Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

578 Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke 2. ÖNÁLLÓ MUNKÁK, KÜLÖNLENYOMATOK, CIKKEK CÍMEI Abonyi Lajos (Márton Ferenc), Abony története 1896-ig. (Kétkötetes kézirat, Abony város tulajdona. I. köt. a XIII. századtól 1826-ig, II. köt. 1826 — 1896.) Acsády Ignác, Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. 1720 — 21. (Magy. Stat. Közi. Új. Folyam XII.) Budapest 1896. Acta Residentia Turocz fasc. 2., föl. 61. M. O. L. Budapest, Kamarai lt. Holovics Flórián közlése. Aggházy Mária 1. Genthon István. Albach Szaniszló, Der Weise in der Zeit der Trübsal. (Az árvizekről is. mégpedig az 1838. március 15-i árvíz alkalmából s könyvecskéjét április 25-ével keltezte. Pesth, 1838 ) Albrich János 1. Lange Márton. Ammich ny. bányaigazgató Bánsági égalji viszonyok. (Magy. Orv. és Természetvizsgálók IV. Vándorgyűlése, Temesvár ) Ángyán Aurél P.. Gyüd vidéke és a siklósi vár eredete. Budapest — Simontornya 1933. Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. Wien — Pressburg 1778. Apor Péter, altorjai, M. T. E XI. Metamorphosis Transylvaniae, Synopsis mutationum ect. Közli Kazinczy Gábor. M. T. A. Pest 1863. Apor Péter Az én időmbe és értemre, Ei'délyországban történt nevezetesebb változások leírása. (Erdélyi Múzeum Kolozsvár, kézirat ) Apor Péter br. verses művei és levelei (1676 —1752.) Szerk. dr. Szádeczky Lajos, Buda­pest. 1903. Arany Sándorné jegyzetei. Déri Múzeum, Debrecen. Balogh István közlése. (V. U. 1861. 1. szám ..Borzasztó tél ,”) Asboth Johann. Heise von Keszthely im Szalader Comitate in Veszprém. (Bredetzky Samuel: Beyträge II.) Wien 1803. Auer János és Sámuel. Időjárási feljegyzései 1763-tól 1825-ig Debrecenben. Balogh István közlése (Ij. LVI. 1952). Budapest. Attgtjstini, (ab Hortis) Samuel1. Topographische Beschreibung des Flusses Poprad in der Zips. (U. M.. 1782 II. 3.) Pozsony 1782. Ausfeld. Kristóf, Relatio medica de pestis urbis Szegediense in Hungária an. 1708. . . . Viennae 1708 Bácsmegyei, Stephanus D. Medici. (Rozsnyó). Von einem den 5. Juli 1720. enstan- denen grossem Ungewitter (Sammlung. XIII. 1720 ) Bácsmegyei Stephanus D Medici. Nähere Erläuterung von der Ober Hungarischen Wein-Gewächses Sammlung IX. 330.) Bácsmegyei Stephanus D Medici. Von einem den 8. Aug. 1720. entstandenen merk­würdigen Donnerwetter und dessen wunderbahren Phaenomen und Würckungen. (Sammlung. XIII 1720.) Bácsmegyei István Pál Repertóriumai 260. 1720. év július zúzmarája gyakori vil­lámlás: egy Rozsnyón leesett villám. (1720 aug. 8. Tentamen XIII. 68, 201.) Bácsmegyei. Stephanus D. Medici zu Rosenau [R-ozsnyó] in Hungarn, Relation über die Witterung (Sammlung XIII—XIV 1721 ) Bagi László ifj.. Kecskemét múltja és jelene. (Ebben: Hanusz István, Éghajlati viszo­nyok ) Kecskemét 1896. Bagyary Simon A művelődés a XVI—XVIII. században Szamosközy történeti marad­ványai alapján. Esztergom 1907 Bakács István, Trautsohn herceg regéczi uradalmának terméseredményei a XVIII. században. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 1.) Budapest 1930. Baksa Antal plébános közlése: Ercsi plébánosa 1845. évi Canonica Visitatio jegyző­könyve. Balázs Péter, A levéltárakban őrzött időszaki orvosi jelentések a XVIII. sz. végéről: Rigler János megyei főorvos jelentése Csanád megye egészségügyi állapotát érintő havi megfigyelésekről (Ot. K. 3. sz.) Budapest 1956. Balázsi család 1. Kenessey Kálmán. Bállá Gergely. Nagy-Körösi Krónika. Jegyzetekkel és oklevéltárral ellátva kiadták: Szabó Károly és Szilágyi Sándor. Kecskemét 1856. 1 Névtelenül megjelent tanulmány. Szinnyey J. munkája alapján feltételezhető, hogy : Augustini a szerző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom