Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke 579 Balló István 1. Mindszenthy Gábor. Balogh István gyűjtése: I) Debreceni János. 2) Ismeretlen debreceni, 3) Auer János és Sámuel. 4.) Arany Sándorné Debrecen. Baróti Lajos, Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. I., II. köt. és Pótfüzet. Temesvár 1893 — 90 1900—1904. Bartholomaeides, L., Inclity Com. Gömöriensis Notitia ect. Lőcse 1805 — 08. Békefi Kémig, A pásztói Canoniea visitatio Békefi Rémig. A pásztói apátság története IV Bél Mátyás (Pozsony) a véresőről írott levelét közli: Scharff, M. G. B. Von einem sogenannten Blut-Regen. (Sammlung XVI. 1720.) Leipzig. Bél Mátyás (Pozsony), Von Bey-Sonnen und Circuln, so den 13. November 1721. in Pressburg observiret worden. (Sammlung XVII. 1721.) Leipzig. Bél Mátyás (Pozsony), História Vinearium Vini Hungáriáé Inferioris anno 1720. (Samm­lung. XVI. 1720 ) Bencsik János. Szeszélyes májusok Nagybánya vidékén az utóbbi 80 óv alatt. (Ij. X. 1906. Budapest ) Bencsik János Villámsujtások Nagybányán. (Tj. V. 1901.) Uo. Bendefa László, Orvostörténeti adatok a Vay család golopi levéltárából. (Ot. K. 20.) Budapest 1961. Bendefy László. Középkori hossz- és területmértékek. Budapest, 1959. Benkö József, árkosi, Az 1785. évi székelyföldi időjárásról. (M. H. 1785. dec. 17.) Benkö Károly, kisbaczoni. Csik, Gyergyó és Kászon leírása. Kolozsvár 1853. Benkö Sámuel, kisbaczoni, dr. med. Topographia oppidi Miskolcz historica-medico. Kassa 1782 II. kiadós: Miskolcz 1818. Benkö Sámuel, kisbaczoni. Ephemerides Meteorologico-Medicae, Annorum, 1780—1793. Volumen I. Vindobonae 1794 Benkö Sámuel kisbaczoni. Novae Ephemerides Astronomico-Medicae Annorum 1 794 1801. Inclyto Comitato Borsodiensi signanter in Regio Camerali Oppido Miskoltz factae. Samuele Benkö Philos. et Med. Doctore et Benefati Comitatus Physice Primario. Vol. II. Vindobonae. 1802. Bercsényi Miklós gr. levele II. Rákóczi Ferenchez. (Sz. 1881.) Budapest. Berde Áron. Légtüneménytan ’s a’ két Magyarhon égalj viszonyai ’s ezek befolyása a növényekre és állatokra. Kolozsvár 1847. Berde Áron. A szelek nagy befolyású szerepe. (Tb. II. 1847.) Kolozsvár. Berzeviczy Endre naplója. Taktabáj (Szabolcs m.), Sárospataki ref. Nagykönyvtár. Berzeviczy, Gregor v., Topographische Beschreibung des Kohlbacher Thaies. (Topog­raphisches Taschenbuch für Ungarn auf das Jahr 1802.) Oedenburg 1801. Beszédes Ferenc. Szárazsággal küzdő földtér megnedvesithetése. (G. L. XV. 1863. aug. 2.) Budapest. Beszédes József Magyarországi hydrotechnikából próbául (Sas. II.) 1831. Pest. Beyträge zur Witterungsgeschichte des harten Winters im Jahre 1783/4. [Megjelent névtelenül2.] Pressburg 1784. Biás Károly, ifj. 1. Nagy György. Bielz E A. Beitrag zur Geschichte merkwürdiger Naturbegebenheiten in Siebenbürgen. (Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. XIII. XIV. Nagyszeben 1 862., 1863 ) Különlenyomat a M. N. M. Széchényi és a Budapesti Egyetemi Könyvtárakban. Az egyes Krónikák ebben a munkában fel vannak sorolva és 1. Réthly A. Időjárási Események (395 — 396. o.) A forrásmunka megemlítésekor az első szám a Krónika-gyűjtemény folyó­száma. majd „Bielz” a kivonatoló neve és a végén levő szám a különlenyomat oldalszáma Bőd Péter „Gallius Transylvanicus” kézirat a marosvásárhelyi Teleki könyvtárban. Közli Gulyás Károly. (T. K. 1910.) Budapest. Bogáts Dénes, csikmadarasi. Vásárhelyi János lelkipásztor feljegyzései az 1722 — 1754 évek időjárásáról. (Ij. LII. 1948.) Budapest. Bogáts Dénes, csikmadarasi. Szárazság és Pestis a Székely földön. (Ij. XLVII. 1943.) 2 Szerzője Felbiger János Ignác sagani apát volt, aki akkor Pozsonyban élt. A megfigyeléseket a jezsuita rendházban végezhették, amelyet az 1950-es években lebon­tottak. Itt még Pernter J. M. is észlelt, az osztrák meteorológiai intézet későbbi igaz­gatója. Lásd még ,,Geschichte” alatt is. 37*

Next

/
Oldalképek
Tartalom