Vadász- és Versenylap 23. évfolyam, 1879

1879-05-15 / 20. szám

Előfizetés. JEgéez évre . . . . 12 frt. Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap " kiadóhivatalához PESTEN, Barátok-tere Athenaeum épület intézendő Megjelenik e lap i n d e n с s ö t ö r t ö к ö n. S ivrétü oldalon. Szerkesztőségi iroda : Peeteu Nemz. Casino II. em. hatvani-u Ide küldendők a kéziratok. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A PESTI ES VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYÉSZ-BIZOTTMÁNYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 20. sz. Budapest, 1879. május 15. XXIII. évfolyam. A pesti tavaszi lóversenyek 1879-ben. HARMADIK NAP. Május 8-án, csütörtökön, d. u. 3 órakor. Kellemes, enyhe, bár kissé felleges idő volt a tavaszi versenyek utolsó napjiÍD, de mindamellett szép közönség gyűlt össze a rákosi sport-ünnepi látvány élvezetére. A tribünök is szépen megtel­tek, s csak az udvari páholy volt üres, mivelhogy ö felségök a fővárosból eltávoztak. A lovaregy­let tagjai, mint rendesen, mondhatni teljes szám­mal adtak egymásnak találkozót, úgyszintén szá­mos kitűnőség jelent meg ugy a polgári, mint a katonai körökből. Igy a kormány képviselve volt Tisza miniszterelnök, gr. Szápáry, br. Wenckheim, br. Kemény miniszterekben ; továbbá jelen voltak : Majláth országbíró, gr. Szápáry Antal, gr. Szápáry Géza, bg. Esterházy Lajos, hg Czetwertynski Borics, b. Bourgoing franczia- s b. Wäcker-Gotter német konzul, br. Edelsheim-Gyulay föhadparanes­nok, gr. Szápáry és Graf altábornagyok, b. Fe­hérváry és Horváth tábornokok s több főtiszt a közös és bonvéd hadseregből A delnők páholyai is diszes látványt nyújtot­tak. Ott láttuk a többi közt : gr. Andrássy Ala­dárnét, Andrássy Ilona grófnővel, Andrássy Irma és Etelka grófnőket, gr. Szápáry Gézánét, ifj. gr. Almásy Kálmánnét, Wenckheim Krisztina grófnőt, b. Edelsheim-Gyulainét, Trautenberg bárónőt, a két Inkey nővért, b. Fehérvárynét, a Kövér, Kende, Pulszky kisasszonyokat, Pallavichini örgrófnét, nő­vérével Majláth Adél urhölgygyel, Pejacsevich Ilona grófnőt, Desewffy-Károlyi Pálma grófnőt, b. Aczélnét, gr. Teleki Domokosnét, Blaskovics Mik­losné úrhölgyet, Batthyányi Ilona és Königsegg Irma grófnőket s számos mást az előkelő körökből. A futamok következőleg mentek végbe : 1. Batthyány-Hunyady-dij, 200 cs. arany. Fut­hat minden ló. Táv. 1600 m., teher: nem és korkülönbség szerint. Tét 20 arany f. v. f. A tétösz 40 aranyig a második lóé, azon felül az elsőé. (3 aláirás) Baltazzi Aristid ur 5é. sg. m. Tallós a. Buc­caneer a. Voltella 65 kil. Madden 1 Blaskovics Ernő ur 3é. fek. m. Purdé 52 1/j kil. Wainwright 2 Szép iramban vezet Tallós, nyomban kö­vetve versenytársa által, mely a pálya fele táján fölnyomulva, derékfutást kezd s noha szép küz­delmet fejt ki, mindazáltal Tallós győzelme biztosa válik ; a távoszlopnál előreszökkenve, egy fél hoszszal biztosan nyer. Ertek: 1000 frt. az elsőnek; 100 frt a másodiknak. — Totalisa­teur-osztalék 5 frtra 6 frt. volt. 2. I. osztályú államdij. ÍOOO db 10 frc. arany. Futhat minden belföldi mén és kancza. Távolság 2400 m. Teher: 3é. 52 х/ 2 kil. 4é. 65 kil. 5é. és id. 68 kii., kanczára l x/ 2 kil. kevesebb. Egy 5000 frt értéküj verseny nyerőjére 5 kil., 2 vagy több i[y dij nyerőjére 10 kg.-al több. Tét 200 frt., fele bánat. A 2-ik ló a tét és bánatok felét nyeri. (13 aláirás.) Blaskovics Ernő ur 5é. sg. k. Kincsem, a. Cambuscan a. Waternymph 76 x/ 2 kil. (10 kil. külön) Wainright 1 Hg Hanau Móricz 3é. stp. m. Harry Hall 52 x/ 2 kil. Smart 2 Gr. Festetics Pál nev. Inkey Istv. 3é. р. k. Clarisse 51 kil. Butters 3 Id. gr. Henckel Hugo 5é. p. m. Prince Giles I. 68 kil. Bushby 0 Blaskovics Ernő ur 4é. p. m. Bolygó 65 kil. Corser 0 Fogadások : 4 Kincsemre, 4 : 1 Harry Hall ellen, 8 : 1. Prince Giles I., 15 : 1. Clarisse és Bolygó ellen. A totalisateur-osztalék 5 forintra 8 frt. Clarisse sebes iramban mutatja az utat, mintegy 40 meternyire előre nyargalva, utána Bolygó, Prince Giles, Kincsem, hátul Harry Hall. A nyerő oldalra befordulónál Kincsem gyorsítani kezdi iramát s vele Harry Hall ; nem sokára behúzzák Clarisset, mely velők megy ; ellenben Prince Giles és Bolygó lemaradnak. A távoszlopnál már Kin­csem előljár, s tetszés szerint nyer két hoszszal, mig Harry Hall és Clarisse erősen verekednek a 2-dik helyért, melyet amaz egy nyakkal tart meg. Érték: 4700 frt az elsőnek, 700 frt a másodiknak. III. Kisbéri-dij, 1500 frt. Belf. 3éves és idősb mének és kanczáknak. 2400 meter. Tét 100 frt, bánat 50 frt. Második lóé a tétek és bánatok fele. (13 aláirás.) p_ m. Nil-Desperan­. Hope. (5 kil. kül.) Madden 1 m. Kettledrum­Impé­ratrice (D/a kil. leeng.) vitt 52 kil. Bushby 2 Gyürky Béla ur 3é. sga k. Myrtle 51 к. Butters 3 Hg Hanau Móricz 3é. sg. к. Cobweb (l */ 2 k. leeng.) 49 x/ 2 kil. Smart 0 Blaskovics Ernő ur 3é. stp. m. Bankár (1 x/ 2 kil. leeng.) 51 kil. Wainright 0 Fogadások: 4 Nil-Desperandumra, 4:1 az Imperatricze mén ellen, 10 : 1 a többi ellen. — totalisateur osztalék 5 frtra 7 frt. Bankár kalauzol, a mezőny csomósán utána ; Nil-Des­perandum és Cobweb ezek nyomában ; igy halad­Baltazzi Aristid ur 4é. dum ap. Buccaneer, a 70 kil. Br. Üchtritz Zs. 3é. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom