Váci Hirlap, 1919 (33. évfolyam, 1-56. szám)

1919-01-01 / 1. szám

2 VÁCI H IRLAP Hónig Ignícon nincs magyar ruha síokos és az ecetsavja az sem 80 fokos! Pusztuló régiek! Alig van már olyan, a milyen volt egykor Schmidt Franci és [Tóján. Ebben az időben történt a nagy csoda, a váci borokat olcsón adták oda. Hét vagy nyolc korona, hiszen az nem is ár, fizettünk mint köles, megszoktuk mi ezt már. Kökény László meghalt, kár érte, hogy [nem él, most a menyországban angyalkáknak me­[sél. Szabad Magyarország! Álmunk megvaló­sult, a mikor a bilincs kezünkről porba hull. dallal köszöntöttük az uj idők jöttét és ha csend-rend ellen tán egyik, vagy [másik vét, kirobbanásán ez, az elfojtott vágynak, de gondot adott a Nemzeti Tanácsnak. No, de minden elmúlt, feledjük ezeket, azt is, hogy fogadtuk Vácon a cseheket; hogyan értek Vácra illavai rabok, hagyjuk el ezeket, már a múlté azok! Keletje volt ekkor a védő plakátnak, egyiknél-másiknál szemeink mit látnak ? Teleragaszíatta az ablakot s a falat, mit csinálhatott ez a háború alatt?! Forradalom elől Pokolba kik futnak ? Minek e sietés, úgyis oda jutnak! Szerkesztőnk is itt van, rég vártunk már [erre, nem ágyú, nem a kard, toll az ő fegyvere. De sok leánysziv volt fájdalommal tele, mert hát elment innen a fényszórók fele. Fájdalom a szívben nem sokáig égett: ide Ígérték a honvéd tüzérségei, Király gyermekeit autón erre vitték, hogy igy is lehessen, ugye soh’se hitték? Kálmán élesztőjét vidéknek osztotta, botrány lett belőle, úgy megdagaszfotta. Períik Ottó orvos s bár küzd kórok-ellen, szerelmi bacillus találta őt mellen. Herfert-esalád gyásza a szivünkbe markolt, egyszerre két halott, ó mily szörnyű is volt. Polgármester beteg, helyettes kellene — folyt a kemény vita — helyette ki lenne ? A közös hizlalás egész másnak látszott! Olcsó (!) hízót kaptunk s rádásul malacot. Beszerzési csoport ellen hangzott a vád, hogy egyből és másból nagyon kevel ád. de ha keveset oszt ide a kiszabó, erről nem tehetett sem Éder, sem Szabó Öröm hasson által minden váci lelket, mert a vásártéren vehetünk már lelket. De könnyen keresik némelyek a bankót, húszezer korona! Ennyi volt a bankjuk. Elég volt, nincs több fi'm, a mozinak vége [már, tiszta vászon előtt szemünk uj képei vár, Újra átmentünk most az éven keresztül, néha mosolyogtunk könnyeken keresztül, de olyan e mosoly, hogy is mondjam, talán olyan, mint zöld repkény az omladék falán, betakarja, fedi, a mi omlás rajta, a mi mosolygásunk az talán e fajta. Szinte megcsikordul, miként a rozsdás zár. a mit a trafikos orrunk előtt bezár, amikor ácsorgunk s várunk dohányára. (Ugyan egy paklinak hány tojás az ára ?) ilyen a mosolyunk! No de majd máskép [lesz, „magyar még méltó lesz régi nagy híréhez.“ Érzem, hogy jóslásom majd igazzá válik, Épit még majd nekünk jó uszodát Malik. És Nászúiról szemünk, ameddig csak ellát, de még azontúl is, csak magyar hazát iát! A vén Duna hátán felélénkül a sport, Hidassy olcsóbban adni fogja a bort. Kiküzdjük, kivívjuk mi majd a jobblétet, s ha Pestre utazunk, nem kell vinnünk [plédet, Ami most szélmállott, majd lesz egyesülten, lakomázhatunk még omlós, nyárson sülten. Ne félj hát magyarom, bár a jelen sötét, erős hittel várom, a jobb idők jöttét. Végzem azzal, ami szivünk imája lett, adj Isten, mielőbb boldogabb újévet! 24 korona----------------------------------------Váci Hírlap előfizetési dija egy esztendőre, negyed- évenkint tehát nyolc koronái kérünk. Kell-e indokolnunk az áremelést ? Aligha. Ma teljes lehetetlenség a régi árakat még meg közeli főleg is fentar tani, példa rá a fővárosi lapok, melyek már egy félév előtt a régi áruknak háromszorosára emelték előfizetési dijukat. A mi újságunk meg­elégszik a 16 koronáról 24 koronára való emeléssel és ezért 50 szám helyett évente ' 100 számot ad, gyorsan, megbízhatóan hetenkint kétszer informálja a város kö­zönségét a forrongó, egymást követő ese­ményekről. Kérünk mindenkit, hogy mél­tányolja az ujságkiadásra nehezedő vi­szonyokat és legyen olvasója, támogatója a Váci Hírlapnak, mely nek erőssége párat­lan nyilvánossága. Szerényen kérünk nyolc koronás áremelést előfizetőinktől. A kik ezt a szolid, alaptalan szenzációkat nem követelő irányt követik, melyet a mi újságunk képvisel több mint három év­tizede, ezt az áremelést megértik és meg­fogják adni, hogy egy esztendőben száz­szor lássák, olvashassák a friss Váci Hírlapot. A kik elhagynak, figyelmeztet­jük őket, hogy példányonként való vásár­lásnál harminc koronát fizetnek egy év-' ben a ,. Váci Hírlap“-nak száz számáért A VÁCI HÍRLAP legközelebbi száma vasárnap, január 5-én fog megjelenni. Mai számunk hat oldal terjedelmű, ára példányonkint 30 filiér. Ä helyettes polgármester választása Január 2-án. Tegnap délután jött meg a vármegye alispánjának rendelkezése, mely szerint Vác város képviselőtestülete 1919 január 2-án, (csütörtökön) válassza meg Zádor Jánost helyettesítő polgármestert.Az alispán nagy elfoglaltsága miatt a választó közgyű­lésen nem lesz jelen, helyettesítésével dr. Zádor János polgármesfert'bizta meg, a ki azon mint alispánheiyelles fog elnökölni. Nyugdíjazott ezredesek. A népkormány mindegyik magasrangú törzstisztet nyugállományba helyez, a kik­nek szolgálati idejük kitelt. Az első hosszú névsor most jelent meg a hivatalos lapban, a hol a következő váci születésű, vagy Vácon szolgált lisztek neveit olvassuk: Návay Dezső, Konkoly-ThegeElek,Schöpflin Ottó, Virányi Ferenc, Wittenberg György, Inízédy Gyula, Brokés Is’ván, Nádossy György, Roskoványi Dezső, Pintér Jenő, Benkő Sándor ezredeseit és Orosz Árpád alezredes mentek nyugdíjba. Szent Antal szegényeinek. Fridrich Alajosné tiz koronát küldött szerkesztőségünkbe, melyei szent Antal szegényeinek szánt. Az összeget a szent Antal jót. nőegylethez juttattuk. Ipari és gyári üzemek tulajdono- - sai, valamint alkalmazottakat fog- - lalkoztató kereskedők figyelmébe. . A minisztérium 6184/919 M. E. rendelete a értelmében az árusítási üzletek reggel 7-től 1 délután 4-ig, az üzemekkel kapcsolatos á irodák pedig délelőtt 8-lól délután fél 3-ig foglalkoztathatják alkalmazoltaikaf.Amagán- - tisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak > váci egyesületének tudomására jutott, hogy egyes kereskedők és iparosok a rendelet- - ben foglaltaknak nem tesznek eleget. Az : egyesület vezetősége ez úton is felhívja * őket, hogy alkalmazottaik munkaidejét a f rendeletnek megfelelően alkalmazzák, mert 1 ellénkező esetben kénytelen lesz az egye­sület vezetősége a rendeleti be nem tartó < munkáltatók (főnökök) ellen feljelentést i tenni s a kihágási eljárást kérni. Dohányzókat érdekli. A következő sorok közlésére kérték fel lapunkat. A dohányjegyekkel való vissza­élések miatt január elején revízió alá vétet­nek a dohányjegyek és pedig akként, hogy ' minden jegyet személyesen be kell mutatni i felülbélyegzés céljából a városházán (1. e. 4. sz. ajtó). Felülbélyegzés nélküli jegyekre ) nem szolgálnak ki dohányárut a tőzsdék. Ujraaiakuliak az árvizsgáfók. A 67820—918. sz. kereskedelmi minisz­teri rendelet értelmében a váci helyi ár- vizsgálóbizoltság f. évi december hó 22-én újból alakult, illetve szervezíeleít. Az ed­digi bizottság nem ismerte ezt a keresk. min. rendeletet, miért is önerejére támasz­kodva, a nehéz forradalmi viszonyok kö­zött csak tapogatódzva tudta teljesíteni vállalt kötelességét. Áz új bizottság elnöke Hollósy Jenő, alelnöke pedig Mogyoróssy István lesz, ha a miniszter őket ezen ál­lásra kinevezi. Az elnökség részéről ki­jelölt tagok: Kvell Rudolf, Pócs Sándor, Jelinek Ágoston, Meiszner Rudolf, ifj. In- czédy Soma, Mireisz Leyer József, Meny- hár István, Kolozsváry Ferenc, dr. Hor- nyánszky Zoltán, Bakos József. A bizott­ság másik felél az alispán fogja kinevezni a polgármester előterjesztésére. Az igy ujornan megszervezett és kormányrende­leti alapon szervezett bizottság nagyobb munkakészséggel és szélesebb körültekin­téssel láthat nehéz munkájához. Újévig üdvözleteiket a váci szemérmes szegényeknek szánt adományokkal megváltották: László Fülöp 100, dr. Zádor János, Kalencsik Gyula 20—20, dr. Göndör Sándor,- Novák Antal, FóJ Gyula, Soller Gusztáv, Sáfár Elemér, dr. Rázmán Ferenc. Tomecskó Mihály, Kovács Sándor, Täuber Ferenc, Bóday Aurél, Dercsényi Dezső 10—10, Bajkó Vil­mos, Nagy Sándor, Kiss János, Harman János, ifj, György Mihály, Kalencsik Fe­renc, dr. Csányi László 5 — 5, Gurszky Rezső, Ni ki tits István 3 — 3 K. A váci Vasas Sport-Klub tagjai ma vasárnap d. u. 3 órakor évi záró gyűlést tartanak a Sport-kávéházban. A tago­kat ezen az utón kéri a vezetőség, hogy a gyűlésen teljes számban jelenjenek meg. A szegénykonyháinak Roller Gusztáv öt kg. főzőlisztet adott a megnyitás alkalmából. A váci munkásnok szervezkedése A váci szervezeti munkásnok ma, vasár­nap délután 3 órakor az Iparudvarban levő munkásotthonban női gyűlést tartanak. Előadó Budapestről jön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom