Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1923. január-december (21. évfolyam, 1-51. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 Dobos László dr. lemondása folytán a „Nyugati Újság“ szerkesztését és kiadását Pozsonyi (Pózmann) Gyula vette át 32 Dohánybeváltási árakról tájékoztató hirdetmény 68 Döbrentei Antal tb. főbiró szabadsága 158 Dőbrentei Antal helyettesíti Oswald Jenő fő­szolgabírót 191 Dötsch-féle fekete zsirfesték kötelező használata 36 Dötsch-féle fekete zsirfesték egységárának fel­emelése * 241 „Dunántúli Estilap“ újbóli megjelenése és uccai terjesztésének engedélyezése 214, 275, 367 E. Ebtartási szabályrendelet módosítása 81 Egervár község határozata husvizsgáló kiképzése ügyében 218 Egységes (4%-os) vármegyei pótadó megszava­zása az 1923. évre 322 Egyszeri beszerzési segély céljaira a községek kötelezése 1 Elbehmül kiadásában „Európa Ismeretterjesztő Könyvtár“ füzeteinek betiltása 54 Előfogati dijak és váltságdíjak megállapítása az 1923. és 1924. évekre 375 Előfogatok igénybevételének szabályozása 345 Elővigyázati intézkedések a gőzekéknek (stb.) h. é. vasutak átjáróin való átmenete alkalmá­val szükséges elővigyázati intézkedések tár­gyában 345 „Emigráció kupecei“ cimü sajtótermék terjeszté­sének eltiltása 106 Engedélyezett tengeri hajóstársaságok hirdetmé­nyei 89 Erdei érték- és árszabályzat (uj) életbeléptetése és felemelése 186, 247, 366 Erdőőri szervezetnek (Vasvármegyeinek) 1923. évi költségelőirányzata 47, 237 Erdőtalajok (feltétlen) vásárlásától a tájékozatlan közönség visszatartása 54 Erdőtörzskönyv (Vasvármegyé-é) kiigazítása és több erdőbirtoknak állami kezelésbe vétele 315 „Európa Ismeretterjesztő Könyvtár“ füzetei ter­jesztésének eltiltása 13 „Európa Könyvtár“ füzetei terjesztésének eltiltása 54 É. Ébredő Magyarok Vasvármegyei Szervezetének kérelme falragasz kifüggesztésének engedélye­zése iránt 90 Élőállatok kiviteli csempészete vámjövedéki ki­hágás % 31 Északamerikai Egyesült Államokba kivándorolni szándékozók kérelmének függőben tartása 36 Északamerikai Egyesült Államokba kivándorolni szándékozók tájékoztatása 63 Északamerikai Egyesült Államokba szóló útleve­lek kiállítása 98 Északamerikai Egyesült Államokba az 1921. évre kiállított útlevelek érvénye 166 Északamerikai Egyesült Államok által 1922/1923. fiskális évre megállapított kvóta betelte követ­keztében ki nem vándoroltak szállítási szerző­dései 167 Oldal Biró Lajos „A zsidók útja“ cimü könyv postai szállítási jogának megvonása 102 Borhamisítási kihágási ügyekben felmerült vegy- vizsgálati dijak behajtása 264 Borjuk levágása és szállítása tárgyábani tiltó rendelkezés módosítása 186 Bögöti és porpáczi összekötő utak megváltoz­tatása 279 Böhm Vilmos „Két forradalom füzében“ cimü- könyve postai szállítási jogának megvonása 239 Braziliába való kivándorlás 69 Brenner József járási dijnok átköltözködési költ­ségei 23 Budapesti Tiszti Orvosi Tanfolyam és vizsgála­tok tárgyában hirdetmény 27 „Bujdosó Péter nótáskönyve“ cimü füzet postai szállítási joga rak megvonása 110 C. „Calendar pe anul de la hristos 1921“ cimü nyomtatvány elkobzása 91 „Californiai Magyarság“ cimü amerikai lap ter­jesztésének eltiltása 309 Canadian Pacific Railway Company montreali gőzhajóstársaság engedélyezése 282 Chernél Ernő tb. főszolgabírónak szabadsága 305 „Cosulich“ trieszti gőzhajótársaság helyettesének személyében beállott változás 198 Cs. Családfő útlevelébe egyháztartásban élő család­tagoknak utitársként való bejegyzése 241 Csempészett áruk értékesítése körül fennállott helytelen gyakorlat megszüntetése 218 Csepreg—kőszegi thatósági közút folytatásának a törvényhatósági utak hálózatába való felvétele 61 Cséplési szén igénylése 106 Csizmadia László vármegyei főlevéltárnok sza­badsága ' 45, 269 Csöves szopóüvegek előállításának stb. eltiltása 228 D. Damonya és Répceszentgyörgy községek közötti határrendezés 285 „Das neue Reich“-hel azonos tartalmú „Wochen­schrift“ cimü külföldi sajtótermék terjesztésé­nek eltiltása 13 „Detroiti Újság“ cimü lap postai szállítási jogá­nak megvonása . 111 Dezse Gyula várm. árvaszéki ülnök szabadsága 176 Délamerikai kivándorlás 69 „Dictature de Proletariat“ cimü sajtótermék ter­jesztésének eltiltása 64 Dijnokok alkalmaztatásának kérése 364 „Diogenes“ cimü külföldi sajtótermék terjeszté­sének ettiltása 360 Dobos Gyula kérelme a „Gróf Monte Christo öröksége“ cimü regény terjesztésének engedé­lyezésére 161 Dobos Gyula megszerezte a „Nyugati Újság“ tulajdonjogát és egyúttal a lapnál a felelős szerkesztői és kiadói teendőket is ellátja 281 Oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom