Vadász- és Versenylap 18. évfolyam, 1874

1874-07-15 / 28. szám

A UG USZTUS 12. 1874. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 199 szakolni kellett a méneket, ma boldogoknak ér­zik magukat, ha kaphatnak. Én ennélfogva nem tartom szükségesnek a felirást, de másfelül meg­vagyok győződve arról is, hogy ba az ország kö­rülményei változnak, ba kedvezőbb termés fog be­állani, a törvényhozás nem fog késni meghozni ezen ügynek a kellő áldozatot, anélkül, hogy mi kérjük azt. Én legtöbb reményemet a vidéki lótenyésztési bizottságok ügyszeretetébe és buzgalmába helye­zem, s annak tagjait felkérném, hogy működje­nek azon irányban, hogy a mének tartása a le­hető legjutányosabban eszközöltessék. Másfelöl pe­dig ott, hol a viszonyok megengedik, a fedezési dijak felemelését ajánlom, miáltal szintén szapo­rítható volna azon jövedelem, mely a lótenyész­jDtézetek fenntartására van szánva. Domabidy István: Meglehet, hogy rosszul fejeztem ki magamat, de nem azt akartam mondani, hogy az értekez­let irjon fel az országgyűléshez, banem azt: hogy kívánatos volna, ba a vidékről feliratok intéztet­nének a képviselőházhoz. Én magam sem szeret­ném azt, hogy mi a lótenyésztés emelését és fej­lődését mindig és örökké a kormánytól és képvi­selőháztól várjuk: de jelenleg a népet erővel kell hajtani arra, hogy saját érdekét kellőleg felfogja. Van t. értekezlet, elég okos ember, kit gyermek­korában ostorral hajtottak az iskolába. Igy van ez a mi népünknél is. Ha majd egyszer látja, hogy hasznát veszi a lótenyésztésnek, akkor többé nem fog kelleni a törvényhozás segélyezése; de mig ez nincs igy, addig a képviselőháztól kell várnunk azt, hogy ügyünket istápolja. Nagy György, a bibarmegyei lótenyészbi­zottmány küldöttje : Azon kérdés, váljon felirhatunk-e a képviselő­házhoz, vagy sem, azt hiszem nem képezheti a discussió tárgyát, mert alkotmányos országban joga van a képviselőházhoz kérvényt intézni minden­kinek. De már, bocsánatot kérek, én oly határo­zathoz, mely szerint az ország.lótenyésztési bizott­ságai kénytelenek volnának a képviselőházhoz fel­irni, nem járulhatok. Szokjunk meg egyszer a ma­gunk lábán járni. Nagyon szép dolog az, ba va­lakinek hazafiúi fájdalomtól dagad a kebele, de utóvégre magunknak is csak kell tennünk vala­mit. Az, a mi legnagyobb bajunk, t. értekezlet, hogy összejövünk tanácskozni, hatalmas eszméket fejtegetünk s az értekezlet vége rendesen az, hogy : »Írjunk fel az országgyűléshez!« s azt hisszük, hogy ez által eleget tettünk minden tekintetben. De miért is kérjük mi tulajdonképen a kormányt ? Minő eszközökkel rendelkezik a kormány ? Azzal, a mit ugy bivunk, hogy pénz, s a mi a mi zse­bünkben van. Tehát mikor azt kérjük, hogy a kormány tegyen helyettünk, akkor tulajdonképen | azt kérjük, hogy a kormány nyúljon a mi zse- | bünkbe, s vegye onnan ki pénzünket. Én azt hi­szem, legczélszerübb lesz, ha a kormányt hagyjuk más dolgokkal foglalkozni, s mi magunk nyulunk saját zsebünkbe, melyet közelebb is érünk . . . ha t. i. van benne keresni mit. Az öntevékeny­ség az, t. értekezlet, mi egyedül idézhet elő ered­ményt. Társadalmi uton, közreműködés utján igye kezzünk bajunkon segíteni, s a kormánytól legfö­lebb azt várjuk, hogy hárítsa el azon akadályo­kat, melyeknek legyőzésére egyes emberek ereje nem elégséges. Mi azonban összejövünk, hatalmas dictiókat mondunk, frazisokat eresztünk világgá s azután rendesen felirunk az országgyűléshez. Pe­dig hasztalan irunk fel, hasztalan apellálunk ah­hoz az extra úristenhez, kit a magyarok istené­nek szeretünk nevezni, senki sem fog segíteni raj­tunk, ha mi magunk nem segítünk magunkon. En ujolag ajánlom indítványomat, melyet tenni bátor­kodtam, s melyre sajnálattal láttam, hogy senki sem nyilatkozott. Felkérem a t. elnök urat, mél­tóztassék az iránt a t. értekezlet véleményét meg­kérdeni. Én ugyan nem vagyok a cloture barátja, de miután nincs semmi a világon, a minek végé­nek ne kellene lennie, legczélszerübb volna, ha az itt felmerült indítványok fölött a t. értekezlet szavazás által döntene. Elnök: b. Wenckheim Béla. Én azt hiszem, t. értekezlet, hogy igen kívána­tos, hogy minden vidékről, mely itt képviselve van, nyilatkozatok történjenek. En olyan nagyon eltérő inditványokat nem hallottam. Azok, akik nyilatkoztak, valamennyien kívánatosnak és lehet­ségesnek tartották egy és más tekintetben a meg­takarítást, sőt egyes vidékek képviselői határozott nyilatkozatot is tettek, hogy ebben, vagy amab­ban az állam költségei meg fognak takaríttat­hatni. Egy indítványra nem történt reflexió; ez Ko­márommegye képviselőjének azon nyilatkozata, hogy Komárommegyében vannak emberek, kik nemcsak négy hónapra, banem egész évre hajlan­dók volnának akár katonai, akár polgári felügye­let mellett a méneket eltartani. Óhajtandó volna, hogy az értekezlet t. tagjai e tekintetben is nyi­latkoznának, mert ha ezen eszme keresztülvihető volna, akkor ez által tetemes megtakarítás éret­nék el. E tekintetben szintén az egyes vidéki ló­tenyészbizottságokra volna a kormány utalva, kik ismervén tüzetesen a helyi viszonyokat, kijelölnék azon egyéneket vagy községeket, melyekre a mé­nek teljes garantiával és nyugodtsággal volnának bízhatók. Végzést természetesen mi nem hozha­tunk ; feladata az értekezletnek Dem is egyéb, minthogy a kormányt megismertesse az egyes vi­dékek helyi viszonyaival, hogy a kormány ezek­nek figyelembe vételével, s a tett és helyesnek talált javaslatok alapján megfelelően intézked­hessek. Indítványok történtek a fedeztetési dijak fel­emelése és a származott csikók után némi dijak fizetése tekintetében is. Ezekre nézve is azt hiszem, hogy a kormány előtt az illető helyi viszonyok lesznek irányadók. Ha a hágatási dijak felemelése Pestmegyében vagy Komárommegyében lehetséges, a kormányon, azt hiszem, bizonyára nem fog múlni, hogy ez irányban a kellő intézkedések megtétessenek. Va­lamint ezen, ugy más tekintetben is nézetem sze­rint legtöbbet várhat a lótenyésztés ügye a vidéki lótenyésztési bizottságok buzgalmától, melyek, ha ügyszeretettel gyámolitják a kormányt, az üdvös eredmény bizonyára nem fog elmaradni. (Folytatása következik.) Ménes- és gyepu]do,nK­Ellések és fedezések a nagy-károlyi telivér kanczáknál: 1. Glow-Worm január 3-án Forbidden Fruittől egy méncsikót elvetélt. Újra fedezte Forbidden Fruit. 2. Lady Bobun január 7-én Doncastertől egy méncsikót elvetélt. Újra fed. Durham. 3. Queen of Scots február 5-én Durhamtól egy méncsikót ellett. Újra fed. Durham. 4. Loretta febr. 16-án Durhamtól egy p. kan­czacsikót ellett. Újra fed. Durham. 5. Clio márczius 5-én Durhamtól két kancza­csikót elvetélt. Újra fed. Clio. 6. Old Irma márczius 6-án Doncastertől egy sga méncsikót élettelenül ellett. Újra fed. Mont­gibella. 7. Simpathi márczius 14-én Forbidden Fruittől egy sga méncsikót ellett. Újra fedezte Forbidden Fruit. 8. Y. Irma márczius 16-án Doncastertől egy p. méncsikót ellett. Újra fed. Durham. 9. Polianthus márczius 18-kán Doncastertől egy sp. méncsikót ellett. Újra fed. Montgibella. 10. Barna Bimbó márczius 31-én Durhamtól egy sp. méncsikót ellett. Újra fed. Durham. 11. Favorita ápril 6-kán Doncastertől egy spej méncsikót ellett, mely tüdőgenyedés folytán már­czius 29-kén kimúlt. Újra fed. Doncaster. 12. Ivanela ápril 9-kén Forbidden Fruittől egy fp. méncsikót ellett. 1874-re nem fedeztetett. 13. Amilia ápril 11-kén Doncastertől egy fp. i méncsikót ellett. Újra fed. Forbidden Fruit. 14. Negresse ápril 11-kén Doncastertől egy fp. I méncsikót ellett, mely junius 3-kán tüdő- és sziv- i gyuladás következtében kimúlt. Újra fed. Don­caster. 15. Midleton-Maid junius 5-kén Doncastertől egy vp. méncsikót ellett. Újra fed. Doncaster. 16. DarliDg-Durham után meddő maradt. Újra fedezte Durham. 17. Georgine Doncaster után meddő maradt. Újra fedezte Doncaster. 18. May Queen Forbidd en Fruit után meddő maradt. Újra fed. Doncaster. Nagy-Károly, 1874. julius 7. Bauer József, ménesmester. * x x Jankovich Aladár urnái: Juliet kancza april 14-kén egy vil. p. mén­csikót ellett Buccaneertől. A kancza ujabban fe­deztetett Stanley által. Ellések és elnevezések. Tuzséron ifj. gr. Lónyay Menyhért istállójában Soubrette Kettledrumtól ápril 2-kán egy pej mént ellett hókával és két kesely lábbal. Neve Sweetener. Ellések. Blaskovlch Ernő ur telivér ménesében Tápió-Sz.­Mártonon ellettek: Giralda egy p. kanczacsikót Buccaneertől. Queen of the Isles egy p. k. Buccaneertől. Waternymph egy sga kanczacsikót Cambuscantól. Fényes egy sga méncsikót Cambuscantól. Louise Bonne egy p: kanczacsikót Carnivaltól. Lenke egy p. kanczacsikót Carnivaltól. Gipsy Girl egy f. méncsikót Carnivaltól. Nefelejts egy p. kanczacsikót Carnivaltól. (Mint látjuk régi sportmaneink egyikének kü­lönös szerencséje volt az idén a teli vér-tenyészet szaporodásában s jövőre ismét — mint halljuk — önállóan saját színeiben futtatja lovait.) Eladó: Fern, id. tv. fek. k., apja Fernhill, kisbéri nev. 16 m. Vs h. Nameless, fv. fek. k., 16 m. Mindkettő szép, erős, biztos hámos és hátas ló, tökéletesen ép. Aruk 1000 frt. Közelebbit e la­pok szerkesztőségénél. Eladó ponyk: Szekérbe tökéletesen betanított két dupla pony eladó; a rudas tiszta fekete, 6éves kancza; — a nyerges pej tarka 5é. herélt. Nagyságuk 15 ma­rok nagyon szűken. Hibátlanok, szekérben nagyon jól mennek és csinos figurával járnak. Aruk 700 frt. Luby Gézánál Rhédén, u. p. Gyöngyös. Eladó 4-es fogat Jól betanitott, egy apától és két anyáról szár­mazó 5 és 6éves setétszürke, szűken 16 markos kanczákból álló — négyes-fogat eladó. —Bő­vebb tudósitást ad a szerk. Ménes-eladás. Székelyhidon az urod. ménesnek czélba vett fel­Oszlattatása folytán a következő lovak szabad kéz­ből eladók: 2 db telivér, 1 db félvér (carossier) apaló. , 5 db telivér anyakancza, 12 db félvér anyakancza szopós csikaikkal. 8 db egyéves csikó, 13 db kétéves csikó, 10 db bároméves, részint telivér, részint félvér csikók és 10 db felállított kocsi- és háti ló. Bővebb értesítést adhat Székelyhidon az urod. igazgatóság. King of Kars, szegsárga, 16 markos, (A. Ö. U. G. B. P. 224) nev. Mr. Osborne 185 9., a. Ge-

Next

/
Oldalképek
Tartalom