Veszprémi Ellenőr, 1901 (4. évfolyam, 28-51. szám)

1901-07-13 / 28. szám

2. oldal. nem tudták megbuktatni, mert kortes- érdemekért tartotta a hatalom Ki nem ismer rá e czikkben a mi közéleti hatalmasainkra ? Mikor Fenyvessy belecsöppent a főispáni székbe, az első állás, a mit mellékfoglal­kozás gyanánt elfoglalt, nem-e a felügyelő- bizottsági elnökség volt a takarékpénztárnál ? Az alispán ugyanott igazgatósági tag és a III-ik segély-egylet elnöke. A ^körjegyzők egyike-másika — tisz­telet a kivételnek, — miért handa-bandáz a kerület képviselője érdekében? . . . A „hosszú bünlajstrommal “ miért tar­totta fenn magát hosszú évekig Barcza Kálmán volt megyei t. ügyész ? Mind olyan kérdések ezek, a melyekre a „Budapesti Hírlap“ világosan megadja a feleletet. Titkári jelentés a veszprémvármegyei orvosszövetség 1901. évi julius hó 9-én megtartott évi rendes közgyűlésében előadta Dr. Réthy Ede szövetségi titkár. Tisztelt Közgyűlés 1 Benső öröm és különös megelégedettség tölti el szivemet, ha kötelességemnek eleget teendő, jelentésemben a vármegyei fiók orvos-szövetség rövid, de annál tanulságosabb történetét, valamint az ezen fiókszövetség kebelében megvitatott köz­érdekű eseményeknek a bennünket egyesitő Orsz. Orv. Szöv. és az egyes fiókszövetségek, nem különben az egész társadalom által annyiszor és oly sok alakban való méltatását, — vázolhatom. Jól eső érzéssel teszem ezt — ismétlem — t. Közgyűlés, mert szövetségünk rövid fennállása óta egyre több és több tanujelét látom annak a törekvésnek, mely az orvosi karnak, a humanis- mus legvitézebb és legodaadóbb harczosának anyagi helyzetét javítani, szellemi függetlenségét és intenzi­vebb munkásságát, ennek alapján emelni úgy a vezető körök, mint a társadalom részéről is meg­indult. Bár a legvérmesebb optimizmus sem mond­amint kikönyököl a kaszárnya-ablakon s belefujja a pipafüstöt, meg a szíve érzelmeit a levegőégbe. így kérődzvén a gondolatokkal, az előénekes leány (annak volt olyan tizenhat tavaszt ért alma- virág-szinü arczocskája !) csak felém hajlik egyszer: —r Há való az ur ? Mondtam neki, hogy abba a városba, a ki­nek kaszárnyájáról nótáztak az imént. Erre a beszédre látszólag kicsattant az arcza. — Akkor a Balta Jóskát is ismeri, ugy-e ? — Ki az a Balta Jóska ? Egyik korosabb asszony adta meg rá a választ. — A Delics Marcsa izéje. — Mizéje ? — Szeretője na, — katonasorban van. Bizony nagy hiba tőlem, hogy annyi ember közül nem horgászom ki a Balta Jóskát s nem kötök véle ismeretséget. Milyen szépen elhozhat­tam volna most az izenetét! De hát majd meg­ismerem Szép Delics Mári mellett ült a harminczasba hajló menyecske. Olyan szemei voltak, mint a kar- bunkulus. Csak üldögélt szó nélkül a sarokban, gyorsan emelkedett a formás keble s azokat a karbunkulus szemeit egy pillanatra se vette le a leányról, mig az szapora szóval beszélt: VESZPRÉMI ELLENŐR hatná, hogy ezek a törekvések minden irányban és a legtökéletesebb módon megvalósultak, de hiszen ezt követelni abban az esetben, midőn egy évtizeden keresztül oly, eléggé nem becsmérel­hető szükkebbüséggel, kárhoztatandó rövidlátással elhanyagolt intézmény fellendítéséről, az azt meg­illető társadalmi posiczio méltányos megteremtésé ről van szó — emberileg lehetetlen volna vindi­kálni — ez önámitás volna magunkkal szemben, de megtagadása egyúttal a társadalom erre irányuló — nem mondom: jóakaratu — hanem igenis régóta szent kötelességként reá rótt feladatának és törekvésének, — mégis ahhoz a rövid inter­vallumhoz viszonyítva, mely az orvosi karnak mélyen érzett sérelmei teljes szanálására saját kebeléből megindult mozgalom fellendülése óta a jelen pillanatig letelt, a mi különösen az egyes fiókszövetségek munkásságát illeti, az ebből eredt hasznok kétségbevonhatlan bizonyítékát adták e törekvések életrevalóságának és igazságos voltának. De hát, t. Közgyűlés, nem is lehet ez más­képen ; az egészség az erős társadalom leghatal­masabb fegyvere, s igy közvetve fenntartója az állami létnek, már pedig az orvosi tudomány és az orvosi kar az egészség megóvásának nemes és áldozatkész szolgálatába szegődött, önként, a humanismus fénylő csillagától vezéreltetve, s e kötelességének mindenkoron a legnagyobb lelkiis­meretséggel tett eleget, a társadalom tehát csak legégetőbb létkérdését dobná oda a veszélynek, ha az orvosi kar méltányos követelései elől a rideg megtagadás terére lépne. Fájdalom azonban, hogy ez a sarkalatos kötelessége a társadalomnak ennek nem minden rétegét, s még azoknak is, a kik az orvosi kar igazságos érdekeit méltánylandóknak tartják, nem eléggé intensive hatotta át. — Ennek a visszavo­násnak meggátlására, legyőzésére, de a mi a leg­főbb czél, áldozatkész és meleg pártolására való átfordításának elérésére alakult meg az Orsz. Orv. Szöv. és abból kiindulva az egyes megyei fiók­szövetségek. Ezt a czélt, ennek az orvosi kar legsarkala­tosabb érdekeiben gyökerező czélnak megvalósítá­sát tűzte ki egyöntetű lelkesedéssel magának az 1899. okt. hó 5-én megalakult veszprémvármegyei fiókorvosszövetség is feladatául. — Hogy ennek a szövetségnek létrehozásában, fellendítésében, mun­kásságának sikeres mivoltában az oroszlánrészt feltétlenül dr. Vadnay Szilárd m. főorvos urnák, a 1901. julius 13. mi nagyon t. elnökünknek juttatjuk és betudjuk, I az csak az ő páratlanul lelkesedő és lelkesítő mun-!r kásságának, nagy és körültekintő tudásának méltó és üdvös eredménye. Ha ezért neki itt e helyen is az egész orvosi kar nevében leghálásabb köszö- ; netemet fejezem ki, teszem ezt abban az éltető reményben, hogy odaadó pártfogását annyira erős j karjaira szoruló szövetségünktől továbbra sem vonja meg és biztosíthatom nagyon t. elnökünket, í úgy t. kartársaim, mint a magam részéről, hogy ! annak fejében mi magunk is igyekezni fogunk az j általa kitűzött szent eszme megtestesítése érdeké- ! ben a küzdelemből részünket kivenni. Nem mulaszthatom el ezzel kapcsolatban e | helyütt is hálás köszönetíinket nyilvánítani dr. Csomasz Béla ügyvéd urnák azért a lekötelező'! szívességért, melylyel az ügyészi állás elfoglalásé- i val bennünket bizonyára szolgálatkész adósaivá tett. | A kedvező auspicziumok között, ■— mert j csakis ennek minősíthető t. Közgyűlés, az az egyhangú lelkesedés, odaadó szeretet, mely megyénk j területén működő t. kartárs urak részén megnyi-j latkozott az eszme felkarolása és diadalra juttatása: iránt — megalakult szövetségünk nem késett, hogy érdemleges munkásságát megkezdje, természetsze-; rüen mindenkoron és mindenben igyekezvén szol-1 gálni az Orsz. Orv. Szövetség által megmutatott módok és eszközök szerint az orvosi kar érdekeit. E munkásságának első fontos mozzanatát a nagyméltóságu m. kir. belügyminisztérium részéről! kibocsátott orvosi díjszabás adta meg, a mely! végre — bár teljesen és minden irányban ki nem elégítő módon — meghozta az orvosi karnak a:| várva-várt és bőségesen megérdemlett anyagi ja-1 vulást. Annál nagyobb megütközést, visszatetszést, j sőt elkeseredést ébresztett a nagymélt m. kir. kereskedelmi minisztérium részéről tervbe vett s a munkásoknak betegség esetén való biztosítását tárgyaló törvényjavaslat. Helyén való teljesen jogo­sult a passiv, sőt aktiv renitentia is, a melyet azt érdekeiben mélyen sértett orvosi kar ezzel az ] ominosus javaslattal elfoglalt és annyival inkább ] alapos a védelem, mert nem lehet kellőleg meg­érteni, hogy éppen az állam, melynek legfőbb érdeke az egészséges, erős társadalom maga álljon annak útjában, hogy a társadalom, legnagyobb jó­tevőinek, az orvosok anyagi helyzetének javu. ] lását eszközölje. — De elszomoritóan nevetséges r is, t. közgyűlés, ez a javaslat, ha párhuzamot L — Hát ha beszél vele, csak említse meg néki a Delics Marcsát, hogy látta, hogy beszélt vele, hogy a Marcsa ű iránta kérdezősködött az úrtól, mert még nem feledte el s kis kertjének vi­rágait még mindig az ü kalapja mellé szánja. Suttogásba veszett a hangja, de a karbun­kulus szemű menyecske, azért jól hallott minden egyes elejtett szót s nagyokat sóhajtott. A vonat zúgva, zakatolva robogott tova! a sineken, alig egy-egy pillanatra engedve látni az őrházak elé plántált szomoru"kőrist, melynek levél­tömbje enyhe fészkűi szolgálhatott volna egy csa­pat madárkának. Alig-alig libbent a szellő. A futózózsák, me- lek édes szeretettel ölelgették a kis kőházikókat, szinte megperzselődten hajtották fejecskéiket vala­melyes árnyékosabb oldalra. Egy-egy bakterfiucska tűnt föl az ut mentén lépten-nyomon. Csak amúgy egy ingben szalad­gáltak, lábacskáikat cseppet sem féltve a kavicsos talajtól. De mindegyiknek a féjében ott volt az édesapja viseltes sapkája ; kezükből a piros zászló sem hiányzott. Tikkasztott a hőség a kocsi belsejében. Szinte sóvárgó gyönyörrel nézte a szem a szeszélyesen kanyargó hegyi patakokat, miknek üdítő vizében megmártották magukat a lilaszinü harangvirágok. A gyepszőnyeget itt ott egy-egy elfelejtett eperszem is tarkázta. Nagyon elbújt a levelek mögé, nem akadhattak rá a gyerekek. Az asszonyok már czihelődni kezdtek; szed­ték, vették a motyóikat, — az álmosabbja néha néha ásított is közbe. A konduktor nagy büszkén járt a kocsikban, csapkodta az ajtókat, hogy csak úgy megrezzentel belé az ablaküvegek. Az almavirágszinü arczu leány befejezve a gyónást, még csak annyit tett hozzá: — A Delics Marcsa izeni, megmondja neki L — el ne felejtse! Aztán kilebbent a kocsiból, még mindig ení, legetve, a gyönge nádat, mely lehajlik a földre/ meg a kis lányt, akinek a sírása elhallatszik mész ! szire. Mind kiszálltak, csak a karbunkulus szemi menyecske maradt utoljára. Hozzám fordult s olyai 1 nagy hangon, hogy a többi is meghallja igy szólt: ij — Csak annyit mondjon meg a Jóskánál. í hogy tisztelteti a Kuti Ferenczné is. Ezt az is szót nagyon erősen megnyomta tj a karbunkulus szemeivel ránézett az almavirá® képű takaros kis leányzóra haragosan, gyilkolóau . | Tóth Dezső. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom