Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-09-14 / 39. szám

2 VÁCI HÍRLAP Ivanovics János, Nagy András után, kik neheztelve emlegették, hogy három hóna pig nem volt taniiás az ipariskolában, meg hogy vizsgákat sem tartottak, Fenyő Ernő pedig az esti 5—7 óra közötti tanítás mel­lett tört lándzsát, a polgármester is, az eióadó is több Ízben felszólaltak. Előbbi kifejtette, hogy az ipariskola ellenőrzésé­ben a kiküldött bizottság tagjai erélyesen vegyenek részt és mindent mulasztást je­lentsenek a hatóságnak, mely meg tudja azokat torolni. A város jövő iparos gene­rációja érdekében ő is, a pénzügyi bizotf- ság elnöke is többször részt fognak venni az előadásokon s mindenre ki fog terjedni a figyelmük. Végűi mégis megszavazták a milliókat azzal a kikötéssel, hogy az ipar­iskola tanítói óradijul csupán egy arany­koronát számíthatnak, de csak olyan óra után, melyen valóban tanítottak. Végűi a polgármestsr Krakker polgármester elhagyja az elnöki széket, meri most róla lesz szó. Täuber polgármesferheiyeiíes jelenti onnan, hogy a polgármester az iparbank, a Szalay bor­kereskedelmi és a Szaiayr. t. igazgalósági iagja, a szövőgyári felügyelőbizottságának elnöke. Ezek nem összeférhetetlenek állá­sával, sőt épen a város érdekében bete­kintést nyerhet a nagy vállalkozások me­netébe, ezért vegye tudomásul beleegye- zőleg a közgyűlés. így történt. Miiíényi tanácsosé volt az utolsó szó: A belügyminiszter külön is felhívta a vá­rosokat, hogy nem kívánhatják polgármes­tereiktől, miszerint a mai nehéz időkben saját zsebükből képviseljék városaikat. A pénzügyi bizottság javaslatát, hogy havi száz aranykoronát kapjon reprezentációs költségeire Krakker Kálmán, de ha szabad­ságon van egy hónapig, az helyettesét il­lesse, egyhangú bizalommal elfogadtál^. Nem keli fizetni rá ér részletekbe n NAGY BV3!HÁiLY-nál Báthory-u. 1. sz. A postapalota építése a váci iparosoké le&z A Váci Hírlap hírére, hógy a váci pos­tapalotát a postaigazgatóság több milliárd kölséggel meg fogja építtetni, a váci épí­tőiparosok küldöttséggel járultak Preszly Elemér dr. főispán elé, hogy azzal a sze- retetével, mellyel a város és a polgár­sága iránt viseltetik, eszközölje ki, mi­szerint a nagy építkezés munkáit váci iparosok kapják s a sok milliárd Vácon maradjon. A főispán azonnal eljárt De- mény Károly államtitkárnál, a magyar posta főigazgatójánál, ki most levélben is megígérte, hogy elsősorban a váci építő­iparosokra lesznek tekintettel s a munkák elvégzését rájuk bizzák. Ez idén, mondja Demény államtitkár, valószinűleg csak a földmunkák elvégzésére jut idő, de jövő évben szívesen biztosítja a váci iparnak a nagy arányúmunkát. Geiger Miksa balesete Az egész városban részvéttel hallották, hogy Geiger Miksa vegyészeti gyárost baleset érte. Itthon egy kisebb üzemet rendezett be, melyben a váciaknak főzött különféle vegyi termékeket. A napokban egyik fazék felrobbant és Geiger kezeit súlyosabban megsértették a repeszdara- bok. A tűzoltók is kivcnultak rögtön, de kevés dolguk akadt. Geiger Miksa most az ágyat nyomja, de néhány liét múlva teljes egészséggel folytatja munkáját. Műkedvelőink szinészversenye Öt színdarab — öt siker Igen leleményesen biztosit ott a magának a váci Jóbarát-asztalfánsaság az erkölcsi és anyagi sikert, a mikor városunk őt egyesületéből toborozta össze a műked­velő ifjúságot és velük szombaton este öt kis darabot adott elő, kitűzve feladatokul, hogy — s vaiijuk be, ilyet még nem hal­lottunk — művészi viaskodás legyen, ki tud jobba! nyújtani, mert a legjobbé a ba­bér. Hogy részrehajlás ;ie legyen, még a darabokat is egy ember irta, Schiller Fe­renc. Mindegyik egyformán módot nyújtott a szereplőknek tehetségük csillogtatására Schillert, mint szerzőt nem kell bemutat­nunk, őt a váci műkedvelő gárdák előadá­saiból mindenki jól ismeri. Minden darabja magyar, a levegője, az alakjai, a cselek­mény ennek a szomorú hazának rég elfe­lejtett népszínmű-emlékei. Legjobb ivóit előadásban a Pusztai rózsa és a Jegy­kendő. Elsőt a Törekvés, utóbbit a VÁC gárdája hozta színre. Előbbiben Léder- mayer Bözsi úgy kedves hangjával, mint közvetlen játékával, Takser, Göncöl, Mé­száros zsidója, Szatmári és Szikora, utób­biban különösen Juscsák derűt keltő hu­morával, Spacér Terus, Bertalan Manci, Witíner Manci kedves megjelenésévei, Peí- rásovics, mint az est legszebb hangú éne­kese, érdemelték ki a kapott sok tapsot. Rangban utánuk mindjárt Jutka követke­zett. Ebben különösen Mohaupí Mariska tűnt fel játékával, de különösen csengő énekével. Benne egy uj műkedvelő prima­donna tűnt fel. Szinyéry temperamentumos partnere volt. Kedves volt Sujánszky Bözsi is. A darabot a műkedvelők hozták ki. Két vígjáték is szerepelt a műsoron, a Félté­kenyek a Rokkant és Nyugdijegyesület elő­adásában, melyben Horváth Jánosné tűnt fel szinpadratermeítségéve), természetes­ségével, no és sok tapssal honorált kaca­gásával. Jó partnerei voltak Csudái Tonka, Tonhauser Manci és a többiek is mind­nyájan.A Jóbarát-aszlaltársaság a Vőlegény­fogást hozta színre, melyben különösen Noficer tűnt ki, de jó partnerei voltak Cse­resnyés Ica, Antal Manci, Tolerián Manci és Makrai is. De a darabok többi — a helyszűke miatt fel nem sorolható — sze­replői is egyformán jól megállották helyü­ket. A rendezők: Leopold Sándor, Buday, a szerző, ifj. Bábi és Kövi munkája ered­ményes volt.A zenekiséretet KolSerné Schaf­fer Klára és Kövi István szolgáltatták. De a ki a legtöbb elismerést érdemli, az a szerző, Schiffer Ferenc volt. Az ő nagy­szorgalmú munkája hozta létre az egész estét, az erkölcsi és a megérdemelt anyagi sikert. K. hogyan változik a memefrend? Az állomásfőnökségtől kapott értesítés szerint szeptember 15-től elmaradnak a reggel 7 ó 15 pkor Budapestről induló és Vácra 8 ó 20 pkor érkező 142-es, az este 22 ó 14 pkor Vácról induló 141 és a 131/a este 19 ó 53 pkor Vácról induló sz. ün­nepi és vasárnapi vonatok. Szeptember 30-tól elmaradnak a 136 sz. vonat (Buda­pestről érk. este 17 ó 15 p) a 121/a sz. vonat (Vácról indul 20 ó 56 pkor.) Az utolsó vonat lesz 121 sz. személyvonat, mely Nagymaros és Vác között elmarad s csupán Vácról indul este 21 ó 36 pkor és Budapestre 22 ó 40 pkor érkezik. A vicinálison és a villamoson nincs változás. A sportpálya, a sport egyesületek Kellemetlen érzést keltett vasárnap a sport egyesületekben, a mikor elolvasták a Váci Hírlapban, hogy a város tulajdonát képező, de a Testnevelő bizottságnak át­adott kertvárosi sportpályát a VSE egyedül akarja felépíteni. Ezért e héten a VÁC és a Törekvés küldöttsége megjelent a polgár- mesternél s felvilágosítást kért. Krakker Kálmán megnyugtató választ adott a kül­döttségnek és kijelentette, hogy a sport­pálya közvagyon, azt egy egyesületnek át nem adja, de r.em is adhatja, hanem nagyon szívesen át adja a jelenleg működő, de pályával nem rendelkező három egyesület­nek egyforma jogokkal s egyforma pálya­építési és fentartási terhekkel. Miután a kiküldőitek ezt jónak találták, a polgár- mester még e hó 1-én összehívja a Test- nevelési bizottságot s valószínű, hogy a három egyesület összefogva a legrövidebb idő aiaií oly állapotba hozza a pályát, hogy ott a bajnoki mérkőzéseket lejátszhassak már őszön. A fsBsaögödlI templom és a város A felsőyödi templom, melynek ma van a felszentelése, a város tanácsa a polgár- mester előterjesztésére 1.000,000 koronát adott. A tanács tudatában van annak, hogy adománya aránylag csekély, adománya in­kább erkölcsi támogatása kivan tenni annak a minden akadályt leküzdö, nagyszerű törekvésnek, mellyel felsőgödi templom- épiíö bizottság élén Bozóky Gyula ezredes­sel, a fejlődő Felsögöd község katolikus lakosságának lelki-hajlékot átütött. A pol­gármester nagyobb adomány megkoroná­zására javaslatot! nem tehetett, mert a város anyagi helyzete és a felettes hatóságok által elrendelt legmesszebb menő takaré­kosság elvének megtartása erre módot nem adott. Szombatról vasárnapra hajló éjszaka nincs zárórat Régi helyes intézkedés volt, hogy vá­sárokat és búcsúkat megelőző éjszakán nem volt záróra. Ilyen rendkívüli idők­ben oly sok idegen érkezik városunkba, hogy más helyen, mint vendéglőkben és kávéházakban nem tudnak elhelyezkedni. A háború óta aznoban a zárórát megszi­gorították s az egész éjjel való nyitva­tartási nem engedélyezték. Most a városi tanács átirt az államrendőrséghez, hogy térjen vissza a régi rendhez, legjobb al­kalom, hogy a mai Márianévnapi búcsúra már a zárórát felfüggeszti. Megelégedés­sel írjuk meg, hogy Panajotli-Fejér dr. rendőrfőtanácsos rögtön intézkedett és szombatról vasárnapra a zárórát meg­szűntette. Ha zavarok nem lesznek, jövő­ben a békebeli zárórarendelkezések lép­nek életbe búcsú és vásárnapok előző éjszakáján. A Fürge kazánja A kis Fürge még nyugdíjban is beszél­tet magáról. Huszonöt évig szolgált ka­zánjával s engedélye pont aznap járt le, mikor az utód megérkezett. A város, hogy az öreg csavargőzöst eladhassa, kérte a kazánliasználat engedélyezését. A vasúti és hajózási főfelügyelőség bizottságot küld ki a kazán megvizsgálására. Rendkívüli közgyűlés A váci Ref. Törekvés SE szeptember 20-án este 8 órakor a Kövi féle vendéglő­ben rendkívüli közgyűlést tart, melyre ez- uíon is meghívja a tagjait a Vezetőség*

Next

/
Oldalképek
Tartalom