Vadász- és Versenylap 1. évfolyam, 1857

1857-01-15 / 1. szám

2 Én, ki az anyagi érdekek kifejlődését mindig csak eszközül tekintem, a „Vadász-lapok" megindulását más szempontból üdvözlöm, mellyet mások mellékesnek, sőt talán figyelemre épen nem méltónak tartanak. A „Vadászlapoknak" egyik — s szerintem fő feladatuk az, hogy hazánkban a nemes „sport"-tal foglalkozóknak közlönyül szolgáljanak s midőn azt, mi az ország különböző vidékein mezőn és erdőben történt, hitelesen eléadják, egyszersmind az érdeket neveljék, melly e nemes időtöltéshez nálunk, mint minden tetterővel biró nemzetnél mindig ' Ö mutatkozott. Miután pedig, angol szótárt véve kezünkbe azt találjuk, hogy sport tulaj donkép csak időtöltést, mulatságot jelent, sokan nagy komoly­sággal talán azt fogják kérdezni : váljon olly tárgy, melly csak mulat­ságnak, csak időtöltésnek tekinthető, méltó e arra, hogy vele komolyan foglalkozzunk? E kérdésre, a dolgot magasabb szempontból tekintve, könnyű meg­felelni s ki ezt teszi, át fogja látni, hogy mindazon okok közt, mellyek a népek fejlődésére elhatározó befolyást gyakorolnak, alig van ollyan, melly egyes nemzetek emelkedésével vagy süllyedésével szorosabb kap­csolatban állana, mint azon mulatság vagy időtöltés nemei, mellyek nálok bizonyos korszakokban divatoztak s mellyek, ha egy részt a nemzet jellemének kifolyásai, más részt arra viszhatnak. Én legalább azt hiszem, hogy ha egy nemzet életéből annak nemzeti mulatságain kivül egyebet sem ismernénk, jellemének megitélhetésére ez maga elég leendene. Nép, melly férfias időtöltésekben gyönyörködött, gyáva és elpuhult nem lehe­tett soha. Én sem szenteltem másoknál több időt mulatságoknak; én is meg vagyok győződve, hogy a férfiút komoly törekvés illeti s hogy való megelégedést csak való munka után találhatunk : — miután azonban ö o Isten az embert ugy teremté, hogy a legerősebbnek pihenésre, a legko­molyabbnak olly valamire legyen szüksége, mi őt felderitse, miután egy szóval mulatnunk kell, a tudósnak és államférfimnak szintúgy, mint a gazdának, vagy annak ki napjait számolásai közt tölti : ezen általános szükség kielégítésének módja közönyös nem lehet; s ha valaki a megve­tést, mellyel e tárgyra letekint, bölcsességnek tartja, ugy e bölcsesség legalább nem az, mellyet a régiekben bámulunk. Mert ha azokat, kik a sport-ot magyarra forditva csak haszontalan időtöltésnek tekintik, emlékeztetjük, hogy ez angol szó latin fordításban ludus-t tesz s hogy az olympiai, isthmusi s mindazon játékok, mellyek-

Next

/
Oldalképek
Tartalom