Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

1878-09-11 / 37. szám

274 VADÁSZ- FCS VERSE SY-LAP. AUGUSZTUS 21. 1878. Körültekintés a Sport mezején. A mult hét igen emlékezetes hét fog maradni sportmaneink előtt. Mintjárt a kassai gyepen oly esemény történt, mely megérdemli a bővebb discu'siót ; ugyanis e versenyek élénktelenségébe belevegyült olyasmi, a miről beszélnek is eleget a sportkörökben. Ez esemény pedig az, hogy Barilla megverte Wild Rower-t a 350 10 frankOS államdijban. Az igaz ugyan, bogy Buccaneer e derék fia 3200 méter távolságra 4'/ s kilót adott Baniilánnk, de mindamellett sokan kétségesnek hiszik, hogy Binilla kiállhatja a sarat azzal a Wild Rowerrel, a ki Sabinus-t és Berlick-et legyőzte. Különben nem telik bele bárom nap, Írhatunk ismét Bonilláról, ha a vasárnapi (szept. 15-iki) debrcczeni versenyekben a 350 10 frankos államdijban, (mely szintén 3200 meter), melyre nevezve van Wild Rowerrel együtt, futni fog. # * • A baden-badeni versenyek is rendkí­vül érdekesek voltak ; érdekesek voltak különösen reánk magyarokra nézve, egyrészt Kincsem miatt, másrészt pedig azért, mert a tizennégy futam közül csak háromban a Preis von Favorit-ben, a Preis vom Alten Schloss-Ьап és a Damen-Preis­ban nem futott osztrák-magyar tulajdonos lova. Mi­előtt a versenyek leir/isába bocsátkoznánk,elmondjuk, hogy mindamellett, hogy, ugy látszik, az istenek összeesküdtek Kincsem ellen, az mégis emelt fővel, győztesen jöhet haza és elmondhatjuk felőle, mint Caesar mondá : veni, vidi, vici. Kincsemnek a baden-badeni versenyek alkalmával kétféle pech­je volt. Átalános pechje, a mi ellenfelére nézve is pech, az volt, hogy a verseny napján csak ugy zuhogott az cső, a talaj olyan volt, mint nálunk némelyik országút tavaszszal ; már pedig a goodwoodi, deauvillei uti strapácz, levegőváltozta­tas mellé még nagy sár ie : ez egy kicsit sok. Spccziális pechje Kincsemnek meg az volt, hogy a pálya közepén egy bokorból egy kutya ugrott ki, mely Kincsem után futva, egy darabig insultálta a kanczát, és majdnem kétségessé tette győzelmét. Ilyen körülmények közt futott Kincsem Prince Giles I-el holt versenyt, adván neki 7 kiló tehcr­könnycbbséget. Futamára lentebb visszatérünk. — A Molecomb-Stakcs nyerőjét, a Cambuscan-Honey Bee mént (60 k.) legyőzte Picklock (56 ^ kil.); kárpótolta ifj. gr. Festetics Taszilót lovának e kudarczáért a jó öreg Brigand, ki két magyar ló által követve (Biigand és Frolic) ért bo elsőnek a bndeni nagy vadász akadály-versenyben, The Monk a Schwarzwald-dijban. A versenyek a kö­vetkezőleg folytak le : I. Nap. Aug. 29. Preis vom Präsidenten. 3000 mark. 2200 méter. (13 aláirás.) 1-sőid. gr. Ilenckel H. Achilles-e (44 >/ 2 kil.) Futott összesen 5 ló. Zukunftspreis. 10,000 márk. 2évesek. 1000 inéter. (47 aláirás, ezek közül 22 fiz. bánatot.) 1-sö id. gr. Henckel H. Picklock (56 ^ kil.), 2-ik Blaskovits Ernő Purdé-ja (52 kil); hely nélkül: Gen. Hope Paraibl-ja és ifj. gr. Festetics Tasziló Cambuscan. Iloney ménje. (Futott 7 ló.) A foga­dások igy álltak : 3:2 Honey-Bee-mén, 5 : 2 Picklock, 4 : 1 Purdé ellen. Preis von der Favorit. 1500 márka. 1200 méter. Futott 4 ló. E versenyben osztrák-magyar ló nem vett részt. Stadtpreis. 5000 márka. 2800 méter. (38 aláirás, ezek közt 20 bánat.) Futott 7 ló. Osz­trák magyar lovak: Gr. Metternich Purple (59 k.) 3-dik, hely nélkül : gr. Kinsky Zdenkó Jolántlia (43 kil.), id. gr. Henckel H. Monthalon (55 kil.) Preis vom Alten Schloss. 1500 m. Akv. 4000 méter. (8 aláirás.) Futott 4 ló. Magyar ló egy sem. II. nap. Szept. 1. Jugend-Preis. 2000 mrk. 2évesek. 1000 meter. (16 aláirás.) Futott 6 ló. Osztrák-magyar lovak : Gyürky Béla Myrtle (45 kil.) 2-dik, General Hope Szivárvány (52 kil.) 3-dik. Hely nélkül: Blaskovics Ernő Kedvencz és ifj. gr. Festetics Tasziló Galantha. Kosmopolitisches Handicap, зооо márk. 1600 meter. (35 aláirás.) Futott 12 ló. Futottak osz­trák-magyar lovak hely nélkül : ifj. gr. Festetics Tasziló Eberhaid és Chère Amie-ja, gr. Esterházy Miklós Bud-ja. és id. gr. Henckel Old England-ja. Damenpreis. Urlovarok. 1600 meter. (9 alá­irás.) Futott 4 ló. Osztrák-magyar egy sem. Grosses St. Leger Handicap 6000 márka. 2400 meter. (33 aláirás, ezek közül 21 bánatot jel.) Futott 7 ló. Osztrák-magyar lovak : gr. Kinsky Zdenko Jolántha (4 6>/ 2 kil.) 3-dik és gr. Sztáray János Altona (62'/ 2 kil.) hely nélkül. Grosses Badener Jagd-Rennen io,ooo márka. 6000 méter. Suly 80 kil. (17 aláirás. 5 bánat jel.) Futott 6 ló. Ifj. gr. Festetics T. Biigand 1, gr. Kinsky Z lenko Frolic 2, Schawel J. Loriot 3, ifj. gr. Festetics T. The Monk 4, futott még 2 német ló. III. Nap. Szept. 3. Preis von Sandweier. 1500 márka, 2000 meter, (il aláirás.) Fu­tott 3 ló. Osztrák-Magyar: ifj. gr. Festetics Ta­sziló Bendigó 7 0»/ 2 2-dik. Grosser Preis von Baden. Aranyserleg, adja a baden-badeni nagyherczeg és 20,000 márka az International-klub által adva. 3200 meter. (21 aláirás, ezek közül 11 bánat.) Blaskovits Ernő 4é. sg. k. Kincsem я. Cam­buscan a. Waternympli 62'^ kil. Madden + 1 Id. gr. Henckcl H. 4é. p. m. Prince Giles I. 55 Va kil. Bushby f 2 Gr. Metternich 4é. sg. m. Purplé 5G 1 ( 2 kil. Gough 3 Gr. Sztáray János 3é. sg. к. Altona 48 xjz kil. Solloway 0 General Hope p. m. v'Secko-Jedno 53 kil. Clark 0 Fogadások : 8 : 1 Kincsemre, 8 : 1 Prince Giles I., 25 : 1 Áltona és 40 : 1 Purple ellen. V'Secko Jedno csak azért indult, hogy az Eber­steindijban jobban megálhassa a sarat ; Purple és Altona vezette a mezőnyt, utánuk Prince Giles I. és Kincsem. Az állvány előtt még mindig Purple vezet, Altona nem birja a sebes futamot és elmarad, 2-dik Prince Giles, utána Kincsem, utolsó Altona. Purple meg az álványnyal szemben és szilárdan megtartotta az elsőséget, de a befor­dulónál Bushby gyorsította a futamot és elhagyta Purple-t, Kincsem utánna háromnegyed lóhoszszal. A befordulónál óriási küzdelem keletkezett a mén és kancza között, Prince Giles elszántan száguldott előre, de Kincsem sem maradt hátra és Madden erélyes unszolására fokonkint érte be Prince Gilest. Végre Bushby határozott védelme és Kincsem elszánt küzdelme mellett az elsőség­ért mindkettő egyszerre ért be. A pályabíró ki­mondá a holtversenyt. Purple 25 lóhoszszal harma­dik, Altonát feltartották. Döutöverseuy. Fogadások 7 : 4 Kincsemre. A lovak jól indultak ; a belső oldalon Prince Giles, a külsőn Kincsem ; darab ideig fej fej mellett nyargalt a két ló. A pálya közepén Kincsemnek megjött a kedve a futásra és határozott ura látszott lenni a helyzetnek ; ekkor előtör a külső oldalon egy kutya, háborgatja a lovakat és Kincsemnek győ­zelmét majdnem kétségessé teszi. Csak a befor­dulónál birta a két ló a háborgatót lerázni ma­gáról ; ezt az inlermezzót Bushby felhasználta és feljött a kancza elé; ekkor Madden nógatása és sarkantyúja uj lelket öntött a derék kanczába, fokonkint hagyta el a mént és hatalmasan szá­guldott előre, kétségtelenné téve győzelmét. Végre, kifáradtan ugyan, de öt lóhoszszal ért be elsőnek. Nyer. 11,600 márk és tiszteletdíj az elsőnek, 2000 márk a másodiknak. Midőn a versenyt leírtuk, nem állhatunk ellent annak, hogy stereotyp módon ne regis­stráljuk : ez volt Kincsemnek 39-dik győzelme. Első futama holt verseny volt ugyan, de annál nagyobb volt győzelme a döntő versenyhen; mert, mint fentebb emiitettük, Kincsemnek uti strapácz után még elemekkel is kellett küzdeni és Prince Giles I-nél 7 kilóval többet viuni. E sorok irása alkalmával kapjuk Parisból azt a távirati tudósítást, hogy Magyarország a párisi lókiállitáson kiállitott ménesbeli lovaiért a nagy aranyérmet, a »Lótenyésztés emelésére alakult társaság« pedig az ezüst érmet nyerte el. A kiállítási jury már egy héttel ezelőtt a Magyarország által kiállított lovak 60°/ 0-áról a legkedvezőbben nyilatkozott; liogy érmet nye­rünk, előre gondolhattuk, hanem oly nagy megtiszteltetésről, hogy mi leszünk az egyedüli ország, mely a nagy érmet elnyerje, még álmod­ni sem mertünk. Tudósítónk táviratában azt is fölemlíti, hogy Kincsem és Brigand baden-ba­deni győzelméről Párisban a legnagyobb elisme­réssel beszélnek. Megbiszszük azt. Meg is ér­demlik. Nem is terem ám minden bokorban olyan kincs, mint Cambuscan és Warternymph e derék leánya ; beszélhetnek hát róla eleget. Kincsem győzelmei, a ménesek lovaiért nyert nagy aranyérem : Magyarország lótenyésztési hírnevét meg fogják örökíteni. Preis von Eberstein. 2000 márka. Vigaszver­seny. 1200 méter. (8 aláirás.) Futott 8 ló. Osz­trák-magyar lovak: Gen. Hope v'Secko jedno (56 kil.) 2-dik, hely nélkül: ifj. gr. Festetics Tasziló Chére Amfe-ja, gr. Esterházy Miklós Broadway S well-je és Rudi­ja, Preis vom Schwarzwald. 2000 márka. Akv. HJcap. 4000 méter. (6 aláirás.) Futott G ló. Osztrák-magyar lovak : ifj. gr. Festetics Tasziló The Monk-ja (71 kil.) 2-dik és Schawel J. Loriot-jx (74 kil.) 3-dik. * * * A tizennégy futam közül 11-ben futott osztrák­magyar ló. E futamokban indult 82 ló, ebből 34 volt osztrák-magyar. A 11 versenyben, mely­ben osztrák-magyar lovak futottak, ötbeu magyar ló nyerte el az elsőséget. Kassai lóversenyek. 1878. Pályabirák : Gr. Zichy Rezső, gr. Festetics Pál. — Vitabirák : Gr. Festetics Pál, gr. Sztáray Já­nos, gr. Forgách László. — Intézők : . Tihanyi Ferencz ur és Polkó cs. k. dzsidás-százados és báró Kotz cs. kir. dzsidás-százados. — Indítók : Tihanyi Ferencz ur, Bárczay Ödön ur, br. Orczy Elek. — Tcherfelügyelö : Münster Tivadar, Sem­sey Jenő urak és Jermy Károly titkár. I. nap. Szombat, szept. 7-én d. u. 4 órak. I. Államdij 200 db 10 frkos arany. Táv. 2400 meter. (6 aláirás.) Gr. Festetics Pál 3é. sga k. Tallér a. La­bancz a. Tourterelle 52 kil. Grimshaw 1 Gr. Forgách István nev. br. Majthényi Izi­dor 3é. p. k. Aunt Judy ЬА'Чз kil. Smart 2 Br. Orczy Elek 3é. sp. m. Kirván 56 kil. Cower 3 Br. Wesselényi Béla 3é. f. k. Banilla 54 1j 2 kil. Entwistle 0 50 frt bánat Sabinus és Hungaria-ért. Aunt Judy rakonczátlansága akadályozta az indulást, mig végre elindulnak Tallér vezetése alatt. Az állvány előtt Tallért elhagyja Banilla és Kirvan. A pálya közepén azonban Grimshaw ismét előre tör ; Banilla és Kirvaû erőlködésük daczára sem képesek a kanczát utóiérni és hátra­maradnak. A befordulónál Kirvan annyira elfá­radt, hogy sem az ostor, sem a sarkantyú nem használt; a versenyben csak Tallér és Aunt Judy maradt, elöl Tallér. Be is ér elsőnek, 2 lóhosz­szal utána Aunt Judy. Kirwan 10 hoszszal roses harmadik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom