Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1879-04-20 / 16. szám

kötelességeik lelkiismeretes teljesítése végett azon hivatal­nokok és szolgák, kiket a helyviszonyokhoz képest a pálya az ehez tartozó intézetek és a pályát használó közönség fö­lötti felügyeletet illeti a magán pályáknál is az álladalmi kormány által meg fognak hiteltetni. Az ily módon feleske­tett pályahivatalnokok és szolgák szolgálatuk teljesítésére nézve a közönség irányában, magán pályákon is más nyil­vános közigazgatási hivatalnokokkal egyiránt törvényes ita­lomban részesülnek. 103. § A jelen törvény szabálya elleni minden cselekvény vagy mulasztás, ezen törvény és az áta- lános büntető törvény határozatai szerint fenyíttetik. Baumgartner s. k. A másolat hiteléül Bozóky István s. k. v. h. aligazgató. Veszprém megye közig, bizottsága által 1879. évi mártius hó 3-án tartott ülés jegyzőkönyvének KIVONATA. 120. A közmunka és közlekedésügyi m kir. minis- teriumnak január hó 24-én 17553. sz. a. kelt azon rende­leté, melylyel, hivatkozva az 1876. évi VI. t. ez. végrehaj­tása tárgyában kiadott ministeri utasítás 25. 26. 27. és 30. §-aira a közigazgatási bizottságot a vasúti üzletrendtartás­nak a közönség kötelességeit tárgyazó határozatai feletti Őrködésre utasítja s az üvelet rendtartás vonatkozó §-ait tudomás és kihirdetés végett újabban is megküldi, felolvas­tatván. A vasúti üzletrendtartás ezen szakaszai tudomás és miheztartás végett a járási szolgabirói és r. t. városok pol­gármesteri hivatalainak úgy lapba iktatás végett a hiv. lap kiadójának kiadatnak ‘Be^erédy Gyula alispán mint a közig. biz. helyetes elnöke. Veszprém megye alispáni hivatalától. 3378. A zirczi szolgabirói hivatal 1414. sz. a. kelt je­lentése szerint Eff István b.-m.-szombathelyi illetőségű egyén a részére e hivatal által 1877. évi november hó 22-én 499. sz. a. kiadott adókönyvét f. évi február havában B. M.- Szombathely és Bánk községek közti országúton elvesztette. Miről a m. összes szolgabirói s a r. t. városok pol­gármesteri hivatalai megfelelő intézkedés, a hiv. lap kiadója pedig lapba iktatás végett értesíttetnek. Veszprém, 1879. márcz. 26. ‘Be^erédy Gyula, alispán Veszprémmegye alispáni hivatalától. 3396. Zalamegye alispáni hivatalának 2463. sz. a. kelt átirata szerint rablógyilkossággal terhelt liczkói illető­ségű s a zalaegerszegi börtönből f. évi január hó 12—13-ka közti éjjel bőrtönfal kibontásával megszökött Horváth István elfogatván a zalaegerszegi kir. ügyészségnek átadatott. Miről a m. összes szolgabirói s a r. t. városok polgár- mesteri hivatalai úgy a m. csendbiztos oly felhívással, hogy a f. évi január hó 15-én 511. sz- a. kiadott körözést be­szüntessék, a hiv. lap kiadója pedig lapba iktatás végett értesíttetnek. Veszprém, 1879. évi márczius 26. Be^erédy Gyula, alispán. _________ Ve szprémmegye alispáni hivatalától. 3754. A zirczi szolgabirói hivatal 1446. sz. a. kelt jelentése szerint múlt hó 25-én éjjel Lővy Mór csernyei lakos rőfös kereskedő üzleti helyiségének ablakát ismeret­len tettesek betörték, s onnan a következő bolti czikkek tolvajoltattak el: 1) egy vég sárga festő karton, 2) egy vég fehér gyolcs, 3) egy félvég fehér gyolcs, 4J három vég kanavász, 5) egy vég kék parket, 6) 15 méter kék patiszt, 7) 25 db fejre való kendő és több aprólékos portéka. Miről is a ra. összes szolgabirói s a r. t. városok po gármesteri hivatalainak úgy a m. csendbiztosnak illeték intézkedés, a hiv. lap kiadója pedig lapba iktatás végi értesíttetnek. Veszprém, 1879. mártius 28 án. ‘Be^erédy Gyű alispán. _________ Veszp rémmegye alispáni hivatalától. 3910. A veszprémi szolgabirói hivatal 1384. sz. ali kelt jelnntése szerint márczius 12-én ismeretlen tettes által az essegvári pusztáról több lakosok kárára 25 db an; birka és ürü eltolvajoltatott. A birkák leírása: Tamás Bei bal hasított fülü és hátul vett jobb fülű 6 db anyabirka. Móri Bálinté mindkét fülére fecskés s mindkét fülre há vett 8 db ürü és toklyó. — Kis Lajosné-é balfülre hasít« 6 db auyabirka és toklyó. Brenner Antalé, Kolmán Jám és Torma Jánosé összesen 5 db anyabirka jeltelen. Miről a megye összes szolgabirói s a r. t. város polgármesteri hivatalai úgy a m. csendbiztos illetékes: tézkedés, a hiv. lap kiadója pedig lapba iktatás végett adatik. Veszprém, 1879. évi ápril hó 7. ‘Be^erédy Gyű alispán. Zalamegye alispáni hivatalától. Veszprémvármegye tek, alispáni hivatalának Veszprémb 3086. A zalaegerszegi szolgabirájának folyó évi m; czius hó 24-én 798. szám alatt kelt jelentése szerint Krai Károly Nemes-Apáti lakosnak két lova szekér és szers: mokkái együtt folyó évi mártius 15-én éjjel Zalabéren úgynevezett patyó korcsmánál az ország útról addig mij tulajdonos a korcsma udvarba ment, ismeretlen tettes ál eltolvajoltattak, lovak egyike sárga szőrű kancza, hátú lábai kesék, homlokán nagy csillaggal, másika sötét szőrű szinte kancza, egyik szemére vak, homlokán kissi csillagai. Tisztelettel fölkérem a tekintetes alispáni hivat hogy a fent leirt eltolvajolt lovakat és szekeret valamint ismeretlen tettest hatósága területén nyomoztatni, s ! találása ese' ín az eredményről engem értesítteni szív kedjék. Z.-Egerszegen 1879. április 9-én Csutor Benő, k. alispán. 4193- Veszprém megye alispáni hivatalától. Zí megye alispáni hivatalának ezen átirata másolatban ajá szolgabirói, s polgármesteri 1 'vatalai és a megye cse biztosnak szigorú nyomozás végett kiadatni rendeltet egy példány pedig a veszprémi lap szerkésztőségéhez á tetik. Veszprém, 1879. april. hó 12. Be^erédy Gy\ alispán. Felelős szerkesztő: LÉVAY IMRE Veszprém, 1879. Nyom. Krausz A. gyorssajtój

Next

/
Oldalképek
Tartalom