy re-- mekmüvét látja majd a közönség élőképekben. Á képeket Révész Mag­da, Maiachovszky Éva, Nemecz Edit, Balogh Gyula személyes ifik meg. Az élőképek között énekszámok és szavalatok lesznek. A festmén vek- Érői és azok alkotóiról Vörös Janos szobrászművész ad rövid ismertetést, A műsor második részében a .vá­ró6 légid tűn ő bb zienészeiből. össze- áj'litott kamarazenészek Borodin vo­nósnégyesét. mutatják t>e. Az előadás fényét emeli, hogy az előadáson megjelenik Pogány Ö. Gá­bor, a Budapesti Képtár igazgatója, világhírű képzőművészeti esztéta, vaiamint Oelmacher Anna festőmü- vésznő, kiváló mükritikusunk. Nem lehetetlen, hogy Bencéik István Za­la. vármegye főispánja is feleségével, eljön képzőművészeink estélyére. A müvészest csak kezdete lesz a városunk képzőművészeti eseményei­nek. Még ebben a hónapban elhoz­zák Nagykanizsára a Fővárosi Kép­tár »Magyar Valóság« kiállításának kiválogatott anyagát, amelyben Bo- scs—Ba rabás—Munkács i tói kezdve a nagyja inkig mutatják be a ma­gyar festőművésze ti remekműveit. Nagykanizsa az országban az első város lesz, ahol ezt a páratlan szép­ségű kiállítást megrendezik. A mü- vészestre megváltott jegyek ingyenes belépést biztosítanak a tárlatra. A müvészest drágább Jegyei mind elkeltek. 3 forintos ülőhelyek 2 és 1 forintos állóhelyek még kaphatók Fisebei fé'e könyvkerestedősben. Az előadás szombaton este pon­tosan 8 óraikor kezdődik az Ipar- testület nagytermében. A szervezett munkások 40 száza­lékos kedvezményes jegyeket kap­nak a müvészestre. Á jegyek átve­hetők a szakszervezetnél. gyúr dolgozónak, de nincs helye azoknak, akik a múltban az össze­fogás ádáz ellenségei voltak, nincs helyük a demokrácia ellenségeinek, nincs ' helyük a jobboldali szo­cialista árulóknak. Ebben a párt­ban, ha munkájukkal, magatartá­sukkal kiérdemlik, helyet kaphatnak a félrevezetettek is, de azok, akik évekig hátráltatták a dolgozók egy­ségének megteremtését, mérgezték a légkört és megakadályozták, ahol lehetett, az együttműködést, nem méltók arra, hogy a Magyar Dolgo­zók Pártjának tagjai lehessenek. A Magyar Dolgozók Pártjának megalakulásával máris kibontakoz­nak egy uj hatalma6 Népi Arcvonal megalakulásának keretei. A meg­tisztult Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt minden politikai meg­mozdulása azt mutatja, hogy be kí­ván kapcsolódni egy olyan tömör népi szervezetbe, amellyel a győ­zelmes. népi demokráciánkat a marxi és lenini útmutatások alapján gyor­san és biztosan vezethetik el a szo- c iái i zmus révébe. Most, almikor visszaemlékezünk az 1945. május 8-ára, amely állami függetlenségünket, szuve rénitásun- kat és. .szabadságunkat jelentette, item mulaszthatjuk el, hogy hálá8 szívvel ne gondolj un'k a nagy Szov­jetun ió baráti segítségére, annak nagy vezérére Sztálin generalisz- szimuszra, aki lehetővé tette, hogy munkánk eredményeképpen ma már azok közé .az államok közé tarto­zunk, akiket még a nyugati győzte6 hatalmak is irigyelnek és csodálnak. 1945. március 8-i'kán és az ezt követő hónapokban azt hittük, hogy a fasizmus Németország és Olasz­ország teljes leverése után megszű­nik, hogy a világ minden népe szo­rosan együttműködve megteremti a világ-szabadságot. Szomorúan kellett ■azonban tapasztalnunk, hogy a moi nopol-kap ital ista Amerika és a dol­gozókat eláruló angol munkáskor­mány nem a szabadság-szerető és a békét akaró népek oldalára állt, hanem lázas profit éhségükben a kiküzdött szabadságot el akarják ti­porni, hogy helyébe a régi tőkés rabszolgaságot ültessék. Európa szabad népei azonban okultak a múlt tanulságain és egye­sült erővel védik majd meg szabad­ságukat, függetlenségüket minden újabb fasiszta támadás kísérletével szemben. Uj szovjet-magyar kereskedelmi szerződés készül A szovjet-magyar kereskedek mi szerződés, amelyet Nikoján szovjet külkereskedelmi minisz­ter és Rónai Sándor kereskede­lemügyi miniszter a múlt évben aláírtak, jidius 3toén lejár. Az, uj szerződés megkötésére már júniusban, legkésőbb jidius ele­jén sor kerül és az ezzel kapcso­latos előkészjtő munkálatok a kereskedelemügyi minisztérium ban inár meg is indultak. Hétfőn öttagú lengyel gazda­sági küldöttség érkezik Buda­pestre Szyr kereskedelemügyi miniszter" vezetéséivel, hogy ki­dolgozzák egy ötéves lengyel- magyar gazdasági együttműkö­dés előfeltételeit. Ortutay Gyula kultuszminisz­ter Szegeden leleplezte Radnóti Miklós, a haladószeueínü nagy költő emléktábláját. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom