Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1887 (13. évfolyam, 3-52. szám)

1887-02-13 / 7. szám

MM M Mt MI ET JfM Mi K YE 10451. 1886. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. törvszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy kiskorú Schusser Mária, Teréz és Józsefnek a veszprémi kir. törvényszék területén Veszprém városban a veszprémi 179. sz. tkönyvben A -|- 1 sor 210. h. sz. alatt foglalt 1353 írt megállapított kikiáltási áru ingatlanok 1887. évi április hó 27-ik napján d. e. 9 órakor Veszprémben a kir. törvényszék telek­könyvi irodahelyiségében megtartandó nyilvános árverésen, de csakis a kikiáltási áron vagy azon felül eladatni fog. A venni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár tizedrészének megfelelő összeget bánatpénzül a kikül dött kezeihez letenni. A vevő köteles a vételárt 3 hónap alatt 6°/# kamatokkal együtt lefizetni. Az egyidejűleg megállapított árverési felté­telek a hivatalos órák alatt ezen kir. törvényszék­nél, úgy Veszprém rend. tanácsú város elöljárósá­gánál is megtekinthetők. Az árverési kérvényben felszámított költségek 6 frt 55 krban állapíttattak meg. Veszprémi kir. törvényszék tkvi. hatóságának 1887. január 20-án tartott üléséből. ! V | k b87 sz. Arlejtési hirdetmény. f i\K Sár írV Elek, tanács-jegyző. (25) Dr. Laky Kristóf, kir. törvszéki elnök. I A vallásalapítványi somlóvisárhelyi uradalom kegyurasága alá tar­tozó, Vasmegyében Karakó községben fekvő rom. caíli. papiak helyreállí­tásának kizárólag Írásbeli zárt ajuilat utján leendő versenytárgyalása iránt. Ezen építkezési munkákra a szekeres és kézi segédnapszámokon kívül, melyet az érdekelt hitközségek természetben szolgáltatnak ki, 2966 frt 41 kr. van előirányozva. Az árlejtés határnapja 1887. év február hó 21-ik napjának délelőtti il Órája tűzetik ki a somlóvásárhelyi számtartósági irodába, hol is a mon­dott óráig beérkezett, zárt ajánlatok a jelenlevők előtt nyilvánosan fognak felbontatni, a most mondott órán túl azonban semminemű ajánlat figyelembe vétetni nem fog. Zárt ajánlatok csak magyar nyelven szerkeszthetők és 50 kros bé­lyeggel ellátandók, tett ajánlatok betűkkel és számokkal kiirandók és annak is határozott kifejezés adandó, hogy az ajánlatot tevő a feltételeket és műszaki iratokat ismeri és elfogadja. Bánatpénzül 296 frt 64 kr. lesz csatolandó. NI. kir. közalap, számtartóság. 60. 1887. Árverési hirdetmény. Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. lOá. §-a értelmébe., ezennel közhírré teszi, hogy a veszprémi kir. törvényszék 574. 589 /887. p. számú végzé­sei által a „Veszprémi Betét és Köíesönközvetítö Egylet“ végrehajtató javára özv. Weiss Sománé veszprémi lakos elleu 450 frt tőke, és ennek járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 547 frt 50 krra becsült többrendbeli divatáru czikkek, u. m. különféle szinü különféle kelméből készült közönséges téli női és gyermekkalapok, finom női franczia kalapok, csipke és selyem téli fokotok, virágok, koszorúk, szalagok, csatok, selyem bársonyok, diszítetlen szalmakalapok, tollak, bolti pult, bolti üveges szekrények és állványok; továbbá szoba­bútorok, ágynemüek, vánkos és dunnya czibák, lepedők, abroszok, női öltözékek, fehéruemüek.s konyhaszerelvények és egyebekből álló ingóságoknak nyilvános árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, ennek a veszprémi kir. jbiróság 719/887 p. sz. végzése folytán a helyszínén, vagyis alperes üzlethelyiségében és lakásán Veszprémben leendő eszközlésére 1887. év febmár hó 22-ik napjának d- e 8 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venui szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX, t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is készpénz fizetés mellett eladatni fognak. Mindazok, kik elsőbbségi jogokat vélnek érvénye­síthetni, kereseteiket vagy szóbeli bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt bir. végrehajtóhoz adják be. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Veszprémben, 1887-ik évi február hó 9-én, Vargha, kiküldött bir. végrehajtó. A „Bécsi biztositó társaság“ és a „Bécsi élet- és járadék-biztositó in­tézet4 alulírott magyarországi fiókigazgatósága által hazánk egyes főbb városaiban már kötvénykiállítási joggal felruházott főügyuökségek is felállíttatván, tudatjuk miszerint fő­ügynökül Győrött: a Győri Kereskedelmi Bankot; Nagyváradon: Tóth Jenő urat; Debreczenben: Simonßy Sámuel kir. tanácsos urat; Szegeden: Titkárul Tóth “Pál urat, továbbá főügynökül: Aradon: Qássael A. Ábrahám urat; Miskolcion: Török Aladár urat; Pozsonyban: ^Mihályi T. E ipar- és keresk. kamarai elnök urat; Sopronyban: A soproni építő- s földhitel-bank részvény társulatot,­Temesvárott: Pédl testvér urakat; Nag^-Becskereken : Hirtenstein és Reiner urakat; Kolozsvárt: Köváry Mihály urat; Brassóban: Königes János urat, végre Eszéken: Sorger, Weis^mayer és társa urakat nyertük meg, felkérjük a t. biztositó közönséget, hogy úgy tűz-, jég- és szállítmányig vala­mint életbiztosítási ajánlataikkal társulatunkhoz esetleg illetékes űrügynökségünkhöz fordulni és minden kívánalomnak megfelelő társaságunkat bizalommal felkeresni szíveskedjék. Fent czimzett társulataink, mig egyrészt tekintélyes tőkéjeik által is már teljes biztosítékot képesek nyújtani az elfogadott koczkázatokért, másrészt előnyös díjtételei versenyképessé teszik minden eddig hazánkban működő biztositó társulattal szemben ; mi több az életbiztosítási üzletágban oly előnyös combi- nátiókat vett fel díjtáblázataiba, melyek a biztosító közönség minden várakozásainak megfelelnek. Társulataink elvül tűzvén ki továbbá, hogy bekövetkező szerencsétlenségek esetén a károk gyors, pontos és igazságos rendezésére lelkiismeretesen gondot fog fordítani, reméljük, miszerint a t. biztositókö- zöuség egész bizalommal fogja felkeresni ajánlataival társaságunkat, mi pedig igyekezni fogunk az irá­nyunkban tanúsított bizalmat mindenkor teljes mértékben kiérdemelni. Ugyanez alkalommal felkérjük végül a kör- s községi jegyzőket, néptanítókat, iparosokat, ke­reskedőket, valamint a kisebb birtokos urakat, kik helyben, vagy hazánk tekintélyesebb helyein s köz­ségeiben társulatunktól ügynökséget válalni hajlandók, hogy ezek elnyerése végett levélileg hozzánk, esetleg fentebb irt föügyuökségünkhöz fordulni szíveskedjenek. Tisza László igazgató. Ágoston József 20 4—4 vezértitkár. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.^ Nem fáj a foga többé annak, a ki használja a Soulac apátságbeli szerzetes atyák főnöke Boursaud Péter által 1873-ban feltalált s jelenleg tiszt. Mayuellonne prior által készített fogcseppeket (Elixir dentifrice). Ez a fölülmulhatlan szer tisztítja és épségben tartja a fogakat, erősíti a foghust, megsemmisíti a fogkövet, megakadályozza a fogak romlását és megőrzi azok zománczát. — A lélegzetet kellemesen illatossá teszi és jóság tekintetében különb bármelyik szájvíznél és ezen tulajdonságai miatt a világ minden társadalmi osztálya előszeretettel használja. Egy palaczk ára nagyság szerint I frt-, 2 frt és 4 frt. Por és paszta I frt. —--^vvi/vvaAAAAAAAa^-~— Főügynökség BORDEAUX-ban (Francziaország) SEGUIN illatszerárusnál, rue Huguerie 3. Raktár minden nagyobb város illatszerkereskedéseiben és gyógyszertáraiban. Veszprémben BÉIG DÁVID divat- és pipereáru kereskedőnél. Balaton-Füreden KOLLER KÁROLY kereskedésében. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Árverési hirdetmény. A somlóvásárhelyi vallásalapítványi uradalom tulajdonához tartozó, alább meg­nevezett fekvőségek és jogok, nyilvános árverésen bérbe fognak adatni. Az árverés 1887. év február hó 21-én délelőtt 9 órakor a m. kir. közalapítványi számtartósági hivatalban Somlóvásárhelyen fog megtartatni. a) Puszta-szent-mihályi 208 675/i2oo h* földbirtok 1887. évi október hó 1-töl............................................................................12 évre b) Pápai agyagliki korcsma, az abban gyakorolható italmérési jog és hozzá tartozó föld és rét 1887. november 1-töl . . 6 „ c) Kis-szölösi italmérési jog 1887. május 1-töl ........................6 „ d) Kenesei pálinkamérési jog 1887. november 1-töl .... 6 „ Ezen írásbeli zárt ajánlattal egybekötött árveréshez csak azok bocsájtatnak, kik haszonbérrel hátralékba nincsenek, — oly idegenek pedig, kik az uradalmi tisztség előtt ösmeretlenek — szolgabirói, illetve polgármesteri bizonylattal tartoznak igazolni erkölcsi viseletűket és vagyoni állásukat. írásbeli zárt ajánlatok csak magyar nyelven szerkeszthetők, 50 kros bélyeg felra­gasztása mellett, az Ígéretek betűkkel és számokkal kiirandók, és a beígért összeg 10 °/0-tólijával mint bánatpénzzel ellátandók. írásbeli ajánlatok csakis a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújthatók be, elkésve érkezett, hibásan szerkesztett, távirati utón tett, avagy utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Az árverési teltételek jelen hirdetmény megjelenése napjától kezdve, szokásos hivatalos órákban, a somlóvásárhelyi számtartósági irodában megtekinthetők. Magy. kir. közalap, számtartóság. 26 (Utánnyomás nem díjaztatik.) MOLL SEIDLITZ POR ö Tavaszi yógyitás g* Nyári yógyitás Őszi gyógyítás Téli gyógyítás ^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;\ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X v:xxxxxxxxxxxxx PCQ 1/ wolnrli ha minden dobozon agyárjegy, egy sas és MOLL A vbfllV WdlUUlj sokszorosított ezég nyomata látható. Ezen porok gyors gyógyhatású makacs gyomor- és bélbetegségek, emésztési nehézségek, altestbajok, gyomorgörcs, dugulás, májbaj, vértolulás, aranyér és a legkülönfélébb női betegségek ellen évtizedek óta folytonosan növekedő elismerésben részesül. Egy eredeti doboz használati utasítással I frt. Raktárak Magyarország minden nevezetesebb gyógyszertárában. Csak Moll-féle készítmény kérendő. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító, Becs, Stadt, Tuchlauben 9. Naponta szétküldés utánvét mellett. — 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Köszönöirat MOLL A. úrhoz Bécsben. Ülő foglalkozásomnál fogva az ön Moil-féle Seidlitz-porai igen jó hatást gyakorolnak ; elismerem ezt egyszer s mindenkorra s kívánok érte szívélyes „Isten fizesse meg“-et; ezek a gyomrot jóvá, és a főt könuyüvó teszik. Tisztelettel Stelnko ián. F. lelkész Honnetschlag-ban. ifi í E FRANCIA BORSZESZ ES SÓ 1 52-25 Legjobb be- "■szer kömény csúz és miuden raeghiilési ellen. Csäk valódi minden üve& M0LL ,a> v(HÍe£yét és aláírását Kösz vény, csúz, miudennemU testszaggatás és bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyuladásánál. Belsőleg vízzel vegyítve rögtöni roszullét, hányás, kélika és hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. o. é. Raktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és ásvány-áru kereskedé­sében. Csak Moll-féle készítmény kérendő. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállitó Bécs, Stadt, Tuchlauben 9. Elismerés Moll A gyógyszerész urhozBécs. Kitűnő Moll-féle franczia borszesz és sója vidékemen hihetetlenül mű­ködik. Küldjön nekem 50 üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok tartani magamnál. Mély tisztelettel Hornof lelkész Micbolup-bau. Veszprémben, 1887 Nyomatott a laptulajdonos Krauaz Ármin Fia könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom