Zalai történeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 35. (Zalaegerszeg, 1994)

DEÁK GÁBORNÉ: Adatok Deák Antal politikai pályafutásához

I. Ferenc az országgyűlést 1825. szeptember 11-re azért hívta össze, mert „...az ország rendjeinek kívánságaikhoz képestis Fölséges hitvesének, Karolina Augusta Császárnénak az ország szent Koronájával régi ditső szokásaink szerént leendó' meg koronáztatását elhatározta". Ugyanakkor kilátásba helyez­te „egyéb Tárgyak" tárgyalását is. 31 A megyék utasításainak — egymással való levelezésük nyomán — a következő' közös elemei voltak: — az alkotmány „körülbástyázása", — a vámrendszer és az ipar könnyítése, — célszerűbb közoktatás, — a nemzeti nyelv terjesztése. Gyökeresebb reformokat még alig pendített meg egy-két megye. Zala vármegye követei 35 pontból álló utasítással érkeztek Pozsonyba. Természete­sen ez az utasítás nem volt elegendő' két egész esztendőre, így — a követek időszaki jelentései nyomán — pótutasításokat küldött a megye. Horváth Mihály megállapítását, amely szerint „követekké a megyék több­ségében a legszabadabb elvű ellenzékiek, jobbára azok választattak meg, kik magokat a kényuralom lefolyt harczában leginkább kitüntették," Deák Antal második követté való megválasztása is alátámasztja. 32 Tizenhárom év után, 1825. szeptember 11-ikén gyűltek ismét össze a rendek Pozsonyban, hogy Karolina Augusta királynét megkoronázzák, és tanácskozzanak az ország dolgai felett. 33 A követek a diétái tárgyalások menetéről folyamatosan küldték a jelenté­seket a vármegyébe. Vaszary Kolos művében arról is szól, hogy „...a hivatalos jegyzőkönyv az országos ülések tárgyalásainak leírásában nem az egyént, hanem a megyét nevezi meg..." 34 Emiatt értékesek a követek által készített országgyűlési naplók, melyekben a felszólaló nevét is megtaláljuk. Zala vármegye követei első jelentésüket 1825. szeptember 19-én készítet­ték el Pozsonyban. Beszámoltak a diéta megnyitásáról, valamint arról is, mikorra tűzték ki a királyné megkoronázását. A következő jelentés már beszá­mol a királyné megkoronázásáról és az országgyűlés első intézkedéseiről. 35 Deák Antal első felszólalása az 1825. október 7-i kerületi ülésen hangzott el. „Deák úr Szála vármegyei abblegátus (követ) felkelvén jelentette, hogy az ő commitensei (megyei követeket küldők) is kívánják, hogy a gróf Amadé ellen is büntetés rendelődjön, s instructiója szerént köteles volt ezt jelenteni." 36 A követutasítás 18. pontja vonatkozott erre az ügyre. Az ülésről gr. Széchenyi István is megemlékezett naplójában. Az ülésen azokról a királyi biztosokról volt szó, akik az uralkodónak segítettek törvénytelen rendeleteit 31 ZML kgy. jkv. 1825:2320 (aug. 8.) 32 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. Pest, 1868. 1. köt. 140. p. 33 Ballagi, 119. p. vö. Horváth, 137. p., ZML kgy. jkv. 1825:2560 (okt. 4.) Vaszary Kolos: Adatok az 1825-iki országgyűlés történetéhez. Győr, 1885. 5. p. 34 Vaszary 5. p. 35 ZML kgy. jkv. 1825:2650 (okt. 4.) 36 Guzmics Izidor naplója az 1825—27. évi országgyűlésről. In: Vaszary 43. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom