Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon 1820–1920 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958)

6. Régi városi szintezéseink

Szombathely város térképének hiteles kiegészítésére 1891-ben hirdettek pályázatot [25], de a szintezésre csak 1918-ban került sor. Alább kimerítően ismertetjük Varga István kataszteri mérnöknek ezt az egészen kiváló munkáját. Temesvár városa 1900-ban hirdetett pályázatot a város egész terü­letének részletes felvételére és térképezésére [26], valamint a belsőség 1 e j t- méretezésére [27]. Sajnos, erről a bizonyára jelentős szintezési munká­latról semmi közelebbit sem tudunk. Zalaegerszeg város belsőségének felmérésére és szintezé­sére vonatkozó pályázati kiírás 1902-ben jelent meg [28]. A szintezési hálózat kifejlesztésére a következő esztendőben (1903) került sor. Sajnos, a Magyar Mérnök és Építész Egylet folyóirataiban való pályázati hirdetések csak 1882-től kezdődnek. így az 1850—1882 közé eső három évtized városi szintezéseiről igen nehéz kiinduló támpontot szereznünk. Noha kétség­telen, hogy voltak ebben az időszakban is ilyen munkálatok. Az ötvenes évek vége felé számos jól képzett magyar ifjú tért haza külföldről; olyanok, akiknek a szabadságharcban való részvételük miatt kellett az osztrák zsarnokság elől külföldre menekülniük. Több jól képzett mérnök akadt közöttük, mint például Vörös László mérnöknek hasonló nevű kisebbik fia [29], Ezek a fiatal­emberek állami állásba nem juthattak, de megvolt a lehetőségük arra, hogy magánmérnöki munkákat vállaljanak. Közülök többen városi mérnöki hivatalokban vagy ármentesítő társulatoknál vállaltak állást. Még nyomokban sincsenek adataink Zágrábra és Fiúméra vonatkozóan. A többi, említett ipari központ régi szintezését illetően azonban már rendelkezünk több-kevesebb adattal. Az alábbiakban városonként vesszük ezeket közelebbről is szemügyre. 6.01. DEBRECEN Zelizy Dániel debreceni monográfiájában [30] említi, hogy . .a határ egyes pontjainak tengerszint feletti magasságát már több ízben meghatároz­ták. Ezen magasság mérési adatok azon része, melyet az illetők légsúlymérői meghatározás útján nyertek, Sennoner által összegyűjtve a „Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt” című folyóirat III. évfolyamában (1852) jelent meg, de ezen adatok tökéletes biztosságot alig nyújthatnak.” „Légsúlymérői magassági meghatározást eszközölt Debrecenben Kreil, a prágai csillagda igazgatója az 1846—1851. évek közti kőrútjában a Fűvész- kertben. Az ő adata szerint a Fűvészkert magassága a tenger felett 422,54', vagyis 133,557 méter.” Nem tudjuk ugyan, a Fűvészkertnek melyik részére vonatkozik ez a korai barometrikus adat, a mai meghatározások alapján azonban annyi bizonyos, hogy Kreil meghatározásában — nagyságrendileg----[-14 m hiba van, mert a Eűvészkert tszf. magassága 119,5 m körüli. Ügy látszik, Zelizy nem tudott arról, hogy 1839-ben, a Pest és Debrecen között építeni tervezett vasútvonal nyomvonalát Lányi Sámuel vezetésével végigszintezték, és ez alkalommal a szintezési vonallal Debrecenen is keresztül­haladtak. A 3. részben közöltük — többek közt — a debreceni evangélikus kórházi templom toronyajtaja küszöbének magasságát (106' 7" 3'"). Ez a magasság ebből a szintezésből származik. 329

Next

/
Oldalképek
Tartalom