Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

1878-09-11 / 37. szám

SZEPTEMBER 18. 1878. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 283 ír. Kétévesek versenye 200 db 10 frankos arany. Távolság 800 meter. (4 aláirás.) Gr. Festetics Pál nev. Inkey István ur 2e'. p. k. Clarisse a. Cotswold a. Corinne 53 1/ 2 kil. Grimshaw 1 Br. Majthényi Izidor 2é. p. k. Jane Shore 53 '/2 ki'- Smart 2 Gyürky Béla ur 2é. р. k. Salin (v. 54 х (' 2) 53'/з Cower 3 40 frt bánat Little Digby-ért. E versenynél is az első indítás meghiusult. A második inditásnál Clarisse előre vágtatott, és pedig annyira, bogy a másik két kaneza nem csak hogy utói nem érhette, hanem a távolság köztük mindig nagyobb és nagyobb lett. Epen igy volt a 2-dik és 3-dik közt. Clarisse 6 hosz­Bzal ért be elsőnek, hat hoszszal Satin utolsó. III. Paripa-verseny. Tiszteletdíj. Adjak Sehalk­ház örökösei. Táv. egyszer a pálya köre a táv­oszloptól kezdve. Urlovarok. (2 aláirás.) Patay Samu 5é. sp. k. Galambom 61 x/ 2 kil. Tulajd. 1 Namenyi István 3é. р. k. Lenke 61 1j 2 kil. Tulajd. 2 Galambom a verseny kezdetén Lenkének en­gedte át a vezetést, a pálya közepén beérte és mint első jött be, öt lóhoszszal hagyván el Lenkét. IV. Nagy egyleti handicap. 800 frt. Táv. 3800 meter. (6 aláirás.) Br. Majthényi Izidor 3é. sga m. Hotspur a. Kettledrum a. Honesta 52 kil. Smart 1 Br. Wesselényi Béla 5é. р. k. Zebra 62 x/ 2 kil. Grimshaw 2 20 frt bánat Dryad ér Pharay-ért. — Vissza­vonatott 2 ló. Zebra Hotspurt engedte vezetni, ki 6 — 8 ló­hoszszal járt elöl; Zebra be akarta hozni később ezt a távolságot, mindig előbbre és előbbre tör­vén ; az utolsó befordulónál iggn érdekes verseny fejlődött ki, mely Hotspur javára dőlt el, egy fél lóhoszszal érvén be elsőnek. V. Asszonyságok dija. Tiszteletdíj. Táv. 2000 meter. Urlovarok. (2 aláirás.) Gr. Forgách István nev. br. Majtényi Izidor 5é. stp. k. Armadale a. Carnival a. An­dromaque 71 kil. Rittm. Polko körj. Visszavonatott : Wild Youth. Avunadalé körüljárt. Mind a mellett, hogy gyönyörű idő volt, a versenyeket a városból igen kedvesen látogatták. II. nap. Vasárnap, s z e p t. 8-án d. u. 4 ó. I. Kis egyleti Handicap. 400 frt. Futhat minden ló. Távolság 1200 meter. (4 aláirás.) Gr. Forgách István nev. Benitzky Gábor ur 4é. p. k. Lady Milford a. Kettledrum a. Mis Eleanore 56 kil. Smart 1 Gr. Festetics Pál 3é. sg. k. Tallér 52 kil. Grimshaw 2 20 frt bánat fizettetett Armadale és Sabinusért. A verseny elején Tallér vezetett, a pálya felén utóiérte Lady Milford és könnyen ért 6 lóhosz­szal elsőnek. • II. Földészek versenye 80 frt. Futhat min­den kassivárosi és abaujmegyei földész oly lova, melyet ekében s boronában használ. Az elsőnek 50 fit, a másodiknak 20 frt, a harma­diknak 10 frt. Távolság egyszer a pálya köre, teherkiegyenlités és nyereg nélkül. Hl. Államdij 350 10 francos arany. Táv. 3200 meter. (7 aláirás.) Br. Wesselényi Béla 3é. f. k. Banilla a. Bois Roussel a. Jezabel 54 kil. Smart 1 Gr. Festetits Pál 3é. p. m. Wild Rover 58'/ 2 kil. Grimshaw 2 Br. Orczy Elek 3é. stp. m. Kirván 55 1' 2 kil, Corsev 3 75 frt bánat fizettetett Dryad, Pharaó, Hun­gária, és Erzsiért. Az indulásnál Wild Rower vezet mérsékelt fu­tásban, Kirván utolsó. Az első körülfutás után Grimshaw gyorsítja az iramot; de az utolsóelőtti kanyarulatnál Banilla feljön és utóiéri a vezető mént, az utolsó behajtásnál már elhagyta és 6 lóhoszszal ér canterben be elsőnek. Kirván 2 ló­hoszszal utolsó. ív. Vigaszverseny. Handicap. Távolság egy­szer a pálya köre, a távoszloptól kezdve. (20 aláirás.) B. Wesselényi Béla 5é. р. k. Zebra a. Zet­land a. Vave (v. 63 1 2) 62 х/г kil. Entwistle körülj. Visszavonatott: 19 ló. Zebra körüljár. V. Lovagló-Club-Steeplechase. Handicap. Táv. ckra 4000 meter, a szokott pályán ; külön­ben 12 akadály, melyek 1 méternél magasab­bak és 3 méternél szélesebbek nem lehetnek. (5 aláirás ) Polkó százados a 4. dzsidás-ezrednél, 4é. b. m. Luczifer, 67 x/ 2 kil. (v. 69 x/ 2) Tul. körülj. Visszavonatott : 4 ló. Luczifer körüljár. Az e napi verseny kissé jobban volt látogatva. Jutalom dijosztások határnapjai. Szept. 15. Komárom megye Komárom. » 16. Bihar » Nagyvárad. » 20. Nyitra » Nyitva. » 21. Csongrád » Szentes. » 21. Zala » Csáktornya. » 27. Nógrád » Bal.-Gyarmat. October 3. Hunyad » Szászváros. November 4. Kolos » Teke. Magyarország lótenyésztése az 1878. évi párisi nemzetközi lókiállitáson. IV. A lótenyésztés emelését czélzó állami intézmények. — Egyleti és társulati tevékenység. — Lóversenyügy, — Lótenyésztési országos alap. — Lóte­nyésztésügyi jutalomdíj osztás. Az összes állami lótenyésztési ügyek vezetése, az állami ménesek és méntelepek igazgatása, minden, a lótenyésztés előmozdítását czélzó álla­mi intézmény kezelése a földmivelésügyi minisz­térium országos lótenyésztésügyi osztályára van bizva, melynek főnöke Kozma Ferencz miniszteri tanácsos; titkára Tanfi Gusztáv; az ügyosztály hivatalos helyisége : Budapest, Ferencz-Józseftér 3. szám II. emelet.) Az állami lótenyész-intézetekben a kezelésre alkalmazott s a földmivelési minisztérium budget­jéböl fizetett katonaság személyes és tisztán ka­tonai ügyeinek vezetése czéljából egy külön ka­tonai felügyelőség áll a földmivelésügyi miniszté­rium rendelkezésére ; mely felügyelőség e szerint a minisztérium alárendelt közege. Ezen felügyelőség főnöke Horváth János tá­bornok. Az egyes állami lótenyésztés-intézetek főnökei jelenleg a következők : Kisbéren ménes­parancsnok Soest Otto ezredes, gazdasági igazgató Andre Rezső. — Bábolnán ménesparancsnok Flögl Ferencz őrnagy, gazdasági igazgató Hizden Ist­ván. Mezőhegyesen parancsnok Przyhoda Frigyes alezredes, igazgató Gluzek Gyula. Fogarason mé­nesparancsnok gróf Pálffy Géza, gazdasági igaz­gató Lázár Jakab. A székesfehérvári méntelep parancsnoka Dur­mann Antal őrnagy, a nagykörösié Rotsch Károly őrnagy, a debreczenié Haraszt hy György őrnagy, s a szepsi-szt-györgyi erdélyi méntelepé Ehrenber­ger Antal alezredes. Ugy az állami lótenyésztés-intézetek, mint az összes állami intézkedést igénylő lótenyésztési ügyek kezelése körül azon sarkalatos elvet tűzte ki a földmivelési minisztérium, miszerint intézke­déseit nem egyoldalúan a központban uralkodó egyéni nézetekre, hanem az ország tenyésztő kö­zönségének javaslataira és kívánságaira alapítja. Ezen elvből kiindulva, a minisztérium legfőbb tanácsadó közegkép egy 10 tagu központi orszá­gos lótenyészbizottmányt alakitott, melynek tagjai részint a magyarországi gazdasági egyesület és budapesti lovar-egyesület által választatnak, ré­szint pedig a minisztérium által kineveztetnek. A központi bizottmány minden évben legalább egyszer rendes gyűlésre összihivatik, mely alka­lommal a lótenyésztésügyi osztály főnöke jelen­tést tesz a lefolyt év alatt elért eredményekről és tett tapasztalatokról, s a jövő év programmját vázlatosan előadva, tanácskozás tárgyává teszi. Ezen kivül a központi lótenyészbizottmány egyes fontosabb ügyek megvitatása végett évközben is bármikor összehívható. Ezen központi bizottmány elnöke báró Wcnck­heim Béla, ez idő szerint a Felség személye kö­rüli magyar miniszter. Az országos tenyésztés terén tanácsadó kö­zegekkép a megyei lótenyész-bizottmányok mű­ködnek. Minden egyes megyében ugyanis szabad választás utján lótenyészbizottmányok alakittat­nak, melyek kebelükből választott elnök vezetése alatt a megye lótenyésztési érdekeit képviselik és előmozdítják. E bizottmányok elnökei évenkint megteszik javaslataikat az állami mének felhasz­nálása, fedeztetési állomások alakítása, a lóte­nyésztési jutalomdijosztások rendezése, kijelölése az alkalmas magánméneknek, s azok összeírása, továbbá minden egyéb a megye lótenyésztése te­rén szükséges intézkedések iránt. A kormány ezen illetékes javaslatokat az országos átalános érdekekkel összeegyeztetvén, lehetőleg azokra ala­pítja intézkedését. Ezen bizottmányok egyik to­vábbi feladata az, hogy felvilágosítás, példaadás és ösztönzés által az észszerű józan tenyésztési elveket a nép körében lehetőleg terjeszszék. Az összes 65 vidéki lótenyészbizottmány elnökei vagy képviselői a majdnem minden második év­ben Budapesten tartatni szokott országos léte­nyésztésügyi congressusra egybehívatnak, hol né­hány napi tanácskozás alatt a legfontosabb ügyek tárgyaltatnak. A lótenyészbizottmányok ezen szervezete foly­tán a földmivelési minisztérium folytonos és ál­landó érintkezésben van a tenyésztő közönséggel, s annak óhajai- s javaslatairól mindig biztos értesülést szerezhet. Miután ezen bizottmányok elnökei vidékük tenyésztésének érdekében mindig készek a megyéjük területén rendelkezésre álló anyagról, a vásárokról, ménesekről s egyéb ide vágó ügyekről bárkinek kérdéseire kellő felvilá­gosítást nyújtani; tájékozás végett közöljük ezen urak névjegyzékét : Abauj-megye, Komáromy István, Kassán. Arad » Vásárhelyi Béla, Arad. Árva » Dávid János, Revisnye. Alsófehér-megye, b. Kemény István, Csombord. Aranyos-Torda-megye, Szentpály Ignácz, Ara­nyos-Polyáu. Besztercze-Naszód-megye, Dékám Károly, Besz­terczén. Brassó-megye, Miesz Károly, Brassó. Baranya » Jeszenszky István, Pécs. Bars » Foglár Lajos, Kis-Málas. Békés » Beliczay István, Gerendás. Beregh » Péchy Tamás, Beregszáz. Bihar » Szabó József, N.-Várad. Borsod » Melczer Gyula, Sajó-Orös. Csik » Mikó Mihály, Csíkszereda. Csanád » Návay Lajos, Makó. Csongrád-megye, Halus József Szegvár. Debreczen város, Koszorús Lajos, Debreczen. Esztergom-megye, Forster János, Esztergom. Fehér » gr. Zichy Nándor, Nagy-Láng. Fogaras » Lázár Jakab, Fogarason. Görnör » Farkas Abraham, Rima­szombat. Győr » Matkovics János, Kis-Péez. Hunyad » b. Jósika Géza, Branyicska. Hajdn » Veszprémy Gáspár, DebreczeD. Heves » Kovács László, Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom