Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (21. évfolyam, 1-51. szám)

1923-09-27 / 39. szám

- 269 III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rende- íetek, értesítések és más közlemények. 16586—1923. szám. Tárgy: A „Vasvármegye“ c. politikai napilapnak kérelme a lap utcai terjesztésére kiadott engedély érvényének meghosszabbítása iránt. Határozat. ♦ A kérelemnek helyt adok s ehezképest a „Vasvármegye c. politikai napilap kiadóhivatalának az 1153— 920. M. E. számú rendelet 3. §-a alapján engedélyt adok arra, hogy a „Vasvármegye“ c politikai napilapot a vármegye területén további 3 hónapon át az elsőfokú rendőrhatóságok által igazolvánnyal ellátott egyének utján utcán árusithasSa. Miről a „Vasvármegye“ kiadóhivatala, valamennyi elsőfokú rendőrhatóság, utóbbiak a vármegyei hivatalos lap utján, továbbá a szombathelyi és a győri kir. ügyészségek — értesittetnek. Szombathely, 1923. szeptember 25. __________ (P* H.) Herbst Géza s. k., alispán. M ásolat. Magyar királyi belügyminiszter. Szám: 132.978—923. VII. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi Főkapitányának, valamennyi m. kir. csendőrkerületi parancsnokságnak, valamennyi Alispánnak és a budapesti m. kir. állami rendőrség Főkapitányának. Megfelelő eljárás végett közlöm, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur 25663—1923. X. számú rendeletével St Louisban (Amerika) meg­jelenő „St. Louis és Vidéke“ cimü időszaki sajtótermék postai szállítási jogát megvonta. Nevezett sajtó­termék bárhol található példányai elkobzandók, terjesztőik ellen kihágás indítandó. Budapest, 1923. évi augusztus hó 24-én. A miniszter rendeletéből: Kovács s. k., miniszteri osztálytanácsos. 15469— 1923. szám. Valamennyi főszolgabíró urnák. Megfelelő eljárásra kiadom. Szombathely, 1923. szeptember 12. __________ Herbst Géza s. k, alispán. M ásolat. Magyar királyi belügyminiszter. Szám: 130.930—1923. VII. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi Főkapitányának, valamennyi m. kir. csendőrkerületi parancsnokságnak, valamennyi vármegye Alispánjának és a budapesti m. kir. állami rendőrség Főkapitányának. Az 1922. évi julius hó 28-án kelt 106370—1922. B. M. számú rendeletemre hivatkozással, megfelelő eljárás végett közlöm, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur 25165 - 1923. X. rendeletével Himlervilleben (Amerikai Egyesült Államok) megjelenő „Magyar Bányászlap“ cimü időszaki sajtótermék ellen az 1922. évi junius hó 17-én kelt 19075. számú rendelettel kimondott szállítási tilalmat hatályon kivül helyezte. Budapest, 1923. évi augusztus hó 25-én. A miniszter rendeletéből: Kovács s. k, miniszteri osztálytanácsos. 15470— 1923. szám. Valamennyi főszolgabíró urnák. Megfelelő eljárásra kiadom. Szombathely, 1923. szeptember 12 Herbst Géza s. k., alispán. IV. Személyi hírek. Csizmadia László várm. fővevéltárnok, szombathelyi lakos 1923. évi szeptember 20-tól 1923. évi október 17-ig terjedő időn szabadságon van. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözések. 19278—1923 sz. Szombathely, r. t. város polgármesterétől Körözés. Szombathelyen 1900 évben született Mo’nír Károly gyári munkás részére a szombathelyi elsőfokú iparhatóság • által 1916 évi február hó 1-én 50—1926 t. sz. a kiállított munkakönyv elveszett. Az ipartörvény 103 §-ának első bekezdése alapján felhívom ezen munkakönyv megtalálóját, hogy azt ennek a körözésnek közzétételétől számított 15 nap alatt hivatalomnál adja át. Szombathely, 1923 szeptember 8 Dr. Újvári Fde s. k. h. polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom