Váci Hirlap, 1931 (45. évfolyam, 1-96. szám)

1931-02-08 / 11. szám

VÁCI HÍRLAP 3 Választás után Február 5: nevezetes nagy dátum . . Kornis Gyula, Tied lett a mandátum. Áhítattal tesszük le a kezedbe, Mint hivő a koszorút a keresztre. Örömünknek nincsen vége, határa . . , Úgy nézünk Rád, mint gyermek az apára. Tőled várva minden szépet, nemeset: Munkát, kenyeret, de pótadót — keveset Légy hü fia, őre e kis városnak Melyről annyi vad kritikák szálldosnak. Hazudtold meg szóban, tettben, Írásban : Nem minden könny őszinte a sírásban. Szeresd Vácot úgy, amint mi szeretjük. (Kiknek mával véget ér a szerepük.) Ellentábor ? ... nem volt!... legyen feledve. Egész várost öleljed a kebledre. Ti meg drága testvéreim, magyarok, Egy pár szó még, mit mondani akarok : Fogjunk kezet tartsunk össze mindnyájan, Legyünk együtt az építő munkában Emeljük meg illendően kalapunk. Kornis Gyula neve a mi alapunk. Vele együtt, acélozott erővel Nézzünk szembe a biztató jövővel. Az alaphoz még két oszlop tömörül, Melynek láttán sziveinkbe öröm ül. Három váci . . . tényező a főlistán: Polgármester, képviselő, főispán. Hogyha ez a három erő összefog, Búsulásra, csüggedésre nincsen ok. S még ha mi is ott állunk az őrszemen, Egész fronton biztos lesz a győzelem, Légy büszke Vác valamennyi lakója, Derekasan sikerült a nagypróba. Férfiasán megállottád helyedet . . . Február 5. megőrzi emlékedet Alsó-, Felső-, Kövépváros talpra mind! Ez a siker áldomásra, dalra int. »Csapoljatok, folyjon a bor, mint tenger, Ki a lábán megtud állni — nem ember!«* Minden csepp, mely a torkunkon leszalad Fogadalom, erős férfi-akarat; Becsületszó, amit meg nem törhetünk... Kornis Gyula, tűzön, vizen követünk ! Pintér Imre »Régi kuruc bordal két aora. Van szerencsém tisztelettel érte­síteni Vác varos nagyérdemű közönségét, hogy fabán«utca 17/a alatt ismét megnyitottam » lakatos és izvezetékszerelő műhelyemet Elvállalom vasrácsok, kapuk, ta­karék- és asztaltűzhelyek készí­tését és javítását, hideg vízveze­ték, melegfűtés, fürdőszobák Bi- dek módszerű szerelését, vala­mint melegvíz előállítását tűz­helyből, vagy villannyal, vízve­zeték évi jókarban tartását s az össze* e szakmába vágó mun­kákat. Prospektus és tervek díj­talanul. Hívásra házhoz megyek Szives pártfogást kér tisztelettel Zimmer Ferenc 3 lakatos és vizvezetékszerelő­mester Tabán-utca 17/a Keresek 40 katasztrális hold földnél nem nagyobb kis birtokot. Főfeltétel: legalább három szobából álló, télen is lak­ható, úri lakás. Szőlővel és gyümölcsössel előnyben!! Cim a kiadóhivatalban Nótás kapitány Tomboló sikert aratott a VSE operett előadása A VSE labdarugó osztályá­nak céltudatos munkája azért a magas nívóért, amelynek eléré­sét célul tűzte ki, vasárnapi ope­rett előadásán olyan eredményt produkált, amely az egész város szimpátiáját biztosította jövő működéséhez. Csak egy felfelé törő, agilis munkában élő egye­sület tud magának olyan közön­séget biztosítani, mint amilyen vasárnap a Hliniczky színház­termét szorongásig megtöltötte. Megjelent a város vezető társa­dalma élén cir. Kornis Gyula ál­lamtitkár, képviselőnk is. A Nótás kapitány, Farkas Im­re legbájosabb operettje, bemu­zsikálta magát a szivekbe a VSE nagyszerű műkedvelő gárdájá­nak segítségével. Az előadás messze felülemelkedett a mű­kedvelő színvonal on, mert a sze­reposztás külön sikere a labda­rúgóknak. De külsőségekben is kifogástalanul működött, min­den. Beszéljünk a szép trónte­remről, a világítási efektusok- ról ? (vagy defektusokról). Min­den ment, mintha a főváros rándull volna ki Vácra. És ez volt az általános vélemény is. Volt olyan vendég, aki megkér­dezte : Ugye, ezek színészek 1 A szereplőkről nagyon sokat lehetne Írni. Gondos, fáradtsá­gos munkával hozta ki az en- samblének minden egyes tag­ja alakítását s ez jelentette az igazi sikert, a sok-sok tapsot s állandó harsogó derűt. Grete gróf kisasszony : Iíövi Istvánná. Az ő megjelenése a színpadon az üde természetesség. Semmit sem csinál úgy, a mint a na­gyok*, de annyi báj van minden megmozdulásában, hogy külön gyönyörűség a nézőnek, a mit csak a természet ajándékozha­tott a kis primadonnának. Soha se tanulta, minden a mit Lesz, mond, jól áll neki és ezért üd­vöskéje ő már minden operett­előadásnak. Rengeteg tapsot ka­pott újabb vállalkozásáért is, szívből tapsolt neki az egész publikum. Miska közhuszár Szinyéry László és bályos, szöszke fele­felesége, Boris hálás szerepében szolgáltatták a humort, de ki­fogyhatatlanul. Sok táncuk, éne­kük annyi szint vitt be az elő­adásba, hogy már ez maga elég lelt volna a sikerhez. Fónay Lambi Be by grófnő szerepében uj nyeresége partnerével Hó­náé h B. Lászlóval a VSE gárdá­jának. Nagyszerű alakításuk, és táncos dalaik sok őszinte tap­sot aratlak. A nótás kapitány Szlatényi Béla volt, — a felejthetetlen Gül i?aba komolyan vett, jól át- érzett szerepét sok hatással ad­ta. Külön meglepetés volt Vel- zer István fess huszárezredese, Leopold Jenő őrmestere ka­rakter-szerep, amelyet a kész színész rutinja adott hálás pub­likumának. A rengeteg taps és harsogó nevetés minden kritiká­nál többet mond. Ferdinand herceg Gahlen Re­zső volt. Szintén új erő a VSE- ben, akiben sokat nyert az egye­sület. MCUPTÜK MOZGÓ llllllllllllllllllllllllllllllHllllilllllllllllllllllllllll REMÉNYSÉG-PALOTA II1I1II11HIIIIIIIIIIIIIII1III1II1IIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIH Február 7 Február 8 SZOMBAT UUSftRNAP 7 és dórakor 3, 5, 7, 9 órakor Berlinből jöü új kópia 1 Német besséd magyar dalokkal! r r r UFA hangos attrakció 9 felvonásban Főszerepben: Willy Fritsch, Oita Parlo, Petfoesj Bezsőfffy, iföály Gerő és a teljes magyar gárda Hangos trükkfilm Jegyelővétel : Vasárnap délelőtt 11 órától V*1"ig Jámbor Hedvig, Kosty \l Etus- ka, Szmatana Gabi mint bályos udvarhölgyek táncukkal s ki- ■ sebb szerepükben járultak a si­kerhez. A kedves kis huszárok, a bájos tündér : Németh Maci- ka, a huszártisztek, a lakályok, mind-mind részt kérnek maguk­nak a sikerből. Zenekart rég nem hallottunk ily finoman összehangoltat, mint amely Iíövi István vezetésével az előadást kisérte. A világítási efektusok mestere bazekas László volt. A sokszor megis­mételt táncokat Leopold Jenő tanította be. Az egész előadás lelke, rende­zője Iíövi István volt, Szinyéry Lászlóval. ízlésük, rátermettsé­gük életet és sok szint adóit az előadásnak. A nagy sikerre és az azóta még fokozódott érdeklődésre va­ló tekintettel az előadást far­sang végén megismétlik. Előadás után táncolt az ifjú­ság reggelig. Megjelent hölgyek : Asszonyok: Vitéz Baintner Ernőné, özv. Banos Gyuláné, Bernáth Ferencné, Band Vilmoiné, Csuka litvánná, Dudás Istvánné, Drobni Andrásné, Dömény Józsefné, Egger Gézáné, Ernyei Vilmosné, özv. Fekete Ká- rolyné, Fonay Mihályné, dr Görög Józsefné, Gágel Edéné, Glück Andorné, Gahlen Rezsőné, özv. Gulyás Antalné, Györgyffy Ákosné, Graf Tiborné, Gyurkovics Józsefné, Harmann Jánosné, H ncák Láizlóné, Hra- deciny Károlyné, Horváth Ivánná, Jámbor Istvánné, Józsa Sándorné, Jenes Józsefné, Vitéz Keresztes Béláné, Kettler Lajosné, Kövi Istvánné, Kövi Pálné, Kostyál Ala- josné, Korpás Jánosné, özv. Kiss Ferencné, Kliment Jánosné, Kálmán Józsefné, Koper- niczky Lajosné, Lővenstein Tivadarné, özv. Lett Kálmánné, ifj. Miskei Pálné, Múth Jánosné, Metzing Józsefné, Mikes Józsefné, Nagy Sándorné, Novotny Géiáné, Németh Gáborné, Nagy Mihályné, Nagy Kálmánné, Nagy Imréné, Oelsner Jánosné, Pölcz Já­nosné, Pápa Józsefné, Pálinkás Andrásné, özv. Prucker Józsefné, dr Rusztek Lajosné, I Starnberger Rezsőné, Steiner Mihályné, I Schwarcz Károlyné, Soós Ferencné, özv. I Stukovszky Kálmánné, Soós Sándorné» j Simonecz Béláné, Szénássy Imréné, Széles ! Károlyné, Szentgyörgyi Gusztávné, Szekerka Zoltánné, Szilágyi Gyuláné, Szinyéry Lász- lóné, Szmatana Jánosné, Termann Antalné, Tomecskó Mihályné, Tóth Istvánné, Tar Gáborné, dr Tragor lgnácné, özv. Újhelyi Béláné, dr Untermüller Ferencné, Vida Gézáné, Virányi Jánosné, Völgyi Jánosné, Waldner Mihályné, Weiszbarth Jánosné, Weiszbarth Lajosné, Zapletál Ferencné, Zsarnóczay Jánosné, Zsigmond Istvánné. Leányok: Band Sári, Bartal Mária, Ernyei Margit, Együd Ilonka és Annus, Fekete Rózsi, Fonay Lambi, Grmela Mária, Gulyás Mária, Györgyffy Margit, Gyulai Annus, Hliniczky Mara, Illés Franciska, Jám­bor Hedvig, Kalencsikllonka, Annus, Krakker Baba, Kostyál Tusi, Korpás Pontyi. Magdus, Kertész Manci, Klimstein Margit, Kliment Manci, Kovács Paula, Kettler Jolán, Koper- aiczky Gizella, Légrádi Ibolya, Lővenstein Margit, Babi, Miskei Juci, Pölcz Ilonka, Pápa Erzsébet, Pálinkás Annus, Prucker Ilonka, Schwarcz Ilonka, Sémák Mária, Simonecz Rózsi, Szmatana Gábriella, Tóth Juci, Tar Mária, Tragor Margit, Vasas Irén, Vida Olga, Völgyi Mária és Rózsi, Vörös Ili, Zsigmond Manci. Széchenyi-uftca 2 az. alatt elegáns 6 szobás emeleti lakás minden mellékhelyiséggel, esetleg két részben is, május 1-re kiadó. Ugyanott nagyobb üzlethelyiség berendezéssel, esetleg két részben is május 1-re, vagy azonnal is ki­adó. Bővebbet Ottó Józsefnél Eladó Csőrögön két egymás mellett g? g E 8^ levő 300 300 öles H Eü Es C í% Az egyik Sződ község telekkönyvi 2212 számú betétében 3768/448 helyrajzi szám a parcellázási terven 360. A másik 2212 számú betétében 3768/447, helyrajzi szám 629. Bővebbet Scheffer Andrásnál, Szentháromság-tér 6 szám alatt 3 M

Next

/
Oldalképek
Tartalom