Váczi Közlöny, 1889 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1889-12-29 / 52. szám

1890-iki évfolyamára. — Megjelen e lap hetenkint két­szer, szerdán és szombaton. Szerkesztősége: Budapes­ten, Pál-utcza 2. Előfizetési ára: egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Dr. Breznay Béla, Ind. egyetemi ny. r. tanár. = A ,.Képes Családi Lapok“ szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap már tizenegy év óta küzd hazafias lelkesedéssel és kitartással nemzeti iro­dalmunk bástyáján, már tizenegy év óta lobogtatja a nemzeti művelődésnek s Ízlés nemesítésnek a zászlaját, s most is, a midőn Brankovics György jeles szerkesz­tése mellett már tizenkettedik évfolyamába lép a leg­előkelőbb, legkitűnőbb irók és írónők müveivel indul — nemzetiségünket meg mindig fenyegető s hazánkat sáska rajként elözönlő német szépirodalmi lapok elleni hadjáratra. A „Képes Családi Lapok“ munkatársai: Jókai Mór, Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Dalmady Győző. Temérdek (Jeszenszky Dániel,) Lanka Gusztáv, Brankovics György, Ruclnyánszky Gyula, Pósa Lajos. Prém József, Dr. Sziklay János, Palágyi Lajos, Inczédy László, Muray Károly, Méry Károly, Petri Mór, Dr. Roditzky Jenő, Benitzky Bajza Lenke, Büthner Lina, Nagyvárady Miza, Kuliffay Benitzky Irma, Hevesiné Síkor Margit, Tangliné Gyújtó Izabella, Gaál Karolin, Karlovszky Ida, Harmath Lujza stb. Vájjon ki cserélné fel ez előkelő szellemi kamatok termékeit a külföld műveivel! Magyar ember bizonyára nem! S a magyar nő — még kevésbbé. — A „Képes Családi Lapok“ az összes irodalmi lapok között a legélénkebb s leg­változatosabb. Tartalma az irodalom minden válfaját felöleli; képei a leghíresebb festők műveit mutatják be; „Hölgyek Lapja“ czimü divat melléklete a leg­újabb divatképeket hozza s a nevelés az egészség, gazdaság, a kertészet s a konyha terén nincs oly kér­dés, a melyet ne tárgyalna. Regény melléklete három­négy eredeti regénynyel ajándékozza meg évenkint előfizetőit. Zöld boritéka telve van mulattató aprósá­gokkal, melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kap­nak: — S a „Képes Családi Lapok“ daczára sokol­dalúságuknak még is bátran kezébe adhatók a család minden rendű és korú tagjának; daczára gazdag tar­talmának mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes heti­lap. Előfizetési ára a „Hölgyek Lapjáéval s a „Re­gény melléklettel“ együtt egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. o. é. s a kiadóhivatal (Budapesten, Nagy-korona-u. 20. sz.) melyhez az elő­fizetések legczélszerübben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen éfi bérmentve szolgál mu­tatványszámokkal. = Ä „Magyar Háziasszony az egyetlen magyar háztartási lap immár a IX. évfolyamba lép. Kilen.cz évi pályafutása alatt bebizonyította, hogy hí­ven betölti hivatását, mert nem csak a nő társadalmi és családi állásától szóló kérdéseket vitatja meg, ha­nem felöleli a háztartás, konyhászat és gazdálkodás minden kérdését. Ezenfelül a „Munka után“ ez. szép- irodalmi mellékleten kitűnő elbeszéléseket s szórakoz­tató közleményeket közöl. Hetenkint 8 oldal külön regény-mellékletet is ad, s ezenfelül még havon- kint képes divatmellékletet. Smindez egy félévre csak 3 frt. Ajánljuk e kitűnő női folyóiratot olvasóink figyelmébe. = A „Magyar Háziasszonyok naptára“ 1890. évi folyama megjelent. A pompásan kiállított vastag kötet útbaigazítást nyújt a nőknek minden kérdésre nézve, s ezenfelül jeles írónőink czikkei gaz­dagítják a mulattató részt. A tartalomból e rovatokat említjük fel: Nő a háztartásban, (háziteendők jegy­zékével,) Nő a konyhában, (egy évi étlappal,) Nő a kertben, (havi teendőkkel.) Nő mint anya. — Van benne továbbá háztartási könyvvitel, minta az egész évre, leltár, jegyzetek stb. A rendkívül hasznos naptár ára 1 frt s megrendelhető a „Magyar Háziasszonyok Naptára“ kiadóhivatalában Budapesten. = A legújabb Írói nemzedék. Az „Ország vi­lág“ képes heti lap szerkesztősége az utóbbi években min­den karácsony ünnepére szerkeszt egy irodalmi és mű­vészeti szempontból örökbecsű ünnepi számot. Az idén a szerkesztőségnek az az ügyes ötlete támadt, hogy .az utolsó tiz esztendőben támadt irói nemzedéket mu­tatja be „arczképben és Írásban“. Összesen ötven fia­tal iró nevével és szépirodalmi dolgozatával találko­zunk a nagy diszszel kiáilitott számban. Pompásnál pompásabb novellettek, szebbnél-szebb költemények egész tömege fekszik előttünk. A közleményekhez méltó e lap külseje is. A nagyérdekü közleményeket a szerkesztő, Benedek Elek „utoljáró beszéde“ zárja be. E nagyér­dekü számot nem előfizetők 50 krért szerezhetik meg, mig az előfizetők, még a jövő évben belépők is ingyen kapják meg azt. = Az „Eredeti Magyar Baltár“ magyar zeneszerzők eredeti müveinek havi füzetekben megje­lenő gyűjteménye zongorára Írva, a jövő év január havában IV-ik évfolyamába lép, melyre a szerkesztő­kiadó előfizetést hirdet. Programmja változatlanul ma­rad a régi. Jeles zeneirók tollából közöl eredeti magyar nép- és műdalokat, olyanokat, a melyek magyar szó­költészetünk hű kifejezői, s a melyek arra vannak hi­vatva, hogy a gombamódra termő és minden magyar zamatot nélkülöző czifra, sőt sokszor trágár szövegű utczai nótákat leszorítsák a térről. A dalok zongorára és czimbalomra lesznek Írva. Mellékletül iskolai dalár­dák számára 4 szólamu kardalokat közöl, a mely mel­lékletek év végén egy kis könyvvé fűzhetők össze. Elő­fizetési ára: egész évre (12 füzet) 6 frt, félévre (G füzet) 3 frt, negyedévre (3 füzet) 1 frt 50 kr. Oly gyűjtőnek, a ki 3 egész évre vagy 6 félévre szóló előfizetőt gyűjt, tiszteletpéldány adatik. Az előfizetési pénzek Hoós János szerkesztőhöz küldendők Dévára (Hunyadmegye.) Zenekedvelőknek legalkalmasabb újévi ajándékul ajánl­juk az „Eredeti Magyar Daltár“ eddig /megjelent év­folyamait. I-ső évfolyam 85 daltaátalommal 4 frt, Il-ik évfolyam 90 daltartalommal 4 frt, líl-ik évfolyam, a mely most nyert befejezést 6 frt. Gyermekek számára „Dalkönyvecske“ 35 daltartalommal ára 25 kr. Mind a három évfolyam a dalkönyvecskével egyszerre megren­delve, ára 12 frt. Megrendelhető szintén Hoós János szerkesztőnél Déván (Hunyadmegye.) A „Divat-Salon“, rendkívül díszes és fénye­sen kiállított divatlap legújabb füzetét örvendetes meg­lepetéssel kaptuk. Meglepett bennünket az a feltűnő haladás, melyet e lap hazánk időszaki irodalmában képvisel. Körülbelül 100 eredeti, legújabb divatképet közöl, a toillettek pedig oly részletességgel vannak le­írva, hogy minden nő a legkönnyebben tájékozhatja magát. Ily sikerült divatlapot eddig sem nálunk, sem a külföldön még nem igen láttunk, a „Divat-Salont“ hazánk két legkitűnőbb Írónője Fanghné Gyújtó Iza­bella és Szabóné Nogáll Janka szerkeszti, kik e lap irodalmi részét is önálló becsűvé teszik. A „Divat- Salon“ félannyi árban kapható, mint bármely más divatlap. Ára egész évre G frt, fél évre 3 frt, év­negyedre 1 frt, 50 kr. Megrendelhető a „Divat-Salon“ kiadóhivatalánál Budapest, V. Gizella-tér 1. sz. = 4 HO.000 példányban megjelenő » Simla pest« czimü képes politikai napilap, — mely immár XUI-ik évfolyamát futja, — évről-évre nagyobb elterjedésnek örvend. Ma már annyi pél­dányban jelenik meg, hogy két rolációs-gépen .nyomják, a mi hírlapirodalmunkban valóban páratlanul álló eset. A »Buda­pest« e szokatlan elterjedését egyrészt határozott nemzetics füg­getlen irányának és kitűnő tudósításainak, másrészt pedig ere­deti rajzok után készült képeinek köszönheti. A »Budapest«, — nem csinálva két kulacsos politikát, mint az mai napság már a hírlapirodalomban is szokásos, — nyiitan és kiuirt6a.ii Magyarország teljes állami és ön• á 3 lö-itga mellett aü/.d. Azt akarja, hogy legyen önálló vámterületünk, nemzeti hadseregünk, saját bankunk, külön kül­képviseletünk; szóval odatörekszik, hogy hazánk minden idegen beavatkozástól menten saját maga intézhesse államügyeit. S e tö­rekvésében politikai életünknek olyan kitűnőségei támogatják, mint Irányi Dániel. Ugrón Gábor, Madarász József, Th ly Kálmán, Polónyi Géza, Tors Kálmán, Petrich FerencM Lukács Gyula, Orbán Balázs, Tóth Ernő, Engedi Lukács, Mezei Ernő stb., kiktől ismételten hozott már a »Budapest« nagyérdekű közlemé­nyeket, s a kiknek Ígéretét bírja a szerkesztőség, hogy a lapot szellemileg továbbra is támogatni fogják. De a »Budapest« nyíl­tan bevallott politikai irányának szilárd és következetes megtar­tása mellett arra is kiváló gondot fordit, hogy olvasói úgy a ha­zai, mint a külföldi nevezetesebb eseményekről gyors és megbíz­ható értesülést nyerjenek. E végből olyan levelezői kart szervezett, a minő egy lapnak sincs. Csak itt az országban 254 rendes leve­lezője van a »BudapesU-nek. E mellett állandó tudósítókat tart Becsben, Belgrádiján, Bukarestben, Berlinben, Konstantinápoly­ban, Parisban$ Pétervárott, Rómáiban, Szófiában. Zágrábban és New- Yorkban. A párisi kiállításra külön állandó tudósi ót és rajzolót küldött a »Budapest.« — Turinban, Kossuth Lajos nagy hazánkfia külön is fogadta ez év nyarán a »Budapest« rajzó lóját, kitől több eredeti rajz vár megjelenésre. — A szórakoztató olvasmányokra szintén nagy súlyt helyez a »Budapest.« —Tárca­rovata élénk és változatos; a mit eléggé igazol az is, hogy a kö­zelmúltban irodalmunk majd mindegyik jelese felkereste dolgoza­taival a »Budapest«-et. — Költeményeket hozott; Ábrányi Emil­től. Bartók Lajostól, Illyés Bálinttól, Inczédi Lászlótól, Kiss Józseftől, Komócsy Józseftől, Kisteleki Edétől. Koróda. Pádtól. Key Ferencztol. Luby Sándortól, Pósa Lajostól, Petri Mórtól, Reviczky Gyuláitól, Vár ad y Antaltól stb. —Tárczákat Írtak: Áb­rái Károly, Bródy Sándor. Degré Alajos, Erdélyi Gyula, Hal­ler József gr., Murai Károly, Porzsolt Kálmán, Seoök Zsigmond, Sziklay János, Tolnai Lajos, Vay Sándor gr., stb. Regényeire hasonlókép mindig kiváló gondot fordit a »Budapest « arra töre­kedvén, hogy ne csak érdekfeszitők, hanem irodalmi színvonalon állók is legyenek, a mire nézve különben elég kezességet nyújta­nak állandó regényírói, u. m. V. Gaál Karolina, Murai Károly Mártonffy Frigyes, Sziklay János, Mátrai B. Béla, Tolnai La­jos, stb. Ezek mellett a »Budapest« folyvást iaárom regényt közöl egyszerre, sőt midőn közlendőinek anyaga megengedi' négy regényt is közöl, mint azt a nyár folyamán is tette. — Ezeken kívül, »Uj Budapest« czim alatt vasárnaponként humo risztiicus hetimelléklet csatoltatik a főlaphoz egészen ingyen. E humorisztikus melléklet kifigurázza a politikai és társadalmi élet ferdeségeit, hoz jóizü adomákat, tréfás megjegyzéseket; végül pedig minden héten egy-egy talányt közöl, a melynek megfejtői között értékes jutalomkönyveket sorsol ki. — Ha még tudjuk, hogy e lap »Kis Gazda« rovata úgy a mezőgazdaságra, mint az ipar­ügyekre kiváló gondot fordit, s a közgazdaságot, — a többi la­poktól eltérőleg - akként kezeli, hogy az bárki által könnyen megértessék; úgy bátran elmondhatjuk, hogy a »Budapest« - - mely tényleg a legolcsóbb lap hazánkban — minden tekintetben alkalmatos arra, hogy minden magyar család állandó látogatója, házibarátja legyen. Ifisöfi/.rlésá ára égj hóra csak l ín, negj eílévrc 3 frl, félévre ö IVi egy é * re 12 frl, — Á »iindaprsl« előfizetői ni ég a köveiké«» ked­vezményben részrsnlmeit : Aki egész évre előfizet s az előfizetési összeget (12 frt) egys/.ei re küldi be, az a »Buda­pest« Nagy Képes Naptárát ingben, aki fél évre előfizet s az előfizetési összeget (<> frt) egyszerre küldi be, az a »Budapest« Kis Képes naptárát ingyen vagy a Nagy Képes Naptart 4á> krért, aki negyedévre fizet elő s az előfizetési összeget ($ frt) egyszerre küldi be; az a »Kis Képes Mese naptárt« ingyen vagy a Nagy Naptárt 50 krért, vagy a Kis Naptárt 25 kr. ked­vezményes ár mellett fogja kapni. — Mutatványszámokkal bárkinek ingyen szolgál a »SMUidupest« kiadóhivata.a. IV. kér,, Sarkan- tyús-uteza 3. sz. a. = 4 »8£äs Ujsjiu« hazánk legolcsóbb politikailag függet­len néplapja — Jelszava: pjölél és független ,'VSsi­g« nrorszd'í!« Van benne jó vezérczikk, a legfontosabb politi­kai hirek, érdekes helyi és vidéki közlemények a legkimeritőbb tudósításban, 2 érdekfeszitő regény, stb. Előfizetési árak: 1 hóra 75 kr., egy negyed évre 2 írt 25 kr, egy fél é^re 4 frt, 50 kr. — Mutatványszámokat ingyen küld a »Kis Újság« kiadóhiva­tala, Budapest, IV. kér., Sarkautyús-utcza 3. szám. Nyíl t-í é r. K ü z !i a s z n ú. Mennyire eredménytelen volt ekkoráig minden orvosi kezelés vese-betegségek esetén, már többször ki volt mutalva, s a legnagyobb tekintélyek által mint tény ismertetett el. Ezrek halnak el évenkint ezen betegségben, mert eddig ellene határozott gyógyszer ismeretlen volt. Miért is nagyon hasznos a közönség figyelmét Warne Safe Cure-jére felhívni, mint oly gyógyszerre, mely a vesékre határozott gyógyító hatást gyakorol s ezen veszélyes pusztitó betegséget eredményesen gyó­gyítja. Pissenberger Flórián úr Szombathelyről Írja: Há­lás kötelességemnek tartom azon szenvedő embertár­saimat, kik elég szerencsétlenek vese- és májbajban szenvedni, mint én szenvedtem, figyelmeztetni Warner Safe Cure-jére, mert bajomtól ezen orvosság által szabadultam meg. Ezen betegségben egy teljes évig szenvedtem, s hozzá még vizi betegség is jött. Minden orvosi kezelés sikertelen volt, mig végre illetékes oldalról a Warner Safe Cute-jét ajánlották. Mindenkit, a ki hasonló betegségben szenved, bá­toríthatok: „ne késsetek ezen jeles egyetemes gyógy­szert használni.“ Továbbá Csasznek J. hajóskapitány Újpestről Írja: Warner Safe Cure-jét vese-betegség ellen a legjobb eredménynyel használtam, s azt mindenkinek ajánlhatom. Warner Safe Cure-je 2 fiújával kapható az ismert gyói^ytárakban. Főraktárak: Szalvator- gyógytár Pozsonyban és Török József gyógy­szerész Budapesten. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv. EtXJFLIOiej'TIÉSSJEK: Scheffer András koporsó és koszorúraktára r AIváros, Fon. VACZON. Barátok - tere. Vagyok bátor a nagyérdemű közönségnek bekövetkező gyászos lialnlcseluél czikkeimet aj á n 1 an i, úgymint: : érez, bársony, tölgyfa politú­ros, diófa politúros, fenyő fekete politúros, fehér politúros, márványozott, bronczirozott, aczélporos és minden színben festettek. Sxcmle<i»k minden minőségben és nagy­ságban. Továbbá NirkoKzoi’iik, nagy válasz­tékban, koKxoi'íiemlék^xaliigok, gyász- saalagolt és g»áni»keresztek. djászravatal felállítása legjutányo- sabb ár mellett elvállaltatik. Mindennemű asztalos-munkák (bútor, épület) a mai kor igényeinek megfelelően és leg- jutányosabban elkészíttetnek. Maradok mély tisztelettel 26-26 Scheffer András. Valódi gyógyhatású lalaga-Ászúhor. A klosterneuburgi borvizsgáló állomás vegyelmezése szerint igen jó, valódi Malaga-Aszúbor kiváló erősitő szer gyengélkedők, betegek, lábadozók, gyermekek stb. számára, valamint vérszegénység esetében a legkitűnőbb ha­tású. Kapható '/i és '/2 eredeti palaczkokban a ~\T X HNT A. 13 O ]R. spanyol nagy borkereskedés törvényszerüleg deponált védjegye alatt: Becsben és Hamburgban raktári áron üvegenkint 2 frt 50 és 1 frt 50 kr. A »Carte-blanche» gyógyhatású Malaga üvegenkint 2 frt — 1/2 üveg 1 frt 10 kr. Továbbá legäinumaöi» külföldi l>or»k eredeti pa­laczkokban és raktári áron. Kapható V.Í4 Ursziny Arnold gyógytárában és Intzédy Soma kereskedésében. A Vfi ' valódi bora poharankint is áruba bocsát­tatik HANUSZ BÉLA központi kávéházában. A védjegyre és VI.\4IM)K feliratra kiváló figyel­met kérünk fordítani mert teljes felelősség a feltétlen valódiság- és jóságért csak ez esetben vállalható. 5—8 A buubaim Ar Ali AU (. ifauizia-Ország) Dom MAUUELONNE, prior Fötisztelendö Benedek rendi atyái Pogvize, Fogpora *> Fogpastája 2 arany érem : Brüssel i880, London 1884 Al.gmagasabb kilüntetések Feltaláltatott | QTQikéven BOÜRSAÜDPéter az I 0 / 0 prior által. « A fötisztelendö beneűekreudi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fogak odvasságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust erősíti s teljesen egészsé­gessé változtatja. «. Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, mi­dőn őket ezen régi n practicus készítményei - re figyelmeztetjük, Hü­lyék a legjobb gyógy­szert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képe­zik. » A ház meplapitatott 1807 ben. © 8? p: j g 106 & 108, tue Croix-de-Segney Vezérügynök: E «í U I Isi BORDEAUX Kapható minden a:'yohl> illa’szerésznél gyói\ szertárban és gyógyfű kereskedésben. Az kétségtelen, hogy gyakran egészen egyszeri?, könynyen beszerezhető háziszer meglepően gyors gyógyulást szerzett. „A Betegbarát“ czímű lös iratban még bizonyítékokat is találunk arra nézve, hogy még hosszas, reménytelennek nevezett esetek­ben is, gyógyulás állott be. Minden betegnek cl kellene olvasni azon könyvet; Richter kiadó- intézete Lipcsében ingyen megküldi. ««BaiBaHaBHrasaHnKHBmHHnHMBHB

Next

/
Oldalképek
Tartalom