Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1881 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1881-04-10 / 16. szám

nál már szomorúan tapasztaltam, megtörténik, hogy tudatlanságból neki esik ezen hatvá­nyoknak mint fölösleges vagy talán kártékony kinövéseknek, s maga fogja előidézni azok le­törése vagy lemetszése által fája terméket­lenségét. Ez alkalommal azonban nem lévén szán­dékom a termő hajtványok megismertetése, tettes szerkesztő ur engedelraével más alka­lomra halasztóm ezt; áttérek azon okokra, melyek szülői a fa terméketlenségeinek; szár­mazik ez ugyanis: a) vagy azért, mert a ía csendes, halk növéssel, lassú nedvforgással bir, szóval beteg; b) vagy azért, mert a fa nem bir semmi termőhajtványnyal, tehát buja nö­vényzetnek örvend. Mit kell tennünk mindkét esetben? 1. Ha a fa csendes, halk növéssel, lassú nedvforgással bir, szóval beteg, daczára annak, hogy a szükséges termőhajtványokkal bir, gyü­mölcseit még sem birja megérlelni, egy ideig sínylődik a fa, végre elvész. Származhatik ez pl.: I. ha a faiskola földje, hol a fát nevelték igen kövér volt, sőt az trágyázva is lett többszörösen, s ebből so­vány kimerült földbe lett ültetve; ez esetben a talaj természetének megfelelő kövérílő trá­gyát kell alkalmaznunk; II. ha a fát termé­szetével ellenkező földbe ültettük, pl. az al­mát köves-, a cseresnyét vizenyős helyre,^ itt hasztalan minden erőlködésünk, a fa elvész; III. ha kiveszett, vén fa helyébe ültetünk fát, annélkül, hogy földjét előbb megjavítanék; IY. ha a fa egy pár évig igen bőven termett s ez által ki lett merülve; ekkor a rövid visszametszést s kövér trágyaszert alkalmazzuk; V. ha a fa már vén s fölső ágai száradni kezdenek; ilyenkor az ágakat a főágakig vissza kell metszeni, szóval a fát megifjítani s az előtörő vizi vagy fattyúhajtásokból kell a ko­ronát njból nevelni. 2. Ha a fa nem bir semmi termő hajt- ványnyal, buja növényzetnek (növésnek) örvend, az származhatik; I. mert a fa magról kelt s azon helyen hagyatott, mint megtörténik ez a magról kelt cseresnyével, körtével s kivált dióval; azért az igy magról kelt fát át kell ültetni, karógyökereitől megfosztani, illetőleg azt jól visszavágni, hogy oldalgyökereit fej­leszthesse, melyek aztán a termőhajtványo! képzését segítik elő; azért szoktak a diófák ültetésénél a gödör aljára laposkövet helyezni; II. ha földje jó tápdús s még sfirüen is vannak ültetve, hasztalan lesz itten minden mesteri fogásunk, a sok kínzás alatt a fa inkább elvész, hogysem rendes termővé tehetnők, kivált ha vadalma s még hozzá magasan van neme­sítve; ezen esetben nem tehetünk mást, mint a fák közöl minden másodikat — vagy amint kívántatik — kivágjuk s megvárjuk rendes kifejlődését; III. vannak fajok, melyek termé- szetöknél fogva késői termők, annyira, hogy mig az egyik faj már á 3—j-4-ik évben kezd termeni, a másik csak 10—15 év múltával kezdi a termést s ezután is csak minden 3—4-ik évben terem; igen természetes, hogy ennek élete is tartósabb s úgyszólván elpusztíthatlan. (Vége köv.) Kanovics György, igazgató. NYÍLTTÉRI NYILATKOZAT. A .Veszprém“ 15-ik számában, f. hó 3-án, ellenem Kansburg Dávid, Steiner M,, A. H. által „Egy bünbarlang Veszprémben“ *Az e rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő. czimmel közzétett ozikkre vonatkozólag, mely­ben ellenem alaptalan gyanúsítások és rágal­mak foglaltatnak, a közönség pedig félreve­zettetni czéloztatik, következőkben adom vá­laszomat : Alaptalannak és rágalomnak kell kije­lentenem, mintha a múlt évben zálogüzletem ellen a nyilvánosság előtt tett panasz alapos lett volna,' valamint ezen czikkben foglalttak is, amennyire alaptalannak kitűnik a követ­kezőkből. Czikkirók azzal gyanúsítanak, hogy az elzálogosítók figyelmeztettek, hogy a ru­hák hozájuk mosás végett adatnak, ezen gya­núsító állításuk merő hazugság, mert a zá­logüzleti szabály szerint én a zálogtulajdonos nevét nem kérdezhetem, azt pedig a tisztelt közönség elbírálására bizom, hogy ha csak egy kis állásban levő egyén is megszorul, vájjon maga viszi-e zálogtárgyát elzálogosí­tani, s nem biz-e meg ezzel egy cselédféle egyéniséget? Ily esetben én, kinek üzlete nyilvános, és folyton rendőri ellenőrzés alatt áll, illettethetem azon gyanúval, hogy tudtam, miszerint hozzám kérdéses elzálogosítók a mosás alá bízott tárgyakat hozták zálogba? Hazug azon állításuk is czikkiróknak, hogy én egy forint után havonkint 10 kr. kamatot szedek, mert a kamatláb mint már a múlt­ban jeleztem 4 és 5 kr., ezen hamatláb pe­dig a rendeletnek megfelelőleg kellőképen közzé van téve. Czikkirók a maguk gondatlanságát és vigyázatlanságát úgy látszik általam szeretnék megfizettetni, mert hogy egy mosónénál a ruhák annyi ideig heverjenek, mint czikkiróké, az eddig általam még nem ismert fényes házrendjöket igazolja Hazug czikkiróknak azon állításuk is, hogy én nekik azt feleltem, hogy tudtam, hogy a ruha önöké, de kitudja, nem volt-e szükségük pénzre, mert ezen czik- küket az előbb felsoroltak már megczá­folják, a mi pedig czikkiróknak a hatósági eljárás és ellenőrzésre vonatkozó megjegyzé­seit illeti, azokra felelni magamat hivatottnak nem érzem, azonban kijelentem, hogy mint eddig üzletemet az ellenőrzési vizsgálatnak alávetettem, úgy ezutánra is nyugodtan fo­gom magamat annak alávetni. Veszprém, ápril 9. 1881. Lengyel Sándor. Nyilvános köszönet. Mindazoknak, kik boldogult felejthetetlen férjem néhai Münzer Antal eltemettetése alkalmával, szives megjelenésük által részvét- jüket nyilváníták, különösen a helyi izr. hit­község, és a chevra-kadisa egyletnek, nemkü­lönben a helyi takarékpénztár és segélyegylet igazgatóságának, és az iparegylet képviselő­jüknek, szintúgy főtisztelendő Singer Ábrahám várpalotai rabbi urnák megható gyászbeszédeért, és a helyi és vidéki egyeseknek, kik megjele­nésük által fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek, fogadják magam és gyászoló családom nevében legforróbb köszönetemet. Eaying, 1881. április 5-én. ,Özv. Münzer Antalné. Felelős szerkesztő s kiadó : K o in p o 1 t li y Tivadar. Laptulajdonos: KRAUSZ ARMIN. >CttttOOOOÖOOOÖOO< '28 HÚSVÉTI 'S* TOJÁSOK egyszerű és legdiszesb kiállításnak is, nagy választékban kaphatók «SCHOT testié czukrászatában VESZPRÉMBEN. 30 Tudósítás. Van szerencsém igen tisztelt vevőimet arról értesíteni, hogy bevásárlási utazásomból megérkeztem; a tavaszi és nyári idényre szük- séglendő áruczikkek u. m. rviliaszövetels: Crepp, Sateine és Cretonok női öltönyök, nap- és esőernyők stb. a legközelebbi napokban olcsóbb és finom minőségben, gazdag választékban részint már megérkeztek, részben pedig pár nap folyamán megérkeznek. Azon kéréssel, hogy becses látogatásukkal szerencséltetni sziveskedendnek, maradtam Veszprémben, ápril 2. 1881. Teljes tisztelettel NAYJAKAB Nay Nór és fiai kézmíí- és divatárú czégtől.-■"51 Házi távirda-késziilék. / Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét felhívni kitűnő szerkezetű házi távirda-készülékeimre, melyek úgy czélszerüségük, mint rendkívül olcsóságuknál, valamint bármely helyi- ségekbeni gyors alkalmazásuknál fogva különösen nagyobb házakban fogatlók, kávéházak, kórházak, hivatalos helyiségek, tiizörségek- és üzletemberek­nél a lakszobák s az üzlet összeköttetésére különösen alkalmasak. Én e kitűnő szerkezetű s olcsó házi távírdákat úgy állítom föl a legrövidebb idő alatt, hogy sem az ajtók sem a falak meg nem rougáltatnak vagy átszuratnak 3 a készülék ennek daczára is alig lesz észrevehető. Hirtelen megtámadtatások- nál gyors segélykérésnél semini sem tehet kitünöbb szolgálatot, mert a rugó megnyomása pillanatában már a legtávolabb helyen is azonnal meg van adva a jel. Készülékeimért egy évig jótállók s későbbi netáni javítások igen kis csekély­ségbe kerülnek. — A n. é. közönség pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel 3-3 WEIS* W. VI IVÓ. VESZPRÉMBEN. A veszprémi betét- és kölcsöiiközwetítö-egyiet II. évtársutatanats tagjai tisztelettel értesíttetnek, hogy ezen évtársulat vagyonának felosztási terve elkészülvén, az folyó évi április 10-tÖl kezdve, ugyan e hó 25-ig bezárólag, az egylet helyiségeiben kitétetett, hol azt az érdekelt egyleti tagok az alap­szabályok 14. §-a szerint betekinthetik, és észrevételeiket ellene folyó évi május 3-ig bezárólag ugyanott beadhatják. Kelt Veszprémben, 1881. április 8-án. 31 i_i A választott felszámolók* Veszprémben, 1881. Nyomatott a laptulajdonos Krausz Armin könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom