Váci Hirlap, 1930 (44. évfolyam, 1-96. szám)

1930-11-16 / 86. szám

oniuncüinOTÄcÄlr váci hírlap munkák elvégzésére. Telje­sen független a jövő évi segít­ségtől. mely már be van Ígérve. Inkább attól tartok — folytatja. — hogy ha soká nem dolgozta­tunk, elveszik az inségsegélyt és más városnak adják. Holnap már viszem is a képviselőtes­tület határozatát! £gjr feljnjdhilás 1 Hajagos László dr. tette meg évnegyed es jelentését a város egészségi állapotáról. Egy csep­pet sem volt sablonos. Nyíltan megmondta : a születések száma csökken, a csecsemőhalálozási arányszám valamivel jobb. De nem tud hathatósan segíteni, mert nincs kórház, nincs sze­gényház, ha járvány lenne, nincs járványkórház. Harminc gümö- kóros. nyoic rákos haláleset volt, 208-an betegedtek meg, tizenhármán difteritiszben és nyolc vérhas fordult elő. Hörl azt mondja, hogy a víz­vezeték vizét meg kell vizsgál­tatni legalább minden negyedév­ben, nincs-e bacillus benne. Polgármester (a ki nem so­káig pihent, ismét szól :) Min­dig vizsgáltatjuk a vizünket, és nincs semmi baj. Igen helyes : negyedévenkint a vizsgálat ered­ményét a főváros jelentésébe foglaljuk ezentúl. Andor Károly : — A vizve. o- ték vizét első perctől kezdve el­lenőrizzük. Hörl dr. tehát nyi­tott ajtót dönget, mikor a vegv- vizsgálatot sürgeti. Havonta vizsgálták, de a minisztérium szakközegei azt mondták, elég minden félévben, erre most ne­gyedévenkint van a bakterioló­giai vizsgálat. H©haiiTwást a táirgysarozatGifi át A mi ezen kivid volt, azon már gyorsan rohantak át : Szen­de Klára zenetanár városi tá­mogatást kér felállítandó zene­iskolájához. Lakást, szubven­ciót. Elutasítják. Megtagadnak egy csomó illetőséget, Hibsch Józsefnek a lőház alatt telket adtak bérbe, Horváth Lajos vaknak elvállalták egy évre a vakok iskolájában való tanítási költségéi. Váczy-Hübschl Kál­mán 14 ölet kapott, (ölenkint öt pengőért,)! almit a rendőrpalo­tához nem használtak fel. Adij- nokoknak és altiszteknek, szol­gáknak pedig örömet szereztek, mert az eddig élvezett segélyü­CURM-M0Z66 November 1© Vasárnap 5, 1 é,s 9 órakor ZÖRO-HDRU Jégbehütöít boxbajnokok mmtii!iiiiiiii!i!mii!imii!!jiii!iiii!iii!!i]iiii!imimiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!i Vigjátékattrakciő 8 felvonásban Halálexpressz Kalandortörténet 7 felvonásban két újra megszavazták. S. Kurdi Jánosnak és társai­nak megengedték, hogy a Buki- sor és az országút közt parcel­lázzanak. Scfouszter Konstan­tinról is szó volt ■.. Nagy Sándor főszámvevő re­ferált. hogy a Luczenbacher- alapitvány számadásait a vár­megyén jóváhagyták. — Máskor ennyi az egész, most egy fél­órán át emlegették ezzel kap­csolatban a nagy Konstantin püspököt. Hörl Péter ugyanis adatokkal felkészülve mondotta el, hogy Schuszter Konstantin nagy ala­pítványát, mely a háború alatt tel jesen tönkre ment 1896. már­cius 15-én tette kórház céljaira. 1908-ban. ebből a pénzből vet­ték meg Ni kit its Sándortól a Kálvária alatti öl holdat és hoz­zácsapták a Luczenbacher-ala- pitványhoz, holott ez Schuszter alapítványt illeti. Kéri, hogy na a pénz devalválódott, az öt hol­dat a nagy püspök alapítványa­ként mutassák ki ezentúl a vá­ros köl tségvetésében. A polgármester kijelentette, hogy még megválasztása előtt k a m p áll y r e n d el e t re összevonták az alapítványokat, mert fillérek se maradtak belőlük. De átvizs­gálja a nagy püspök alapitó le­velét és annak intenciója szerint cselekszik. A”esllci István dr. hasonlókép szól. Kijelenti, hogy a Schuszter alapítvány összegét, mely ölven pengő és a kamat, átadja a vá­rosnak . .. — Ötvenkettő pengő ötven fil­lér, javítja ki Hörl Péter, a mi­ből látszik, hogy mégis csak jó az ellenzék a háznál. Van, a ki ellenőriz. És nem kell kutatni, kinek kezén ment tönkre a száz­ezerpengős kórházalap. Zelles* Árpád kitüntetése Zeller Árpád a képviselőház iroda főigazgatója, a képviselő- ház elnöki irodájának vezetője negyven évi szolgálat után jól megérdemelt nyugal omba vonul. A kormányzó, miként a hiva­talos lap jelenti, elrendelte, hogy a hű és munkás vezető tisztviselőnek legfőbb elismerése ebből az alkalomból tudtul adassák. Zeller Árpád, ki szeré­nyen évek óta köztünk él, egy nagy nemzeti ' történetnek volt szemtanúja és munkatársa. Minden tisztelője és jóbarátja örvend megérdemelt kitünteté­sének. ReakSser Babát megoperálták Mindenkit érdekelni fog a vá­rosban, hogy Krakker Kálmá- nék szemeié nyél, a bájosan szép Babát pénteken délben megope­rálták. Yakbélgyuladás lépett fel és a sneidig kis leány kije­lentette, nem megy Pestre, ope­rálják meg itthon. Pénteken dél­ben beszállították a városi kór­házba, a hol egy órakor Huja- gos László dr. főorvos megope­rálta. Az operáció sikerült, a beteg jobban van és ma már virágerdő a népszerű Baba be­tegszobája. SCHH1DTKAUERI terxnőszefes I Igmándi I kescrfi vize csök­kenti dfcérnyo- mfatíiegszinteii a lepájást és meggátolja az éreimesusedést! A népjóléti miniszter látogatása a hadiárvák bőripari szakiskolájában Ernszt Sándor clr. népjóléti miniszter a balassagyarmati jó­tékony Nőegylel árvaházánaK felavatási ünnepélyéről vissza­térőben — miként jeleztük szerdán, november Í2-én d. u. 2 órakor Pettkó-Szamltnef Ala­dár népjóléti államtitkár és Ta- bódy Tibor országgyűlési képvi­selő kíséretében meglátogatta a fennhatósága alá tartozó hadi­árvák bőripari szakiskoláját. A minisztert az intézet főbejá­ratánál Kolossváríj Mihály pre- látuskanonok, felsőházi tag cs Prakker Kálmán dr. kormány- főtanácsos, polgármester, mint az intézet felügyelőbizottságá­nak tagjai, dr. Hepp-Baján Er­nő népjóléti minisztériumi osz­tálytanácsos. dr. Panajoth-Fejér Gyula m. kir. rendőrfőtanácsos, dr. Níjomárkay Kázmér népjó­léti minisztériumi titkár és Gáli József igazgató fogadták. Utón- bi rövid üdvözlő szavak után bemutatta az intézet tanári és tisztviselői testületének tagjait, majd a tanulóit jóságot, a me­lyet katonai oszlop formájában a játéktéren állították fel. Az intézet ifjúsági zenekara a Him­nuszt játszotta, a zászló megha­jolt és az ifjúsági század pa­rancsnok katonásan jelentette : Nagyméltóságodnak aláza­tosan jelentem 172 fő. Az igazgató itt újból üdvözöl­te a minisztert, amire a minisz­ter a fiúkhoz hosszabb buzdiló beszédet intézett. Erre a fiuk különböző • testügyességi pro­dukciókat mutattak be a zenés szabadgyakorlatok, szertorna és talajtorna köréből. A mutatvá­nyokat diszmenet zárta be. Ezután a miniszter megtekin­tette az intézet kertgazdaságát, ahol nagy hozzáértéssel élénk érdeklődést tanúsított a külön­böző kertgazdasági problémák iránt. Következett erre az inté­zet főépületének megszemlélése. A helyiségek közül főleg a 172 ágyas hatalmas hálóterem nyer­te meg a miniszter tetszését. Meghallgatta a hadiárvák zene­karát, énekkarát, megnézte a szakrajzi oktatást s végül a tan­műhelyeket. Itt is nagy érdek­lődéssel kísérte az ifjak ipari kiképzésének menetét s különö­sen meglepte a bőrdíszműves műhelynek iparművészeti szín­vonala. Városi Nyilt-tér Köszönetnyilvánítás Szeretett férjem, illetve édes­apánk elhalálozása alkalmából meg­nyilatkozott részvétért, valamint a végtisztességadáson való megjele­nésért, különösen a sütőipari kar­társaknak és az összes jóakaróink­nak ezen az úton fejezzük ki hálás köszönetiinket. Vác, 1930 november 12-én. Özv. Schiffler Rezsöné és gyermekei A szemlét uzsonna zárta be, a melynek végeztével a miniszter élénk eszmecserébe bocsátko­zott kíséretével az intézet jövő fejlődési irányáról, a hadiárvák kiképzéséről és elhelyezéséről. Három órái időzött az intézet­ben s távozáskor teljes megelé­gedését fejezte ki az igazgató előtt az intézetben látottak és hallottak fölött. Egyházi zene Székesegyházunkban Vasárnap. Mise: SeylerC-dur. A változó részek Griesbach értől. Introitus : «Dich Dominus . Graduate : »Liberati nos«. Offertorium : »De profundis«. Communio : »Amen dico vo- bis«. Orvosi hír* Dr. Zsigárdy Flóra v. kór­házi orvos rendel Eőtvös-utca 14 alatt. Orvosi hír Dr. Szép Béla szülész-nőgyó­gyász, szakorvos, az O. T. 1. or­vosa rendelőjét november 1-től hattyu-utca 2 sz. alá helyezte át. Szakorvosi- diathermia-elektro- mos hőkezelés. Rendel de. 9-10, du. 2—4-ig. Bozóky ezredes jön A szommszéd Felsőgöd koro­názatlan vezére, Bozóky Gyula ezredes jön jövő csütörtökön a líceumba előadást tartani. A Szentföldről fog beszélni, a me­lyet nálánál kevesen ismernek jobban és előadását vetített té­liekkel fogja illusztrálni. Ref. teaestély is lesz A reformátusok minden év­ben egyszer jönnek össze a köz­pontban, hogy szép szórakoz­tató est keretében illusztrálják összetartozandóságukat. Az idén a ref. teaestély november 29-én, szombaton lesz, melyen lesz ta­lán egy kis ott összeállított mű­sor is. Belépő dij egv pengő busz fillér. Városi Tűzmadár Jack Holt, Lile Lee, Ralph Grawes Világattrakciö november 15 és 16-án Városi Városi *

Next

/
Oldalképek
Tartalom