Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (21. évfolyam, 1-51. szám)

1923-09-27 / 39. szám

— 268 Kivonat Vasvármegye törvényhatósági bizottságának Szombathelyen, 1923. szeptember 17-én és folytatva tartott évnegyedcs rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 15886—1923. szám. Tárgy: Községi és körorvosok illetményeiről szóló szabályrendelet újabb módosítása. Véghatározat. A törvényhatósági bizottság tekintettel a gazdasági és pénzügyi viszonyok folytonos változására, a 17657—1913. sz. vármegyei szabályrendeletet illetőleg az ahhoz függelékként csatolni rendelt 5521—923. sz. törvénykatósági határozatot újólag módosítja, illetőleg a községi és körorvosok illetményeit akkép szabályozza, hogy a 17657—913. sz. vm. szabályrendeletben foglalt 2, 3, 5 K-ás és 40 f-es dijtételeknek fele tehát 1, T50, 2’50 K és 20 f buzaértékben lesz fizetendő olyatén, hogy 1 K 4 kg. buzaértékben nyer elszámolást, ami annyit jelent, hogy 1 K helyett vagy 4 kg. búzát természetben vagy annak a mindenkori budapesti tőzsdei jegyzésének megfelelő buzaárt kell fizetni. Amikor igy határoz a törvényhatósági bizottság, elsősorban el akarja kerülni a szabályrendelet folytonos, majd minden megyegyülésen történő módosítását, az abból származó zavart, egyeseket érhető anyagi károsodást. A törvényhatóság ezen határozatával nem áll egyedül, mert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye f. é. junius 12-iki közgyűlésén a községi és körorvosi illetményeket szintén buzaértékben, illetőleg annak napi árában szabályozta * S ha a búzát is veszi alapértékül a törvényhatóság ezen illetmények szabályozásánál, nem megy túlzásba, mert a békebeli dijtételeknek 50 százalékát számolja el búza alapon, s azt is úgy, hogy az ekként leredukált koronaegységet 4 kg. búzában számolja el. Amely véghatározat ellen a kihirdetéstől számitott 15 napon belül a vármegye alispánjánál be­adható és a népjóléti miniszter úrhoz címzett felebbezésnek van helye. Jelen véghatározat hivatkozott vármegyei szabályrendelethez függelékként hozzácsatolni, a Vár­megyei Hivatalos Lapban kihirdetni és a m. kir, népjóléti miniszter úrhoz felterjeszteni rendeltetik. Miről a m. kir. Népjóléti Miniszter ur felterjesztésileg, a vármegye alispánja, a vármegye tiszti főorvosa, a Vasvármegyei Orvos-Szövetség és a Hivatalos Lap szerkesztője értesittetnek. Jegyezte és kiadta : (P. H.) Dr. Szűcs István s. k., vm. tb. Il-od főjegyző. II. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek. Másolat. Magyar királyi Belügyminiszter. Szám: 131362—1923. VII. Valamennyi vármegye alispán­jának, a m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitánynak, valamennyi m. kir. csendőrkerületi Parancsnokságnak és a budapesti m. kir. állami rendőrség főkapitányának, Tudomásomra jutott, hogy a „Védelem. A numerus clausus Magyarországon“ cimü sajtóterméket, melynek szerzője Székely Nándor, kiadói a magyar egyetemekről kizárt zsidóifjak és nyomdája: Budapest, Lajos-ut 2, Büchler J. könyv­nyomdája, az ország nagyobb városaiban ügynökök házról-házra, illetve üzletről-üzletre járva árusítják. Minthogy említett sajtóterméknek országos utcai terjesztésre engedélye „nincsen, ellenkezőleg szerzőjével szemben a könyvnek a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló tartalma miatt a budapesti kir. ügyészségnél bűnvádi eljárás van folyamatban, felhívom Cimet, hogy addig is, amig nevezett sajtótermék lefoglalása kérdésében a kir. bíróság határozatot hoz, oly esetekben, amikor az említett sajtóterméket utcán, vagy házalás utján terjesztik, a terjesztők ellen az 1914. évi XIV. te. 11., 14., valamint a 29-ik §-ának 3-ik bekezdése alapján az eljárást haladéktalanul indítsa meg és arról tegyen jelentést, Budapest, 1923. évi augusztus hó 27-én. A miniszter helyett: Nádosy sk., országos főkapitány. 15714—1923. szám. Valamennyi főszolgabíró urnák. (Kőnyomatos példányban is kiadatott.) Megfelelő eljárás végett kiadom. Herbst Géza s. k.f alispán. Szombathely, 1923. szeptember 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom