Váczi Közlöny, 1886 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1886-04-25 / 17. szám

De a legtekintélyesebb német arcbeologok római ünnep maradványának tartják. Ugyan is a rómaik ápril elején Lédának, a Kasztor és Pollux anyjának mint a tavasz istennőjének ünnepet szenteltek, mikor az ismerősök egymásnak színre festett tojást küldöt­tek, mintegy jelképezve ez által, hogy mikép a to­jásból életképes állat tör elő ; azon képen tör föl a földből a növényi-élet tavaszszal. — 1—n. Városi és vidéki hírek. = Boldog1 ünnepeket kívánunk lapunk minden olvasójának! = Mi nevezések a helyben székelő magy. kir. 7-ik felmérési felügyelőségnél. A pénzügyminisz­ter úr ő nagyméltósága Gr r éger József és Kar­dos Ernő dijnokokat felmérési növendékekké, Ma­ro s s y Sándor növendéket mérnök-segéddé, Jókai Lajos és Gr u o t h Emil segéd-mérnököket III. osz­tályú mérnökökké nevezte ki. — Előléptetések , u gyanot t. U 1 r i c h Ödön, Hadi m s k y Kászló és Kollár Dániel felmérési segédek segéd-mérnö­kökké és Honig László, Rácz István III. osztá­lyú mérnökök II. osztályú mérnökökké léptettek elő. Gratulálunk ! = Átlielye/ések. A kataszteri mérnöki kar­ban a következő áthelyezések történtek: Cerha Antal kataszteri mérnök Nagyváradra, Holley Eerencz kataszteri mérnök Gyöngyösre, R á c z Ist­ván kataszteri mérnök Esztergomba. = JVjiigdija/.áK. W agn er Antal 1. osztályú kataszteri mérnök saját kérelmére nyugalomba he­lyeztetett. = Minevezés. A m. kir. igazságügyminister Aczél Béla helybeli kir. orsz. fegyintézeti első tisz­tet a íragy-enyedi kir. orsz. fegyintézet ellenőrévé nevezte ki. Lapunk belső dolgozó társának e kine­vezéséhez őszintén gratulálunk s egyúttal sajnála­tunkat fejezzük ki távozása felett. — A középvárosi temető szépítése gyor­san halad előre, a temető szélén haladó új út, amely a halottas kocsi járó útja lesz, máris készen áll mind­két oldalról fákkal beültetve. A temetőben a mun­kát a fegyintézeti igazgatóság fegyenozekkel végez­teti díjtalanul. Ezért Kovách Ernő igazgató urat különös dicséret illeti. = ,,\tvclvéheií él a nemzet.44 Sződ köz­ségben megalakult a „magyar ifjúsági kör“ melynek ezélja a magyarosodás és annak alapos terjesztése. Ezen magyar ifjúsági kör az elemi népiskola Il-od osztályú növendékeinek közreműködése mellett május hóban táncz-mulatsággal egybekötött zárünnepélyt fog tartani a kies fekvésű úgynevezett csörögi csárda árnyas fái alatt. Ezen ünnepélyre a tanügy hazafias barátainak figyelmét, érdeklődését és támogatását előre is felhívjuk. A tiszta jövedelem a szedi ma- i gyár ifjúsági kör javára fog fordittatni. Programm. l. Ealusi tanoda. Környei szavaiéból. Szövegét elő­adja : Dinka Mihály III. o. e. tanuló. — 2. Honsze­retet. Vörösmarty M.-tól szavalja: Czinege István m. ifj. kör tag. — 3. Kölcsey Hymnus. Dallamát az énekkar. — 4. Ki volt nagyobb. Tóth Kálmántól. Szavalja: Valentics József m. ifj. kör tag. — 5. Ta­nulj, hogy boldogulj. Czuczor G.-tól. Szövegét elő­adja: Oravecz István m. ifj. kör tag. — 6. Özvegy és fia, thüríngi népdal. Énekli az énekkar. — 7. Az anyja és gyermeke. Jámbor Páltól. Szavalja: Ora­vecz Anna III. o. e. tanuló. — 8. Két koldus. Su­aj kaira. — És ő ezt tiirté keresztényhez illő áhítat­tal és buzgósággal. Történt azonban, hogy egy ismeretlen nagy szakáliu férfi, délezeg és komoly, először a kezét csókolta meg nyilvánosan az utczán és csak akkor mondá : „Krisztus feltámadott!“ Midőn már a csók ott égett a nő élveteg ajkain. Az a csók nem volt nagyon ajtatos, de annál jobban esett szomju lelkének és azért mégis elmondá a köszöntést: „Valóban feltámadott 1“ IV. Isten bocsássa bűnét, ő egész másra mondta, hogy feltámadott és az a kié napon valóban feltámadott nem vette rósz néven, hogy az annyi évekig tartó nagy pénteki szenvedésekben ki­merült eltompult szív feleszmélni, feltá­madni merészelt. A mint a „svienezóni“ tisztelgőket várta és fo­gadta, vágygyal kereste az alak mását, de nem volt sehol. Most már szenvedett. Este már imájába szőtte uj szerelmét. Másnap reggel férje vadásza egy szép művű hús­véti tojást hozott számára. Bosszúsan vette át s el­fordulva a földre dobta, mi is darabokra zúzódott. A vadász szolgálatkész komolysággal^ nyúlt a roncsok után s közötte egy levélkét találván, tiszte­lettel jegyzi meg : „Méltóságon úrnőm, e levélkét szinten kidobjam ?“ Anna asszonyban egy gondolat támadt. „Adja csak.“ S ime a levélkén egy vers, mely így hangzik: Öli, hogy szeretlek, ki sem mondhatom . , Épen ez a némaság fáj nagyon . . . Gátiak, s halgatok, —• látsz, s csak gyanítod, Hogy e némaság a te bánatod. jánszki Antaltól. Szavalja : Kovács Eerencz III. o. e. tanuló. — 9. A tavasz. Dallamát az énekkar. — 10. Én, Petőfy Sándortól. Szövegét szavalja: Petries Mihály m. ifj. körtag. — 11. Májusi dal. Dallamát az énekkar. — 12. A czicza Gyulai Páltól. Szavalja: Félix Endre Il-od o. e. tanuló. — 13. A dolgok sora. Szelestey L.-től. Szavalja: Kelemen János m. ifj. körtag. — 14. Szendergő. Dallamát az énekkar. - 15. Könyörgés Erdélyitől. Szavalja: Kernács Lajos m. ifj. körtag. — 16. Gondolatok a béke congressus fölött. Arany J.-tól. Záradékul görögtüz, játékok s végül táncz. A határidő később fog küzzététetni. = A í'egjiuté/eíclíof vizsgáló országos bizottság, amely Szentgy örgyi Imre igazság­ügyi állam titkárból, dr. László Zsigmond igazság­ügyi miniszteri tanácsos és Cserhalmay Eerencz hon­védelmi vezérhadbiztosból állott, f. hó 22-én váro­sunkban időzött és itt az országos fegyintézetet Ko- vach Ernő kir. orsz. fegyintézeti igazgató és Aczél Béla 1 Hr. orsz. fegyintézeti ellenőr kíséretében meg­szemlélte, és különösen az anyag, ruha, és élelme­zési elszámolást vette vizsgálat alá; mert, — mint halljuk — a fegyencz ruha elszámolásnál az igaz- ságügyministerium oly eljárást akar behozni mint a honvédségnél. = Telhetetieiiség. Volt egyszer egy házi úr, a kinek volt egy lakója. A lakó meghal és roko­nai kérik a házi urat, hogy a ravatal számára en­gedje át egyik lakatlan szobáját. — A ravatal ott is állott a rendes időn át, s a midőn a megszomoro dott rokonság 30 írttal kínálja a nemes szivü házi urat, megbotránkozva kérdi: hát csak ennyi? Hiszen azt mondották, kérjek a mennyit akarok. — Én többet akarok. — Hogy mi lett tovább, azt nem tudjuk, de hogy ez egy kissé horvát-tempó, azt min­denki beláthatja. — Vannak nemesszivü embertársak, a kik a keresztényi kötelesség: az ember szeretetből is tőkét szeretnének csinálni. — Épen husvét van, s ha az ilyen ember e szent alkalommal elmegy a templomba, a székes egyház főbejáratánál balra egy dombor képet láthat. Jó lesz azt megnézni! — A szeretet korbácsolja ott a pénzt, egy valódi kincs, a kit 30 pénzen adtak el, s csókkal csaltak meg. = Állat kínzás. A régi templom helyén emelkedik már az uj iskola. Jól esik látnunk a sze­retet és haladás müvét. De annál visszatetszőbb do­log az, hogy nem régiben ott az iskola közelében betévedt egy kis kutyácska a kovács-műhelybe s az embertelen legények kalapácscsal estek neki, s fél- koltan, dobták ki onnan. — Valljon jártak ezek a vademberek iskolába ?! Jó lesz legalább majd rá­nézni, ha felépül. = Adakozás a toronyra. A helybeli ke- gyestanitórendi templom tornyai a közbiztonságra nézve oly veszélyes állapotban vannak, hogy azok­nak lehordása s újaknak építése már elkerülhetlenül szükségessé vált. Minthogy pedig a rend anyagi helyzete a város szépészeti igényeinek tekintetbe vételét nem igen engedi meg, szóba került adomá- mányok gyűjtése is. Alig vett erről tudomást egy helybeli nagylelkű kanonok, azonnal adott e szent czélra 100 frtot, a mely nemes adományért e becses lapok utján is mély hálát mond a helybeli kegyes­rendi ház főnöke. — Kívánjuk, hogy e jó példa szá­mos követőre találjon. = Yándortanitó. A földmivelés, ipar- és ke­reskedelem-ügyi miniszter Pest-Pilis-Solt-Kiskunme- gye területére szőlészeti és borászati vándortanitó­Tegnap vigyáztam a villámot A mely szemedből szivembe futott . . . Oh ! az nem gyújtott, hanem égetett, S hogy nem olthatod, ép az fáj neked. Hát még nekem, nem is ismersz, pedig Nálam többet ér nálad mindenik. Hisz én nem vagyok senki, semmi sem. Hogy olykor nézlek, nincs más érdemem. Hogy talán ismersz, a vágyból tudom Mely déli-bábként játszott ajkidon. Csókos aj kid méztelt kelyhiben Osztály részem csak szertartás legyen ? ! Vagy az se tán ? . . . hiába is nevetsz, Mert egyedül csak engemet szeretsz. Megállj, ne szólj , . . kérdezd meg szivedet, Egy régi emlék lesz a felelet. Ne küzdj a széllel, szembe fuj veled, Hogy elnyomhatod, csak nem képzeled ? ! Szeress ! . . , óh mert én imádlak nagyon Forróbban, mint sem azt kimondhatom. „Ki adta ezt a húsvéti tojást?“ „IbolofF ur, asszonyom?“ „Hát akkor ez a levél hogy került ide?“ — ezt már félig önmagának mondá. „Én tettem bele !“ Mintha kígyó csípte volna meg a sápadozó asz- szonyt, egy sikolylyal rohant a vakmerő szolgára s hatalmasan megragadva vállain úgy nézett villámló szemekkel annak nyugodt arczába. S a mint az a régi emlék kezd erősebben kiválni a múlt alakjai közül s egy édes jelenné domborodik s a férfi arczán ugyszólva megtestesül, elragadtatás­sal kiált föl: „Szaniszló!“ „Anucza 1“ nak Tus Antalt nevezte ki, kinek székhelye Gö­döllőn van. — A lmza-szentelési körmenet, miután az idén Márk napjára esik Husvét, a húsvéti ünnepek után való kedden fog megtartatni. == Első meny dörgés — első jég. Az első menydörgést, — mely az idén ugyan csak korán kö­szöntött be — f. hó 19-én hallottuk, s a reá követ­kező napon f. hó 20-án délután két Ízben is esett borsó nagyságú jég, hálisten azonban hogy rövid ideig tar­tott, s igy kárt nem tett; f. hó 22—23, 24-iki hi­deg éjszakák azonban a gyümölcs termést megdézs­málták. = A csendőr altiszti iskola f. hó 18-án fejeztetett be, s a sikeres vizsga után az összes al­tisztek a Csillagon Angyal József csendőr-hadnagy - gyal élükön bankettet tartottak, melyen a helyben állo­másozó honvéd-huszár tisztikar is részt vett; másnap búcsút vettek városunkból s a nagy laktanya most már a honvédség bértulajdonába ment át, melyen még ez évfolyamán nagyobb mérvű átalakítások fognak eszközöltetni. = Kahok sétáltató*!». Naponként van alkal­munk látni, a mint két szuronyos fegyőr nehány be­teg rabot sétáltat végig a fő-utezán s a fő-piaczon ; ehhez volna annyi szavunk, hogy kérjük az igazgató urat, miszerint úgy a rabok mint a közönség érde­kében kívánatosabb volna a beteg rabokat a váro­son kívül sétáltatni. = Tíz év után. Városunk tiz év előtti hang­adó fiatalsága fogadást tett hogy tiz év után Húsvét­ikor városunkban családostul találkozni fog ; e talál­kozó közbejött körülmények folytán Husvétról Pün- köstre halasztatott, mely alkalommal ünnepélyesen fogják megtartani a még élők tiz év előtti fogadá­sukat. = ISncsíi lakomát rendezett f hó 21-én este Neiser Ferencz volt „Curia“ vendéglős az ő törzs­vendégei számára. A fényes búcsú lakoma kedélye­sen folyt le s a jelenvoltak érzékenyen búcsúztak el szeretett házi gazdájuktól, kivel mintegy 12 évi ba­ráti viszony fűzte őket össze s minden jót kívántak neki s családjának. Irodalom. = Magyar művészek czimmel egy nagyszabású il­lusztrált füzetes vállalat indult meg a Révai testvérek kiadásá­ban. E mii első lesz e nemben a magyar könyvpiaczon és bár mint ilyen úttörő, azért művészi szempontból nem fog hátrább állani a külföld kasonfaju vállalatainál. — Nem speciális mütör- ténelmi munka lesz, hanem inkább legjelesebb művészeink leg­szebb alkotásainak gyűjteménye. A Magyar Művészek czimü vál­lalat fényes kiállítású, gazdagon illusztrált füzetekben fog meg­jelenni és a legkiválóbb magyar festők élet- és jellemrajzait, önmagok által rajzolt arczképeit, jelentékenyebb müveik máso­latait és külön e vállalat részére készített eredeti rajzaikat fogja közölni. A művészek részéről tanúsított lelkes fogadtatás s az az előzékeny készség, melylyel (vállalkozásukat müveik átengedése által támogatták — biztosítéka annak, hogy e vállalat úgy tar­talmi bőségével, mint fényes kiállításával a legfokozottabb igé­nyeknek is meg fog felelni. Minden füzet két nagy 8-rét ivén, számos képpel illusztrálva és külön melléklettel ellátva fog meg­jelenni. A műmellékleteket változatosan karcz-, fénymetszet- (heliogravura,) fénynyomat- (phototypia) és fametszett! reproduc- tiók képezik. A „Magyar Művészek“ czimü válla1 at 3—4 heti időközökben, mintegy 16 füzetben fog közrebocsáttatni. Egy-egy füzet bolti ára 80 kr. A füzetek minden rendes ha.zai könyvke­reskedésben kaphatók, illetve megrendelhetők lesznek. A postai szétküldés könnyebbitése végett a kiadóhivatal e vállalatra elő­fizetést is nyit, még pedig : fél évre (8 füzetre) 6 frt 40 krral, egy évre (16 füzetre) 12 frt 80 krral. V. E pilláiban a gyűlölt férj (ilyenkor egy sem kedves) toppan be a szobába. Szaniszló észrevette s hirtelen kezeit ragadva úrnőjének, tiszteletteljesen megcsókolja, mondván : „Krisztus feltámadott!“ Anna asszony az öröm és ijjedelem vegyes ha tásától tompított hangon feleli: „Valóban feltámadott!“ A férj intett s a vadász távozott. „Asszonyom! a mint veszem észre, ön nagyon is túloz az áj tatosságban. Kénytelenit, hogy legkedve­sebb inasomat elbocsássam e gyengeség miatt. — — — — Még az nap fölmondott vadászának, a ki még az este el is ment. Másnap reggel uj vadászát akarta bemutatni nejének, de ott az a kellemetlen meglepetés hütötte le gúny viszketegét, hogy a méltóságos asszony még tegnap este elutazott a vasúton meg nein nevezett irányban. * Szaniszló bácsi Anucza nénivel tisztes kort ér­tek meg azóta, igaz szerelemben és teljes boldogság­ban, unokák és dédunnkák között. A nagyobbaknak élete történetét meséli el azzal a megjegyzéssel, hogy : a ki ma feltámadott, maga volt az élő szeretet, melynek halva m a rja d n i nem lehet, mert élnie kell, hogy boldo­gítson; a kicsinyeknek pedig bőven osztogatja a húsvéti tojást és a báránykákat, mondván: a j o J é z u s k a csak azért halt meg, hogy m el­lássa ki szereti és imádja ő t e t igazan s azért támadott föl, hogy a jókat me g- j u ta 1 m a z z a és a r o s s z a k at megb ü ntesse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom