Váci Hirlap, 1933 (47. évfolyam, 1-97. szám)

1933-04-12 / 29. szám

2 VÁCI HÍRLAP Örült Vác háromnegyed része? Búcsúztatták Schiller Henriket Schiller Henrik állampénztári igazgató április elsején e'hagyta hivatalát: nyugdíjba vonult. (Most fog igazán csak tevékeny­kedni!) Hivataltársai nem en­gedték el szürkén, ezért szom­baton este társasvacsorát ren­dezlek tiszteletére a Kúrián. Csak a hozzátartozók szűkebb társa­sága volt jelen: a királyi és vá­rosi adóhivatal tisztikara és a járásbíróság telekkönyvi hivata­la. De, hogy színesebb legyen, hölgyek is. A budapestvidéki pénzügyigazgatóság is képvisel­ve volt. Az első felköszöntőt Geréb Ár­min pénzügyi főtanácsos, az adóhivatal , jelenlegi főnöke mondotta és köszöntötte a távo­zó igazgatót, kiben jó kollégát ismertek meg. Schiller igazgató búcsúzójá- ban nem az érzékeny húrokat ütötte meg, hanem kedélyesre fogta felszólalását és azt mon­dotta, hogy nagyon örül nyug­díjaztatásának, de ennek Vác lakosságából legalább háromne­gyedrész is örvend. Majd meg­lássuk jobb lesz-e? Vacsora után tánc követke­zett és a jókedvű társaság reg­gel ötig együtt volt. Eltűnt szitakötő mester Szilvay András szitamester fe­lesége a rendőrségen bejelentet­te, hogy férje a múlt csütörtö­kön eltűnt. Férje öngyilkosság­gal fenyegetőzött. Aki valamit tud róla, vagy látta valahol, az jelentse a rendőrségen. és rendszeres képzettségre tesz szert, mert a jövőben másként nem fognak boldogulhatni. Az elsőrendű jazz-zenekarok a leg­újabb gyönyörű külföldi tánc- slágereket, hangosfilm- és ope­rettrészleteket és minden egyéb komoly, klasszikusértékű zene­darabot úgyszólván Berlinnel és Béccsel egyidőben játszák,amire a cigányok, tekintve jóval kisebb képzettségüket, semmiesetre nem képesek. Márpedig a kö­zönség zenei igényeit magasra felfokozza, hogy aránylag olcsón a rádió, gramofon és a hangos­filmek útján a világ legkiválóbb szólóművészeinek és zenekarai­nak úgyszólván tökéletes játé­kában gyönyörködhet naponta mindenki. A rádiótechnika szédületes iramban fejlődik s e fejlődés­ben mi, magyarok sem fogunk elmaradni. Még ez év végén üzembe fogja helyezni a posta az uj 120 Kw-os rádióállomást, adja Isten, hogy az uj magyar nagy adó egy szebb boldogabb magyar jövő hajnalhasadását jelentse. Ha az uj adóállomás a jelenlegivel együtt két külön­böző hullámhosszon párhuzamos műsort fog sugározni, akkor ez békét fog jelenteni a könnyű és nehéz zenéért harcolók táborá­ban is, mert akkor a két külön­böző program közül mindenki kiválaszthatja majd azt, ami tetszésének megfelel. Jánoadeák Márton Felavatják a fiúpolgári épületét A róm. kát. polgári fiúiskola szép épületét minden ünnepség nélkül foglalta el a diáksága. Különféle körülmények gátol­ták, hogy a városnak ezt az iga­zán jól sikerült középületét be­mutassák. Most azonban már nem várnak a felavatással és április 23-án, jövő vasárnap há­zi ünnepség keretében a nagy nyilvánosságnak is átadják. Szentmise után lesz a felszente­lés délelőit 10 órakor. Majd mű­sor következik, bevezetőül a pol­gári fiúiskola énekkara énekel, majd Kokovay János egyház­községi elnök megnyitója követ­kezik. Ezután lesz az iskola ün­nepélyes megszentelője, mely után valószínűleg a megyés püs­pök úr, ha itthon lesz, mond be­szédet. Ezután ismét az énekkar következik, majd Ptacsek Vik­tor IV. és Bábi Lajos III. o. ta­nulók szavalnak. Á ritka ünne­pélyt a pápai és a nemzeti him­nusszal fejezik be. védjétek gyermekeiteket! A tuberkulózisról és az ellene való védekezésről szóló előadás volt az Anyák Iskolájában. Bár nagyon körülményes, mégis könnyebb e betegségnél a fer­tőzés ellen védekezni, mint a már meglevő bajt gyógyítani. A védekezés egyik legfőbb ténye­zője a tisztaság. Ha valahol, itt igazán bebizonyosodik a régi magyar közmondás: A tisztaság fél egészség. Fontos a védekezés, különösen tavasszal, mert mint­ha a kikeleti napsugár éltető erejétől megerősödnék a tuber­kulózis bacillusa is. Óvja-védje minden anya az ő családját e betegség ellen s fáradozása nyo­mán öröm fakad, mert szerettei friss egészségtől duzzadó erővel, kedves vidámsággal fognak kí­vánni neki szeretetteljes húsvéti feltámadást. Öngyilkosság Dunabogdényban Vaczó József tahitótfalusi la­kos Dunabogdányban kenyér­adó gazdájának, Kristóf János- nénak liázapadlásán felakasztot­ta magát. Mire észrevették, már halott volt. Nincs semmi magya­rázat, miért követte el végzetes tettét. Kedvező feltételek mellett: Üzleti folyószámlák Betétek Kül- és belföldi átutalások Kölcsönök Váci EGYHÁZMEGYEI TRKRRÉKPÉNZTRR R.T. Hp(fj es AlapítvftnyoK KezeKSséK« KONST ANTIN-TÉR ■ Polgármesterünk küldöttséget vezetett a belügyminiszter elé Keresztes-Fischer Ferenc bel­ügyminisztert kedden délelőtt a pestkörnyéki városok polgár­mestereinek küldöttsége kereste fel. A küldöttséget Krakker Kál­mán dr. polgármester, a Váro­sok Kongresszusának elnökeve­zette. A polgármesterek különböző helyi kéréseiket terjesztették elő, majd felvetették a Budapestet környező városok és községek egy törvényhatóságba való tö­mörítésének kérdését, valamint azt a tervet, amely Újpestet, Rá- kospalotát és Pestújhelyt egy törvényhatósági várossá akarja összevonni, Budafokot Albert­falvával, Kispestet Pestszentlő- rinccel és Pesterzsébetet Csepel­lel egyesítenék. Ez a terv, amely tulajdonkép­pen Nagy-Budapest megterem­tésének terve, már régebben fel­vetődött és eszerint Pestmegye főispánja maradna az összevont törvényhatósági városok legfőbb felügyeleti hatósága, egy város intézné a központi adminisztrá­ciót, a többi város élén pedig kerületi vezetők és elöl járók áll­nának. A belügyminiszter a küldöttség előtt kifejtette, hogy ezt a kér­dést a kormány nem ejtette el és ennek rendezését törvényho­zási úton kívánja keresztülvinni. A VSE-VAC Érsekújváron mérkőzik Husvét 2 napján A múlt évben elmaradt meccs folyamányaként ez évben ismét meghívta Éjsekujvár az egyesi­tett váci csapatot husvét mind­két napjára. A meghívásnak a váciak örömmel tesznek eleget és igy husvét vasárnapjának reggelén vonalra ülnek, hogy a váci szilieket Érsekújvárod mél­tóké}) reprezentálják. A csapa­tot nagyobb társaság kiséri cl útjára. A váciak évekkel ezelőtt már játszottak Érsekújvár ellen és akkor győzelemmel tértek haza. Véget ért az Apponyi-ügy Tisztelt Szerkesztő úr, nem olvastam lapjában, hogy anagy szenzációt keltett Apponyi-ügyet most egy nyilatkozattal befejez­ték. Miután sokakat érdekel, megírom, igy történt: A legille­tékesebb helyen, a róm. kát. egy­háztanács iskolaszéki gyűlésén Hornyánszky Zoltán dr. felszó­lalt és azt kérdezte az elnöktől, hogy Apponyi Albert gr. teme­tése napján, melyre iskolaszü­netet rendelt a közoktatásügyi miniszter, miért volt tanítás az összes váci róm. kát. iskoládban ? A rendelete/ még Debrecen is megtartotta, hát hogy ne kellett volna példát állítani püspöki vá­rosban, mint becsüljük meg a r SAJÁT SZÉKHAZÁBAN I VlCI TMMRtKPtNZTáR A Magyar Nemzeti Bank mellékhelye Vác, Konstant in-tér 15 Telefonszám 03 Elfogad betéteket és azokat aranyértékben fizeti ki Mindennemű bankári üzletek lebonyolítását vállalja <3* Exportálók figyelmébe jj Hezég'azdaság'l áruk kiviteléhez szük­séges tanúsítványok kiadása Vác és környékére legnagyobb magyarok egyikét. Kokovay János preláíus, elnök azt válaszolta, hogy Kozeluha igazgató jött hozzá és kérdezte: lanilunk-e? ő, az elnök közeiül a kóruson a tanfelügyelőhez s lehet, hogy rosszul értette, de ő kiadta a rendelkezést. Máskor nem fog megiörténni, mire Hor­nyánszky mi gjegyezte, hogy csak egy Apponyink volt és többé nem temethetjük. így volt és ez­zel véget is ért a sok port fel­vert ügy. Tisztelettel Egy jelen- voll. Ha a házi borbély szarka... Egy váci orvos azon bosszan­kodott már régóta, hogy vagy a türülköző eltűnik a rendelőjé­ből, vagy az ollóját nem tudja megtalálni sehoisem, vagy ami­kor mosakodni akar, a szappan­nak, amit éppen frissen tettek ki a mosdóra, lába kelt. Már az orvosi köpenyét sem találta. Sőt, a múltkoriban jövendőbeli só­gora volt nála látogatóban és eltűnt kabátjából sárga bőrkesz­tyűje. A véletlen azután segítsé­gére volt az orvosnak. Egy reg­gel. mint borbélya a szokott időben megjelent b or o‘.válásra, meglepetve ismerte fel a borbé­lyon a saját fehér köpenyét. T. i. a rendes felsőzseb mellett egy speciális keskeny kis zseb volt varrva a hőmérő részére, amire a borbélyoknak egyáltalán nincs szüksége. Nem volt azonban biz­tos a dolgában. Sógornőjével, a ki a zsebet varrta a kabátra, el­ment a borbélyhoz, hogy nála fog borotválkozni. Szerencséjük volt, mert a zsebben észrevették a bőrkesztyűt is. Természetesen visszakövetelték jogos tulajdo­nukat. A borbélylegényke be is ismerte, hogy a többit is ő vitte el. Azt hiszik, hogy a leleplezésnél sok minden fog kisülni. Ugyanis a sok ékszereltűnések tettese is meg fog kerülni, mert eddig, a hol a borbély megfordult és el­tűnt valami, a rendőrség soha­sem gyanúsította őt, hanem a cselédséget. Most valószínűleg mindezeknek tettese fog akadni. V-A • R • O • S • I Ezúton értesíti az igazgatóság kedves közönségét, hogy a nagyhéten elő­adást nem tart. — Nagyszombaton, husvét 2 napján jön a filmek királya: PAPRIKA KISASSZONY gaál francival

Next

/
Oldalképek
Tartalom