Vadász- és Versenylap 30. évfolyam, 1886

чвшшщтвш, BG14 TARTALOM-JEGYZÉK VADASZ- ÉS VERSENY-LAE 1886 , Щ I IIARMINCZADIK ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. r V ЩЁ^Шт I. Telivérek és versenyek. 1. Hivatalos. Egyleti- és versenyügyek Versenyfeltételek a budapesti 1886-diki egész évi versenyekre ___ 17, 114 Földmivelési minisztérium leirata az 1886. é/i állam dijak elosztására ... — — — 114 A III. Kincsem-sorsjáték nyeremény tárgyai... — ... 133 A IV. » » » » — 489 Versenyfeltételek az 1886. évi tatai versenyekre ... 158 Új tagok választása Ip, ... — — — 181 Lóversenyek eredményei ; budapesti tavaszi meeting : Hazafi 182 1. sz., Oaks 194 L sz., II. oszt. államdij 198 1. sz. L oszt. államdij 209 1. sz Ló/^r&enyek eredményei nyári meeting fuug: 20.) 333 Lóversenyek eredményei tatai (szeptember jo.) — — 399 ч Lóversenyek eredményei badapesti őszi meeting : Nemzetközi dij 399 1. sz , Pr. of Wales Hand. 411 1. sz., St. Leger 4121. sz , Csikó verseny 422 1. sz., őszi kancza-dij 422 1. sz. 2. Nevezések és feltételek a belföldi klassikus versenyekre. Nevezések az 1887. évi csikó versenyre 1 az 1888. évi egy. Nemzeti és Hazafi-dijra 437 » » э St.-Legerre ... 438 a bécsi 1883-diki (Trial Stakes, Derby) 447 » » 1888-diki államdij га ._ 458 э soproni 1887-diki Polgár-dijra 459 az 1888-ki budapesti csikó versenyre 429 » 1888-ki bécsi, Trial Stakes, Derby és államdijra ... ... 429 Versenyfeltételek az 1890-ki Ivadék-versenyre ... — 497 3. Értekezések, ismertetések. A gyorsfutásra idomítás 2, 10, 21, 30, 38, 46, 58, 69 Importált kanczák (Mariustól) ... 9, 20 Megjegyzések az importált kanczákról (gr. Forgách Lászlótól) ... 739, 390 Ménesviszonyaink 50 év előtt és jelenleg (folytatás az előbbi évr'ól) gr. Teleky László, br. Wesse­lényi Miklós, zalavári apátság, cziszterczita apátság Előszálláson 13 A III-ik Kincsem-sorsjáték mint közvetítő a telivérlova­kat eladni vagy venni kivánók közt 57, 65 stb. Idei jobb 3-éveseink ... 66, 79, 80 Néhány szó a versmyczélra tenyésztésről 79 Akadály és gátversenylovak idomítása 81, 92, 108. 118 Előtekintetés az idei classikus versenyekre ... ... 98 Körültekintés a bécsi tavaszi meetingről 107 A Starter és a közönség. G. E. 160 Kilátások a »Nemzeti ore 171 A budapesti tavaszi lóversenyek leirása : a uemzeti 181 1. sz., az Oaks 194 1. sz., a II. oszt. áll. I 199 I sz, I. oszt. 211 1. sz. Körültekintés a Derby kék szalagjáért 213 Nyilt levél a kolozsvári lo varegylet t. választmányához 289 Válasz a fentebbire 239 Körültekintés Németországból ... 253, 265 Buzgó Angliában • ... 2 >3, 296 Az islingtoni lókiállitás Ш ... 278 A lóról bukás művészete —. 295 Arabs vadászlovak ... ... 302 Körültekintés a baden-badeni versenyekről ... ... 319 Körültekintés a Szt.-István-napi egynapos míetingről 326 Budapesti Szent-István napi versenyek 335 Előtekintés a bécsi őszi meetingre — .. ... 345 A kétévesek korai kihiszná'ása ellen (gr. Wolken­stein és Mayer Arthur ur közt) ... 356 Bécs-Sopron äJ J il ç- 374 E őtekintés a budapesti őszi m зе .ingre 386 Tatai lóversenyek leirása, 1836 ... — 401 Budapesti őszi versenyek leirá-a ... 400, 413, 423 Vis ízi pillantás az 1886-dtki versenyévre 438 Versenyistállók eredményei 1886-ban : gr. Festetics Tassilo lovai 457 1. sz , BlaskovicS Ernő is­tállói 469 1. sz., Froh пег-S öllin ger-szö vétség 479 lap szám, gr. Sztáray-Hunyady-szövetség 491 1. sz., hg. Esterházy Pál 498 1. sz., Br. Springer -G.1,505 1. sz., Dőry Lajos 513 1. sz. A »Kincsem-sorsjáték« ügyében ... 490 Buccaneer ügyében (válasz az» Alig, Sportzeitungt-nak) 490 4. Tudósítások a belföldi versenyekről. A bécsi áprilisi versenyekről körültekintés és ered­mények : 129, 134, 145, 159, Trial Stakes 170, 186 A bécsi nyári versenyekről körültekintés és eredmé­nyek : 221, Derby 224 1. sz , Cambuscan vers. 233 1. sz., Buccaneer vers. 234 1. sz., 5000 frtos államdij, bécsi nagy akadályvers. 243 1 A bécsi őszi versenyekről körültekintés és eredmé­nyek : Kétévesek nagy versenye és freudenaui nagy havd. 334 1. sz , 5000 frtos államdij 362 lap sz., bécsi nagy hand. 364 lap szám. A soproni tavaszi versenyekről -körültekintés éj ered­mények ... ... 160 A soproni őszi versenyekről körültekintés és eredmé­nyek : Polgár-dij '386 1. sz, dunántúli dij ... 388 A pozsonyi versenyekről körültekintés és eredmények : 174, 186 A prágai versenyekről körültekintés és eredmények : 174, 187 A szolnoki versenyekről körültekintés és eredmények : 214 A lembergi » » » » 264 A debreczeni és nagykikindai versenyekről körűi­tekintés és eredmények : ... ' — — — 337 A nagyváradi versenyekről körültekintés és eredmények 37^ A pardubitzi » » ». » 429 5. Külföldi versenyek. (Hozza Franczia-, Németország és Anglia különféle verse­nyeinek rövid eredményén kivül,) Vincennesi versenyek (A franczia Derby) ._. 100 Nizzai versenyek (Grand Prix de Monaco ' — 31 Lincoln meeting (Lincolnshire hand.) 120 Liverpool meeting (Grand National Steeple chase) 120 — - - ( Autumn Cup) __•_ ... ... ... 462 Párisi versenyek (Pöule des Poulains)... 188 — — (Poule itl pouliches) j|Jg — ' — ' ' (Grand prix de Paris).. ||§| — — (Omnium) — — ... 265 — — (Grand Critérium.) T.^^." 389 Leicester meeting (Leicestershire handicap) JJHS* 147 N :wmarket meeting (Two Thousand Guineas (Stakes) — —- (C'sarewitsch Stakes ) , ... 431 Epsomi meeting (Derby) __ • 236 Auteuili versenyek (Grand Steeple chase de Pa -is) 245 Berlini — (Union) j. 254 — — (Diana dij) „ 256 — — ( Griterium, ezüttló és ezüst p.iizs) 255 — — (Omnium> és I. oszt. államdij) 415 • — (Herlefeld verseny) 43Q Sandow ipark meeting (The Eclipse Slakes)..: 304 Ascot meeting (Тле Gold Cup)_ 256 — —. .. (Alexandra Plate) ... 251 Hamburgi versenyek (Norddeutsche Derby) ' 27< — (Critérium) 27 — — (Nagy handicap) 27 Hannoverai versenyek (Nagy handieap) 26 — — (Graditzi ménesdij) 287 — (Északnémet St. Leger) 388 Boroszlói versenyek (Fürstenpreis)... 303 — — (Ezüst ló) 303 Doberani versenyek (Arany ostorf... 320­Baden-badení versenyek (Zukunftspreis) 338 — — (Jubileumdij) ... ... ... ... 348 —i — (Nagy handicap akad. vers.) 375 II. Országos lótenyésztés. I. Értekezések, ismertetések. Idomítás alatti lovak 3, 11, 23, 31, 49,61,70,109, 119 A mult 1885. évi fedeztetés eredménye. 33 A magyar állami méntelepek parancsnokainak névsora 61 Lókivitelünk és а hadsereg 71 Nyilt levél a «Sylvester-éji álom» és «a Lókivite­lünk és a hadsereg» ellen ... ... 83 A Muraközből... ..." 83 Körültekintés az angliai lótenyésztésről 90. 161 Leirás a m. kir. központi honvéd lovasiskola-mének képességéről 93 Körültekintés a németországi lótenyésztésről Tanulmányok az ország )S lókiállitáson 121, 139, 16' 189, 203. 216, Az ardenniek hivatása a Muraközben ... A villeboni ménes Francziaországban Dijugrások és lovaglások a bécsi rotundába~ A bábolnai és kisbéri m. kir. állami ménesei' kanczáinak versenye ... Visszapillantások a budapesti május 7., 8. lókiállitásra .> A mezőhegyesi 4-évesek kipróbálása ..* — Magyarország lóállománya — —- — — 304 Hippologikus visszaemlékezések 328, 340, 367, 392, 404 A katonai lóvásárok — — — — 339 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom