Váczi Közlöny, 1888 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-15 / 3. szám

meghagyja, de az elnök megbizatik, hogy nevezett sirásót dorgálja meg és utasitsa, mint öt valamint annak nejét, hogy a nagy — közönséggel szemben j ildomosán viseljék magukat. Ami a sirásást, a sírok öntözését és rendben tartását illeti, utasittatik a sirásó, hogy szigorúan ragaszkodjék az iskolaszéknek ide vonatkozó határozatához, mely neki e végből írásban fog kiadatni. — A hullák áthelyezése a fe­lek és a sirásó között külön egyesség tárgyát képezi. = Ajándékok a viíc«i niiizeuni részére. A váczi nyilvános muzeum javára Korber kisasszony két latin nyelven irt munkát ajándékozott. Az egyik: „Vitás kérdések az emberi cselekedetekről“ Esparza Márton, Jézus társasági tagtól. Nyomatott: Pottendorfban: 1668-ban. A másik: „Értekezés az amanozokról,8 Petiti Péter bölcsészeti és orvos tu­dortól. Nyomatott: Amsterdamban 1687-ben. Mill- mann Lajos úr 3 ezüst és egy drb rézpénzt. Szűk A. úr 4 círb ezüstpénzt. Udvardi Mihály úr 76 drb rézpénzt és 8 drb emlékérmet. Neszveda Béla egy emlékérmet. Findura Kornél egy polturát. Varga Jánosné úrnő egy német nyelven irt imakönyvet 1797-ből, mely a váczi nyomdában nyomatott. Ga- jarszky János 2 drb rézpénzt és 1 emlékérmet aján­dékozott. = A váczi elsft ált. ipartársulat bálja. A megelőző évek farsangi mulatságai közt a váczi első általános ipartársulat bálja, az abban uralkodni szokott jó kedv, fesztelenség és látogatottságánál fogva, köztudomásúlag a legkiválóbb mulatságok közé tartozik, hol úgy a legegyszerűbb iparos, mint a legelőkelőbb egyén készséggel áldozza a Carneval herczeg által nyújtott élvezeteknek perczeit. A folyó rövid farsang alatt örömmel üdvözöljük a derék tár­sulat által f. hó 21-ére kitűzött és nemes czéllal összekötött báli mulatságot és reméljük, hogy ezen bál — tekintve Reitter István udvari kocsigyáros, társulati elnök úr és a választmánynak a bál si­kere érdekében eddig tett kiváló intézkedéseit — sikerre nézve a múlt évieket bizonyára felül fogja haladni. Nem mulaszthatjuk tehát felhívni a közön­ség figyelmét ezen bálra s reméljük, hogy tömeges részvéttel fogja kimutatni iparostársaink közműve­lődési és emberbaráti törekvése iránti érdeklődését. Jegyek válthatók Tragor Ignácz, Meiszner Rudolf és Millmann Géza uraknál, valamint este a pénz­tárnál, = Kimutatás a váczi házi-szegények in­tézetének javára befolyt kegyes adományok­ról. Dr. Schuster Constantin püspök ő nagyraéitósága 50 frt, dr. Argenti Döme kir. tanácsos 5 frt, Baksay Károly 1 frt, Balás Lijós 4 frt, Bartoss Imre 2 frt, B. F. 10 frt, Bozóky Béla 50 kr., Bősz Emil 1 frt, Bucsek István 2 frt, Csávolszky József 2 frt, Csekó Pál 1 frt. Cserny József 50 kr., Csizmadia-ipartársu- lat 1 frt, gr. Crouy Károly ő méltósága 10 frt Fi- litn-k Endre 50 kr., Fi ló Pál 1 frt Fodor Imre 1 frt, Forgó György 1 frt, dr. Freysiiiger Lajos kir. közjegyző 1 frt, özv. Gabiencz Anna I trt. Gáli Gá­bor *25 kr., Gáli István *25 kr., Gáli János 50 kr., ifj. Gáli János 25 kr.. Guttmann István l frt, György Mihály 1 frt, Hajdú József 1 frt, Horváth Móricz föl .birtokos 3 frt. Irgalinas-rendiek háza 3 frt. Jung János *2 frt, Kanda István 3 frt, dr. Kazaly Imre 1 frt. Kegyes-tauitó-rendiek háza 5 frt, Koeh Mária 1 trt, Korpás Pál tanúim, felügyelő 3 fit. Középvárosi rk. iskoia I. fiú-"sztá ya 70 kr., V. ás VI. fiúosztálya 2 frt 75 kr., Kr. F. 1 frt, L-oicsó Sándor 1 frt, Mar- kovics Lizár 2 frt. Máié János 1 frt. özv. M^d- VeczKy .József.ié 1 frt, Meiszner János 5 trt. dr. Mii fényi Gvu a 2 frt, Mon-zput Józ- f l frt. özv. Muzs- lay B'i'talanné ő nga 5 trt, Neii András 1 trt, N-sz veda István püspök ő méltósága 5 frt, Nikidts Sán­dor 1 frt. N. N felsővárosi 3 frt, N. N. 20 kr., Po- roszkay Peter 3 frt, Prokop Károly 1 frt, dr. Pru­zsinszky József 1 frt, Rózsahegyi Gyula 2 frt, Si­monides Károly 1 frt, Siposs István 3 frt, Skrívan Louise 1 frt, Schmidt János plebánoshelyettes 3 frt, Sponer Teréz 2 frt, özv. Strober Jánosné 1 frt, Scliwoy Miklós 1 frt, Szeitl Kamill 1 frt, dr. Szeitl Szervácz 2 frt, Tanács Anna 1 frr, Tanács János 2 frt, Tra- ^ gór Antal 5 frt, özv. Vincze Ferenczné 5 frt, dr. i Virter Lajos 3 frt, Vörösmarthy János kir. j hi ró 3 frt, Wmha Athanáz 2 frt. — (fcsNzoNen líltt irt 40 kr. Sajtóköltség: 8 frt. — Marad az intézet javára: 188 frt 40 kr. A nagylelkű adományo­kért a szegények nevében forró köszönetét mond az intézet elöl járósága. Vácz, jan. 12. 1888. Kanda István h. elnök, Nikitits Sándor intézeti jegyző, Pauer Já­nos intézeti gondnok. = Halálozások. Tsögl Mátyás, kit a múlt szom­baton szélhüdés ért, f. hó 11 -én öröklétre szenderült. — Haláláról a gyászoló család a következő jelentést adta ki: „A mindenható Isten szent akarata és örök végzése szerint folyó évi január hó 9-én esti 11 óra­kor Tsögl Mátyás a feledhetlen férj, gyöngéd atya és nagyatya, szerető rokon, életének 8i-ik évé­ben, szélhüdés következtében öröklétre szenderült. Porladó tetemei folyó hó 11 én, délután fél 4 órakor tétetnek az alsóvárosi sirkertben örök nyugalomra. Az engesztelő szent-miseáldozat folyó hó 13 án reg­geli 10 órakor a Szt.-Ferenczrendiek templomában fog a Mindenható Istennek lelke üdvéért bemutat- tatni. Vácz, 1888. január hó 10-én. Áldás és béke hamvaira! Özv. Tsögl Mátyásné szül. Müller Bor bála mint neje. Majer Ferenczné szül. Tsögl Karo- lin mint leánya. Majer Ferencz veje, s gyermekei: Ferencz, József és István mint unokái. Tsögl Ferencz mint fivér. Özv. Cseko Mártonná szül. Tsögl Anna mint húga s ennek gyermekei: Erzsébet és Pál. Lud­vig Ferencz és neje szül. Bisof Katalin s gyermekeik. Valamint Remes Antal és neje Müller Alojzia, mint sógor.“ — Haláthy István, Vigyázó Sándor rátóthi uradalmának gazdatisztje f. hó 13-án hosszas szen­vedés után meghalt. = Hangverseny. A váczi muzeum javára tegnap este megtartott hangverseny és tánczmulat- ságra vonatkozó tudósításunkat térszűke miatt jövő számunkban hozzuk. = Nekrolog. Bolgár József jobbágyii plé­bános és hatvankerületi ez. esperes, városunk szülötte, 65 éves korában, Jobbágyiban meghalt. — G.rás/.hir. Borsodi Lati no vies Albin cs. kir. kamarást, dukai nagybirtokost és családját mé­lyen lesújtó csapás érte. Ugyanis Marianna nevű 5V2 éves leánygyermekük, a legszorgosabb orvosi kezelés és a leggondosabb ápolás daczára f. hó 10-én elhunyt. Duka község rég látott oly fényes temetést, mint f. hó 12-én, midőn is a feslo rózsabimbót nyu­galomra helyezték; városunk és vidékének intelli- gencziája nagyszámban jelent meg, hogy a mélyen sújtott család fájdalmát részvétével enyhitse. A gyászszertartást a vácz hartyáni plébános fényes se­gédlet mellett végezte, mely után a koporsót a főúri fiatalság a dukai templomba vitte, hol azt a sírbolt­ban Örök nyugilomra helyezték. Ny. békében! — Fogadja a köztiszteletben álló család őszinte rész­vétünk kifejezését. = 8/.inclöa<9ás. A „Szökött katona“ czímü népszinmüoől, ^mMyet a „kath. legényegylet“ f. évi február 12-én fog a „Curia“ nagytermében felállí­tandó színpadon előadni, a főbb szerepek következők kezeiben vannak: Kamilla — Stefane k Anna k. a., Ju.csa — Orszáczky Mari k. a., Róza — Merk a Ida k a.. Völgyi ezredes — Lobi Ignácz, gróf Monti — Sehe ich er Géza, G-rgerly — Balogh F'-rencz, Lajos — Scheicher Vilmos, Gémesi jegyző Koiozsváry N. Az énekrészeket ismét Uirich Káro y tanítja be; a rendezést pedig Lobi Ignácz vállalta el. ■= HVagyíir pólUíivé. Lapunk mai számának Lenck-káve hirdetésére külön is fölhívjuk olvasóink és az üzlet világ figyelmét. A Lenck-kávé már ed­dig is általános elterjedésének örvend, mi jósága mel­lett bizonyít. = Olvasóink figyelmei különösen felhív­juk Stiickráth és társa hamburgi ezégnek lapunk mai számában közzétett hirdetésére. == Figyelembe. Bizonyára feltűnt már la­punk olvasói előtt egy franczia gyártmányra vonat kozó s lapunkba oly gyakran beiktatott hirdetés, mely a Cawley és Henry franczia ezég által gyártatik. — Ezen papiros a leghíresebb orvostanárok, valamint Pohl, Ludwig és Lippmann orvosok által elemeztet- vén, bizonyítványaikkal egyhangúlag igazolták, hogy az kitűnő minőségű és minden egészségellenes anyag­tól ment. Ennélfogva ezen „Lo-Houblon“-féle cziga- rette papirost bátran ajánlhatjuk olvasóink figyel­mébe s egészségük érdekében tanácsoljuk, hogy a czigaretták készítéséhez más papirost ne használjanak. = ..Neliftiiy szó Holt Jóidon muRátu-Ul- vomift kószituiéiiy eiróu“ E czira alatt közelebb egy közleményt hoztunk a Hoff-féle maláta kivonat készítmények kitűnő sajátságairól és felemlítettük, hogy József főherczeg ő fenségének családja részére, Alcsutra és Fiúméba, rendesen Hoff féle maláta sör küldetik. Erre vonatkozólag most egy levelet kaptunk, mely következőleg szól: „Nekem is volt alkalmam Hoff-nál néhány eredeti iratot látni, melyek valóságos tiszteletet gerjesztettek bennem. Egy még jól meg­őrzött, de szürke korú finom papir IV. Frigyes Vil­mos királytól, többek közt a következő passust tar­talmazza: „Szép gyoraorsöre igen jót tett nekem.“ — Jellemzően parancsoló hangon van Írva, gróf Schu- valoff ismert orosz generális egyik távirata: „Hoff János-féle maláta kivonat egészségi sör azonnal kül­dendő ő felsége Sándor orosz czár részére Sarskoje- Seloba.“ — Albert szász király egy nyilatkozata így hangzik: „Malátakivonata, az anyakirálynőnek igen jót tesz.“ — Keresztély dán király a következőket írja: „Örömmel tapasztaltam maláta-kivonatának gyógyhatását, úgy rajtam, mint házam több tagjá­nál.“ — A walesi herczeg következőleg tett megren­delést: „Kérek haladéktalanul egy küldeményt erő­sítő maláta-kivonatából a walesi herczegnő királyi fensége részére.“ És igy tovább. Tudtommal Hoff ur mintegy 40 megérdemelt kitüntetésben és kinevezés­ben részesült. Csak nemrég nevezte ki a magas porta udvari szállítójának, és a Hoff-féle egészségi sör él­vezése Törökországban — a hol a Korán a sörvást tiltja — mégis szentesittetett.“ Hoff 40 év óta kipró­bált szerei és pedig egészségi söre, egészségi csoko­ládéja, maláta-kivonata, mellczukorkái sat. oly kü­lönlegességek, melyek a legnagyobb mérvű elterjedést érdemelik, mert a szenvedő emberiség egy nagy ré­szének segélyt nyújtanak. (E készítmények kaphatók Badapesten a magyarországi főraktárban zsibárus- utcza 7. és nálunk; Inczédy Soma urnái). = „Sósborszes*.“ Ez a czime annak a kis füzetnek, melyet Brázay Kálmán ismert nevű fővá­rosi kereskedő, kinek a kitűnő gyógyhatású sósbor- szesz elterjedését bazánkbau köszönhetjük adott ki. E hasznos füzetkében Brázay mindenekelőtt figyel­meztet a különféle hamisításokra, azután közli Ko- suth Lajos nagy hazánkfiának hozzá intézett levelét, melyben a sósborszesz kitűnő hatását emeli ki, végre áttér a sósborszesz használati utasítására a legkülön­félébb bajoknál u. m. gyomorbajnál, fog- és fejfájás­nál, hajhullásnál, szemgyegeségnél, szagatásnál, nát­hánál, pörsenéseknél, lábizzadásnál, májfoltoknál, szep- löknél stb. A használati utasitás pontosan kÖrülvo- nalozza, hogy az egyes felsorolt bajoknál miként kell eredményesen használni. Brázay sósborszeszét. Mel­lékletként a füzetkéhez számos elismerő levél van csatolva és fel vannak sorolva mindazon bizományo­sok nevei, kiknél a vidéken e sósborszesz kapható. E füzetke, melyet Brázay ur bárkinek ingyen és bér­mentve szívesen megküld, a vidéken a nagyobb fü- szerkereskedésben és gyógyszerészeknél is kapható. Ajánljuk beszerzését mindenkinek. = Hald sós gyógyszerek. Ma midőn mindenféle kontárkodó emlier ajánl u n. „hatásos“ gyógyszereket, nem eléggé ajánlható, hogy csalit' szakemberek által készített szereket va árul­janak, m-rt ezek csak hos-zú buvarlatok után és képzettségüknek megfelelő komolysággal hocsá jtk szereiket a közönség elé Fá- czányi Annin igen tekintélyes hpest> gyógysz-ú ezelőtt másfél eviizedd 1 Hosszú tanulmányozás után állította össze a most mar országszerte ismeretes magyar édes mustárját, mely mindennemű gyomorhaj és ezekből származó betegségeknél bámulatos ered­ményt mutat fel E sorok Írójának volt alkalma a több ezen számra m-nő köszönő levelekbe tekinteni, melyek legtöbbje 1—2 heti használat után igen súlyos esetekben tökéletes meggyógyulásról tesznek tanúságot. = U.j csiirdds látott az imént napvilágot, mely Pálmai Ilkának a népszínház kitűnő prim idonáj ínak van ajánlva A csi­nos szerzemény „I I u s csárdás“ czitn alatt j dent meg; szer­zője Boden d orfer Géza és kapható minden fővárosi hang- jey kereskedéoben. A janijuk zenekedvelőink figyelmébe. Ara bO^kr, Nyilt-tér. = „Senki sem boldog luiliila el<»ü“ mily igazat mondott ezzel a hajdani görög liöics 1 S*in<it sem tarthatunk ad­dig boldognak míg él, mert mindenféle fájdalmak s veszélyek kör­nyezik az élő embert, a ki végié is csak a sírba találja meg az örök nyugodalmat. Mindamellett minden emb- r arra törekszik, hogy már e földön elérje a boldogságot s a halálról e legkelle­metlenebb de kimaradhatatlan látogatóról még hallani sem sze­retnek. Ezért hálásan m g is becsülnek mindenkit, a ki olyan szert talalr fel, a mely szenvedéseiket részben enyhíti, vagy azok­tól meg is szabatitja Ily közbecsülésben részesül Brandt Rich, gyógyszerész is. a ki az ő s v a j c z i labdacsaival minden nemű emésztési bajok ellen a legsikeresebben tud megküzdeni. Brandt Rich, gyógyszerész svájezi labdacsai a gyógyszertárak­ban dobozonként 70 kr. kaphatók, de mindig gondosan megfigye­lendő Brandt Rich, névaláírására a védöjegy fehér keresztjén. Minthogy Magyarországban a svájezi labdacsoknak sokféle hami­sítványa létezik : mindenkit óvakodásra intünk ; a vevő az oko­zandó bajt csakis önmagának tulajdoithatja. Laptulajdcmos és felelős szerkesztő : VARÁZSÉJI GUSZTÁV. Bátyára u. i. tegnap Örömmel jő tudtomra adni a hirt, bogy J. N. barátja eljegyezte Eperjesen R. J. kisasszonyt. Szegény bátyám, ha tudta volna, hogy e hir két személyre kétféle, ellenkező hatást gyakorol ! Mig ő örvend barátja boldogságán, addig engem e hir eszméletemtől foszt meg. Annál nagyobb a fájdalom, minél váratlanabbal csap le reánk ; nem csak az alamizsnaadásnál van teljes érvényben a latin közmondás: kétszer ad, ki gyorsan ad, hanem a fájdalommal is bebizonyult, hogy kétszeresen érezzük azt, ha hirtelen jő. A világ legboldogabb lényeinek képzeled magad, midőn a másik pillanatban, mint a sas szokott lecsapni zsák­mányára a veszélyt.nem gyanitó őzre, oly hirtelen támad egy vihar,mely kebled minden szent érzetét elpusztítja: a világ legboldogtalanabb teremtményévé tesz. Leánytársaim azt vetették szememre, hogy ka- ezér vagyok ! bár lettem volna az 1 Igaz, hogy hideg s érzéktelen voltam minden fiatalember udvarlásaival szemben. De miért ? mert minden gondolatom ő nála tanyázott,ő érte dobogott minden szívverésem, testestül- lelkestül az Övé voltam. Ez is súlyosítja fájdalmimat! Én szeretem, még mindig szeretem őt; tiszta szivemből óhajtom jólétét, szerencsét kívánok frigyé­hez; boldogítsa őt választottja, mint a mily boldoggá tudtam volna talán én őt tenni. Hanem én reám az élet terhe teljes súlyával nehezedik, számomra nincs vigasz ! De talán a munka eltudja feledtetni velem a keserű s mégis oly édes múltat, arra fát.yolt borítván ! Mert lemondani róla nem birok, de egyesülnöm sem lehet vele soha ! . . . Te ismered azon fogadást, melyet Önmagámnak tettem (még midőn megismerkedtem), azt t. i. hogy vagy az övé leszek, vagy senki másé. Az övé nem lehetek, mert hiszen le van már kötve ... az én számomra nem marad hátra, más ménekvési mód kín­jaim megszabadulásától, mint a feledés, a feledés... Ha a vigasznak reménye is eltűnt, nyugalomra van szükségünk, mely érzelmeinket elölje, szomorú­ságunkat. semmivé tegye; sőt ilyenkor magunk is szeretnénk megsemmisülni. De miként tegye magát az ember semmivé? Kétségbeesésében, mely eszmé­letétől megfosztja, csak nem rohan Isten emberről inegfeledkezetten, üdvössége romlására a vétkes ha­lálba?! N.nn. korántsem Ha mi nem tudunk sem mivé lenni, semmisítsük meg magunkra nézve a minket környező világot, lemondva a világ örömeiről, keres­sük a magányt. S hol lelhetjük fel inkább e búfelejtő magányt, mint egy, a világ zajától ment helyen, egy zárdában? Talán a napi foglalkozások, ima s munkálkodás feledtetni fogják a múltat, vagy legalább azáltal, hogy figyelmünket elvonják a gyötrő tárgyról, fájdalmun­kat enyhítik. íme, édes Nellira, ily gyászos lön sorsom egy gyermekkori tévedés miatt, azért, mert hittem az emberi szív hűségében ; hittem azt, hogy a gyermeki kor szétoszló ködképei oly szilárdak, mint egy kő­szikla, melyre bátran, minden veszély nélkül épít­hetem a fellegvárat: életem jövő boldogságát. Életedben lépten-nyomon fog kisérni a csalódás, mely leginkább a hiszékeny szíven vág érzékeny se­bet. Ki nem kerülheted ; azért arra kérlek kedves Nellim, ne légy hiszékeny, mert nem fogsz akkor oly nagy dologban csalatkozni, mint én. Egy hét választ el attól, hogy a pozsonyi nő­zárda négy fala közé élve temetem el magamat, addig reményiem ölelhetlek még s élő szóval tárhatom ki előtted keblem keserveit; ha pedig nem láthatnálak már, akkor vigasztaló soraid által enyhítsd hü ba- barátnőd, Herminádnak fájdalmát 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom