Váci Hirlap, 1937 (51. évfolyam, 1-95. szám)

1937-07-14 / 51. szám

A textilgyárosok Vác mellett foglaltak állást A m. kir. textil-iskola elhe­lyezése ügyében jelentős ese­mény történt. A magyar textil- gyárosok szövetsége, mely az or­szág e szakmabeli nagy gyárai­nak többségét képviseli, azt az örvendetes határozatot hozta, hogy a hajléktalan iskolának Vácon való elhelyezése elé nem gördit akadályokat, sőt erre nézve a közoktatásügyi minisz­ternek előterjesztést is tesz. Mint ismeretes, az ország egyetlen középfokú textil-isko­lája vendégjogon az újpesti vas és fémipari szakiskola vendég­szeretetét élvezi. Mióta az önel­látás elve érvényesül az egész vi­lágon, a magyar textilgyártmá­nyok mértföldes lépésekkel ha­ladtak a tökéletesedés felé. Az­előtt a csehországi árú, vagy a Telek a Lajos - telepen — 151 D-öl, szépen befásitva — szabadkézből eladó! Bővebbet: líalwln-u. 6 Gyalog többé sohse mék, itt a Wander Csoda-gép! Itt a gyári lerakat, ahol részletre is rögtön kaphat! Ezenkívül még állandóan 10 -12 különböző, más príma márkás női-, férfi- és gyermek­Kerékpárok vannak és olyan szépek, hogy választani alig lehet. Vele menni és részletre megkapni annál könnyebb! Alkatrészek és friss gumik óriási mennyiségben rak­táron! Kerékpárokat szak­szerűen és leggyorsabban javi ok! — Mérlegek és súlyok állandóan raktá­ron! Mérlegkölcsönzés filléres árban! Autogén- heggesztés felelősséggel Blunár Istvánnál, Csaky Károly-út 33. 1734/1937 tksz. Árverési hirdetmény-kivonat Dr Neuwirth Ernő által képviselt Vörös Györgyné végrehajtatónak Vörös György végrehajtást szenvedő el­len inditott végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 408 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a vámosmikolai kir. járás­bíróság területén levő, Szob községben fekvő s a szobi 1417. sz. tjkvben A’f'2 sor-, 632/b-4. hrsz. alatt felvett s Vörös György nevén álló paplábi szántóra 1817 P és ^4. sorsz. alatt felvett 3/6000 rész közös erdő­illetőségre 50 P kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szob községházánál megtartására 1937« évi augusztus hó G. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 188LLX. te. 150 §-a alap­ján megállapítja. Az árverés alá eső ingatlanokat a ki­kiáltási árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/#-a, ame­lyet a magasabb ígéret ugyanannyi száza­lékára kell kiegészíteni. Vámosmikola, 1937 május 25-én. Dr Hints s. k. kir. jbiró. francia selyem verhetetlen volt. Ma a legfinomabb harisnyától a legtökéletesebb selyemig a ma­gyar gyártás oly tökéleteset pro­dukál, hogy a magyar háztartá­sok gyorsan elfelejtették a kül­földi gyártmányokat. Ennek kö­vetkezménye aztán, hogy a ma­gyar textilgyárakat nem remélt mértékben bővíteni kell és azok a szakképzett fiatalokat nem csak az utolsó emberig szivesen alkalmazzák, de jól megfizetik. Az állaimra tehát az a nagy erkölcsi feladat hárult, hogy ' "a textil-ipar terén a szakoktatást kezeibe vegye s szakszerűen ki­képzett munkavezetők újabb és újabb rajának kibocsátásával a fiatal magyar textil-ipar nívóját emelje. Nem volt közömbös tehát az iparra, hogy az állami textil­iskola hol létesüljön. Ebben az iskolában a rendszeres, négy év­folyam 9s tanítás mellett egy­mást váltják az esti G—8 hetes tanfolyamok, melyek szakmun­kásokat képeznek ki. Ezért a fő­városban, az ország középpont­jában, hol mégis csak a munka- keresők ezrei állnak, képzelték el a gyárosok ezt az iskolát és nem tudtak megbarátkozni az­zal a gondolattal, hogy azt vi­dékre telepítsék ki. Mielőtt határoznánk, nézzük meg, hol akarja a minisztérium iskolánkat elhelyezni! mondot­ták a textilgyárosok. A gyermek- védelem két erős várát, Székes fehérvárt és Vácon létesített szakiskolákat csak az imént vet­te át a belügytől a kultuszkor­mány. Ezeknek az iskoláknak megtekintésére indultak néhány hét előtt Székesfehérvárra, most két hete pedig Vácra. Mi tagadás, bizonyos elfogult­sággal indult ez a látogatás. Bu­dapestet nem pótolhatja egy vi­déki város sem és járták a szé­kesfehérvári, Jancsó Sándor volt váci gondnok igazgatása alatt álló nagy asztalos telepet és a gyárosok képviselőinek e tágas, modern helyiségek, melyeknek épületei valóságos kis várost képviselnek, nagyon megnyerte a bizottság tetszését. Vácra már még nagyobb el­fogultsággal futottak be autóik. Budapest, vagy esetleg még Szé­kesfehérvár, de más hely alig­ha... És e látogatás után telje­sen megváltozott a nézetük. Vi­téz László Árpád igazgató ka­lauzolta a szakembereket, kik­nek nagyon tetszett a bőripari szakiskolának vonalhoz való kö­zelsége is. Hiszen akkor a tan­folyamok megrendezésének sincs akadálya, mert Kispesten, Buda­fokon és a főváros más határ­szélén lakó munkások a jó köz­lekedéssel gyorsan kijuthatnak Vácra, is. Talán előbb, mint Bu­dapest egyik eldugott mellékut­cájába. Sok, sok előnyét fedezték fel a textilgyárosok Vácnak Székes- fehérvár fölött és most már mind kevesebbet emlegették Budapes­tet. Ilyen hangulatban ültek össze határozathozatalra. A kultusz­minisztérium érthetően súlyt he­lyez a szakmabeli érdekeltség hűsa KULTUR-MOZGÓ hős, Szerdán 7—9 órakor, 10—40 f-ig. Clark Gable és Marion Davis látvá­„yos vigjátéka: KAIN ÉS M Á B E L Csütörtökön 5—7—9, pénteken 7—9 órakor, 10—40 fillérig. HÁROM SÁRKÁNY Lázár Mária, Rajnai, Kabos, Gőzön, Juhász, Pelhes, Bállá Lici, Berky Lili, Márkus Emilia, Sziklai Szeréna._____________ Szombaton 5 — 7 — 9, vasárnap 3—5—7 — 9 órakor, 20—70 fillérig. Budapesten óriási sikert aratott! í p Ó M Is Errol Flynn, Anita Louise: ^ ^ ^ * * •* véleményére, melyre mi, isko­lákban szegény és elhagyatott Vác, igazán vágyakozva tekint­hettünk. Örömmel jelentjük Vác lakos­ságának, hogy a textilgyárosok Vác mellett foglaltak egyhangúlag állást és a közoktatásügyi minisz­ternek olyan előterjesztést tettek, hogy a textiliskolát Vácon állitsa fel. felmentették Mutterer kord árt Nagy érdeklődéssel várták so­kan Hutterer Béla hordár bűn­ügyének törvényszéki tárgyalá­sát. Hutterer Bétát a kir. ügyész­ség kerítés bűntettével vádolta, amit azzal követett volna el, hogy egy cselédlányt több felé aján­lott. A cselédlány maga tette a feljelentést a hordár ellen, akit azzal vádolt, hogy pénzét elsik­kasztotta. A rendőrség sok ki­hallgatást teljesített, melynek vé­gén Hutterert letartóztatta és a pestvidéki ügyészség börtönébe kisértette. Szombaton tartották meg a főtárgyalást ebben az ügyben a Fajth-tanács előtt. A főtárgya­lásra igen sokan voltak Vácról megidézve, akik még pénteken leutaztak Budapestre, nehogy a szombati ünnepet megszegjék. Hutterert börtönőr hozta fel a tárgyalásra, mert már két hónap óta foglya az ügyészség börtö­nének. Mialatt a sok tanú a fo­lyosón izgult, a törvényszék el­nöke kihallgatta a hordárt sze­mélyi adataira vonatkozólag és azután a védő, Blamier Miksa dr kérésére zárt tárgyalást rendelt el, mely mindvégig, az Ítélet ki­hirdetéséig tartott. Az itélejtet Fajth Gáspár dr tanácselnök nyilvánosan hirdette ki, mely szerint Hutterer Bélát a tör­vényszék a vád alól felmenti, mert a tanúk nem bizonyították, hogy a vádlott a cselekményt elkövette. A kir. ügyész az Ítélet ellen fellebbezéssel élt, Hutterert azonban rögtön szabadlábra he­lyezték. fOTíkot* volt legmelegebb Vácora ? Egy hét előtt érdekes cikket közöltünk arról, hogy a hirte­len beállott kánikulában másod- percenkint Vác lakossága 3/ li­ter vizet fogyasztott, úgy hogy a bukibeli telepen két gépet kel­lett munkába állítani, melyek másodpercenkint 50 liter vizet szállítottak a szomjas váciaknak. E cikkre több levelet kaptunk, melyek azt kérdezték, hogy ez idén mikor volt a legmelegebb fiz kéri azokat a tisz- teltháziasszoDyokat akik saját üvegeik­P ben óhajtanak sava­nyúságot télire el­tetetni, hogy vizes is S>o irkára való üve­geiket már most szíveskedjenek el­küldeni. — Ugyan­ott az ecetgyárban eredeti FKIXGS- rendszeríí képzőn gyártóit kitűnő minőségű ecet­szesz kapható! .... •' ­............r nap Vácon? A bőripari szakis­kola meteorológiai állomása azt a felvilágosítást adta, hogy jú­nius 11-én 34.5 Celzius fok me­leget mértek, ami legmagasabb hőség ez idén. Meg kell jegyez­ni, hogy a városban valószínű­leg 1—2 fokkal melegebb volt a házak között, mert a bőripar­iskola hőmérője nagy térségben, valószinűleg eléggé szellős he­lyen áll. Leugrott «9 vausuti hídról Az öngyilkosságnak különös módját választotta vasárnap a déli órákban egy folyamőr. A balassagyarmati országút Vác és Nógrádverőce között áthalad a vasúti sínek fölött. A folyamőr erre a hidra ment és gondolko­dás nélkül az 5—6 méteres mély­ségbe vetette magát. Lehet, hogy arra gondolt, miszerint vonat jön s el fogja gázolni. Vonat nem jött, de a folyamőr lábát törte. Katonai mentőautó ment ki érte. Hajagos dr főorvos a lábát ideiglenes gipszkötésbe tette s azután a fiatal katonát, ki már az úton megbánta, hogy bolondot tett, beszállították Bu­dapestre, a helyőrségi kórházba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom