Vadász- és Versenylap 1. évfolyam, 1857

1857-01-15 / 1. szám

V 3 nek győzőit Hellas legnagyobb költői megénekelték, szintén lő- és szekér­versenyekből, discus hajtásbői s más testi gyakorlatokbői álltak, talán ők is elismerik, hogy a régi népek a sport-ot nem tartották olly mellékes dolognak, mint ezt korunk deákjai olly emberekről, kik csak classical nyelven szóltak, felteszik-—s mi legalább a görögöket illeti, ugy hiszem, el fogják ismerni azt is, hogy a fontosság, mellyet a testi gyakorlatoknak tulajdonitának, nem akadályozá őket olly müvek alkotásában a művészet és tudományok mezején, mellyeket két ezredév után bámulunk; mig épen e játékok nevelték azon férfiakat, kik hónukat Marathon és Sala­misnál Perzsia ellen megvédték. A görögök és rómaiak példája ma kevesebb meggyőző erővel bir mint busz év előtt. A classical tanulmányok, mellyek akkor minden egyebet háttérbe szoritottak, ma csaknem fölöslegeseknek tartatnak. Én, mellékesen mondva, nem nagy haladást látok ebben s ugy hiszem, hogy a pontos számvetés és fölületes természettudomány, mellyre sokan gyer­mekeiket tanitják, nem fogják pótolhatni azon nemes érzéseket, mellye­ket az ujabb kor legdicsőbb férfiai századokon át a régiek ismeretéből meritének. De hagyjuk a régieket; nem szükséges ez eseti>en hozzájok folya­modni; mert ha meggondoljuk, hogy korunk legkitűnőbb nemzeténél — mellynek felsöbbségét, kivált az anyagi kifejlődés terén, kétségbe még senki sem vonta — a sport tiszteletben van tartva; hogy abban ott a legkitűnőbb férfiaktól a szerény gazdáig mindenki részt veszen s egész irodalmat találunk, melly azzal foglalkozik; hogy — nagy hadvezérek állitása szerint, Anglia legbátrabb s legkitűnőbb tisztjeit a rókavadásza­toknak s más nemes sport gyakorlatának köszöni; hogy e nemzeti időtöl­tést nagy államférfiak pártolják s fontosnak tekintik : akkor talán azok törekvése is, kik a nemes sport meghonositását tűzték ki czéljokul, más szinben fog feltűnni. Sokan nem osztják nézetemet. Felfogásuk szerint nem idegen diva­tok utánzása, hanem saját nemzeti szokásaink fenntartása, feladata korunknak s őrizkednünk kell, nehogy nemzetiségünket lassanként olly dolgok honositása által veszitsük el, mellyeknek még neve is idegen : s én ezen elvekkel tökéletesen egyetértek, de azt hiszem, hogy azok a jelen esetre nem alkalmazhatók, még pedig azért nem, mert a sportnál épen csak a név idegen és semmi más. Sok mindenfélét beszélnek őseinkről s ki rólok azt mondja, hogy a politikának azon nemét, melly a középkor alatt Olaszországban uralko­1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom