Vadász- és Versenylap 37. évfolyam, 1893

1893-11-05 / 71. szám

661 642 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 1893. november 5. a Duna felé vezetett, majd fordulva a sorok­sári szöllö felé, hol 30 perczes jó run után j elvesztettük. Október 30-án a fóthi park-kapunál volt a találkozó. Az eddig vadászókon kivül még Csekonics Endre gróf ö nagyméltósága, a falkatársaság elnöke is megjelent. A fóthi nádasban és a kis és nagy nyolezasban. rókát nem találtunk; igy a palotai nádashoz men­tünk s az innen felvett rókát a csömöri szol­löknek. majd innen fordulva, a fóthi parkba vadásztuk, hol elvesztettük. Október 31-én. Czinkota, szarvas. Az első kieresztett szarvas Szt.-Mihályon keresztül folyton a kertek között az utakon haladt s a haíali 27 perczes run után a városliget egyik kertjében volt. A második szarvas szintén, Czinkotán kibocsátva, erös 50 perczes run után a csömöri szöllökön keresztül a fóthi parkon lett halali. November 3. Hubertus napja, a találkozó Szt.-Mihályon volt. A társaság szép számmal jelent meg. Ott voltak az eddig vadászókon kivül gr. Esterházy Ferencz, gr. Teleki Tibor és József, br. Üchtritz Zsigmond, Lyka Döme, Kund Jenö s mások. A szarvas Szt.-Mihályon lett kibocsátva s egyenesen Palotának vette útját, majd ezt balra hagyva, a megyeri Haskó erdőn át a Dunához, hová 46 perczes run után értünk. A még jó erőben lévő szarvas a Dunát átúszta s igy a vadászat véget ért. Gróf Nádasdy Tamás. Agarász-verseny Berettyó-Újfaluban. Kelj fel vén Lángius*) agarászok fejedelme ! Sirodat benőtte a muhar és fekete hunyor. Összeomló csontjaid felett megpihen a nyul, a gyáva állat nem fél most tőled ; széllel versenytfutó paripád a tüz­nevü «Hegedűs» is föld alatt pihen ; mint hős Thonuroba paripája s a hantok alól fel-felzokog az ősi jelszó: lóra magyar! Előre! Hajrá! Nadányi Imre szelleme lengedez a délibáb ölében, Gázsy Imre lelke nyargal az öszi felleg szürke szárnyain. Recsky Bandi árnya lebeg a remegő veröfényen ; feltámadt a mult ; a daliás idők ujra kikeltek a porból ; nyalka lovascsapat ; viharral versengő agarak száguldanak a rónán ! Hej, hahó ! Cziczke, Czigány, Lepke győzhetlen ivadéka ; hosszú lábu kutyák forgatják, vágják szoritják a menekülni akaró tapsifülest ! Porzik az avar, nyihogó paripák rohannak nyomába a szűkölő agár-csapatnak. Az egyik megvágja, fellöki a másik, makog, nyafog a kis torzsarágó s vékony bőréről omlik a szőr. Halali ! Diadal ! Győzelem ! Poharak csengésétől hangzik a csarnok. Csillan a billikum és pezseg öblében a — csinált bor ! Jól van ez igy ! Helyes, dicső dolog utánozni az ösök testedző férfias játékait ! Legyen erö a karban s hadd izmosodjanak az elődök tornáitól a vézna unokák. Vegyüljenek aczélszemek szivébe, vérébe a puhuló magyarnak ! * + * A biharmegyei agarász-egylet folyó évi október 27-én tartotta Szunyogh Szabolcs elnöklete alatt évi rendes közgyűlését Berettyó-Újfaluban. Jelenvoltak : Fényes Lajos, Csanády Jenö, Pallay Lajos, Tardy Sándor, Tardy György, Plathy Miklós, Csapó Dezső, Balogh Tihamér, Jeney Miklós, Wein­gärtner Andor jegyző. Elnök a közgyűlési tagokat üdvözölvén, a szám­adások megvizsgálására felkérte Tardy Sándor és Csapó Dezső tagokat ; a számadások rendben talál­tatván. Pallay Lajos pénztárnoknak a felmentvényt megadták. Ezután felhívta a közgyűlést hogy a ver­senyre gyepvezért válaszszanak : gyepvezérnek : Ba­logh Tihamér egyhangúlag megválasztatott. Verseny­bírák : Pallay Lajos, Balogh Tihamér, Pallay Jenő Pótbirákká : Beöthy Pál, ifj. Csapó István. Jeney Miklós. Agarakat összevető küldöttség : Pallay Lajos, Jeney Miklós, Weingärtner Andor urakból állott. Fényes Lajos indítványozta, hogy a fenmaradó agár tulajdonosa a megfogó t nyulat 1 frttal tartozik meg­váltani; ez indítványt elfogadtatván, elhatároztatott, hogy a begyiilendö összeget szegény iskolás gyer­mekek felruházására forditják Ezután elnök az agártulajdonosokat felhívta a ne­vezések megtevésére. Neveztek ifj. Nadányi Pál «Trilla», Plathy Miklós : Fióra czirmos 3.éves, szuka, zsemlyeszínű. 2} sz. Plathy Miklós: «Heki» barnás, 3é k. Csapó Dezső : «Róka» veresszinü. 2é k. Csapó Dezső : «Czigány» fekete, 2é к Tardy György : «Urft» barna, 20é k. Tardy György: «Morgó» szürke, 3é k. Leitgéb Imre': « Kitty». «Jum-Jum», «Sürgöny» és «Ne hagyd magad». A nevezések megszűnte után az összevető bizott­ság az agarakat első páros futásra összevetette. Az első összevetésnél a verseny napján október 28-án a következő agarak futottak : 1-ső futam. Jum Juin és Morgó : femnaradt Morgó. II. tutam. Úrfi és Fiora : fenmaradt Fiora. III. futam. Czigány és Kitty: fen maradt Kilty. IV. futam. Róka és Sürgöny: fenmaradt Sürgöny. V. futam. Trilla és Heki: fenmaradt Trilla. VI. futam. Ne hadd magad és Erövesztő : fenma­radt Ne hadd magad. Az első összevetés befutása után a társaság a sza­bad mezőn letelepedett s fogyasztotta a szép asszo­nyok és leányok által hozott kitűnő eledeleket és itták az áldomást. Vig hangulatban mintegy másfél óráig tanyázott a társaság, mig az erélyes és erényes gyepvezér, a verseny folytatását jelezte. A második összvetés alkalmával : I. futam : Kitty —Fiora: fenmaradt Kitty. II. futam: Morgó—Trilla : fenmaradt Trilla. Mely után az egész társaság bevonult Újfaluba, hol este 6 órakor a vendéglő nagytermében gyülekeztek estebédre, melynek elköltése után kezdetét vette a táncz, mely vig hangulatban hajnalig tartott. Második nap, vasárnap. Délelőtt 10 órakor jött össze a társaság a verseny folytatására. Miután Leitgéb Imre a második összevetésnél két agarát Sürgönyt és Ne hagyd magad, visszavonta, csak a döntő verseny maradt fenn Trilla és Kitty között. Rövid keresés után felpattant a nyul s az agara­kat eleresztették s ezek a nyulat több vágás után el­fogták s a versenybíró kihirdette, hogy Trilla a győz­tes ; a határozatot a közönség nagy lelkesedéssel fogadta és sietett mindenki gratulálni tulajdonosának Nadányi Pálnak. Az első dijat, egy remek ezüst serleget, Nadányi Pál Trillája nyerte. A második dijat, egy ezüst czigaretta-tárczát Leitgeb Imre Kittyje nyerte. Ezzel a verseny befejezést nyert. A társaság azon­ban tovább agarászott, a mennyiben több tulajdonos magánversenyre bocsátotta agarát. Ez alkalommal a bírói tisztséget Sényi Sándor a népszerű huszáralez­redes vállalta el. Több futam után a társaság letelepedett ebédelni és másfél órai lakomázás után bevonult a városba. 6 órára volt az estebéd rendelve a nagyvendéglőben, melyet ismét táncz követett hajnalig. A kitűnően sikerült mulatságon és versenyen részt­vevők névsorát itt közöljük : Jelen voltak : Szunyogh Szabolcsné, Fényes Lajosné, Csanády Jenöné, Bige Gyuláné, Csapó Sándorné, Csapó Ferenczné, Csapó Dezsőné, Vattay Gézáné, Tardy Sándorné, Bozóky Alajosné, Nadányi Mikiósné, Kor­hely Józsefné, Leszkay Jánosné, özv. Nadányi Kor­nélné, Fényes Mórné, Szilágyi Jenöné, Lörinczy Jó­zsefné, Fényes Ákosné. Leányok : Szunyogh Boriska, Balázsházy Margit, Fényes Olga, Fényes Adrienne, Fényes Margit, Fé­nyes Sarolta, Jelentsik Margit, Jelentsik Klára, Bige Ilona, Csapó Ilma, Bozóky Margit, Szilágyi Pálma, Vattay Georgette. Férfiak : Sényi Sándor alezredes, Sey főhadnagy, Flór főhadnagy. Ordódy, Grebe, Száhlender, Rech­nitz hadnagyok, Végh és Latkóczky tiszthelyetlesek, Szunyogh Szabolcs, Pallay Jenö, Pallay Lajos, Leit­géb Imre, Csanády Jenö, Csapó Dezső, Beöthy Pál, Nadányi Pál, Jeney Miklós, id. Nadányi Miklós, Plathy Miklós, Kelemen József szolgabíró, Vattay Géza. Leszkay János, Fényes Géza, Fényes Lajos, Fényes Mór, Csapó István, Csapó Sándor. VEGYES. *) A hires agarász Nadányi Imre mellékneve, mely onnan ragadt rá, mert «Lángius»-ból merítette latin idézeteit. Szerk. A magyar testgyakorlók köre vasárnap délután tartotta meg a Hatvan-Budapest közötti országúton nagyszabású országúti versenyét, melynek fényes kimeneteléről az alábbi eredmények tanúskodnak. A czélpontnál nagyszámú érdeklődő közönség várta a versenyzőket. Á versenyek lefolyása a kővetkező volt: I. Velocipéd-verseny. 100 kim. Hét versenyző közül első lelt Geiger Ferencz (4 óra 23 p.), második ilj. Bedö Imre a pécsi kerékpár-egylet tagja (4 óra 40 p.), harmadik Wiegand Rezső, a budapesti kerékpár-egylet tagja (4 óra 49 p.) ' II. Velocipéd-verseny. 25 km. Hét indulj közül első lett Alexander Fülöp (1 óra 4 p.), utána'Birkner Rezső (1 óra 6 p.), Müller Dávid (1 óra 7 p.) III. Gyaloglás. 25 km. Első Beszedits Iván (3 óra 17 perez.) IV. Távfutás. 15 kim. Hat versenyző közül első lett Rintel Géza (1 óra 13 p.). második Rintel Gyula (1 óra 14 p.), harmadik Kiss Elemér (1 óra 15 p.) Gróf Festetics Tassilo áll a nyertes istállótulaj­donosok élen, a mennyiben lovai a lefolyt verseny­évben 89,040 frtot nyertek dijakban. A második helyet a gróf Batthyány-Keczer-szövetség foglalja el 73,525 frt nyereménynyel. Azután Blaskovich Ernő ur kö­vetkezik 61,510 frttal. Negyedik helyen Blaskovich Miklós ur áll 56,325 frttal, azután gróf Esterházy Miklós és báró Rothschild Náthán következnek 54,260, illetőleg 52,105 frttal. S a legjobb lovak csakugyan a fentnevezett istállót ilajdonosok birtokában vannak. Gróf Festeticsé Dunean a St Leger-nyertes, a gróf Batthyány Keczer szövetség Gourmand-t vallhatja sa­játjának; Blaskovich Ernő ur főként Primás II-nek és Viradnak köszönheti a szép nyereményösszeget ; Blaskovich Miklós ur Cliffordnak tulajdonosa ; Ester­házy Miklós gróf istállójából a legjobb steeplerek kerültek ki s báró Rothschild főként Patriotra, a Szent István-dij nyertesére támaszkodhatott. Doncaster ivadékai nyertek a lefolyt versenyévben legtöbbet, és pedig 152,581 frtot. Azután Gunersbury következik 128,380 fittal. A harmadik és negyedik helyen két belföldön tenyésztett apamén áll, és pedig Zsupán és Fenék. Zsupán ivadékai 70.000 frtnál többet nyertek, de a Fenék ivadékai is csak néhány ezer forinttal állnak Zsupán uiódai mögött. Doncas­ternek legsikeresebb ivadékai Dunean, Primás II, Virad, Culloden, Calypso, Durczás és Benczúr voltak. Gunnersbury főleg Gourmandra, Cliffordra, Märchenre, Filkóra és Massenetre támaszkodhatott Zsupánszámlá­jára első sorban Patriot szerzett sokat és Fenék Perl d'or-ban, Dornröschenben, Délibábban és Soli­taire-ben talált sikeres utódokra. A tátra-lomniczi versenypálya monarchiánkban egyedüli lesz a maga nemében. A 2400 meteres elypsis-alaku pályán kivül egy 1800 meteres egyenes pálya is lesz, minélfogva az 1800 meteres vagy ennél rövidebb versenyek egyenes pályán lesznek futva. Mint értesülünk, az ottani meeting főszámát egy Handicap fogja ké;ezni 1800 meter távolságra három­éves és idősebb lovak számára, melynek dija 24,000 korona lesz. E verseny egyúttal a legértékesebb handicap monarchiánkban. Mennyit nyerlek a versenyistállótulajdonosok. A monarchia versenypályáin kerekszámban 2} millió korona, vagyis 1 millió és 250,000 frt került a le­folyt évben a versenyistálló-tulajdonosok között el­osztásra. Emez összegbe a kitűzött versenydijakon kivül a tétek és bánatok is befoglalvák, melyek j rendesen második vagy harmadik pénz gyanánt let­I tek szétosztva. Alzhetn a bécsi versenyek utolsó napján kétszer I indult s a második számot képező handicapben Ság mögött második leit, a zárszámot képező «Eladók Handicapjé»-ben azonban könnyű győzelmet aratott. Alzbetát most már a trainingböl kiveszik s mé­nesbe kerül. Ibbett, a bécsi versenyek utolsó napján összesen négy győzelmet aratott, nevezetesen vasárnap a Hygiea-kanczát és Glaucát, hétfőn pedig Ságot és Suhanczot vezényelte győzelemre. Hyams és Bulford S. arattak az idén legtöbb győ­zelmet, a mennyiben mindkettő 32-szer vezényelte lovát győzelemre. Hyams, ki az utóbbi időben betegség miatt gátolva volt a lovaglásban, összesen 135-ször ült nyeregbe s 32 győzelme mellett 25-ször érkezett be másodiknak ; Bulford S. pedig 170-szer lovagolt s 32 győzelme mellett 29 szer lett második. Champion-nek tehát Bulford S. tekintendő, a mennyi­ben több második helye van, mint Hyamsnek, viszont azonban Hyams recordja jobb mint Bulfordé, mert Hyamsnek négy lovaglására esik majdnem egy győ­zelem, Bulfordnak pedig átlag több mint öt lovaglás kellett egy győzelemhez. A harmadik helyet Pache F. foglalja el Adams előtt. Pache egyébiránt kollegái közt legtöbbször volt igénybe véve. a mennyiben 198-szor lovagolt. Pachenak 31 győzelme s 45 má­sodik helye van s a második helyekre nézve kollegái messze elmaradnak Pache mögött, mert egyiknek sincs 30 második helye. Azután Adams következik, a ki 142-szer lovagolt, 31-szer győzött s 29-szer lett második. Wallace 152-szer ült nyeregbe, 30 szor aratott győzelmet s 22-szer érkezett be másodiknak. Huxtable 161 lovaglás közül 28-szor lett első s 27-szer második. A most felsoroltak voltak a legsikeresebb jockeyk, melyek után Brown 21, Vinall 20, Barrett 19. Sharpe Fred 17, Ibbett pedig 16 győzelmet arattak. A többi jockey közül egy sem tud 10 győzelmet felmutatni s a tavalyi champion Lemaire az idén összesen 9 győzelemmel kénytelen beérni. A gát- és akadály-pályán pedig May és Williamson osztoznak az elsőség dicsőségében, miután mindkettő 20 győze­lemmel szerepel. Az urlovasok között Lázár Béla főhadnagyé az elsőség, a ki közel 40 győzelmet vivott ki s ezáltal a proffessionatus lovasokat is jóval meg­előzi. Lázár Bélának átlag minden második lovaglása győzelem s igy nála az átlag is legjobb. Gourmand nyert legtöbbet az idén dijakban, a mennyiben 60.900 frtot szerzett gazdáinak. Utána a Szent Istyán-dij-nyertes Patriot következik 39,160 frttal, azután a St Leger-nyertes Dunean 31,550 frttal, melyet Primás II. követ 30,700 frttal. 20,000 frtnál többet csak három ló nyert és pedig Intrigant (22,160 frtot), Turul (21,990 frtot), és Virad (21,470 frtot). A legsike-

Next

/
Oldalképek
Tartalom