Vadász- és Versenylap 37. évfolyam, 1893

1893-11-05 / 71. szám

1893 november 5. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 643 resebb kétévesek Panama. Alégresse és Adonis voltak, de egyik sem tudott 20,<Ю0 frtot nyerni, l.ár Pana­mának e kerek összegből csak 5 frt hiányzik. Alég­resse 19.740, Adonis pedig 17.600 frtot nyert. Aka­dályversenyben legtöbbet Bakonybiró nyert, a mennyiben e jeles Steepler 17,000 frtot irhát számlá­jára. Legszorgalmasabb lovaink Pojácza, Icicle és Követ voltak. Pojácza 22-szer indul , a másik kettő pedig 21-szer. Ezek közül Pojácza 8-szor, Icicle 6­szor, Követ pedig 3-szor győzött. Gróf Károlyi Tibor által a nagy-szénási uradalom­ban október hó 31-én és november hó 1-én rendezett vadászat alkalmával lőtt vadak jegyzékét küldték be lapunknak. Részt vettek a vadászaton : gróf Károlyi Tibor, gróf Szápáry Iván, gróf Degenfeld Imre, gróf Károlyi Gyula, gróf Károlyi Ferencz, gróf Desewffy Emil, Beretvás Endre, ifj. Tisza Kálmán, Geist Gáspár és Fekete Márton uiak. Lövetett október Ló 31-én a n.-szénási pagonyban 250 db fáczánkakas, 114 nyul. November hó 1-én a mihálytelki pagonyban 67 fáczán­kakas, 142 nyul és 4 fogoly. Összesen: 317 fáczán­kakas, 256 nyul, 4 fogoly. Gr. Esterházy Miklós »Igen»-je közelebb Angliába, Waugh idomár keze alá kerül, mig managementját gróf Kinsky Károly vádalta el. Versenyekben n.r. Lambton gentlemanrider fogja lovagolni. Lovely Boy. dr. Russonak emez Insulaire-ménje, vasárnap a mérföldes «Handicap»-ben, a Freudenau­ban szakított maidenségével. Málva, mely az Egyedi A. ur birtokába ment át, a Spider idomár gondozása alá került. Miluo idomár, ki Bécsben influenzát kapott s a bécsi októberi meeting alatt ágyban fekvő beteg volt, már kissé jobban van. Hansi idomár az 1894-diki versenyévre E. Tins­leyt szerződtette akadály-jockeyül. Williamson, ki közelébb Hadnagyot vezényelte győzelemre, a jövő verseny-seasonre Earl idomárhoz szerződött. Courage a «Pardubitzi nagy akadályverseny»-ben annyira letört, hogy alig léphet többé versenypályára. Három németországi jockey lovagolt Párdubitzban a nagy akadályversenyben : Hall, Plüschke és Wheeler, az első Lady Ánne, a második Funny Face s a harma­dik Courage nyergében. Muliiiiuiit megvette Mössinger V. ur s Beesőn Alfred frankfurti idomár gondozása alá került. Both Pált gr. Esterházy Miklós eladta br. Reitzen­stein századosnak Németországba. Hyams, а schőnfeldi établissement jockeyje, ki betegsége miatt a bécsi októberi versenyekben nem lovagolhatott, má'r elutazott Angliála, de a jövö tavaszszal ismét visszatér. Elly gazdát cserélt ; gr. Baworowski József birto­kába ment át. Moritz a «Hadseregi vadászverseny» nyertese, gr. Tarnowski Jánosnak, — a Przedswit és Panama tenyésztőjének — a birtokába került. Chililwick, mely éves korában Sir J. Maplenek 6000 guineájába került, az id: n nyerte első verse­nyét az 1025 font értékű Limelkin Stakest. R. Owen őrnagy, Anglia egyik leghíresebb urlovasa, ki jelenleg Ugandában van csapatával, mint egy táv­irat jelenti, a mohamedánok fogságába esett s eddig nem sikerült kiszabadítani. Capt. Macdonald mindent megkísérel kiszabadítására, de a legkisebb ellenséges mozdulatra foffyuk leölésével fenyegetőznek a vadak ; Angliában igen nagy az érdeklődés a kedvelt urlovas iránt­Br. Hirsch az összes lóverseny-nyereségét idén is jótékony czélokra adományozza. A clnsszicus Jockey club-Cnp-ben indult 4 ló közül Mr Jersey Lady Roseberyje került ki mint győztes. Mint favourite indult és J. Watts alatt 1} hoszszal győzött Insurance ellen. Két nálunk lévő apamén ivadékai arattak szép sikert Angliában ; az egyik Morgan leánya Molly Morgan, a Cambridgeshire Stakest vitte el, a másik a számos szép győzelmet aratott Sweetbread-ivadék Metallic, mely az Old Camridgeshire handicapben győzőit. Mr Ellis Metallicje (ap Sweetbread a. Bell Metall), mely a Cambridgeshireben vereséget szenvedett, kár­pótlásul megnyerte az Old Cambridgeshire handicapet Pensioner és 4 más ellenfele ellen. Egy nyugat-afrikai szerecseny ifjú, 22 éves, ki angolul és németül beszél, óhajtana valamely ura­ságnál neki megfelelő szolgálatba lépni. Neve : Ja­mes Salomon Reffel. Európában már három év óta lakván, az itteni szokásokat elsajátitotta. Vallására nézve r. katholikus. Bővebb értesülés szerezhető szer­kesztőségünkben. A budapesti mult heti lóvásárra 574 db ló hajtatott föl, melyek közül elkelt, 164 darab követ­kező árakon : hátas 115—200 frton, nehéz igás ló 75—300 frton, paraszt ló 27—70 frton, bécsi vágóra 16 45 frton, állatkert részére levágásra 4—10 frton, katonai mustráló 28—55 frton darabonkint Kiadótulajdonos és főszerkesztő : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. Felelős szerkesztő : SÁRYÁRY ELEK. NYILT-TÉR. 99 HERNIES" MAGYAR ÁLTALANOS VALTÓÜZLET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG a Magyar Földhitelintézet 4° 0-os adómentes zálogleveleit mint legbiztosabb tőkebefektetést ajánl­juk ; ezek nálunk napi árfolyamon díjmentesen kaphatók. Tőzsdei megbizásokat és minden a váltóüzlet keretébe tartozó ügyletet legelőnyösebb feltételek mellett 'oganatositunk. Betéteket 50 forinttól kezdve folyó (check) számlára további intézkedésig 4° 0-al adómentesen kamatoztatunk. Betétek 10,000 forintig felmondás nélkül felvehetők. Pénztári órák reggeli 9-töl esti 5 óráig. „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság Budapest, Dorottya-utcza 8. ezelőtt ; LÁPOSSY F. BORHEGYI F. ezelőtt Lápossy IF\ és társa, borkereskedő Gizella-tér 1. — Egyetem-utcza 2. ajánlja asztali-, pecsenye- és tokaji aszuborait, nemkülönben valódi franczia és belföldi pezsgőit Árjegyzékkel bérmentue készséggel szolgál. Szürke ügető kanczák 2-7 évesek, melyeknek a pályán nincs elég gyorsaságuk, vételre kerestetnek. Szives aján­latok közelebbi felvilágosítással e lap kiadó­hivatalához kéretnek. Cognac MARIE BRIZARD t ROGER Alapíttatott 1755. ajánlja eredeti töltésben BORHEGYI F. és Társa. Tattersall. (Budapesten, Külsö-kerepesi-ut.j Lovak minden időben ugy eladás végett bizományba valamint egyszerűen csupán tar­tásra és gondozásra felvétetnek. A legjobb minőségű zab, és széna adagolással, naponta háromszori erős abrakolás, bőséges etetés és tiszta almozással, egy ló után egy napra 1 frt tartásdíj számíttatik. Ha beállított ló gondozását a tulajdonos szintén a társulat részéről óhajtja, ez esetben külön naponkint és darabonkint 30 kr. gon­dozási dij fizetendő. A tisztogatás, jártatás, lovaglás, szigorú felügyelet mellett, szép időben az ügető pályán, egyébként a fedett lovardában történik. Bővebb felvilágosítással a helyszínén szolgál : Budapesten, 1893. április hó, Kropf Béla, társ. titkár. Fedezési hirdetés. Az 1894-ki fedezési idény alatt a puszta­jajhalmi ménesben vasútállomás Takta­Harkány. a következő telivérmének állanak: .V RK>iuhmiI ell. 1884. ap. Przedswit any. Aschenbrödl, Lecturertöl any. Lady Elisabeth Trumpetertöl (a bécsi «Critérium», a budapesti «Államdij» 110000 freos) a «Budapesti-dij» stb. győztese), Louis d'or, Eris, Absalon, Coppelia, Supplent, Isaura, Alegresse, Algebra, Alice stb. apja. Fedezési dij 300 frt. Beau Brummel ell. 1880. ap. George Frederick any. Ma Belle, Lord Clifidentöl any. Dulcibella Voltigeurtöl (Woodcote Stakes és a Hopeful Stakes győz- tese), Jessamy, Belmont, D'Orsay, Lady Killer, Sir Benjamin, Adornment, Sir Jacob, Beaulieu II. stb. apja.. Fedezési dij 100 frt. A kanczák gondozása és élelmezése a kis­béri díjszabás szerint. Bejelentéseket elfogad Harkányi Já nos Budapest. Andrássy-ut 14. 2—3 BACHRUCH A. Osász. és kir. udvari ékszerész Budapesten Váczi-utcza sz. • Ajálnja saját készítményét aranyban, ezüstben, drága­kövekben. Különlegességek : phantasietárgyak, verseny-és vadász­dijak saját mintázatonkint. Fedeztetési hirdetmény. A monostori ménesben az 1894-dik fedeztetési idény­ben idegen kanczákat fe­deznek : Jack О Lantern sötét pej angol telivér mén apja See Saw, anyja Mystery, apja Trumpeter, anyja Charade, Stockwell­től, Angliában 17 versenyt nyert, köztük a 2000 fontos Wittsuntide Platet. Waisenknabe sárga angol telivér mén apja Buccaneer anyja Sweet Katie, Stockwell-től, (Lehetetlen, Stronzian, Pity the blind, Atyafi, Alfonso, Hippomenes, Voeativus és sók más nyerő apja). Telivér kanczákat Ю0 frtért, Félvér kanczákat 50 frtért Tartás és gondozás kisbéri árak szerint a kanczák elhelyezésénél boxért 15 frt, állásért 5 frt számít­tatik fel. Bejelentéseket elfogad Fáy Béla, Jász-Monostoron (posta, vasút állomás.) 2—3

Next

/
Oldalképek
Tartalom