Váci Hirlap, 1933 (47. évfolyam, 1-97. szám)

1933-12-24 / 97. szám

V®CI HIfStÄP EVRE rendelje meg névjegyeit nálunk! Nem várt meg­lepetésben lesz része! A Frontharcosok és a HORSs összefeékülése Következő sorok közlését kér­ték: A HONSZ csoport tagjait ezúton örömmel értesítem arról, hogy orsz. elnökségünknek si­került a frontharcos szövetség­gel olyan megállapodást létesí­teni, mely szerint a testvérszer­vezetek között a harmónia tel­jes és a félreértések tisztázód­tak. Jövőben úgyszólván ki van zárva annak lehetősége, hogy félreértés, illetőleg nézeteltérés, vagy súrlódás is támadhasson. A tárgyalások eredményekép­pen a testvér egyesületek elnök­ségei megállapodtak abban, hogy hadigondozási ügyekben kizárólag a HONSZ szervei jo­gosullak eljárni, továbbá, hogy a hadirokkantuk stb. hadigon­dozottak elsősorban a HONSZ tagjai, valamint, hogy úgy az erkölcsi, mint az egzisztenciális juttatásoknál az elsőbbséget mindenkor a hadirokkantuk stb. HONSZ tagjait ihleti és az ün­nepségeknél is a jövőben az el­sőbbség a HONSZ-ot illeti. A megállapodást az országos Vité­zi Székkel teljes egyetértésben kötöttük meg és így semmi aka­dálya sincsen annak, hogy a kö­zösen érintő ügyekben a fenti három tábor vállvetve küzdjön egymás mellett és ezáltal a nem­zeti gondolat érvényesülését mi­nél hathatósabban előmozdít­suk. Abban a reményben, hogy mindez országszerte valóra fog válni, maradtam bajtársi üdvöz­lettel, baj társaimnak áldásdús karácsonyi ünnepeket és egy szebb, boldogabb új esztendőt kívánva Schuézter Márton cso­port elnök. Blau Miksa és Társa Vác legnagyobb és legrégibb játékboltja 48-ik karácsonyi vásárját az olcsóság jegyében tartja meg Áraink olcsóbbak mint Budapesten! Karakter baba, öltözött _______ 1*— P Alvó baba, öltözött _______ L30 P Törhetetlen baba, öltözött— _—*36 P Képeskocka _______—'30 —‘56 P Dominó ___________— — —*56 P Társasjátékok, 40 féle mintában 1'— P Mozgójátékok sok mintában _ 1*— P Képeskönyvek __________— —"36 P Legújabb díszes mesekönyvek.__ —*90 P Hintalovak, babakocsik, markiin, matador mozik, vasutak, gőzgépek, játékcdény- készletek, stb. — Azonkívül ajándék- tárgyak, ridikülök,kazetták, fényképező­gépek, illatszerkészletek, piperecikkek, makönyvek stb. Ügyeljen a pontos címre : Blau Miksa és Társa Vác, Or. Csákv Károiy-úi 7. A HÉT HŐSE Tizenöt fők 1 Van fázni ok ! S e nagy hidegben egyik reggel találkoztunk egy kis sereggel. Vagy harminccal történt malőr, mert körülöttük négy fegyőr. Sietnek dideregve, fázva abba a komor, bús fegyházba. Ha már ellenkeztek a renddel, lógó orral, lehúnyt szemekkel vonulnak tán ? — ó, tévedés ! — a bús közöttük oly kevés ! Vidámak ök, mint harcba indulók, nevetve fújnak egy víg indulót, nem bánva, mily jéghideg a reggel dalolnak harmincféle víg szöveggel, a dallam egy, szövegben ám mind mást dalol.. Könnyesen nézi egy ősz apó, s csak ennyit mond, miközben hull a hó: Bizony . . . bizony . . . akasztófahumor ! Köves ember Mennyit költött Görget A rtur1849- ben — Vácon ? Bakos Ákos hírlapíró meg­találta Görgei Artur háztartási feljegyzéseit 1849-ből. Az ügyes hiralapiró hosszú cikket irt az immár történelmi adattá vált no­teszről Az Estben. Vácról is szólnak Görgei fel­jegyzései, melyet Duke Tivadar főhadnagy, a fővezér titkára és adjutánsa vezetett katonai pontossággal. Vácról ezeket jegyezte fel: 1849 január 4-én a tábornok Budapesten az István-fogadóban szállásáért egy forintot fizet, másnap Vácott 60 forint 40 kraj­cárért gyertyákat vásárol,szivart négy forint 48 krajcárért, tubá- kot 36 krajcárért. Vácott a mo- sóné egy forint 12 krajcárt kap a tábornok fehérneműje kimo­sásáért és a tábornok Írnoka is felveszi havi járandóságát, a 15 forintot. Gavallér ember a tá­bornok úr a szolgaszemélyzet iránt, mindenütt, ahol csak meg­fordul. Január 10-én Rétságon két forintot fizet feketekávéjáért és szállásán a gazdasszonynak 20 forint borravalót ad. A szolgáló borravalója két forint. Ki lehe­tett az a két kisfiú, akinek négy forint ajándékot ad a tábornok Rétságon ? Itt kapja meg a tá­bornok öt legénye is félhavi fi­zetését, öten tiz forintot. Betörtek Rétságon a főszolgabiróságra és a járásbíróságra Vakmerő betörés hire érke­zett pénteken délben Vácra Rét- ságról. Eddig a betörő urak megelégedtek azzal, hogy egy éjszaka egy helyen fosztogat­tak. A rétsági távirat azonban azt mondja, hogy ott egy éjsza­ka két hivatalban is betörtek. A betörés a főszolgabiróságon és a járásbíróságon történt, de ap­rói még nem érkezeit hiteles hir, hogy mi mindent vittek el. Állíilólag az egyik helyen két­száz pengőt raboltak és külön­böző bűnügyi letéteket, igy pél­dául órákat. Különös, hogy a Nagy ajándékozás a Kultúrharc E héten a Kultúr-Mozgó ajándékok tömegével köszöni meg közönségének egész évi pártfogását. Karácsonytól Szilvesz­terig bármikor megy a Kultúrba, jegyét ne dobja el, hanem őrizze meg, mert a szilveszteresti sorsoláson páholy és egyéb mozijegyeket, újévi malacokat, kitűnő palack borokat, zserbóf csokoládé-különlegességeket, likőröket, tréfás játékokat, stb. stb. nyerhet. Ilyen ajándékozás még nem volt Vácon. Bővebb részletek a V. H. legközelebbi számában. betörők különböző büntetéspénz ről elkészített nyugtákat is zsák­mányoltak, de hogy mit fognak ezekkel tenni, azt sötét titok fe­di. A csendőrség megindította a nyomozást, de az ügyes betörők árkon-bokron túl vannak, mert bár az egész környék csendőr­sége kutat utánuk, még gyanú­sítható embereket sem fogtak el a mai napig. Holtan jött haza a sofför Városszerte nagy részvéttel beszélnek Gersliit r Béla soffőr tragédiájáról, ki múlt szomba­ton délelőtt ment utolsó útjára Hofer Ferenc dr. járási orvos­sal. Most már hitelesen tudva van, hogyan történt szerencsét­lenségük. Csővár előtt egy havas kő­prizmára futott fel az autó és innen bukfencezett be az árok­ba. Hófer dr. kiesett, a soffőr azonban az autó alá került. Félórahosszat nyomta az iszo­nyú teher a szerencséden fiatal­embert, inig segítségére jöttek és kiszabadították, de többé már nem tért eszméletre. A balassa­gyarmati kórházban kedden es te meghalt. Holttestét felesége és édesany­ja 'hazaszállítanák és szombal­ton délután ment végbe az alsó­városi temetőben a végliszles- ségad ás. Hófer dr. szombaton hazajött Balassagyarjnatról felesége tár­saságában. Mint szerdai szá­munkban irtuk, arcán erősebb sérüléseket kapott. Valószínű még, hogy kissebb agyrázkódást is szenvedett. Ma már túl van a veszélyen, de hetekig tart, mig sebei begyógyulnak. könyifujdonságok A karácsonyra megjelent könyvek Gém­jén Lajos könyíkereskedésetien kaphatók. A nagy termésből kiválnak ; Tor- may Cecil: Az ősi küldött, 5.60; Erdős Renée Csöndes kikötő, 3.50; Babits: Elza pilóta, 3.90; Zsigray; Kristálymuzsika, 2. —, Van Loon; Nézz körül a Földön, 9.—; Gulácsy: Káliói kapitány, 2 kötet, 8.— ; Somogyváry: Virágzik a mandula, 2 kötet, 4.—; Har- sányi; Szólalj, szólalj virrasztó! 2 kötet,6 — , Bunin (az idei Nobel-dijas): A szerelem szentsége, 1.—. Kötött könyvek: Nansen: Utazás az úszó jégen, 5—; Gárdonyi; Isten rabjai (ifj. kiad ), 5.—; Genius-Lexikon, 3.60; Mauriac; Varázsfészek, 4 80; Thomas Mann; Varázshegy, 2 kötet, 4 80; Mereskowski: Ismeretlen Jézus, 4 80; Goetel: Naprcl-napra; 4.80; Tamási Áron: Ábel az országban,3.75; Farkas: Magyar irodalom története, 3.40; Günther; A szent meg a rajongója, 4.80: Huxley; A végzet bábjátéka, 3.—; Tamást; Egy talpalatnyi föld, 4.80; Wells; Egy test két lélek, 4.80; Papini: Góg, 3.50; Munthe; San Michele, 3.60; Halasy Nagy: Filozófia kis tükre, 4.—; Szántó: Stradivari, 4.80; Maurois: VII. Edward és kora, 4.80; Har- sányi; A nem porladó kezű király, 5. —; Treatt; Fokvárostól Kairóig, 2 80; Bozóky; A szentföld lelke, 10 —; Vicki Baum: Dent Oiivér, 2. — ; A ma szakácskönyve, 4 90; Harsányi: Madách, 6.— ; Muther; Festőmű­vészet története, 8.50. Képeskönyvek, ifjúsági iratok, társasjátékok és egyéb játékáruk nagy választék­ban. OKOS EMBER előre kér árjegyzé­ket, azuián vásárol f HAFA Hatschek ÉS Farkas Budapest, optikai és rádiószaküzlet IV., Károly-krt 28, VI., Andrássy-út 31. VII., Rákóczi-út 80 Karácsonyi árleszállítás flufosYpliort-palack­csere utalványánál az eddigi 2 P helyett P 20f Tekintettel arra, hogy most ily olcsó az otthoni szóda- vizkészités, lepje meg: háztartását egy Auto* syphon-üveggel, mely szintén olcsóbban kapható­Scbumacher-drogéría Vác, Főtér­SsNITflS 1 Káo- ÉS zuhbkyfürdO Egy fürdés 1 pengő ÜDinden hó első csütörtökén nyitva 571/1933 kih. ítélet Vác megyei város rend. bün­tető bírósága 1933 november 9-én jogerőre emelkedett fenti számú Ítéletével özv. C^ertnák Sán- dóráié kisnemedi lakost kismér­tékben nitrátos vízzel hamisított és kissé leíölözöt tejnek for­galomba hozatala által elkövetett kihágásért az 1895. évi 46. t. c. 3. § a. c) pontja alapján egy napi önköltséges elzárásra Ítélte. Vác, 1933 december 9. Dr C&asituSik s. k. tanácsnok, rend. bűnt. bíró Jó bort az asztalára! ÚGY, AHOGY MEGTERMETT: o. BOR (1928-as) 61 fill. DERCSÉNY! TERMESE Csányi-úi 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom