Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-11-09 / 47. szám

2 VÁCI HÍRLAP A Phoebus tervei Váccal A villamos áram termelése és eladása^ úgy látszik, nem tartozik a rossz üzletek közé. Nem régen adtunk hirt arról, hogy a budavidéki villamos telep Szentendréről akar Vácra a Dunába fektetett kábeleken világitó és ipari áramot hozni. Alig, hogy ezt az ajánlkozást a városi tanács és a pénzügyi bizottság elutasította, már Is itt van az újabb, a Phoebus villamos műveké. A Phoebus tudvalevőleg a vác—gödöllői villamos vasútnak, a fővárosi pályaudva­roknak, Rákospalotának, Ujpesínek, Alag- nak és most már Dunakeszinek adja az áramot. A napokban két igazgatója Jelent meg Vácon és azt az ajánlatot tették a polgármesternek, hogy mi a villamos mű­vünket szűntessük meg és a város vásá­rolja a villamos áramot a Phoebustól, mely hajlandó a vezetéket Dunakesziül Vácig saját költségén megépíteni és az áram kilovattját 500 koronával olcsóbban adni. A város adná tovább az áramot a lakos­ságnak, ezért irodáját fenn kellene tartania, csupán gépei járását szüntetné meg. Jól ismerjük a bérleti rendszert még a Ganz idejéből. Tehetetlenül ki volt neki szolgáltatva az egész város és áremelései minden hónapban zúdullak ránk. Boldogan lélegzett fel az egész város, mikor sze­gény Csányi Lászlónknak sikerült kezeiből kiragadni a villamos müvet. Önállóságun­kat már senkinek sem szabad feladni, leg» kevésbbé a Phoebusnak, melynek az áram­szolgáltatásból származó pőréi Újpesttel és Rákospalotával híresek. A Phoebusnak különben is, úgy sejtjük, hogy Vác inkább azért kell, hogy rajtunk keresztül terjeszkedhessek. Verőce, Nagy­maros ráfizet a villanyára és régen tárgyal Phoebusszai, mely csak akkor tud a két nagy községnek áramot adni, ha Vác is belekapcsolódik a hálózatába. Vác város polgárságának a pénze nem arra való, hogy idegen vállalkozás vigye el, mikor nekünk is van jól funkcionáló villamos telepünk, a melyen a város az úr. Vissza a hires perlekedő Phoebus ajánlatával! A támlák szigorúan nézzék meg, kit, hogyan osztályoznak A székesegyházi főesperesi kerület !a- nitó-egyesülete csütörtökön tartotta a Ka­rolinában ez évi közgyűlését, melyen mint­egy 80 tag jelent meg a vidék és városunk tanítói karából. Choboí Ferenc romhányi prépost-plébános elnöki megnyitója után Kolossváry Mihály prelátus, egyházmegyei főtanfelügyelő mondott nagy beszédet a tanítósághoz. Dobó Kató, Tóth Lajos becskei Urhegyi István nógrádberceli tanítók fel­olvasásokat tartottak. Ezt követő vitában Kozeluha Sándor iskolaigazgató arra kérte tanitótársait, hogy az érdemjegyek osztá­sát szigorú lelkiismeretességgel végezzék a bizonyítványokban, mert a főgimnáziumban nagy csalódás éri a szülőket ás az ifjúsá­got. A tanítók közül többen hevesen tilta­koztak az ellen, mintha ők protekcióval osztogatnák az érdemjegyeket. Délben a nagy társaság a Kúrián volt együtt. Vegyünk a várostól gyümölcsfákat A polgármester annak közlésére kérte fel lapunkat, hogy a városi kertészetben őszi kiülteíésre alkalmas gyümölcs cseme­tékből ez évben csak igen csekély meny- nyiség kerül eladásra, miért Is ajánlatos azoknak mielőbbi beszerzése. Készítsük a váci hősöK emlékszobrát A Mansz múlt vasárnap a városházán ünnepélyt rendezett a hősök emlékszob­rára. A nagyteremben elég sokan voltak, de még többen elfértek volna. Különös, hogy nem láttuk ott a most legagilisabb egyesület képviselőit, a kisvácl és alsóvfl- rosi gazdatársadalmat. Az ünnepi beszédet Rassovszky Kálmán mondta nagy hatással, a főgimnázium és leánykör énekét szíve­sen hallgatta a közönség, valamint Sáfár Kamilla és Bruzda József szíép szavallatát. A temetőben nagy hatással Derzsy Andor dr. beszélt, Gráf Tibor nemes szavai után Hänisch Ferencné megható szavakkal tette le a hősök sírjára a koszorút. Az ünne- tiszía jövedelme 800,000 K volt, a mely ösz- szeget az egyesület a váci hősök emlék­művére eljuttatta a városi hatósághoz. E célra eddig a következő adományok foly­tak be: Scheffer Tivadarné, dr. Farnek László 100,000 — 100,000 K, Vörös Tihamér, Ottó József, Vojtkó Andor, M. G. 50,000— 50.000 K, Kokovay János, Révay József, Szauer Henrik 30,000—30,000 K, Winkler Rezső, Bruzda József 25,000—25,000 K, Kondra Béla, Miskoíczy Jenő 20,000—20,000 K, Mikes József, Hänisch Ferenc 15,000— 15.000 K, Gőllner Hugóné 10,000 K, Vitéz László, Szűcs Vilmosné, Szepessy Bódog, Rassovszky Kálmán, Harkányi Ida, Roller Mani, Horváth László, Csiszári Ida, Nagy Józsefné, vitéz Keresztes Béla, Tibold Jó- zsefné, Kondra Mihólyné, Nikitits Miklósné 5,000—5,000 R s a magukat megnevezni nem akarók felülfizetésének összege 110,000 K. Felülfizetéseket erre célra az egyesület még elfogad és nyugtat. Az elesett váci hősök emlékművére a nov. 1-í és 2-iki urnagyűjtésí is a váci Mansz tagjai végezték a város felkérésére- A gyűjtés eredménye a következő volt: 1. az alsóvárosi temetőnél levő urnában szombaton 447,390 vasárnap 40,950, 2. a középvárosi temetőnél levő urnában szom­baton 1.340,170, vasárnap 604,710, 3. a kő­kapunál levő urnában szombaton 514,360, vasárnap 265,290, 4. a városház előtt levő urnában szombaton 731,210, vasárn. 109,700, 5. a Székesegyház-téren levő urnában szombaton 982,740, vasárnap 301,540, ösz- szesen 5.338,060 korona, mely összeget a városi hatóság veit gondozásba. Az urna­gyűjtést a kedvezőtlen, esős, hideg időben a váci Ma,tsz következő tagjai teljesítették; Andreics Ilona, Báskay Dezsőné, Bárdos Ilona, Boczkö Gizella, Budinszky Jenöné, Bőhm Sándorné, Böhm Rózsi, Bruzda Jé- zsefné, dr. Csányi Lászlóné, Csorba Ká- rolyné, Edőmér Jánosné, Éder Mária, Goíi- schling Istvánné, Hänisch Ferencné, Ja- nisch Margit, Jánossy Irma, Krokovics nő­vérek, vitéz Keresztes Béláné, Kicsiny Irmus, Kondra Mihályné, Mikes Józsefné. Mericske Rezsőné, Németh Gáborné, Őr- lössy Ilonka, Szacsva Mária, Szacsva Erzsi, Sommer Gyuláné, Sréter Árpádné, Sréter Juliska, Schönberger Ilona, Scheffer Tiva­darné, Szeletzky Ida, Syposs Kálmánné, Szentpály Ince Gyuláné, Tibold Józsefné, Trungel Ilona, dr. Tragor Ignácné és Tragor Margit, a ,kiknek a főhősökhöz méltó kö­telességtudásért és fáradhatatlan buzgalo­mért ezúton is köszönetét fejezi ki a váci Mansz elnöksége. Nyilt-tér Búósúaó Budapestre való végleges távozásunkkor lehetetlen, hogy nagyszámú jóbarátunknál, és ismerősünknél tisz­teletünket tegyük, azért ezúton búcsúzunk el minden­kitől azon kérelemmel, tartsanak meg továbbra is em­lékezetükben, mint a hogy mi is szívesen gondolunk reájuk. Vác, 1924 november hó. Natonek Dezső és neje. Az orgona és egyházzenei előadás, mint már jeleztük, 17-én (hétfőn) délután 5 órakor lesz a székesegyházban. A ren­dezőség figyelmezteti a közönséget, hogy az előadás percnyi pontossággal kezdődik (eltéröleg a váci szokástól!) és az egyes számok alaíi bemenni nem lehet, ismétel­ten kérik a hely szentségének megfelelő viselkedést. Jegyek hétfőn már válthatók a múlt számban közölt helyeken. A helyek nem számozottak, hanem padcsoportok szerint vannak jelezve. Ajánlatos e jegye­ket mielőbb megváltani, mert első és má­sodik hely alig van száz. Műsor a követ­kező lesz: 1. Rheinberger : Pastoral sGnaía (orgona). 2. O sanctissima (vegyeskar). 3. Bach: Conzerí d-moll (orgona). 4. Mozart: „Ave verum corpus“ (vegyeskar orgoná­val). 5. Pikéíhy: Praeludium és fuga e-moli (orgona). 6. „Cor dulce“ 1669-ből (vegyes­kar). 7. Guilmanl: Gyászinduió és Seraphi ének (orgona). 8, Pikéthy: „Ave Maria“ (soprán sóió, vegyeskar, vonószenekar és orgona). 9. Dubois: „Fiat lux“ (orgona). Szerepelnek: Vadas Gábor orgonaművész, Szelériyi Stella hangversenyénekesnő és a székesegyház ének- és zenekara. Dirigál: K. Pikéthy Tibor székesegyházi karnagy. A reformáció ünnepe Kosdon A protestánsok ünnepi nagy hetén, a refor­máció évfordulója alkalmából mindenütt ünnepélyes istentiszteletek és emlékbeszé­dek ünnepelték a nagy történelmi eseményt, így a szomszédos Kosdon is a reformátu­sok istentiszteletet tartottak, mely alkalom­mal Biczé Pál lelkész egyházi szeníbeszéde és Komonyi László tanító éneke emelte fel a lelkeket, sziveket az örökkévalóhoz. Dél­után az iskolás növendékek tartottak ünne­pélyt, melynek kimagasló poníjait a lelkész beszéde, a tanító magánéneke, Farkas Mária tanítónő alkalmi szép költeménye és is­kolás fiúk és lányok énekkara, szavalata képezték. A valiáserkölcsi élet és a köz- művelődés emelésére most van alakulóban a „Kálvin szövetség“, mely az eddigi ifjú­sági „Éneklő és olvasókör* mellett szintén a nemes célt fogja szolgálni Kosdon. A Kúria-mozgó csak nagy attrakciókat hoz. Vasárnap, no­vember 9-én a Fox filmek egyik legérdeke­sebbje: Tom Mix a főszerepben „Az ördög szekere“ kaliforniai történet 5 felvonásban. Ezenkívül a Pathé-filmgyár remekműve „A velencei Karnevál“ bohém íörlénet 6 fel­vonásban. Szerdán, november 12-én Rádius- Paramouní attrakció „A nyilttengeren“ 8 felvonásos és az „Arany hajfonat“ 6 fel- vonssos dráma. Sziiipadavaió vigesf A váci Törekvés helyiségében állandó színpadot építtetett s teljesen új díszlete­ket festetett. A felavatás f. hó 15-én, vasár­nap este lesz vigest keretében, mikor mű­kedvelői előadják: „Póthozomány“ „Lőpo- roa gazember“ „Csodaorvos“ és „A hely­ség kalapácsa“ c. 1 — 1 fetvonásos bohó­zatokat. Mind a négy színdarabot SchillerFe- renc, városunk ismert helyi szerzője irta, kinek munkáját ismerjük s igy előre is biztos, hogy igazán vigest lesz! a színpad- avatás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom