Váci Hirlap, 1917 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1917-11-04 / 44. szám

2 VÁCI HÍRLAP a meleg turáni eér, ráleritve a meghódítóit földre ezt a legszentebb piros lobogót. Halottak napján gondoljatok a doberdói pokolból a borzalmak chaoszaiból kikerült élőhalottakra is! Míg más csak egyszer hal meg ezek kétszer... Azért kétszeres éleiért vagyunk nekik adósak! Nekünk min­den rokkant katona kell, hogy vértanu-tűz- tanu-testvérünk maradjon, akit dédelgetni akarunk, amig csak él... Jusson eszünkbe, mikor látjuk, hogy ők szántották fel az uj Magyarország földjét véres ekevassal s ők voltak annak a titáni munkának megrop­pant hősei, akik AAagyarországot a máso­dik ezerév mesgyéjére átemelték. Az ő véres verejtékük áztatta az uj földet, az ő izmaik szakadtak bele a kétezredik év érc- kapujának kinyitásába... A nemzet, mikor vértanúit megbecsüli, önmagát tiszteli'meg és teszi erőssé... M. T. Ünneplő közönség! Kedves Ifjak! Tanuljunk és javuljunk ! Adjunk többet mint eddig, hogy harcosaink, elhunyt hőse­ink iránt tartozásunknak egy kis részét lelörlesszük. Hazánk dicső jövőjének és boldogságának voltak ők munkásai! Örök­zölddel fonjuk körül emléküket s átadjuk azt az igaz magyar szivek hálájának és örök szereidének. Az ö haláluk soha el nem némuló nyel­ven beszél a késő kor minden magyarjá­hoz a hazaszeretet 'magasztosságáról. Vé­rük egy-egy atomja ériünk omlott ki. Halá­luknak részesei vagyunk, még akkor is, ha vérségi kötelék nem fűzné őket hoz­zánk. Elég az nekünk, hogy a magyar szabadságért haltak meg. Sokat jelentő szó minden igaz magyar előtt. K. Ifjak! Jól szívleljétek meg mindezt s akkor ők nem haltak meg hiába... Dr*. Preszly Elemér- — kormá^^büztos. A november elsejei hivatalos lap hozza, hogy dr. Wekerle Sándor miniszterelnök Kürthy István nyug. főispánt, Káliay Uhui országgyűlési képviselőt, Szenlkereszty Béla báró íöldbirtokosí és dr. Preszly Ele­mér országgyűlési képviselőt a? egyes vármegyékben és városokban szervezett hadigondozó bizottságok működésének felügyeletére kormánybiztosokká nevezte ki. A mi képviselőnknek működési hálás- köre kiterjed Pest-Pilis-Soll-Kiskun-, Bara­nya-, Fejér-, Vas-, Zala-, Sopron-, Somogy-, Tolna-, Veszprémvármegyékre, továbbá Kecskéméi, Pécs, Székesfehérvár és Sop­ron törvényhatósági városokra. r Eiöíépieteit főgintm. igazgat©. A király a vallás és közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére dr. Acsay István budapesti VII. kerületi, Barcsay utcai főgim­náziumi igazgatót, Vác város szülöttét, Helc Ferenc nyug. kir. ilélölábiai bíró vejéí a VI. fizetési osztályba nevezte ki. SCuitiiszmiroiszteriumi előléptetések. A in. kir. vallás- és közoktatásügyi mi niszter Simon Géza számvizsgálói címmel felruházott számellenőrt, aki a váci sikel- némaintézeí gondnoki tisztét látja el és dr. Bódy József számellenőrt számvizsgálókká, Nagy István számlisztef, dr. Forgó Kálmán egykori ügyvédségedét, aki mint nfk. had­nagy Przemyslben orosz hadifogságba esett és Káldor Ede számlisztet számel­lenőrökké léptette elő Az eddigi legszebb katonai kitüntetés. Egy fiatal, sötétzöld hajtókás hadnagy van most itthon szabadságon, mellén négy vitézségi érem. A 21 éves ifjú, Gágel Dezső atig telte le a váci piaristáknál érettségi vizsgáját s máris be kellett vonulnia kato­nának. A cs. és kir. 60 gyalogezrednél szolgált, elvégezte a tiszti iskolát s ment ki a frontra. Rövid egymásután kapta meg a bronz, a kis ezüst vitézségi érmei, a Károly csapatkeresztet s most októberben kitüntette a király az ellenség előtt telje­sített bátor és vitéz magatartása elismeré­seid a III. oszt. vaskorona-renddel a viíéz- ségi érem szalagján. A legszebb és legna­gyobb harctéri kitüntetés, a mit váci tarta­lékos vagy népfelkelő liszt még nem ka­pott, szinte feltűnő a gyermekarcú hadnagy mellén. Gágel Dezső tart. hadnagy, özv. Gágel Lajosné fia és Lamperth Soma unokaöccse, a vaskorona-rendet a kirliba- bai front áttöréskor íeljesijeíí viiézségeérí érdemelte ki. Emlékezés az eleseti hősökről. Az összes váci iskolák pénteken, halot­tak napján a háborúban elesett hősök em­lékére gyásziinnepéiyeket rendeztek. A székesegyházban Gossmann Ferenc félsz, püspök a hősök lelkiüdveért rekviemét mondott, mely után az iskolákban megtar­tották a közönség részvételével az ünne­pélyeket. Úgy a főgimnáziumban, mint a polgári leány- és népiskolákban ünnepi beszédek, énekek, zene és szavalatok vol­tak s a hol önkéntes adakozás folyt be a megjelent közönségtől, az összeg a hőse­ink sírjainak gondozására fordították. A kát. legényegylet már előtte való napon, mindenszentek délutánján megtartotta az alsóvárosi temetőben az elesett 48 as hon­védek szokásos emlékünnepét. SCik pályáznak a megüresedett iisziwiseäöä állásokra? Még nincs ugyan kiírva a pályázat a vá­rosnál megüresedett két tanácsosi-, az al­jegyzői- és az ujonan szervezett rendőr- alkapiíányi állásokra, a mozgalom sem indult meg tehát azok elnyeréséért s igy csupán csak annyit közölhetünk a betöl­tetlen állásokról, hogy tudomásunk szerint az árvaszéki tanácsosi állásra (dr. Franyp István helyére) dr. Csányi László ügyvéd- jelölt, a gazdasági tanácsosi állásra (Bár­dos Ernő helyére) Täuber Ferenc városi fogalmazó, a 11.-od osztályú aljegyzői ál­lásra (Récsri Gyula helyére) Kiss János városi iktató és a rendőralkapitányi állásra Matkovich János rendőrbiztos pályáznak. Ügy tudjuk, hogy az egyes állások iránt érdeklődnek még többen is, igy az árva­széki tanácsosi állás iránt dr. Papp József büntetőintézeti fogalmazó és dr. Bódy Jó­zsef kultuszminiszteri számvizsgáló, a gazdasági tanácsosi áilás iránt Mikuska János, Suhayda Ferenc és Rázmán Ferenc jogszigorló, a rendőralkapitányi állásiránt Szlacsányi Gyula máv. hivatalnok. Való­színűleg lesz még több, pályázó és érdek­lődő is, különösen ha majd kiírják a pá­lyázatokat és eljut a hire a vidékre is, de hogy mikor lesz a választás, az még bi­zonytalan. Pénzügyminisztériumi előléptetés. A m. kir. pénzügyrpiniszfer Preszly Gyula miniszteri számvizsgálót a VIII. fiz. osz­tályba miniszteri számtanácsossá léptette elő. Urnázás a tüdővész katonáknak. Dacára a csúnya, esős időnek, Minden­szentek napján nemesszivű, áldozatkész hölgyeink az idén is a szokott buzgalom­mal, urnák mellett gyűjtötték a jószivvel adott filléreket a tüdővészes katonáknak. A közönség sem zárkózott el adományai­val az emberbaráti céltól s nem sokkal kevesebb összeg folyt be az idén sem mint tavaly, pedig a temetők látogatása jó­val gyérebb volt a szokottnál. A városházánál gyűjtöttek: Minárovits Rezsőré, Müller Etelka, Szommer Gyuláné, özv. Urszinyi Arnoldné, Csuka Bözsike, Fischer Jucika, Beck Bözsi, Altorjai Ilonka, Kreisler Malcsi, Cseh Joli, Ivánka Pálné, Borbély Sándorné és fiai, Gurszky Aranka, Valero Valér, Weinberger Juliska, Buck Valika, Rajzó Sári és Lili. A középvárosi temetőnél: Baksa Gyu­láné, özv. Borbás Sándorné, A'lenzik Mi­cike, Hencsey Magda, Menzyk Erzsiké, Hencsey /Márta, Matkovich Irma, Máié An­nus, Rajzó nővérek, Spitz Giziké, Hecksch nővérek, Weinberger írénke és Buck Bözsi. Az alsóvárosi temetőnél: Matkovich Mimi, Rózsika, Haris nővérek, Rajzó Giziké, Hen­csey Micike, dr. Majer Józsefné, Majer Margitka, iMalkovich írnia és Máté Annus. A nagytemplomnál: Dr. Tragor Ignácné, Tragor Margitka, Éder nővérek, Barálh Ma­riska, Éder Magdi, Fárnek Lászlóné, Frey- singer Pancsika, Keresztes Ilona, Bartos Erzsiké, dr. /Majer Józsefné, Majer Margit. A vasútnál: Blahó Micike, Hanák Bözsi, Nagy Erzsi, dr. Haraszti Ernőné, Szelecky dús, Kazár Aranka, Farkas /Maca, özv. Gácsér Józsefné, özv. MIinkó Lászlóné, Spitz Gizi, Hecksch Terus, Ságh Józsefné és Hervay Irma. A gyűjtés eredménye: Alsóvárosi teme­tőnél 10520 K, középvárosi temetőnél 7814 K, vasútnál 67 06 K, városházánál- 5870 K, összesen 309J0 K. Borbély Sándorné, a József kir. szana­tórium egyesület váci fiókjának elnöknöje ez úton mond hálás köszönetét az áldo­zatkész hölgyeknek fáradságos gyűjtésűk­ért s a nemesszivű adakozóknak szives adományaikért. A tüdőbeteg katonák pedig bizonyára imáikba foglalják Borbély Sán­dorné nevét ismeretlenül is, mert ö volt volt az, a ki a gyűjtés vezetésével ered­ményezte, hogy szomorú sorsukon enyhü­lésükre lehetett. üCépwiseiőnk Kossuth Ferenc sürjánál. Az egyesült függetlenségi és 48-as párt Mindenszentek napján délelőtt rótta le a kegyelet adóját Budapesten a Kerepesi- lemetőben nagyjainak sírjánál. A párt volt elnökének és vezérének, néhai Kossuth Ferencnek sirjára a párt nevében és meg­bízásából dr. Preszly Elemér orsz. gyűl. képviselő tette le emlékbeszéd kíséretében a párt koszorúját. Sly'ei’iiiektaioulmányi kongresszus. Ma, vasárnap a fővárosi Tudományos Akadémia termében gr. Teleky Sándor el­nöklete alatt gyermektanulmányi kongresz- szust tartanak, melyre városunkból a Pal- ronázs-egyiet e téren működő szakosztá­lyának tagjai közül számosán utaztak le a kongresszusra. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom