Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-06-20 / 49. szám

4 jflrfu indiai VÍCI HÍRLAP Nem osztják i zsidó cipőket KÖZÉLELMEZÉSI TANÁCSADÓ Gabonatermelők össze­írása és gabonalapok kiadása A gabonatermelők összeírá­sára vonatkozó előkészítő mun­kák folyamatban vannak s a gabonalapok kiállítása előre­láthatólag e hét vége felé fog megindulni. Ennek során minden gabona- termelő tartozik megjelenni jú­nius 30-ig, valamely nap dél­után 4 és 7 óra között a köz- élelmezési hivatalban, vagy dél­előtt 10 és 12 óra között, amely alkalommal magával hozni tar­tozik a régi gabonalapját, a várlási könyvecskéjét és a be­vetett területre vonatkozó ada­tokat, valamint, hogy az 1942—43. évben milyen terület, mivel lesz bevetve, stb. A kórházba menők és beutaló orvosok figyelmébe Baja város közkórháza arról értesí­tette a városi közélelmezési hivatalt, hogy felsőbb hatóság intézkedésére a jövőben felvételre jelentkező betege­ket — a legsürgősebb . esetek kivéte­lével — csak az esetben veszi fel a kórházba, ha állami cukor- és kenyér­jegyüket a közkórház gazdasági hiva­talában egyidejűleg leadják, ellenkező esetben az egyébként ápolásra szoruló, de nem életveszélyes betegektől a fel­vételt megtagadják. Ez a praktikus rendelkezés remél­jük a többi kórházakban is követésre talál s egy csomó fölös munkától fog­ja megszabaditani a kórházakat és a közélelmezési hivatalt! A váciak budapesti zsirváltójegyet kapnak A közélelmezési hivatal Gágel Ede gondolata alapján megvalósitotta a Bu­dapestre bejárók zsirváltójeggyel való helybeli ellátását. Budapest székesfőváros hozzájárult ahhoz, hogy üzeméhez beszállitandó zsír ellenében a közélelmezési hivatal­nak zsirváltójegyet bocsájt a rendelke­zésére. Ennek lebonyolítása még pár napot fog igénybe venni. A zsirváltójegyhez a következőkép­pen lehet hozzájutni: Aki sertést vágott, vagy bármely más okból önellátó, tetszése szerinti zsirmennyiséget beszolgáltat térítés el­lenében Gágel Ede váci hentes üzleté­be, erről elismervényt kap. Aki rendes zsirellátásban részesül, zsírt nem szolgáltat be. A vágó és a rendes zsirellátásban részesülő azután (előbbi Gágel Ede Írásbeli elismervényével, utóbbi rendes zsirjegyével) jelentkezik a közélelme­zési hivatalban Pólyák Magdánál és a budapesti zsirváltójegyet tetszésszerin­ti mennyiség erejéig megkapja. •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniin»m|'im» Gazdasági felszerelések: kocsi, bricska, eke, stb. eladók Érdeklődni lehet a Németh- hentesüzletben, Lajostelepen. A közönség nagyon várja, hogy a ! zsidó cipőkereskedő készletéből vásá­rolhasson. Ezeket, mint ismeretes, fel­osztották a nyolc új keresztény cipő­kereskedő között és azt hitték, hogy most már semmi akadálya sincs a bőrtalpú cipő kiárusításának. Ez azon­ban nem megy olyan könnyen. A cipő­központ megállította az egész munkát és kijelentette, hogy a szétosztás és az eladási feltételek nincsenek helye­sen megállapítva, minek folytán most ő fogja megállapítani mindezeket. A cipőközpont tehát letiltotta a váci ci­pők eladását és valószínű, hogy még hetekbe kerül, mire a zsidó cipőket forgalomba hozzák. Két csavargót internáltak Nem is olyan régen egy cikk kere­tében megemlékeztünk a rendőrkapi­tányság felhívásáról, hogy mindazokat, kik munkájukat nem végzik, vagy a mai nehéz, háborús időkben nemcsak a munkafegyelmet sértik meg. hanem egyáltalában munkát nem vállalnak, munkakerülésért internálja őket. Van­nak, akik nem fogadták meg az eré­lyes, de jóindulatú tanácsot és most ráfizettek. Rendőrségünkön gyorsan dolgoznak. Máris két közveszélyes munkakerülő internálását hozták javas­latba a belügyminiszternek. Az egyik nevével már találkoztunk lapunk ha­sábjain: Roszbora Imre, ki tolvajlás- ból tartotta fenn magát. Legutóbb a Loch-féle vendéglő udvaráról lopott el értékes ponyvákat. A másik internált Váli Ferenc. Mindkettőjük internálá­sát jóváhagyta a belügyminiszter és már el is szállították őket Vácról. 13 váci lány vádia a Kyrie előtt Szomorú, hogy az ország lakossága Váccal az utóbbi években mindig csak a törvényszéki tudósításokban találko­zik. Nemrégen Kohn Aladárné munka­béruzsorája foglalkoztatta a Pestvidéki kir. törvényszék Boglutz-tanácsát, hol 13 váci leány is nagyfélénken meg­jelent. Nem csoda, hiszen sohasem volt nekik itt dolguk. A Görög-utca és a Rév-köz sarkán emberöltők óta maceszt süt a Kohn- cég, melynek néhány évtizede már sok konkurrense akadt. Most Kohn Aladár­né tulajdonát képezi a maceszsütőde. A 49 éves asszonyt 13 váci leány nevében munkabéruzsorával vádolja a kir. ügyészség. A bíróság előtt azt mondja, hogy dehogy követett ő el munkábéruzsorát: mind a 13 leány munka nélkül volt és ő — jótékonysá­got gyakorolt, midőn alkalmazta őket üzemében. A vádlott maceszgyár-tulajdonosnő kihallgatása után egymásután vonultak fel tanúvallomásra a panaszos váci munkásleányok: Plajdú, Ilona, Lukács Irén, Keiner Rózsi, Rojkó Etelka, Van- derlik Berta, Nagy Mariska, Krakovi- czer Izabella, Róth Mária Hermann Rózsi, Varga Erzsébet, Deák Matild, Galba Teréz és Mároki Teréz. — Mennyi órabért kapott? — kérdi az elnök. — Kilenc fillért. — Mennyi volt a munkaideje? — Napi 10—12 óra. — Rá volt szorulva a keresetre? — Igen, hiszen az édesapám hadi­rokkant, az édesanyám állandóan fekvő beteg, hatan vagyunk testvérek és egyedül csak én kerestem. — Ahogy ezt keresetnek lehet mon­dani — szólt az elnök —: tizenkét órai munkáért 108 fillér! — .Dolgozott éjjel is? — Volt éjszakai munkám is. — Kért fizetésemelést? — Igen, de a nagyságos asszony el­utasított. Majd egy másik kisleány vallja: — Már reggel hat órakor ott kellett lenni az üzemben. Előfordult, hogy hajnali négy órára rendeltek be, de 8 óránál előbb nem kezdhettünk a munkához, mert a kóserfelügyelő nem tudott korábban felkelni. Ezt a 3—4 órai ácsorgást Kohnné nem fizette meg. — A kilencfilléres órabért különben rendesen megkapta? — Dehogy, kérem, abból is levon­tak betegsegélyzőre és más címen heti 80 fillért. — Milyen munkát kellett végeznie? — Felváltva dolgoztam a gyúró-, dagasztó- és simítógépek mellett és a maceszt is én raktam be a sütőkemen­cébe. Nehéz munka, mert ott nagy forróság van, kérem szépen. Majd egy harmadik leányka vall a kegyetlen állapotokról: — Amikor Kohnné felvett munkába kilencfilléres órabérért, megígérte, hogy egy hét múlva 12. fillért, majd azután lő fillért kapok. De két esztendő múl­va is kilenc fillér volt az órabérem. — Esténkint meddig dolgoztak? •— Volt eset, hogy éjfélig. Ilyenkor Kohnné ott tartott bennünket és a cementpadlón aludtunk a reggeli mun­kaidő megkezdéséig. A törvényszék bűnösnek mondotta ki özv. Kohn Aladárnét árdrágitási visszaélés, illetve munkabéruzsora vét­ségében és egyhónapi fogházra, to­vábbá egyévi hivatal- és jogvesztésre ítélte, azonkívül kötelezte száz pengő vagyoni elégtétel megfizetésére. A bűnügyben most mondott Ítéletet a kir. Kúria és elutasította Kohn Ala­dárné semmiségi panaszát. Jóváhagyta a törvényszék ítéletét, mely igy most már végrehajtható. Kapusiéi ^i^ohanő biciklisták Egyik olvasónk jogosan panaszolja, hogy a biciklisták a házak udvarán nyeregbe szállnak és kiszáguldva a ka­pun, nem törődnek a járókelőkkel. Legutóbb a szűk Káptalan-utcai 6. sz. házból látta kijönni a gépet és csöpp híja, hogy a járókelőket el nem ütötte. Még inkább megróni való, hogy a vá­rosháza kapuja alól egymásután jönnek ki a biciklisták, persze a gépen. Az ilyen biciklista, a napokban szerencsét­lenséget is okozott s az ügyet legköze­lebb a járásbíróság tárgyalja. A város­ház alatt őrségféle áll, miért van ott, ha nem szedi le gépükről az ilyen vak­merő és gondatlan pasasokat? Zfiidó nem wálioxiathtlíja üzlethelyiségét Az új lakásügyi kormányrendelet szerint zsidónak tekintendő személy csak az elsőfokú iparhatóság engedé­lyével vehet bérbe, illetőleg használat­ba üzem, vagy üzlet céljára szolgáló olyan helyiséget, amelyet a rendelet hatálybalépésekor (1941 augusztus 11 nem bérelt, vagy nem használt. Ennek a rendelkezésnek az a célja,, hogy zsi­dónak tekintendő személy üzem. vacrv üzlet céljára szolgáló új helyiséget bérire, vagy használatba, ne vehessen. Ez alól az általános szabályozás alól azonban kivételt lehet tenni olyan ese­tekben, amikor a, közellátás érdekei megkívánják, hogy az eddig működés­ben volt üzem, vagy üzlet tevékenysé­gét tovább folytathassa. Az elsőfokú iparhatóságok ezért, az engedélyt csak egészen kivételes esetekben adják meg. ha azt a közellátás érdekei feltétlenül megkövetelik. laeMWAir/ Apró hirdetések Fr?] (3X1 szoba, 3X1 szoba­L C.IIJU1Z-. konyha, kamrák) eladó. Király-utca 6. Jciiólló 4 lóra azonnalra kiadó. Vác, 1CJ111LJ Eötvös-utca 10. Tf"r7Ífn fűrészelését vállalom géppel. 1 Ribárszky Pál, Kossuth-utca 26. Telefon: 55. Utcaseprők! bocsátva ! A város lakossága* Rsztalostanulókat felvesz Kiss Lajos-bútorüzem Vác, Körűt 28. Tel : 196. _____ RouacsmunkökatJiä 1 készítek, javítok, lóvasalást végzek. Bakos József, Csányi-út 15. Házuezetőnőnek pusztára idős úrhoz, vagy családhoz megbíz­ható, németül beszélő középkorú nö, Géza király-tér 3. A. V. Ritka alkalom! dőkés2Ítést. Búzás Istvánná, Budapesti­főút19. “ ““ ^~- s ‘ a,j'-s;icacu a liba, illetve kacsaháj árát 6 30 P-re he­lyesbítsék. Dr ínczédy-Meiszner János pol­gármester. f—$07 mely áll szoba-konyhás lakásból * és mellékhelyiségekből, eladó. Cim : Deákvár, Szivárvány-utca 26. H IQ 7 n fÁ (féléves), szép paliszander hálószobaberendezés és többféle tárgyak eladók. Cim: Deákvár, Szivárvány-utca 26. Komoly leányt Bokor-tisztitóüzem, Mária Terézia-rakpart 1. Tabán-utca 36 sz. alatt eladd. Érdeklődni lehet ugyanott este Ház hat órától Euezők. motorcsónak motorral, 9 vagy anélkül olcsón, sürgősen eladó. Megtekinthető: Molnár Gyula, Körút 20. Iroöahelyiséget » város központ­jában azonnalra keresünk biztosító iroda részére Járja-iroda, Széchenyi-utca. Nyúlok eladók. RfJniPnnnl' keresek délutáni el- lú p 11 U 1 J U» foglaltságra. Ajánla­tokat „Kezdő“ jeligére a kiadóba kérek. F-Inr^nb’ ^ vilá&°*> e&y sötét »kJ VJ L/ r\ - háló, egy kombinált szek­rény ; dívány, fotelágy, sezlon, gumikereki betegtolókocsi, Szt Miklós tér 8. Porn! fi |/A+ (használtat)vennék. Özv, V. UlJyUUl Stark Istvánné, Petőfi­utca 58. f rirSÓlb? kisebb-nagyobb csomagoláa- LiV-IUVJrv hoz eladók. Megtekinthetők: Széchenyi-utca 30. Ill em. 1. ajtó. Lg \n An azonnal egy csinosan beren- I \1L1UU dezett szoba, Özv. Kiss Er- nőnénál. Tabán-utca 26. CZr]r-,AfA egypárevezős, Iaposfenekü s—ilvJUU jókarban lévő csónak. Meg­tekinthető Zapletál Lajos csónakkölcsönző­nél. Fajkacsák Gróf Csáky-út 64. (1 és pekingi kácsef 3 tojó) eladók. Billiárőasztal rű, automata) dákokkal eladó a Curia-vendéglőben. Iroöai kisegítést, Sáí; vállalok. Cim: Gasparik utca 11. és ta­nulót Hőiszabósegéöet felvesz Glück Andorné szabómester, Széche­nyi-utca 5. _____________________________ Benzinmotoros, «***”: lagfürész eladó. Kovács Pál-utca 6, Lgjj-iAA egy kis udvari szoba-konyha, fáskamra annak, aki vállalja lakbérlevonásba a tetőt megcsinálni. Király­utca 6. ÍDinöenes fözőnő hosszú bizo­nyítvánnyal jul. 15- ére házaspárhoz (helyben) ajánlkozik. Cim : Járja közvetítő, Széchenyi-utca 13. Featvidéki Nyomda Yiaon (Mflv.: Bénik Gyula).

Next

/
Oldalképek
Tartalom