Vadász- és Versenylap 21. évfolyam, 1877

1877-05-09 / 19. szám

MÁJUS 9. 18 77. mennek az állvány előtt el egéez az utolsó saro- J kig. Innét az eddig tartott Prince Gregor lassan felnyomul, a befordulónál Konotoppát, a távosz­lopnál pedig Bibort is behúzza és biztosan nyer 1hosszal. Konotoppa középszerű harmadik. Érték 1940 frt az elsőnek, 200 frt a 2-iknak. 4. Mezei gazdák versenye. Futhatnak mezei gazdák saját félvér lovai. Telivérek kizáratnak. Az első 100, a második 50, a harmadik 25 frtot nyer. Bejelentés a futás elöttig egy órával. Ti­zenhármán futottak. Elsőnek jött be Herédi Ist­ván Szolnokról 6é. s. p. heréitje Boros, 2-ik Sáska Sándor Pestről 6é. vp. k. Szilla, 3-ik Finta István somogyi 5é. s. k. Luczi. Dijak 100, 50 és 75 frt. 5. Magánfogadás (Match). Tétel 5000 forint mindegyik; bánat 1000 frt. Táv. 2400 méter; korteber. Ifj. gr. Almásy Kálmán 5é. s. m. Boomerang ap. Buccaneer any. Fair Star 68 kil Smart 1 Hg. Czetvertynski Boris 4é. p. m. Hírnök 65 kil. Madden 2 Hirnök vezet. Az állványnyal szemben Boome­rang feljön hozzá s egy darabig derékfutásban jönnek. A befordulónál Boomerang előremegy és biztosan nyer 1 */ 2 hosszal. Érték 5000 fit. 5. Kis akadályverseny, 800 frt e. d. Handi­cap. Futhat minden ló. Táv. k. b. 4000 méter. Tét 80 frt, bánat 50, május l-ig jelentve 20 frt. A terhek ápril 25-e'n tétetnek közzé. A második ló a tét- és bánatok felét nyeri. (17 nevezés.) Major Grey 4é. p. m. Karmazyn a. Charmer a. The Jewel 70 kil. Teretta 1 Gr. Esterházy Miklós id. sga h. Goldstar 74 kil. Hanreich 2 Gr. Kinsky Zdenko 5é. sga k. Fleurette 75, kil. Beniczkv ur 3 Ugyanannak id. vasd. k. Frolic 74 kil. Hanzi 0 VADÁSZ- ÉS VERSENT-LAP. Gr. Lamberg Henrik 6é. p. k. Whim (70 kil. vitt) 68 kil. gr. Lamberg 0 Br. Grovestin E. 5é. р. k. Promemoria 73 kil. Herbert 0 Kisbanat jelentetett 11 lóért. Az indulásból Fleurette ugrott el a vezetéssel, Whim és Pro­memoria már az első akadálynál vonakodtak az ugrástól s ezt a többieknél is folytatván kiáltot­tak a versenyből. A második kerülőben Goldstar, a tribune-nel szemben megint Fleurette járt elől. A befutásnál mind a négyen igen szépen jönnek. Az utolsó sövénynél azonban Karmazyn egy rush-sel előre jön s szépen nyer 1 hoszszal, 2 hossz a 2-ik és 3-ik között. Érték 107 0 frt az elsőnek, 270 frt a 2-iknak. MÁSODIK NAP. Kedd, május 8-á n. 1. Hazafi dij, 500 arany. És pedig 300 állam, és 200 arany alapítványi és egyleti dij. Minden magyarországi 3é. kancza számára. Távolság 1600 meter. Teher 52 kilogramm. Tét 20 arany, bánat 10 arany. A második ló a tét és bánatok felét nyeri. Az 1871 január 7-én tartott választmányi ülés határozata szerint e díjra a csikó ezentúl mindig 1 éves korában nevezendő. Nevezési zár­nap 1879-re 1877. augusztus 1. (1877-re be­zárva 30 nevezéssel.) Blaskovics Ernő ur 3é. sga. k. Kin esem a. Cam­buscan a. Waternymph 52 kiig. Madden 1 Gr.Festetics Pál 3é. р. k. Bimbó 52 kgr. Grimshaw 2 Gr. Lónyai B. nev. br. Orczy E. 3é. sőt. р. k. Légyott 52 kgr. Smart 3 Blaskovics Ernő ur nev. Blaskovics Miklós ur 3é. р. k. Csalogány 52 kgr. Webber 0 Gr. Nádasdy Fer. n. Gen. Hope 3é. s. к. Marylass 52 kgr. Dunn 0 Id. Gr. Henckel Hugó 3é. p. к. Estrella 52 kgr. 143 Busby О Kisbánat jelentetett 5 lóért, nagybánat 19 lóért. Meglehetős indulás után Mary Lass vezet egy darabig, a két Blaskovics-féle ló utolsó ; x/ 2 mért­földön összeszorul a mezőny Mary Lass lemarad Kincsem és Bimbó pedig feljön, a befordulónál elhagyták társaikat s innentől csak a kettő kö­zött állt a küzdelem, melyet Kincsem — Bimbó által jól megnyujtóztatva — mégis biztosan nyer 1 1/ 2 hoszszal. Légyott 3 hosszal hátrább 3­ik. Idő 1 p. 45 mdp. Érték 3000 frt. az elsőnek, 900 frt a 2-iknak. 2. I. osztályú államdij, 1000 db Ю frankos arany. Futhat minden belföldi mén és kancza. Távolság 2400 méter. Teher 3é. 52 x/ 2 klgr., 4é. 65 klgr., 5é és id. 68 kgr., kanczára 1 1 2 klgr. kevesebb. Belföldi mén vagy kancza ivadéka 2 1/ 2 kilogr., mindkettő ivadéka 4 kilo­grammal kevesebbet visz. Egy 3000 frt értékű verseny nyerőjére 4 klgr, két vagy több ily dij nyerőjére 6 kilogrammal több, de nem halmozva. Tét 200 frt, fele bánat. A második ló a tét és bánatok felét nyeri. (20 nevezés.) Gr. Sztáray János n. hg. Cze twertynski 4é. p. m. Hirnök a. Ostreger a. Giralda 65 kil. Madden 1 Gyürky Béla ur 3é. sga. m. Lawrence 52 1 ( 2 kil. Webber 2 Id. Gr. Henckel Hugó 5é. p. m. Talisman 65>/ 2 kil. Busby 3 Br. Orczy Elek 3é. f. m. Czigánylegény 52 1 kil. Smart 0 General Hope 3é. p. m. v'Secko-jedno 52 Ç­kil. Dunn 0 Bánat jelentetett 15 lóért. Kissé megkésett start Talisman makranezos­kodása folytán, mely után Lawrence vezet, nyo­mában Talisman, v'Secko-jedno, Hirnök utolsó. 1/ 2 mértfóld után v'Seckojedno megy 2-ik helyre. Ily sorrendben mennek az utolsó sarokig, hol Eszébe jutottak Luxmoore utolsó észrevételei. [ »No, Herold, gondolá — te ugyan csalódol, ha I azt hiszed, hogy a köztetek keletkezett szerelmi viszony már a nem létezők közé tartozik. Azt mondtad : nem fog utánad tudakozódni ! Hej, de­hogy nem ! És még mily nőies érdekeltséggel s szenvedélylyel ! — már amennyire én ezt meg­ítélni képes vagyok. Meglásd — fűzé odább gondolatait, Jim, — mihelyt egymással u.jra ta­lálkoztok, akármi volt is meghasonlástoknak az oka, a szép Richetonné újra folytatni fogja irányodban azt a kaczérságot, melyet oly művé­szileg adott, — lia ugyan nem csalódom. Berkley Holt is el volt merülve a szép öz­vegyre vonatkozó terveibe. Csinos külsejü férfi volt ez, körülbelül harminczöt éves, középterme­tű, élénk, ragyogó fekete szemű s némileg kihí­vó modorú, mit a társadalomban elfoglalt saját­ságos állásának lehetett tulajdonítani; minthogy Berkley nagyon jól tudta, hogy őt azok közé számítják, kiket csak »kegyelemből« tűrnek a társaságban. Nem csoda, ha e szerint mások ál­tal is visszautasittatott tolakodása, épugy mint Laceby Jim által. De hát ez őt nem feszélyezte. »Aplomb«-ja nagy s önhittsége határtalan volt. Mindamellett egész élete bukdácsolás volt, de hát ő egy elvet tiizött ki, t. i. »il faut se faire valoir.« О egyre mindig tervezett és pedig me­részen, reményteljesen. Most ép azon törte a fe­jét, vájjon lehetséges volna-e özvegy Ricbeton­néból Holtné asszonyságot teremteni. Látásból már rég ismerte ; de beszélni csak Laytonéknál be­szélhetett vele. Itteni mulatását Holt annak köszönhette, hogy valamelyik lóverseny alkalmával megismerkedett a tapasztalatlan s könnyenhivő Layton Rik­hárddal. Némely ember bir azzal a tehetséggel, hogy azonnal megisméri a himpellér embereket ; Rik­hardnak pedig az a sajátsága volt, hogy ép azokat az embereket szedte össze , kiket eszélyesebb emberek csak kimért távolban szeret­nek látni. Ép oly kevés óvatosságot tanúsított ö a vendégek megválogatásában és meghívásában. J Persze Layton Richard mindenkor bocsánatot kért | nővérétől, mikor ez megfeddette az újonnan be­mutatott nem közéjük való vendégek miatt, ki­ket Richard olykor Laxtonba meghitt. — Valóban mondhatom, soha sem hittem vol­na, hogy ő engem meglátogat ; csak annyit mond­tam neki : reménylem, ha vidékünkön fog járni, nem kerüli el a házunkat s beszól hozzánk. Nem kép­zelhettem, hogy ő egy bét múlva felénk veszi útját. — Oh te oktondi Dick ! — kiáltott föl a nővér. — Hiszen az e fajta emberek sietnek az alkal­mat megragadni, hogy téged meglátogassanak. Egyébiránt mint Anna mondta, Berkley Holt nem esett kifogás alá. О egyetemet végzett em­ber s jó családból való lévén, természetesen mind ama modorral birt, mely szükséges annak, a ki jó társaságban forog. Ügyességére sem lehetett panasz, ugy, hogyha ö a jogi pályán haladt vol­na, rég szép állást foglal vala el a főbb tör­vényszéknél, a helyett hogy most Ascotra és Newmarketre jár. De igy a mi kis vagyona volt, már rég elpré­dálta s hogy miként és miből élt ez idő szerint, az oly rejtély, mely a társadalomban gyakorta előfordul. A »Per sua Madre« utósó dallama immár el­hangzott a Mrs Richeton rózsás ajkairól s az ének tartama alatt félbeszakadt társalgás ismét tovább folyt, természetesen az énekesnő dicsőíté­sével. Az özvegy hirtelen visszavonult a zongorától, kikerülve az ismétlést amaz Ígéretével, hogy ké­sőbb majd énekel még egyet. Mrs. Richeton jól tudta azt, mily kellemetlen a zongorázóra nézve sokáig ülni a zongoránál, bármily jó énekesnek a dalát kisérje is. Pedig hányan vannak, a kik egy Titjens vagy Patti után is le mernének ülni rögtön, alig várva hogy ők is énekelhessenek valamit, habár ez a hallgatók és a dalkisérő rovására esik, mint ezt az életben gyakran tapasztalhatni. — Minő ember Luxmoore? — Kérdezé Jimtöl Laytou Anna. — Van-e egyéb kedvelése és szenvedélye, mint a lóverseny és a vadászat és szereti-e a társaságot ? — Oh, ő nagy kedvelője a társaságnak, — viszonzá Jim. — Eljár mindenüvé rókavadászat­ra ; a fáczánokat és császármadarakat is föl-föl­keresi. A mi a lóversenyt illeti, nem hiszem, hogy sokat törődött volna azzal, mig nagybáty­jának a ménesét nem örökölte. — Hogy értsem ezt? — kérdé Anna. — Hát csak ugy, hogy az öreg Olivérnek egész vagyonát ő örökölte, természetesen a mé­nessel és versenylovaival együtt, ama kötelezett­séggel, hogy egy ideig a menest föntartsa es ver­senylovakat futtasson. Laceby Jim tudta igen jól, hogy végrendelet által egy Derby megnyerésére van kényszerítve, de ezt csak afféle divatos szeszélynek tekintette; de azt nem tudta, hogy a végrendelet e pontjá­nak meg nem tartását a törvény mily szigorúan Ítélné meg. Luxmoore többi barátja csak alig akarta el­hinni, hogy ily végrendelet Heroddal szemben lé­tezik, vagy ha igen : akkor az egészet csak en­nek szeszélyétől függőnek tartották, mint ki a boldogult egyetlen kívánságát óhajtja betölteni azáltal, ha egy Derby-t nyerni megkisérli, mi a nagybátyának nem sikerült. Néha-néha előfordul ilyesmi az életben. Igy Aristophanest többször győzte le egy névtelen iró ; Benting György lord soha sem nyerhette el az Isschmian-babért, mig Stretbam fiatal örököse nagyon könyen nyerte azt el, mikor nagykorú lett s azóta megérte, hogy három izben koronáztatott meg. — És sokat jár Luxmoore a londoni társa­ságba ? — kérdé Anna kisasszony. — Természetesen sokat ; sőt ezelőtt nagyon is sokat járt; azonban meg kell vallani, alig van ember ki oly kedv nélkül jár a társaságba, mint Luxmoore a londoniba. Majd ha Londonba visz­szatérünk, meg fogják kegyetek nekem engedni, hogy Harold barátomat bemutassam mindnyájuk­*

Next

/
Oldalképek
Tartalom