Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-01-05 / 1. szám

t 1. sz. Budapest, 1876. január 5. XX. évfolyam. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK ÉS VADÁSZ-SPORT KÖZLÖNYE. Előfizetés. Egész évre . . . 12 Art, Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatal ához PESTEN, Barátok-tere Athenaeum épület, intézendő. Szerkesztőség' iroda : Pesten Nemz. Casino П. em. hatvaniut. Ide küldendők a kézirato ;. Megjelenik e lap mindé,n szerdán. Előfizetési felhívás, Január l-jével lapunk uj évfolyama kezdő­dütt. Tisztelettel felkérjük tehát amaz előfizető­inket, kiknek előfizetése mult számunkkid lejárt, előfizetéseik minélelébbi megújítására. A »VadáSZ- és Versenylap« megjelen ketenkint egyszer szerdán. Ara egész évre . . 12 frt. Félévre ... 6 „ Vidéki t. előfizetőink részére, mint legegy­szerűbb módot a postai utalványozást ajánljuk. Az utalványra lehet a czimzést irni, vagy egy más papírszeletre irva, ráragasztani. A »Vad.- és Vers.-lap« kiadóhivatala Buda-Pest, barátok-tere 7. sz. (Athenaeum.) A napi renden levő rendes vadászatok fris­siben megismertetése s később a hazai vadász­statisztika elkészithetése érdekében ama kére­lemmel fordulunk t. vadászuraink és olvasó­inkhoz, kegyeskedjenek a közelebb tartott vadá­szatokról, lapunk szerkesztőségét mihamarább tudósítani habár csak röviden is, valamint az idény végével az egész évben lőtt vadak jegyzé­két beküldeni. A » Vadász- és Versenylap« szerkesztősége. MîfttlIlQS. A Pesti Lovar-Egylet jövő 1876. január 16-án (vasárnap) közgyűlést tart. Buda-Pesten, 1875. decz 28. Az Elnök ö nméltósága megbízásából a pesti Lovar-Egylet titkársága. Prága 1877. Észak- és délnémet-dij, 1000 frt. (Bezárva 187 5. decz. 31-én 11 aláírással.) 1. Kladrubi udv.-ménes, p. k., Clementine, ар. Challenge, a. Naiveté. 2. Ugyanaz, р. к., Thankful, ар. Challenge, а. Reconnaisance. 3. Ugyanív р. к., Hilda, ар. Laneret, a. Hero. 4. Gr. H,. " el H., р. к., Edwin, ар. Blink­hoolie, Sunset. 5. Ugyanaz, p. m., Virey, ар. Grimston, a. Do­loritba. 6. Ugyanaz, aga т., Camillo, ар. Cambuscan, a. Patty. 7. Br. Orczy Elek, sp. т., Czigánylegény, ар. Carnival, a. Gipsy Girl. 8. Ugyanaz, p. к., Légyott, ар. Carnival, a. Louise Bonne. 9. Hg Liechtenstein J., sga т., ар. Cambuscan, a. Grand Ducbess. 10. Ugyanaz, p. к., ap. Peon, a. Surprise. 11. Conte de Veith, p. т., Povidal, ap. Labin, a. Pepita. Cavaliero Fr., vers, titkár. Sport é§ tenyésztés,,  LOVAK IDOMÍTÁSA é s gy or s munkára előkészítése. (Mutatvány a sajtó alatt levő ily czimü műből.) Bevezetés A ló természetes ereje sokkal kevesebb, ösz­szehasonlitva azzal, melyet rendszeres gyakor­lat által elérhet, mint a nem-szakértők hiszik. Minden értelmes, előítélet nélküli ember, ki lovaitól erős, sebes munkát követel, előbb vagy utóbb meggyőződik erről, ha azelőtt egészen ellenkező véleményen volt is. A tapasztalás meg fogja mutatni, hogy sebességet és kitar­tást nem követelhet olyan lovaktól, egészségük sőt életük veszélyeztetése nélkül, melyek erre előképzést nem kaptak. Egy nem trainirozott ló félnapig sem birná kitartani a lovasvadászatot, és két-három napi sebes kocsizás megölné. Hogy ily czélokra hasz­nálható legyen a ló, szükséges előbb erre ne­velni, előkészíteni és a szükséges conditióba hozni. Oly lovak, melyektől szokatlan munkát, vagy olyanok, melytől a legszélsőbb határig menő megerőtetést nem kívánnak : természete­sen kevesebb előkészítést igényelnek. Legtöbb­nyire nem is igen szoktatják ily esetben a lo­vat; a melyiket ^ paripának szántak, nemhogy előbb pár napig az üres nyereg vagy egy köny­nyü lovászfiú, elviselésé bezs zoktatnák, hanem mindjárt nehéz lovas alá adják ; s még csodál­koznak, ha a legtöbb lónak az ily szokatlan munka nem tetszik, rug, kapál s a többnyire bekövetkező verés folytán egészen elvadul ; ép igy tesznek a befogandó lovakkal is ; sőt örül-

Next

/
Oldalképek
Tartalom