Veszprémi Ellenőr, 1901 (4. évfolyam, 28-51. szám)

1901-07-13 / 28. szám

VESZPRÉMI ELLENŐR 3. oldal. 1901. julius 13. vonnak közte és a belügyminisztérium által kibo­csátott orvosi díjszabás között; a látszat olyan, mintha az állam a statusquot akarná fenntartani, mert hiszen, a mit az egyik kezével ad, azt a másikkal visszaveszi. Már pedig az orvosi kar épen nem kivánja a jelen állapotot konserválni, hiszen ezzel csak saját anyagi romlását siettetné. Ebben az értelemben nyilatkoztak az egyes fiókszövet­ségek valamennyien, köztük tehát a veszprém­vármegyei orvosszövetség is, mely 1901. február 4-én tartott választmányi ülésében élénk és be­ható eszmecsere után némely módosítással az igazgatótanács eléterjesztendő elaboratumát fogadta el a titkárnak. E felterjesztésben szövetségünk különösen három —, az orvosi kar legvitalisabb érde­keit veszélyeztető sérelem orvoslását követeli. — Ezek elseje és talán úgy a belegpénztári tagra, mint az orvosra leggátlóbb : a szabadorvos válasz­tás megengedhetőségének megtagadása. Az elabora­tum, mint az a t. közgyűlés előtt ismeretes — a legnagyobb szilárdsággal száll síkra a szabad orvos választási eszméért, híven követve, de azért teljesen önálló meggyőződés alapján választva a a hangot, mely az 0. O. szövetség főtitkárának az ezen törvényjavaslattervezet felett a keres­kedelmi miniszter személyes elnöklete alatt meg tartott ankéten elmondott beszédében, ez eszme érdekében oly erővel megnyilatkozott. Nem kevésbé sérelmes pontja a törvény- javaslatnak a beteg tagok után az orvosnak meg­állapított gyógykezelési költség siralmas törpesége, mely némely helyen és vidéken alig üti meg a 60 fillérnyi összeget. Harmadik, különösen elriasztó hatású pontja a javaslatnak a 111. §., mely a miniszternek jogot ad arra, hogy abban az esetben, ha az orvos és a betegpénztárak között a „szabad egyezkedés“"elvére épített gyógykezelési költség tekintetében egyetértés létre nem jön, a hatósági orvosokat a betegpénztári tagok gyógykezelésére kötelezhesse. E három pont tartalmazza az éles és fájó vágást, melyet a javaslat az orvosi kar érdekein oly szentségtelenül ejteni akar. Nem csoda ezek után, ha az ország összes orvosai egy szivvel- lélekkel állnak sorompóba és küzdenek bátor szívvel, jogos és méltányos követeléseik beteljesü­lésének felemelő tudatában minden oly irányú törekvés ellen, mely vesztükre tör! T. K.! Ezek volnának főbb vonásaiban rövid, de annál szivósabb életű szövetségünk történetének jelentősebb eseményei. Rövidségében is mily tanul­ságos, mily lelkesítő történet ez arra, a ki tud akarni, a ki megtanulta életében mindig e jelszót követni: „Ha férfi vagy, légy férfi S ne hitvány, gyenge báb !“ Az állam, a társadalom, az önigazgatási tes­tületek, az egyletek, társulatok — mind-mind vala­mennyien jól felfogott érdekeihez hivcn cselekvő embert állíthatnak maguknak példa gyanánt, ha az orvosi kar érdekeinek jogos kielégítése vetődik fel­színre. — De e helyett szomorú tapasztalataink vannak; a társadalom még nem fogta fel azt a nemes feladatot, melyet az orvos életét, mindenét koczkára téve, a társadalommal szemben oly nagy lelküen gyakorol és nem fogta fel teljesen a maga feladatát sem, hanem büszke önteltségében még azt hiszi, hogy az orvos adósa ő neki! Fényes bizonyítéka ennek a hibás felfogás­nak az a küzdelem, melyet a budapesti orvosszö­vetség a magyar tisztviselők egyesülete ellen nem­régiben folytatott, mely küzdelem — hála az ösz- szetartás erős érzetének, mely nevezett szövetség tagjait egybefüzte — az orvosi kar fényes győzel­mével végződött. íme a buzdító példa! Ezek, valamint a saját szövetségünk történetéből levont konzekvencziák adjanak erőt nekünk a további küzdelmekre, an­nál is inkább, mert — bárcsak szórványosan, de azért mégis lassan fokozódó mértékben — egyre több tanujelét látjukjérdekeink jogosságának elisme­rését illetőleg, s így természetszerűleg vehemen­sebb legyen küzdelmünk, hogy a már kivívott ered­ményt a visszavonulással ne dobjuk mások kapzsi­ságának, de másrészt azért is, hogy a siker minél előbb bekövetkezzék. Az összetartás szent érzetének hevitő tüze lobbantsa lángra sziveinket, a küzdelem aczélozza meg erőinket arra, hogy a magunk kitűzte czélt magunk emberségének köszönhessük egyedül. Ne számítsunk mások segélyére, mert ez megalázása volna saját férfiuságunknak és teher másnak, a mivel csak ügyünk diadalra jutását veszélyeztetnők. Ha majd jól megvívott harcz után a megérdemelt jutalom édes gyümölcse hull ölünkbe, megfogjuk látni: mennyivel kedvesebb a saját munkánk ter­mése, mint az idegen segitséggel meghamisított; az a mienk egészen, saját verejtékünkkel kiküzdött drága kincsünk, mit nem vehet el tőlünk semmi­féle földi haialom, mig ez a kegyelem keserű könyöradománya, mostoha gyermek, ki a veszély pillanatában magunkra hagy bennünket, kidob a vihar tengerére, hol vagy elpusztulunk, vagy ke­servesen megszabadulva újra elölről kezdjük a hiábavaló küzdelmet! Nyom da változás. Lapunk élén jeleztük, hogy a „Vesz­prémi Ellenőr“ nyomdát cserélt, s a mai számtól kezdve egyelőre egy előkelő győri nyomdai műintézetből kerül ki. E körülményre való tekintettel tiszte­lettel kérjük lapunk munkatársait és leve­lezőit, hogy közleményeiket 1 e gk é s őbb péntek délig hozzánk juttatni kegyes] kedjenek. Egyben tudatjuk, hogy úgy a szer­kesztőségnek szánt közlemények, valamint a kiadóhivatalnak szánt előfizetések a követ­kező czímen küldendők: A „Veszprémi Ellenőr“ kiadóhivatala (szerkesztősége) Veszprém. Virág-utcza 103. Tisztelettel kérjük végül hátralékos elő­fizetőinket, hogy — a változott nyomdai vi­szonyokra való tekintettel is — a hátralékot forduló postával beküldeni kegyeskedjenek. A HÉTRŐL. A tüzérek. Cyrano de Bergerac. Megjöttek végre a tüzérek, Vártunk rájuk elég soká. S bár egyik tót, másika német, Délczeg fiuk, deli legények. Hogy ma rólunk, rímbe beszélek, Üdvözletül már igy szokás. Megjöttek végre a tüzérek, Vártunk rájuk elég soká. Egyik mint más’ hamis zúzája, Feszül rajtuk egyenruha, Veszprémi- lány ne hallgass rája, Szerelmet ígér is bár a szája Egyik mint más’ hamis zúzája Harczfi való hű nem volt soha. Egyik mint más’ hamis zúzája Feszül rajtuk, egyenruha. Két hó múltán, hűtlenül elhágy, Elmegy messze, a honnét jött, S kebled bár rágja szerelmi vágy, Kemény tüzérnek szive se lágy, Két hó múltán hűtlenül elhágy. Eltépve a láncz, melyet kötött. Két hó múltán hűtlenül elhágy, S elmegy messze, a honnét jött. Akkor oszt már késő ha mondod: „A kit imádtam; egy tüzér“ Az örömnél több lesz a gondod, Anyád kedvét is majd elrontod, Ha a titkot néki elmondod, És a kabátkád össze nem ér. Akkor oszt már késő ha mondod: „A kit imádtam, egy tüzér.“ Kricscs. HÍREK. — Hegedűs miniszter B.-Fiireden. Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter a héten Siófokon át B.-Füredre érkezett, ahol egy napig Vaszary Kolos hercegprímás vendége volt. — Uj tiszteletbeli megyei tiszti ügyész. Dr. Oiay Károly ügyvédet, gr. Erdődy Ferencz jogtanácsosát, a főispán tiszteletbeli megyei tiszti ügyészszé nevezte ki. Dr. Giay a hivatalos esküt azonnal letette az alispán kezébe. — Közig, bizottsági ülés a vármegyénél. E hó 10-én tartotta a közig, bizottság Kolossváry alispán elnöklete alatt ülését, melyen a folyó ügyek letárgyalása mellett még elhatároztatott, hogy az igazságügyi miniszterhez feliratot intéznek az esküdt­széki tárgyalások időszakának megváltoztatása tár­gyában. Ugyanis az esküdteknek több mintfele gazda, akiknek érdeke az, hogy az eddigi márczius, junius és novemberi tárgyalások akkép módosíttassanak, hogy azok február 3*ik hetében, továbbá junius és november első heteiben tartassanak meg. — Nyilvános telefon-állomás Veszprémben. Abból az alkalomból, hogy a legközelebbi napokban elkészül Veszpré­men keresztül a székes fehérvár-balatonfüredi telefonvonal, Veszprém város is kap a posta- hivatalnál egy nyilvános telefon-állomást, amelyről már a jövő hóban Veszprémből is bárki beszélhet az interurbán-hálózat bármely állomására. — Biró és miniszter. Kisfaludy Miklós veszprémi törvényszéki biró, társadalmunk köz- becsülésben álló tagja, azzal a panaszszal fordult a győri táblához, hogy jóllehet ő a kiosztott ügy­darabjait mind elintézte, az igazságügyminiszter mégis a fegyelmi hatóság mellőzésével megalázóan megrótta. A biró panaszában kéri a törvényszé­keket, hogy írjanak föl oly törvényalkotásért, mely a bírói függetlenséget biztosító törvény végrehaj­tását szabályozza, valamint a bírákat a túlterhe­léstő megmenti s fizetésöket emeli. A panaszt vala­mennyi törvényszékkel közölték. A félhivatalos „Magyar Nemzet“ ehhez az esethez a következő megjegyzést fűzi: Szinte fölösleges megjegyeznünk, hogy a bírói működés függetlensége az igazságügyminisz­térium részéről mindenkor a legszigorúbban meg- óvatik és figyelemben is tartatik. Az tehát, hogy a fennforgó esetben vagy bármely más esetben a bíróság függetlensége érintetett volna, kizártnak tekintendő. Azonban az igazságügyminiszternek a törvények kötelességévé teszik, hogy a pontos és szabályszerű ügykezelés fölött őrködjék. E köte­lességének teljesítése magával hozza, hogy a bíró­ságok és azok tagjainak működését Figyelemmel kisérje, megvizsgálja és az ügykezelés szabálysze­rűsége és pontossága szempontjából észrevételezés tárgyává tegye és észrevételeiről az illetőket érte­sítse. A' bírálat nincs a nyilvánosságnak szánva és épp azért annak helyessége egy adott esetben nyilvánosan meg nem okolható. Az érdekelt külön­ben, a ki az észrevételt magára nézve sérelmes­nek találja, a törvény szerint újabban az ellen előterjesztéssel élhet. — A vívó és sport-klub a hét folyamán ülést tartott, melyen Br. Üchtritz Emil dr. elnökölt. Határozatba ment, hogy Almádiban a nyár folya­mán vivó-akadémia rendeztetik, melyen az ország több hírneves vívómestere, igy Vermes Lajos Kolozs­várról is részt venne. Az órákat a tagok szorgal­masan látogatják, s Kükemezey kitűnő vezetése mellett igen szép eredményt értek el eddig is a tanulók. — Baleset Badacsonyban. Dr. Kovács Vil mos tapolczai ügyvédet, kit rokoni és baráti köte lékek fűznek Veszprémhez, a héten sajnálatai baleset érte. Badacsonyi szőllőjéből hazatérőben kocsija felburult és dr. Kovács oly szerencsétlent: bukott ki, hogy lábát törte. A súlyosan sérülte családja azonnal Budapestre szállította, honné reméljük mielőbb teljesen felgyógyulva fog vissz« térni övéi körébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom