Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-02-04 / 6. szám

2 V A C i H IR L A P fiz uj váci gyár A Váci Hírlap mult szama már jelentette, hogy a Globe-textilművek a Lágyas elején gyárat akar építeni textilcikkek gyárfására, fonalfestésre éz cérnakészJíésre.Kella gyár­hoz rögtön 2000 öl, később 921 öl. Ma fi­zet 750 ezer koronát, hat éven belül pedig a 921 ölért ölenkinf 400 koronát. Egy kis félreértést intéztek el Krakker, a polgár­mester és Podhorányi, aztán odaadták a telkeket — részvényekért. Á mi legfőbb: kikötötték, hogy a gyár még ebben az év­ben épüljön meg, különben a területet visz- szaveszik. 9 tS.Sefe se vásártéren Sokan érdeklődnek a vásártéri telkek iránt, ezért azt indítványozta a tanács, hogy kilenc, a vásártér különböző helyén fekvő telkeket árverésen adjanak ei. Ebből meg­tudják, mi a mm forgalmi érték s ennek alapján a többieket is értékesíthetik alku utján­Ezt már nem engedik! Árverezni lehet a kilenc telekre, marakodjanak érte, a ki­ket érdekel, de alku nem lesz a többiérí. Azokat majd később árverezik. Deáüsvám líiegkcssiöííá Póífárgy.Pedig már két órájaüinek.Hübschl főmérnök bejelenti, hogy a város községi közdűlő utaknak melyeket ismeri el. Ezek : a vác—kosdi 1770 méter, alsóvárost temető­ül 150 méter, középvárosi teraelö-uí 470, felsővárosi íemeíö-uí 340 m. Kihagyjak a Deákvárba vezető bácskai-utat, mert azt „nem mindenki használja“ tehát nem is lesz “köteles a város javifaíni. Eddig se tette, de legalább remélték a deákváriak. Most aztán igazán kérdezhetik : — Adónk­kal mit csinálnak, ha még az utunkat sem ? Deákvári képviselő egy sincs, hát némán megszavazták az előterjesztést. A dekvá- riak pedig megfellebbezik. Schworíz Pál és társai a kisváci csa tornát építették, de munkabérelíolódások miatt nagy a ráfizetésük. A képviselő urak ötszázezer koronát szavaztak meg kárpót­lásul. Miután mindenkinek igazságot osztottak néhány kis milliót szónélkül megszavaztak, esti harangszóra már csendes volt a hi­deg falú terem környéke. P© lg á y* smest e rü ra le mint — wíiáam©s szakértő Kalocsán, a vármegye legifjabb rendezett tanácsú városában, 16 korona a villamos áram hekíovalíja. Az ottani telep bérlője, aMudapesti városi bank, ezt fülalacs«nynak tartja, ezért az áramár felemelését kérel­mezte. Miniszterelnöki rendelet alapján egy bizottság ült össze, melybe Kalocsa város Csányi László váci polgármestert kérte de­legálni s a kereskedelmi miniszter Csányit szakértőül ki is nevezte. A bizottság a múlt héten Kalocsán tartózkodóit, megvizsgálta a telepet s az üzleti könyveket s Budapes­ten több tanácskozást tartott. (Mindeddig azonban döntés az áramár tekintetében nem történt. Esküvő Urhegyi Antal hadnagy és Krenedits In- nocencia, Krenedits Ferenc miniszteri ta­nácsos leánya, február 3-án tartották eskü­vőjüket a rákospalotai r. kát. plébániatemp- lonban. I&zi á38smraiBB©ffaí!3íSB*sé@sníek A dunagőzhajózási társaság a váci állam- rendőrség jóléti alapjának 2000, Tragor János nyug. huszárkapitány 500 koronát adományozott. Lscessm Siasngwes'saraye Az idei farsang magas színvonalú hang­versenyére, melyet e hó 12-én rendez a Nemzeti Társaskör és az Egyetemi Kör lí­ceum bizottsága, már nagyban folynak' az előkészületek. Elsőrangú művésznők és művészek Ígérték meg vendégszereplésü­ket. A fényesnek ígérkező hangverseny ke­retében alkalmunk lesz gyönyörködni Vin- kovich László operaénekek tenorjában és Pongrácz Géza zongoraművész tenorjában. Egy trió keretében elsőrangú művészekkel ismerkedünk meg : Solárc Vaiy, hegedű- művésznő, Effenbercjer Heién zongoramű­vésznő, a Nemzeti Zenede tanárnője és Brodsky Ferenc cseilómuvész személyé­ben. Ritka gyönyört fog nyújtani a zene­kedvelő váci publikumnak Cseresznyés Erzsi művésznő fellépése. A részletes mű­sort a jövő számban közöljük. A meghi- kai a hét folyamán szétküldik s tekintettel a nagy érdeklődésre, a jegyek, elővételben is válthatók Roiler Gusztáv, Meiszner Ru­dolf, Oltó József üzleíhelységeiben s a Si- poss gyógyszertárban. A jegyeket nem szá­mozzák, ajánljuk a közönségnek pontos megjelenést. A líceum hétről-héíre gyögyör- ködíeíi nagy közönségéi, mely el sem kép­zeli, hegy rnüy nagy kiadással jár csak egy előadásnak rendezése is. A mikor egy évben egyszer jön közönsége áldozatkész­ségéért s ezért még fővárosi nívójú hang­versenyt és táncmulatságot ígér, úgy gon­doljuk, hogy a farsangzáró estéről nerr ma­radhat ei a líceum egy pártfogója sem és adományával segíti megerősíti népszerű kui túr-intézményünket. Ax eweüös Iáéi A farsang legelőkelőbb mulatsága. Hiába nevezik e! táncestnek, bál marad mindig, mint a sportban legszebb lesz és legdrá­gább örökké az evezés. Talán meri a bál a legdrágább, az idén nem voltak oly so­kan, mint más években. Hiányoztak azok, kik nyaranta leggyakrabban népesítik be a esónakdáí s veszik igénybe a drága sporteszközöket. Mos! áldozatkészségükkel sem voltak sehol. De a jókedv élt a gyö­nyörűen feldíszített teremben (Santhó mes­ter munkája) s reggel ötig senki sem tá­vozott az öreg Kúriáról. A rendezőség a megjeleni hölgyek következő névsorát adta át lapunknak: Leányok: Fúrnék Gabi, Farkas Mici, Hajós Gabi, 'Mihalik Bözsi, Pintér Alice, Pogatsnigg Csőri, Szakatits Emi, Szarka Mária, Széky Ilona, Schaffer Babi, Roller Mici, Täuber Manci, Tragor Margit. Asszonyok: Biííera Kálmánná. Bartoss Gyuláné, dr. Csányi Lészlőné, dr. Csuka Endréné, dr. Férnek Lászlóné, Farkas Jó- zsefné, Gyulay Fercncné, Kádár Józsefné, vitéz Keresztes Béláné, dr. Krakker Kál­mánná, vitéz Mátyás Sándorné, Melha End- réné, Mihalik Jánosné, Pridafka Józsefné, Pintér Jenőné, Szalay Endréné, Szakatits Viktorné, Széky Antalné, vitéz Sebestyén Béláné, Schaffer Tivadsrné, Santhó Mik- lósné, Roller Károlyné, Täuber Ferencné, Tomanóvits Antalné, dr. Tragor Ignácné. A A Hirmann- ipartelepen egyik osztályán a gyalugép már több szerencsétlenséget okozott. A napokban a gépet kezelő Héj András munkásnak elvágta a négy ujját. A rendőrség most vizsgálatot indított és a maró vágó gép használatát betiltotta. í Nyüt-tér !! wsetj ifiás Néhai id. Hegedűs Pái szeretett jó atyánk, í!~ 6 tetve nagyanyánk halála alkalmából megnyilatkozott I részvétet hálás köszönettel vettük. Fogadják mind- íj nyáján, kik végső tisztességadásán megjelentek, a hálánk^ és köszönetiink kifejezését, hogy az elhunyt \ emlékét megtisztelve fájdalmunkban osztoztak s \ azr igy is enyhítní óhajtották. j) Vácon, 1923 január 31. id. Hegedűs Pál jj gyermekei és unokái. | ÍCöfPirai© és mára Dr. Kornis Gyula, a váci születésű egye­temi tanár a- keddi íiceumestén „Világnézet és történelem“ címen a történelmi és for­radalmi világnézetek természetét nagyszerű tudással ismertette. A forradalmi világnézet teljesen az ész princípiumára helyezkedik, minden tekintetben a szigorúan józant, az észszerűt akarja megvalósítani, az érzelmi világ befolyását lehetőleg ki akarjafküszö­bölni. A forradalmi világnézet mindent jó­nak Iái, a mi uj, de ezt az uj jót nem fo­kozatosan, hanem hirtelen ugrással akarja elérni. Telve van hangzatos és elméletben igen szép jelszavakkal, Ígéretekkel, me­lyeknek ugrásszerű megvalósítása azonban épen a józan ésszel ellenkezik. A törté- ! nelmi világnézet ellenben a történelmi íra- ! dicíók szémeiöfí tartásával akarja a jövőt j megrajzolni. Tehát a hisztérikus világnézet j sem jelenti a • maradisáaos, hiszen ez is j újítani, javítani akar az. emberiség sorsán, • — csakhogy — tartva magát a természet törvényeihez, a hol ugrás nincs, — foko­zatos fejlesztéssel akarja az emberiség boldogulását előmozdítani. -A Bán Márton \ tanár a márc. 13 ra tervezett eioadását most | tartotta meg és a textil anyagól, előállítását ismertette. Előadását kitünően csoportosí­tó!! képek bemutatásával telte a„ közönség előtt érthetőbbé és kedvesebbé. Eggs? wait váci kémfi&ei&jeKfífr Isssláia Báró Kazy József nyug. földművelésügyi államtitkár Budapesten 67 éves korában meghalt. Báró Kazy munkapárti program­mal Preszly Elemér ellen fellépett a váci választókerületben s ugyanakkor Sátor­aljaújhelyen is jelöltségeit vállalt. A váciak úgy gondolkodtak, hogy Kazyt majd meg­választják az újhelyiek, ezek pedig Vácra bízták, hogy mi adjunk neki mandumátu- mot s az okoskodás következménye az ieít, hogy mindkét helyen megbukott. Azóta sem járt Vácon, de Ujheíynek nagy mintapincét építtetett Hübschl Kálmán által, a ki akkor még nem állott Vác város szolgálatában. Eljegyzés Hírschíeld Margitkát eljegyezte Gansl Simon Nógrádbercelről. (Minden külön ér­tesítés helyett.) A marhahús — 5B0 E£ Csütörtök reggelre az a meglepetés érte a várost, hogy a mészárosok 480 koronáról 580 koronára emelték a marhahús árát. Még néhány hét előtt 300 korona voií, azóta a I budapesti marhavásárról azt közük a lapok, hogy az üzlet lanyha, 2—3 koronával emel­kedett a vágóállat kilőj* s a váci mészáro­sok közel száz százalékkal emelték a hús árát. A főváros vásárcsarnokaiban a prima húst nem mérik 600 koronánál drágábban, pedig ott boiíbér, közüzemi pótlék, mi más erősen terheli az árakaí.,Az! is tudjuk hogy ott elsőrendű állatokat vágnak, Vácon ? — erről jobb nem is beszélni! A budapesti mészáros, egész bizonyos tehát, hogy szí­vesen cserél váci kollégájával. Nem volna üt az ideje, hogy a város a közélelmezés terén is rendet teremtsen ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom