Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1886 (12. évfolyam, 7-52. szám)

1886-02-14 / 7. szám

hozására kiküldött 67-es bizottság munkálata el­fogadtatván, 1867. február hóban neveztetett ki a második magyar kir. felelős ministerium, mely 1867- ápril 10-én kelt »intézvénynyel* a megyéket visszaállttá. — E leirat alkalmat adott nekik, hogy bizalmatlanságot szavazzanak az országgyűlés több­ségének s határozatiig kijelentsék, hogy ez a me­gyék várakozásának nem felelt meg s a nemzet valódi közvéleményét nem képviseli. — Rendes vi­szonyok közt a törvényhozás a megyék bizottmá­nyainak e fellépését nem ignorálhatta, — hanem felhívta volna a ministeriumot, mit ton a törvény- hozást kigunyoló ezen lépés ellenében ? Azonban átmeneti állapotainkban gondoskodva nem Ion arról, hogy a ministerium hatalmának gyakorlati sanctiója is legyen. — 1867. tavaszán a megyék provisorins alapon tisztujításaikat megtartották és az ekkor szervezett tisztikar működését folytatta 1872. jan. 1-ig, mely nappal a máig érvényben álló s a tör­vényhatóságokat rendező 1870. XLII. t. ez. hatályba lépett. — r. (Folytatása következik.) Mi újság a nagy világban? — A\ udvar 'Budapesten. A király tegnap az esti vonattal Budapestre érkezett s 12 — 14 napig ott fog tartózkodni. Két nappal későbben a királyné is megérkezik Miramaréból. Mária Valéria főherczegnő is ott lesz akkorra. Kezső trónörökös és Stefánia trónörökösné azonban csak e hó máso­dik felében tartandó nagy táncz-estélyre utaz­nak le. — A\ országos kiállítás igazgatósága szám­adását 496,986 írt 88'/2 kr. hiáuynyal zárta be, a mennyiben a cselekvő állapot e számadás szerint 1.368, 189 frt 97 krral, a szenvedő pedig 1.866,176 frt 85 y2 krral szerepel. — C4 nagykanizsai állandó színházra az ottani takarókpéuztár választmánya tizezer forint ajándékozását hozta javaslatba. — Le a kalappal! — Az angol szabadelvű kormány megala­kult. Gladstone kormányelnök és a kincstár első lordja, Hershel lord kanczellár, Spencer lord a titkos tanács elnöke, Childers belügyi államtitkár, Granville lord gyarmatügyi államtitkár, Kimberley India államtitkára, Bannerman hadügyi államtitkár, Harcourt a kincstári hivatal kanczellárja, Ripon a tengerészeti hivatal első lordja, Chamberlain a local governement board elnöke, Trevelyan Skótország minisztere, Mundella a kereskedelni minisztérium elnöke, Morley John Írország államtitkára, Russel Charles főállamügyész. — C4 német nyelv számkivetése. Az orosz állami banknak Lengyelországban lévő fiókjainál f. hó 13-ától kezdve nem fogadnak el többé elszá­molásra német nyelven kiálltott váltókat. Hogy a váltók Oroszországban és a lengyel királyságban érvénynyel bírjanak, azokat kizárólag orosznyelven kell kiállítani. Alit szólnak ehhez Babes, Gurbác és Mocsáry urak ? — oA korona gyémántjai. Párisban a kép­viselők kamarájának február 4-ki ülésén tárgyal­ták a kérvényt, hogy a korona gyémántjait mun­kás nyugdíjpénztár alapítása czéljából adják el. A tárgyalás folyamáu Lanjuinais (jobb párti) heves jeleuetet idézett elő abbeli kijelentésével, hogy Fraucziaország a közel jövőben megszabadul a köz­társaságtól. Az elnök ezért a jós képviselőt rendre- utasitotta, de a kizáratására irányzott indítványt el­lenezte, mert a szólásszabadságot fönn kell tartani. A kamara elfogadta a koronagyémántokra vonatkozó kérvényt és megbízta a kormányt, hogy az ügy megoldásában gyorsan járjon el. — Gladstone angol kormányelnök Geunadios görög küldött előtt abbeli reményét fejezte ki, hogy Görögország nem fogja megzavarni az európai békét. A küldött azt felelte, hogy Görögország nem követ­heti Gladstone tanácsát, mert az tönkre tenué az országot. — Elfogott nihilista vezér. A pétervári rend­őrségnek sikerült elfogni Szergej Ivanoífot a forra­dalmi párt végrehajtó bizottságának állítólagos második főnökét. — Szoczialista zavargások voltak London­ban az ipar pangása és a munkahiánya miatt. A csőcselék összesen 18 ékszerész boltot rabolt ki és 800-nál több ablakot vert be. Felhivás a hazai bortermelőkhöz. Az országos kiállítás alkalmával a múlt évi október Ló 1-én egybegyiilt bor­termelők értekezletén szóba hozatott egy országos kongressus összehívásának esz­méje, mely azonban az országszerte folya­matban volt szüretelés miatt a kiállítás tartama alatt már nem volt kivihető. A programm összeállításával megbí­zott küldöttség tekintettel arra, hogy ez idő szerint a monarchia másik felével a vám- és kereskedelmi szövetség megújítása iránt a tárgyalások a befejezéshez közel állanak, és ezek eredménye, valamint az egyes külföldi államokkal kötendő keres­kedelmi szerződések rövid idő múlva az országgyűlés elé kerülnek; továbbá miután a mííborok előállítását eltiltó törvényjavas­lat beterjesztése még ez ülésszakban vár­ható, — az előmunkálatokat teljesítvén,— elérkezettnek látta az időt, hogy a hazai bortermelők országos kongressusát f. évi február hó íj-éré Budapestre egybehívja, mely tanácskozását a „Köptelek“, nagy­termében délelőtt io órakor kezdi meg. Ez által alkalmat kiván nyújtani a bizottság a hazai bortermelőknek, hogy nézeteiket a fennebb vázoltakon kívül, az okszerű szőlőművelés terjesztését, a bor­kereskedelem és kivitel élénkítését, helyes pinczekezelést, a szakoktatás fejlesztését és általában a hazai borászat emelését előmozdító törvényhozási, kormányi és tár­sadalmi intézkedésekre vonatkozólag ki­fejthessék, és megállapodásaik iránt úgy a kormányt, mint a közönséget tájékozzák. Indokul szolgál az országos kongres­sus megtartására azon körülmény is, hogy a hazai bortermelők megismerkedhessenek ama módokkal és eszközökkel, melyek se­gélyével borászatunk azon színvonalra emelhető, mely hazánkat, mint Európa má­sodik bortermelő államát, méltán megilleti. Az országos kongressuson tárgya­landó kérdések, nézetünk szerint, az egy öntetü vita érdekében két részre osztandók. Az elsőbe osztályzandók oly intézke­dések, melyek csakis az állam jóakaró segélyével oldhatók meg, miután azok ré­szint az állam áldozatkészségét, részint annak morális segélyét igénylik. A második osztályba sorozandók oly intézkedések, melyek magántermészetüek és az egyes bortermelők vagy bortermelő szövetkezetek érdekét mozdítják elő, s igy az önsegély utján oldandók meg. A bortermelők országos kongressusá- nak tárgyalási programmját az előadottak nyomán a következő pontokban állapítot­tuk meg. 1. A bőrgyártásnak a törvényhozás utján leendő feltétlen eltiltása. 2. A borvámok kérdése. A transitó- ügy rendezése. Szállítási kedvezmények kieszközlése. 3. A regale-jog megváltás utján való rendezése. 4. A borkivitelnél (Export) eddig ta­pasztalt nehézségek elhárítása. 5. Az okszerű szőlőművelés, a borá­szati szakoktatás és pinczekezelés terjesz­tésére létező intézmények fejlesztése és időleges szaktanfolyamok tartása. 6. Szőlővel újonnan beültetett terüle­tek részére, az eddigieknél magasabb ál­lami kedvezmények kieszközlése. Az állami szőlőiskolák szaporítása. 7. Szőlőhegy-rendszabályok köteleso alkotása, tekintettel a különböző borvidé­kekre. Az előkészítő bizottság ebben vélt eleget tenni feladatának és ama reményét fejezi ki, hogy hazánk bortermelői el fog­ják ismerni, hogy törekvésünk nem lehet egyéb, mint hogy a ezélbavett kérdések he­lyes megoldása által hazánk egyik legki­válóbb közgazdasági ágának kellő felvirá- gozását minden erőnkből előmozdítsuk. Hazafias bizalommal fordulunk tehát összes érdektársainkhoz, hogy minél na­gyobb számú megjelenésök által a kitűzött czél elérésében egymást vállvetve támo­gassuk. ló/ Budapef jn, 1886. évi január 29. A bortermelők országos kongressusát elő­készítő bizottsága: Gróf Andrássy Manó s. k. elnök. Gróf Bethlen Gergely s. k. főjegyző. Dr. Be{erédj Viktor s. k. Szalay Imre s. k. Boross Bálint s. k. Zalay István s. k. JDumtsa Sándor s. k. Vadnay Károly s. k. jegyző. Egyesy Gé\a s. k. bizottsági tagok. Országgyűlési karczolatok. A budget már egy hét óta folyik s a minisz- terek nagyobb része átesett a parlamenti tortúrán. Tisza, Szapáry, Kemény és Széchenyi elégülten dörzsölik kezeiket és kedvtelve szemlélik, hogyan szorongatják a hátralevő collegákat.— MostTrefort- on van a sor. Tisza könnyű szerrel átjutott a Rubicouon, mert az ellenzék a törvényhatóságokról szóló törvény- javaslat tárgyalásaira tartotta fenn lövegeit, mi­korra neki is szárazon kell tartania puskaporát. — Jobban megcsiklandozták Szapáryt, ki ellen íőleg az Olay és Szalay testvérek támadtak tűzzel. A folyton interpelláló Szilárd kiöntötte mérgét fi- nánezra, trafikra, stemplire, executorra s a magyar ember előtt gyűlölt többi hason dolgokra, miben testvére Lajos egy határozati javaslattal támogatta. Még nehezebb helyzete volt Keménynek, kinek so­kat kellett hallania Tolnay eltávozása miatt, de védelmébe kellett vennie a több oldalról megtá­madott postásokat is. Széchenyi iránt még a megyebelijei sem vol­tak kímélettel, — sőt az eszlári Szalay a somogy szent-imrei földműves iskola felállítása miatt gya- nusítólag támadta meg. — Barla József a nagy-atádi kerület képviselője pedig a miniszter lábadi birto­kának csekély megadóztatását is szóba hozta. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium budgetjéuek tárgyalása egyáltalán sok érdekes részletet tartalmazott. Csinosan és hatás­sal szólott a »Fővárosi Lapok“ szerkesztője Vadnay Károly a műbor ellen, mely ellen az agitatió oly mérveket öltött, hogy a bőrgyártást eltiltó törvény- javaslat rövid idő múlva a ház asztalára fog ke­rülni. Férfias harezot vívtak a váinkérdésben Enyedi Lukács a szélsőbal egyik a nemzetgazdászatban kiválóan jártas tagja és Láng Lajos Pápa városá­nak szép tehetségű képviselője. A köztük folyt vitatkozás a kiegyezési törvényjavaslatok felett ví­vandó nagy ütközet előőrsi csatározásának volt tekinthető. A vita folyama alatt szolgált Fenyvessy ■ Ferencz is egy interpellatióval a fővárosi záloghá­zak érdemében, mely — főleg a farsang alatt a jogászokat fogja igaz hálára kötelezni. Az antisemi- ták bárója Andreánszky a gyümölcstermelés eme­lése érdekében tartott egy olyan beszédet, melyben óh csodák csodája! a zsidók nem lettek összeszidva. De hogy teljesen szárazon meg ne meneküljenek, egy ellenzéki szónoknak beszédére, — melyben a sertés-tenyésztés alá szállását panaszolta — Flu- ger szász képviselő padbeli szomszédai előtt oly értelmű határozati javaslatot vitatott meg, hogy az állattenyésztés ezen ágának virágzóvá tétele czél- 1 jából az izraelitákat kényszeríteni kellene törvény- , hozásilag, hogy fejenkint mindennap egy kiló disz- nóhust fogyaszszanak. Mindez azonban, mi ahhoz képest, mit a kü­lönben is ideges Trefortnak kell kiállania. Zimándy és Komlóssy e két elkeseredett antisemita malleusa annyira felboszantották, hogy midőn a hátat ^for­dítás sem használt, — egyszerűen ott hagyta őket. A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák kü­lönben előzetesen is nehéz napja volt, midőn Ugrón Gábornak a nagyváradi püspökség ügyében intézett interpellatiójára válaszolnia kellett. A ház a vá­laszt ugyan tudomásul vette, de az ott űzött gaz­dálkodással kevesen értettek egyet. A budget vitánál Ugrón erélyesen követelte a kath. antonamia helyreállítását; — minek elle­nében a minisztert és főpapságot Latinovics Gá­bor — a püspök jelölt — és a Thaly Kálmán ál­tal »titkos jezsuitának* keresztelt Rossival plébá­nos — képviselő védték; utóbbi az »eclesia mili- tansnak* egy bátor bajnoka. Irányi benyujtá szokásos határozati javaslatát a „vallás-szabadságról* — támogatván azt egy fenkölt szellemű szónoklattal, mit azonban a ház — annak daczára, hogy a mérsékelt ellenzék nagy része Szilágyi Dezsővel élén s a kormánypárt »sza­bad-gondolkozói“ támogatlak — nem fogadott el. Sok borsot tört a miniszter orra alá a min­dig szellemes modorban beszélő Hermann Ottó, de végül még is megjárta, mert midőn támadásaival az egyetemi professorok revierjébe hatolt be, a mér­ges Cerberus — Szilágyi Dezső — által hatalma­san elláttatott. Szilágyi Dezsőnek ritka jó napja volt azon­ban, midőn a nemzetiségi képviselők egyik legve- szedelmesbikének az ultra oláh Babes Vinczéuek beszédére a ház osztatlan tetszése közt válaszolt,— s egyáltalán örvendetes tünemény volt, midőn a ház három legkimagaslóbb alakja Tisza, Apponyi és Szilágyi a nemzetiségi aspiratiókkal szembeu oly egyöntetűen nyilatkoztak. Sajátságos, hogy nemzetiségi képviselőink a kérdésnek felvetését jelenben időszerüuek tartották. Első szónokuk az elegáns nagykikindai ügyvéd Szabovlyevics volt, ki hangsúlyozta ugyan a szerb­magyar barátságot és folyton a testvériségre hivat­kozott, de oly értelemben, hogy a testvériség al­kalmas maszkja alatt ,a kenyérnek nagyobb felét t kérte nemzetisége részére.* | Kevésbé volt szerény Gurban Constantin oláh pap, radnai képviselő, ki oláh-tannyelvü közép is­kolákat követelt és az éles eszü Babes Vincze, ki nemzetiségi sophismáival védte államellenes állás­pontját. Simulékonyabban nyilatkozott egy szerb nemzetiségű horvát képviselő Gyurkovics, ki a (ne­künk fájdalom oly drága) barátságot emlegette. Általános viszszatetszést szült azonban a ház min­den oldalán a szélső bal egyik kiváló egyéniségé­nek Mocsáry Lajosnak felszólalása, ki mig egy­részről 3 nemzetiségek legtulzottabb aspiratióinak — a nemzetiségi törvényből kifolyólag — jogo­sultságát fejtegette, — úgy a magyar chauvinis- mu8t — s a magyarosodás terjesztését ezélzó köz- művelődési egyesületek alakítását elítélte. Meg is kapta reá a feleletet azonnal gr. Apponyitól, ki rögtönzött, de páratlan hatásos beszédben utasít á vissza az imént hallottakat. A szélső bal részéről ennek pártvezére az idealista Irányi már halvá­nyabban jelezte a párt álláspontját, do a mint ki- vehettük pártja érzéseinek jobban képes volt kife­jezést adni gr. Apponyi, mint a szelidlelkü és ra­dikális nézetű Irányi. A kuruez vezér Thaly Kálmán a gyűlölt je­zsuitákat akarta kikergetni, miben hatalmasan se­gédkezett neki a nagyhangú Orbán Balázs, do Trefort, ez alkalommal szövetségben Komlóstyval, megvédte a szegény pátereket. Ezután Fejérváry minisztert állítják glédáb*, ki a mily jó katona ma, holnap oly jó szónokká növi ki magát. Végül a gyenge egészségű Paulerrn kerül a sor, ki a költségvetési vita folyama alatt még nem jelenhetett meg a házban, — van ugyan egy hatalmas termetű államtitkárja, de hogy mi- kép állja meg a sarat, azt majd csak a jóvő hót fogja megmutatni. Cactus. v Meddig élünk? Van-e gondolkodó ember, kinek elméjében legalább egy-egy pillanatra föl ne merült volna e kérdés: vájjon mily élettartam van számomra a sorstól kiszabva ? A lét nagy harczában mindnyájan küzdünk, habár különböző fegyverekkel. Egyik testi erejét, másik szellemét viszi harezba, melynek hevében elfeledi, hogy aránylag csak rövid ideig élvezheti az előnyt, melyet elszántsága, vagy szerencséje kivívhat. Ember emberrel áll szemben, midőn ér­dekeik összeütköznek, s oly heves a támadás, oly elszánt a védelem, mintha örök életre kellene az előnyöket biztosítani. Ily elszánt volna-e a harcz, ha a küzdők a földi let tűnő voltára gondolnának s tudnák, hogy a győztes úgy sem soká élvezheti győzelme) gyümölcseit ? S mit látunk az életben ? Küzd, fárad, tépe-/ lődik az ember, gyötri testét, lelkét « jtlenbetb kényszerűé a szivet. A húr millió ember búját zokogta el : álmadozó pásztor panaszától, királyok egetverő kétségbeeséséig. A mit csendes estéken beszélnek egymással a csillagok, s a mit virág súg a haboknak, mikor csókolózik velük; a mi fájdalom behautolt sírokból is felhangzik; sötét századok végheletlen kinja; ott zokogott abban. Ezt dalolja a nympha, mikor a csobogó víz alá hí fényes szép »égével; ezt éneklik a gonosz tündérek, mikor a halandó embert maguk után csalják feneketlen ingoványokba, a honnan nincsen szabadulás. A nagy álomidéző hallgatásban beleolvad az a levegőbe s csudás fájdalmával megragadja a hallgatót; majd telujjong, majd zokogni kezd ; a komoly, nagy erdei iák mintha áhítattal figyelnének reá. Valami csúdálatos zene volt az itt a renge­teg mélyében! Mintha egy büszke nemzet múltjá­nak miuden hőse a batlgató elé lépett volna, örömében és bánatában. Bu/.ogányos ősök harezra- lelkesítő dala hangzott a húrokban, közbe vegyült a szerető búbáuatos panasza, ki csatába induló kedvesét akarná visszatartani, majd rá kardok összecsattauása, seregek hnlálordítása töltötte meg a léget, a mi végül mind összeolvadt egy méla, panaszos melódiába, mintha egy nép gyászzokogása nallatszanók. Ki értené meg ezt a fájdalmat ? Ki tudná azt szavakkal elmondani? A szív csak érezni tud; a szem csak könyezui bir; hogy mit és hogy miért V nem lehetne azt megmondani. Az asztalra könyöklő férfi bámulva tekintett fel a vendégére. És akkor már nem a jókedvű, derült arcz mosolygott eléje, a mi előbb; annak vonásai egészen átváltoztak, a közönyös arezot valami csudálatos lelkesültség btíbája ragyogta be, a szemek szokatlan fényben égtek, s az iijú semmit sem látott maga körül mást, mint kedvesét: azt az időtől megbámult tát, melyet kebléhez szorított. A húrokon a Cserebogár fájó dallama sírt, a Repülj fttigkéuu «éVteleu keserve, majd rögtönzött ábrára dók, beszélve egy másik, elérhetetlen világról, a melyeket senki azóta nem hallott. Mint a tárogató zenéje : eltűntek, elpusztultak nyomtalanul. Aztán a Rákóczy zendült fel, a melyben egy nemzet min­den vágya, reménye, jövője van beleolvadva ; egy viharos lelkesedés szüleménye, a melyet igazán el­játszani csak a művész bir, ki azt maga is átérezi. A házigazda, kit a csudálatos hangok egy kimondhatatlan igézetbe ragadtak: önfeledten ro­hant oda az ifjúhoz és sejtelemtől megkapottan kérdezé tőle: — Oh ! ki vagy te ? A ki ezt tudod ... Az ifjú szemeiben az érzés tüzével, s voná­saiban a fájdalom kifejezésével halkan, csendesen felelte : — Én Csermák vagyok. — Csermák vagy ! — kiáltá a férfi s nyakába borult és megcsókolá. (Folytatása következik.) A sirok szerelme. A temetői néma éjben, Az éjnek sirnyító felében, Halkan, neszeden, méla csenddel Sírjából a bús ifjú felkel. .... Fehér, ijesztő, bús kisértet ■,.. A sirok közt bolyongva téved, Csak akkor szűnik bolyongása, Ha jő, a kit vó/r, szellemtársa. S ki ifjúért lön a halálé, Eljö a másik árny, a lányé, Egymásnak — élve — tiltva voltak, Most vége már a tilalomnak . . , Mit érez szivük, titkok titka, Van-e szív, a mely azt gyanítja t Örök rejtély ajkuk beszéde, Hol embereimé, mely megértse t . . . MAS BRT Búi,

Next

/
Oldalképek
Tartalom