Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-01-04 / 1. szám

VÁCI Hi ä RÍ, A P Lapunk legközelebbi száma a közbeeső ünnep miatt szerda reg­gel helyett szerdán délután jelenik meg. is pályázott Bajára és el is nyerte a tiszti orvosi állást. • Most hire jár. hogy visszatérnek Vácra. A magyarázat egyszerű. Cfresz Szilveszternél, még ebben a tanévben áthelyezik agy fővárosi 'leánygimná­ziumhoz, tehát Gresz ismét felesége nélkül maradna. Ámde csak most je­lent meg a V. 11.-ban a váci tisztior­vosi állásról szóló pályázat, tehát gyor­san beadta kérvényét, melyben meg­pályázza régi állását és áthelyezését kéri Vácra. Hírek szerint ez sikerülni is fog neki és nemsokára az iskola-utcai ház ismét otthona lesz a Gresz-házas- párnak. Kikeverések a §££JÍ¥»nál A hivatalos lap vasárnapi száma köz­li a MÁV kinevezéseket. Kinevezést nyertek ismerőseink közül: dr Simon Mihály fogalmazó-gyakornok fogalma­zóvá, Pálmai Jenő és Kubinyi László állomásfelvigyázók a IX. fizetési osz­tályba tisztekké, Stiglmayer Mihály mérnök a VII. fizetési osztályba mér­nökké és Miggisch Rezső főintéző az V. fizetési osztályba felügyelővé.. tíéci fiút wálasrteti fUJeg^iJésreek PMüspökfoatvsm Végre megtarthatták a püspök'liat- vani jegyzőválasztást. Czóbel Béla volt püspökhatvani, jelenleg alagi főjegyző megválasztása ellen nem adtak be most fellebbezést és igy a választás jogerőssé vált, mire kiírták a pályázatot a püs- pökhatvaní jegyzőválasztásrá. A kép­viselőtestület Alberty István e ldigi he­lyettesjegyzőt választotta meg egyhan­gúlag. A fiatal vezetőjegyző már ré­gebben megnyerte tetszését a püspök­hatvaniaknak. Mióta a községben dol­gozik, több alkotás jelzi fáradhatatlan szorgalmát. Alberty István váci szár­mazású, unokaöccse néhai Csányi László dr polgármesterünknek. & két takarékpénztár Jótékonysága A Váci Jótékony Nőegylet elnök­sége lapunk útján mond köszönetét az i Egyházmegyei Takarékpénztárnak és a j Váci Takarékpénztárnak, hogy ezidén j sem feledkeztek meg az egyesületről i és azt nagyobb pénzadományban ré- j .szesitették. VÄO EGYHÁZMEGYE! TAKAR É KPá HZTftR R.T. AeOV»* Alwstoit »’• Alapítványait Hogyan magyarázzák a városházán az országos liszt- és kenyérrendeletet ? Elfogod betéteket köny­vecskékre és folyószámlára e legmagasabb kamatozás mellett. K&lcsönőko« folyóst! rövid és hosszabb le­járatra. — Idegen ipénxe« két vásárol, kük és be!- íöldi átutalásokat eszközöl afitaimiuuimiiiDfuiuuiiiiiiiHttittiiiiniiinifiiuiiuinnimiituiiantumHfi^ A zsirrendelet után most je­lent meg az az igen fontos in­tézkedés, mely országosan min­denkit érdekei, amelynek betar­tása. nélkül január 15-étőJ senki kenyérhez és liszthez nem jut­hat. A zsirrendeletet még figyel- menkiviil lehetett hagyni, mert hiszen a vendéglőkben lehet még számos olyan ételt rendelni, amelyhez nem kell zsirjegy. De január 15 élői már nem lehet kapni kenyeret a vendéglőkben, vagy pedig más városokban, ha nincs kenyérváltójegye. A ma­gyar ember pedig a zsirnélküli ételt még megeszi, de a kenye­ret nem nélkülözheti a húséte­lek mellől. Az új rendelkezést ismerni kell mindenkinek, különben fel­kopik az álla, ami más szóval azt jelenti, hogy nem lesz ke nyere az étkezéshez. Ezért fel kerestük Simon János dr városi fogalmazót és kértük, ismertesse a nagyfontosságú rendelkezése­ket a város közönségével. Kér­déseinkre a következő vála szokat kaptuk : — Az új liszt- és kenyérren- delet mennyiben hat ki Vác vá ros lakosságára? Az új rendelet a kenyér és lisztjegyrendszert az egész országban bevezette. Ezzel a váci kenyér- és lisztjegyek ja­nuár 15-én hatályukat vesztik. Január 16-ától kezdődőleg a kor­mány által kibocsátott kenyér- és íiszijegveklesznek érvényben. — Úgy olvastuk, hogy három kategóriába sorozzák a lakos­ságot. Mit jelent ez ? — Ez azt jelenti, hogy a ke­nyér fejadagot aszerint állapít­ják meg, hogy valaki nehéz íestimunkás, vagy testimunkás, vagy pediglen a két csoporton kívülálló. Ennek megfelelően jó­val magasabb kenyér fejadagban részesül az első két kategóriá­ba tartozó a harmadik kategó­riával szemben, mig eddig min­denki egyformán kapott lisztet, j vagy kenyeret. Érdekes, hogy a terhes anyákat, a terhesség 4. hónapjától, a szoptatós anyá­kat pedig a születéstől számí­tott 9. hónap végéig — kérel­mükre — a nehéz testimunká­sok részére megállapított fej­adaggal kell ellátni. — Arra kérjük a fogalmazó urat, hogy sorolja fel, ki hova tartozik, hogy igy már minden olvasónk tudhassa, hogy milyen kenyérjegyet várbat, illetve mi­lyen ellátási kategóriába sorol­ták. — A uehéz testi munkások alatt a rendelet az alábbi rész létezés szerint felsoroltakat érti: általában a teherhordók, szál­lító- és rakodómunkások. A mező és erdőgazdaságokban dolgozó közmunkások (kubikusok), favá­gók, mész és szénégetők. Az iparban dolgozók közül általá­ban a gázgenerátoroknál dolgozó munkások, kézi erővel dolgozó kazánfűtők, elektromos és autó gén heggesztők. A vas- és fém­iparban a vas- és fémöntők, ke­mencemunkások, hengerészek, huzómunkások és sajtoiógépnél dolgozó munkások, a melegfü- résznél és meiegoílónál dolgozó munkások, kézi- és gépi ková­csok, ónozok, horganyozok és ólmozók, darukezelők. A vas-, acél és fémáruk előállításában, a gép , acél- és járműgyártás­ban, a viliamostechnikában és finom mechanikai gyártásban dolgozók közül az öntők és ol­vasztók, kalapácsvezetők, nagy munkadarabokkal dolgozó sajto­lok és lyukasztók, nehéz szere­lői munkánál dolgozó lakatosok, nehéz munkadarabokkal dolgozó esztergályosok. A köp főid-, agyag- s üvegiparban, az agyag-, homok- és kavicsbányászok, kő­vágók, kőfaragók és kőcsiszolók, téglavetők, tégla- és cserépsaj- toló munkások, mindennemű ke­mence munkások, üvegolvasztók, üvegfúvók. A fa- és csonüpar- ban a íaháníolók, a ruházatiípar- ban a gőzmosodákban alkalma­zott vasalómunkások. A papiros­iparban a faapritók, facsiszolók, kőérdesitők, kemence falazást végző munkások, a kénpörkölő kemencénél dolgozó munkások. Az élelmezési az élvezeti cik­kek gyártásánál foglalkoztatott munkások közül a molnárok, vágók, szalámi- és kolbászgyártó üzemek munkásai, pékek, ipari munkások. A vegyészetiiparban a robbanószer- és iőszergyári munkások, zúzó- és őrölőmunká^ sok, kénsavgyári munkások, klór és kéngyári munkások, ólom- és horganyfestékgyári munkások, izzón folyó elektrolízisnél alkal­mazott mukások (aluminium), gázgyári retortáknál, a koksz- és kamráskemencéknél alkalma­zott munkások. Végül az építő­iparban dolgozó kőművesek, be­ton- és vasbetonépitkezéseknél alkalmazott munkások, ácsok, út- és mélyépítésnél alkalmazott munkások, vasút- és hídépítés­nél alkalmazott munkások, mély­fúró munkások, légnyomásos szerszámoknál és kézidöndölők- aél alkalmazott süllyesztőszek- rényekben dolgozó munkások (caison munkások). — A hatósági jegy ellenében kiszolgáltatható fejadagot, vala­mint a pótjegyre eső fejadagot a közellátási miniszter állapítja meg. — Közérdekű munkák kereté­ben (haditermelés, vasútépítés, kubikolás), valamint gyári üze­mekben különösen nehéz testi munkát végző munkások élelme­zésének javítására a közellátási kormánybiztos a közellátási mi­niszter hozzájárulásával a munka neme szerint járó fejadagon fe­lyllt-tér (E romaiban, közdltekért nem váltál felelősséget a szerkesztőség) Nyilatkozat Feleségemért semmiféle felelősséget nem vállalok. Vác, 1942 január 2. Zemanovics László IRCE nMRÉKPÉNZTAR A Magyar Nemzeti Bank sneilákiielye ** EtB# Sfajfyap íltaUBOB Blastasitf MrsasAg bertUetl rdnirfiidluég« V*®, Rt<í»ii«*«en»*8wi-*ér 15. T®!®*»»: SS Alapítva: US1 BETÉTEKET gyümölcsöztetönk V KÖLCSÖNÖKET folyósítunk y A BANKÜZLET minden ágával foglalkozunk “T“---------------­liil rendkívüli kenyér-, illetve kenyérliszt ellátmányt engedé­lyezhet az illetékes vállalatnak. — A második csoportba tar­tozó testi munkásokat azokat kell tekinteni, akik állandó fog­lalkozásként olyan fontosabb fi­zikai erőkifejtést igénylő testi munkát végeznek, amely az első csoportba sorolásra nem minő­sít, továbbá általában a közbiz­tonsági őrszemélyzet tagjait,va­lamint a közlekedési vállalatok testi munkát végző alkalmazot­tait és a posta forgalmi sze­mélyzetének tagjait. — A terhes anyákat a ter­hesség negyedik hónapjától, a szoptatós anyákat pedig a szü­léstői számított kilencedik hó­nap végéig, kérelmükre, a ne­héz munkások részére megálla­pított fejadaggal látják el. A ne­héz testi munkások, testi mun­kások, továbbá a terhes- és szop­tatós anyák részére a magasabb fejadagot pótjegyek útján szol­gáltatják ki. Mit jelent a kenyérváltójegy ? — A jegyreüdszer bevezeté­sével életbeléptetik a kenyér és lisztváltójegyeket, amely azt jelenti, hogy a még ie nem járt kenyér- és íisztjegy szelvényei­nek beszolgáltatása ellenében a hatóság, vagy bármely dohány­áruda. úgynevezett váltójegye­ket szolgáltat ki díjmentesen (db 4 fillér), amelyeket fel le­het használni vendéglőben, cuk­rászdákban és ezekre zsemlyét, vagy kétszersültet, vagy pedig 6 dkg kenyeret, főzőtésztát,vagy kelttésztából készült süteményt V A U O S i FHMSZIMHftZ | Szombaton 4, 6, 8; vasárnap 2, 4, 6, S; hétfőn 4, 6, 8; kedden 2, 4, 6, 8 órakor IFJÚ EDISON | Mickey Rooney Fay Bainter Virgina Weidler 20 fillértől 90 fillérig. — Jegyrendelés a pénztári órák alatt telefonod is: 201.

Next

/
Oldalképek
Tartalom