Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (21. évfolyam, 1-51. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVARMEGYE HIVATALOS LAP|A“ 1923. ÉVFOLYAMÁHOZ. Oldal Általános keresetiadó kivetésének beindítása 37 Arhirdetmény a kincstár részére termelt dohányok újból felemelt beváltási áráról 12 Árlejtési hirdetmények 244, 270 Árukülforgalom rendezése tárgyában kiadott ren­delet értelmében vám külföldről behozható élő­állatok stb. behozatala esetére az állategészség­rendőri tilalmak és korlátozások érvényben maradnak 31 Árverési hirdetmények: 20, 26, 32, 46, 55, 94, 103, 104, 108, 124, 154, 177, 191, 215, 229, 234, 257, 265, 283, 319, 368, 372, 373, 376 Árvizsgáló bizottság elnökének és h. elnökének kinevezése 8 Átköltözködési költségei Brenner József dijnoknak és Tóth Sándor hivatalszolgának 23 B. Balatonfüredi fürdőkedvezmény 181 „Balatoni Szövetség“ alapitó tagsági dijának fel­emelése 261 „Balkán“ cimü sajtótermék terjesztésének eltiltása 155 „Bank és pénzváltó üzletek számának megállapí­tásáról“ alkotott vármegyei szabályrendelet 273 Basó József ny. közigazgatási fogházőr kedvez­ményes nyugdíjazása 195 Baumgartner László dr. alorvos, helyettesíti dr. Stranz Gyula vármegyei közkórházi főorvost 233 „Bácsmegyei Napló“ postai tilalmának feloldása 181 Bánhidai „Turul“ emlékmű helyreállítási költsé­geihez való hozzájárulás 308 „Bányamunkások! Elvtársak!“ c. röpirat elkob­zása és megsemmisítése 263 Becker Alajos államépitészeti hivatali segédmér­nök részére átalány megállapítása 359 „Belügyi közlöny“ elkésetten reklamált számai után felterjesztendő összeg 309 Bene Lajos kir. segédtanfelügyelőnek támogatása 190 „Beregi Újság“ postai szállítási jogának meg­vonása 18 Beszerzési segélynek községi és körjegyzői nyug­díjasok részére kötelezése községeknek 1 Betegségi biztosításra kötelezett alkalmazottaknak kötelező bejelentése 198 „Békés“ cimü időszaki lap 95-ik számának le­foglalása 19 „Bérkocsi szabályrendelet“ (vármegyei) módo­sítása 155 Oldal A. „A Nap“ 90—23. számának lefoglalása 110 „Adlet Viktor; Aifsätze Reden und Briefe“ cimü sorozat 1. és 2. füzete terjesztésének eltiltása 188 Adóügyi (önálló hatáskörű) jegyzői állásoknak körjegyzőségekben való szervezhetése tárgyá­ban szabályrendelet alkotása 159 Alispán utbeutazási költségei 329 „Amerikai üzenet a magyar néphez“ cimü röp- irat elkobzása 187 Amerikanszki Slovenskov Glasz postai szállítási jogának megvonása, illetve ezen rendelkezés hatálytalanítása 17, 101 Anyakönyvi Utasítás 57-ik §-ának módosítása rang és cim be egyzése 269 Aranka kötelező iitása 219 Argentínába való kivándorlás 89 Automobilforgalmi egyezményhez (nemzetközi) csatlakozott államok hiteles jegyzéke 243 Á. Államépitészeti hivatalnál alkalmazott műszaki segéderők dijainak felemelése 67 Állami és törvényhatósági, valamint törvényható­sági kezelésbe vett egyébb közutakra előirány­zott fedanyag megtermelése és kiszállításának biztosítása 16 Állami elemi népiskolai tanítók elhelyezése 346 Állami rendőrség őrszemélyzetének illetményei 174 Állami úti átkelési szakaszok fenntartási költsé­geihez hozzájárulási összegek felemelése 219 Állami határ megjelelésére szolgáló határkövek megrongálásának megakadályozása 352 Állampolgári és illetőségi rendelkezések (1922. XVII. t.-c. 24 §-a$ végrehajtása 24 Állatbetegségekről (ragadósokról) kimutatás: 9, 13, 21, 33, 40, 46, 49, 55, 66, 70, 75, 84, 92, 95, 104, 108, 111, 124, 148, 154, 158, 163, 169, 177, 183, 192, 200, 204, 215, 222, 230, 235, 240, 245, 252, 258, 271, 276, 283, 306, 311. 320, 327, 344, 349, 354, 361, 363, 370, 376 Állategészségrendőri tilalmak és korlátozások élő­állatoknak stb. vám külföldről való behoza­tala esetén. 31 Állatforgalmi határszéli rendelkezések kiegészítése 346 Állatorvosi magángyakorlat díjazásának üjabb felemelése 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom