Váci Hirlap, 1925 (39. évfolyam, 1-94. szám)

1925-12-06 / 90. szám

4 VÁCI hírlap Két asztaltársaság karácsonyi gyermekfel ruházó ünnepe A váci Jébarát-aszlalíársaság december 20 án, vasárnap d. u. 5 órakor a Nagysör házban karácsonyi ünnepélyl rendez, a mi­kor 22 gyermekei ruház fel. E felruházási ünnepélyre a Váci Hírlap utián is meghívja tagjait, jóakaróit a vezetőség. A váci Petőfi-aszialtársaság december 21-én, hétfőn este 6 órakor a Korona szálló külön termében tartja a szegény gyerme­kek felruházási ünnepélyét, a hol 26 gyer­meket lát el alsó és felső ruhával és cipővel. Az ünnepélyen a beszédet Krakker Kálmán fővédnök tartja. Az ünnepélyre ez utón hiv meg az elnökség minden tagot és a Petőfi asztaltársaság minden jótevőjét. fVlÁV uj arcképes igazolványai A MÁV igazgatósága közli, hogy a köz- szolgálati alkalmazottak részére az 1926. évre uj arcképes igazolványokat ad ki, a melyeknek kiállítása az illetékes üzletveze- tóségeknél ez évi december 15 én kezdő­dött és 1926 február 28-áig tart. Az üzlet­vezetőségek területi beosztása az eddigi marad. Budapesten az arcképes igazolvá­nyokat a keleti pályaudvar érkezési olda­lán levő tanácsteremben állítják ki. A MÁV igazgatósága tehát igazolványt nem ad ki. Az igazolvány megszerzése céljából a tény­leges szolgálatban állóknak közvetlen hi­vatali felsőbbségükhöz, az igényjogosult nyugdíjasoknak, kegydijasoknak és szülők­nek, árváknak pedig a lakóhelyük szerint illetékes üzlelvezetőséghez kell fordulniok. Hatüléses személyautót vagy amerikai „CORMICK“ traktort 3 vasú ekével, azonkívül eredeti „KÜHNE“-féle 9 lóerős szivógáz lokomobilt, VDSO jelű 800 m|m dob- szélességü komplett cséplőszekrényt, 6 lóerős benzin- lokomobilt, motorkerékpárt oldalkocsival, „Prima Drill" vetőgépeket, gazdasági szekereket, gabonatisztitó ros­tákat, borsajtókat, takaréktüzhelyeket, darálókat, szőle- zúzókat, répavágókat, stb., stb. IOOO nyeremény- tárgy 750,000,000 korona értékben. Községi Tiszt­viselők Országos Egyesülete Budapest, IV., Irányi-utca 21. Telefon ; József 151-45. Nyeremény- tárgyak a „Kühne“ gépgyár Budapest, VI., Vilmos- császár-út 50. sz. alatti helyiségeiben vannak kiállítva 4 f|-ik karácsonyi ¥ásár If BLÁD M, és TSÄ Vác, gr. Csáky Károíy-iíí 7 Gyermekjátékok, ridikülök, ajándéktárgyak, i karácsonyfadíszek Dús választék! Olcsó árak! j Használt, egy lovas szánkó eladó. , Vetési-ó. © Az iskola és a szülő találkozása Valahányszor a váci gimnázium hiv, hivó szava szól,megértésre talál, a szülők tömege siet a tudomány tiszteletreméltó hajléka felé. Kedden délután volt az első szülői értekezlet és a nagyterem teljesen megtelt érdeklődő hallgatósággal. Természetesen ott volt az egész tanári kar is. Gombos Antal igazgató a szü'ői értekezle­tek fontosságáról beszélt, utána Rassovszky Kálmán tanár tartott előadást az iskola és a szülői ház kapcsolatáról. Közismert vonzó előadása, mely talán még szebbé lett, midőn megértő közönsége előtt fejtegette, hogy az iskola munkája a szülői olthon munkája nélkül vajmi keveset ér, viszont a szülőknek együtt kell az ország jövő generációja érdekében dolgozni az iskolával. Nem elég csak beíratni az iskolába a gyermeket, annak életét figyelve kell figyelni és a szülőknek fel kell keresni a tanárokat, hogy a fiuk tanulmányi elhaladásáról, a magaviseleté­ről beszéljenek. Rassovszky előadása teljesen lekötötte a figyelmet és végén hálás tapssal köszönték nemes munkáját. Ezután az igazgató fel­szólította a szülőket, hogy kívánságaikat adják elő. Szenlgyörgyi Gusztáv rámutatott a negyedik osztály elmaradollságára, melyet annak lúd be, hogy minden évben változott a fontos tárgyak tanára. Kérte az igazgatót, hasson oda, hogy fgy-egy osztályt lehetőleg végigkísérjenek a latin magyar, számtan tanárai, Bozóky Gyula ezredes a vidéken lakó diakok érdekében szólalt fel és kérte, hogy a sehogysem alkalmas menetrend mődositását eszközölje ki az intézel a mávnál. & Stefánia karácsonya A váci „Stefánia“-egyesüle! lapunk utján Í3 kéri a város lársadalmát s mindazokat kik már az elmúlt esztendőkben is szívesek voltak úgy pénzzel, mint természetbeni adományokkal a szegénysorsu anyák és csecsemők karácsonyához hozzájárulni, hogy adományaikat december 21 én, hétfőn az egyesület helyiségébe (Csányi-telep) küldeni szíveskedjenek. Az ünnepély december hó 22-én kedden délután 3 órakor lesz, melyre az egyesület tagjait, választmányát és az érdeklődőket ezen az utón hívja meg az elnökség. Nem vittek be megfagyott embert Szerdán este az a hir terjedt el város­szerte, hogy Hirmann István szánkóján a határból egy megfagyod emberi vitt be a rendőrségre. Utánajártunk a híresztelésnek és megállapítottuk, hogy tényleg egy öreg embert emeltek le a városháza elölt a Hir- mann-szánkóról. Az öreg az utcán rosszul lett, arra ment Hirmann és gyorsan azzal nyújtóit segítséget, hogy a rendőrségre száilitoíta, a honnan az illető a városi kór házba kerüli. Másnap már egészségesen hagyta el a kórházai. Fikéthy orgonamüve az Akadémián A bélen Wéhner Géza, hazánk egyik leg­jelesebb orgonaművésze tartotta orgona­hangversenyét az Akadémián, a hol három magyar szerző orgonaművét mutatta be nagy közönségének. Az egyik mű K. Pikéthy Tibor, székesegyházunk karnagyának or­gonaműve a „Pasforál variációk“ volt, amivel a művész egyik legszebb sikerét aratta. A Magyarság kritikusa igy fejezi be kritikáját: „Pikéthy Pastorál variációi zseniális színei­vel és sokaimondó invenciójával viharos tetszést arattak.“ Leltározni! Hivatalosan közük, hogy a könyvvezetésre kötelezett forgalmiadózók a törvény 62 §-a és a rendeletek alapján 1925 december 31. állapot szerint készletükről leltárt tartoznak készíteni és árubeszerzési vagy raktár­könyvükbe 1926. január hónapban első tételként beállítani. R ö D L I K, hiiíiaíovak, kugli és kiilönféte játékok, bőrárűk, angol pipák, ndikütök, pénztárcák, legolcsóbb karácsonyi ajándékok kap­hatók ICáptalan-utca 18. szám alatt SZILÁGYI GYULA 1 esztergályos üzletében WESTEND-SZÁLLÓ VI., Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvaron) MEGNYÍLT Központi fűtés Fürdők, Lift SVSelegviz a mosdókban Szobaárak központi fűtéssel, hideg, meleg vizzel 40,000 koronától 60,000 koronáig Igazgató: Ív Pongrácz Sándor KARÁCSONYRA ÚJÉVRE legszebb ajándék A NÉVJEGY Rendelje meg a PESTViDEKi NYOMDÁBAN VÁCON Üzletének forgalmát növeli, ha hirdet a VÁCI HÍRLAPBAN 2v Asztalosok, bútorkereskedők, üvegesek, autó és kocsigyártók figyelmébe! Tükör, tükörüveg, antószélvédő üveg, kocsitáblák rézbe­foglalt csiszolt üvegek és mindennemű táblaüvegek sima és csiszolt kivitelben. Pontosan, leggyorsabban és legolcsóbban, jól csomagolva szál lit KILTZ JAKAB és TÁ R S A üvegcsiszolda és tükörgyár Budapest, Vili., Práter-u. 84. Telefon: József 54—76 imsaigaagiiaagBBiwaBMsaiB^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom