Vadász- és Versenylap 11. évfolyam, 1867

1867-01-10 / 01. szám

Csütörtök, január 10. 1. szám. Tizenegyedik évfolyam. 18 67 Vadászrajz a pilisi hegyekből. HAVAS SÁNDORTÓL. Olly tartalmú vadászczikkekre, minőkkel én e lapot gyakrabban ellátni szeret­ném , ritkán kínálkozik kellő tárgy és alkalom. Ebez általában három fő kellék kí­vántatik: egy jókora, őstermészet jellegével biró vadony; ennek kifürkészésére ele­gendő idő ; és — tehetség öntudatával párosult jó kedv, annak, mit vadászati tekin­tetben észleltünk s élveztünk, az olvasó igényeihez méltó leírására. Fájdalom, e há­rom dologgal én együtt s egyszerre épen nem bővelkedem, sőt úgy vagyok vele, mint magamhoz hasonló legtöbb ember, kinek legszerényebb vágyai is egyszerre ritkán teljesülnek; különösen pedig úgy, mint az egyszeri czigány roszul rendezett háztartásával, ki ha jól lakott is, de fázott, ha pedig a hideg elől valamelly kazalba fúrhatta magát, akkor meg üres gyomra kinozta — s az egész hosszú télen át alig érezhette magát olly boldognak, hogy „szalonnát piríthatott" volna. És nem taga­dom, hogy ha be is jártam egyszer másszor egy-egy jókora darab földet, s lett volna is miről irnom, nem egyszer megrontá bennem a jóakaratot azon szomorú tapaszta­lás, hogy vadászati viszonyaink rendezetlensége miatt maholnap hazánkban nem lesz táj, hol a vadász magát jól érezhesse; mert néhány nagyohb tagu tilosokat kivéve, a legszebb vadonyok a szó szoros értelmében vadirtások helyévé váltak, s illy veszen­döbeiV lévő vadastérekröl tartalomdús czikkeket irni valóban erőltetett feladat. E körülmények akár egyenkint, akár együttvéve okozták azt, hogy ezen — nagyjából régóta kész czikk közlésével ekkorig késtem, s a különben nem minden érdeknél­küli tárgyat hevertettem. Vagy tán csak én tulajdonítok ennek bizonyos érdeket? lehet, hogy felfogásom ép olly kényszerűvé vált, mint a fogolyé, ki elhagyottságában magára nézve már rendkívül érdekes eseménynek tartá, ha börtöne falain pók jelent­kezett s hálószövéshez fogott, vagy ha őszi fergeteg a szelelő szük nyilasán száraz falevelet hajtott be, minek láttára a lefolyt jobb idők emlékcin,, vagy a jövőben mu­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom