Váci Hirlap, 1917 (31. évfolyam, 1-51. szám)

1917-08-12 / 32. szám

váci hírlap Sommer Gyula felszólalása. Sommer Gyula szólt még az interpellá­cióhoz olyan irányban, hogy a képviselőtes­tület is köszönje meg, ne csak a polgár- mester Preszly Elemérnek készséges aján­latát, hogy a város érdekében minden ere­jével dolgozni akar. (Éljenzés.) A tárgysorozat. Ezután következett a hét rendes tárgy­sorozati pont, melyek közül kettő érdemel említést. Alispáni rendeletre megalakították a város közélelmezési bizottságát, illetve egy régebbit egészítettek ki a következők­ből1: Elnök dr. Galcsek György, társelnök dr. Preszly Elemér, tagok: Nagy Sándor, Sáfár Béla, Perlusz Márton. Gavaldik Béla, Ottó József, Sommer Gyula, Váró Károly, Lővinger F. Sándor és Király Gyula. Mil- tényi Aurél szólalt itt föl s figyelmébe ajánlotta az új bizottságnak azt a súlyos körülményt, hogy nem bírják majd a mal­mok idejére megörölni a gabonát és sok ember, akinek gabonája'van, kenyér nélkül marad, Novák Antal az ő szokott vehemen­ciájával vágott közbe, hogy de bizony éhen nem halhat egy olyan városban egyetlen ember se, ahol van gabona és' van henger­malom. Végül a városi tisztviselők és alkal­mazottak részére járó'állami ruhasegélyek összegeit állapitollák meg s hoztak határo­zatot az utalványozás iránt. Fölálltak már a képviselők, amikor dr Kresák Pál pár szóval kérte a képviselő- testületet, hogy mondjanak hálás és őszinte' köszönetét dr. Kisparti János piarista tanár­nak a városi közügyekben tett önzetlen, fáradságos és becsületes munkálkodásaiért. A polgármester, amikor már javában élje­nezték dr. Kispartit, intett, hogy erről lesz még szó. Egyházi kinevezés. Grófpüspökünk felterjesztésére XV. Be­nedek pápa őszentsége Horváth Elemér püspöki titkári pápai kamarássá nevezte ki. Az uj kamarást 1910 ben szentelték, pappá s néhány hónapig Ceglédbercelen működött kápláni minőségben. Innen ke­rült az aulába, hol fokozatosan püspöki szertarló és levéltáros, szentszéki aljegyző, később tanácsos, míg ez év elején püspöki titkár leit s eme hivatásában érte most a magas kinevezés. Horváth Elemér váro­sunkban népszerűsége folytán sok jóbará- tot és ismerőst szerzett, a kik most mind­annyian jókivár.ataikkal sietnek elhalmozni újabb kinevezése alkalmából a fiatal pápai kamarást, melyhez mi is szívesen csatol­juk jókivánatainkaf. • Apáti kinevezés. A király a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére Varga Mihály kis­kunma jsai esperes-plébánosnak a szent Honáról elnevezett földvári címzetes apát­ságot adományozta. Az új apálplebáhos régebben Váczon volt karkáplán, ő volt az Oltáregylet mega.lakitója s pár éven ke­resztül a Váczi Közlöny szerkesztője. Hölgyek a büntető intézeteknél. A héten egy pár igazságügyi kinevezést j olvastunk, melyek szerint a miniszter nő­ket nevez ki az állami büntető intézetek­hez. A kinevezések között egy váci név is szerepe), ugyanis dr.Vázsonyi Vilmos igaz­ságügyminiszter Zsarnóczay Sári m. kir. igazságügyminiszteri gépirónőt a rákospa­lotai .kir. javítóintézethez a XI. fizetési osz­tályba javitó-intézeti tisztté nevezte ki. Fegyintézeti kinevezések. A m. kir, igazságügyminiszter dr. Szabó György és dr. Udvardy Jenő büntetőinté­zeti fogalmazókat a VIII., Kemény József bünletőintézeti tanítót, Bárdos Gyula bün­tetőintézeti tisztet, Joó Antal aszódi kir. javítóintézeti, Putits Arzén és Kardos Ágos­ton büntető intézeti lelkészeket, Gedeon Ricliárd és Szabó Béla büntető intézeti tiszteket a IX., Kovács András büntető in­tézeti őrparancsnokot, lile Simon és Zsr- dek Gyula büntető intézeti tiszteket a X. fizetési osztályba nevezte ki. Harctéri kitüntetés. Horváth Sándor máv. hivatalnokot, a cs. és kir. 6. gyalozezréd e. é. önkéntes tize­desét, az ellenség előtt tanúsított bátor és vitéz magatartása elismeréséért az ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Előléptetés. Jakab Géza gyógyszerészt, a ki a cs. és kir. 32. gyalogezrednél teljesít harctéri szolgálatot, a király zászlóssá léptette elő. Pest vármegye közigazgatási bizottsága csütörtökön délelőtt megtartott ülésén első Ízben elnökölt Patay Tibor főispán. Meg­nyitójában a bizottsági tagok támogatását kérte, hogy a köz érdekében továbbra is eredményes munkát fejthessenek ki. Ezután a félévi jelentést terjesztették elé, mely fel­panaszolja, hogy azokban a korségekben, ahol katonák vannak elszállásolva, a mező- rendőrségi kihágások nagy arányokat öltöt­tek és a termést mintegy megtizedelték. Erélyes rendszabályokat sürgetnek agazdák védelmére. A cséplés lassan halad előre, mert nincs elegendő szén. Az őszi búza közepes, a rozs gyenge, a korai burgonya a lehető legrosszabb termést adott, a tengeri terméskilátása legfölebb közepes, míg az árpa és a zab szalmahozama gyenge. A takarmánynövények termése igen gyenge és a száraz takarmányok 40—50 százalék­kal kevesebbet hoztak, mint a múlt évben. Fazekas Ágoston alispán rámutatott arra, hogy a közellátási nehézségek egyik főoka az, hogy a Haditermény 2 korona prémium­mal vásárolhatja össze a gabonát, mig magánosoknak ily prémiumot adni nem szabad s ezáltal a magánosok vásárlását iiluzóriussá tették. Az átvételt bizottságok­nak- lehetővé kell tenni, hogy községenkint biztosítsák, azoknak a lakosoknak gabona- szüksé letét is. akik nem vásárolhatják össze egész évi szükségletüket. A kor­mányhoz ily irányban már fölterjesztéssel is éltek. Fehér vármegye fölterjesztéssel élt, hogy az árpa egy részét erőtakarmányként etethessék fel és az. árpái sörgyártásra felhasználni ne engedjék. Javasolja továbbá hogy Németországba és Ausztriába csak lisztet s ne pedig gabonát is szállítsanak. Pestvármegye hasonló szellemben felirattal él a kormányhoz. Halálozások. Egy munkaszerető, fáradhatatlan szor­galmú férfi hunyta le szemeit örökre : Fá­bián Lajos a kosdi ref. iskolának 33 éven j át buzgó tanítója, énekvezér, egyháztaná­csos, községi képviselő, közgyám, gazda­köri elnök, Nógrádvármegye törv. hat. bizott­ságának tagja, az egyházmegyei és kér. elemi iskolák képviselője, lapunk munka­társa életének 57.- évében e hó 10-én a eg- halt. Haláláról a .családon kivid a kosdi ref. egyház egyháztanácsa gyászjelentést adott ki. Temetése ma vasárnap délután megy végbe a kosdi temetőben. Ny. b! — Törzsök Böske városi rendőrkapitányi napi- dijas rövid szenvedés után 16 éves korában tegnap délután Öl órakor meghalt. Szociáldemokrata pártértekezlet Szöd községben. Vasárnap délután a váci választókerület­hez tartozó Sződ községben megalakult a szociál demokrata pártszervezet. A központ részéről Weisz Károly veit részt az érte­kezleten és hosszabb beszédben ismer­tette a pártszervezet szükségességét. Ez­után a váci pártszervezet kiküldötte szó­lalt föl, niire a pártszervezet megalakult és megválasztották a végrehajtó bizottságot. A kinek vetőmag kell, még pedig Székács-féle nemesitett őszi búza és rozs vetőmag, az e hó 15-ig eb­beli igényét jelentse ;-be a városházán a- hivatalos órák alatt Miltényi Áurd! h. taná­csosnál. Egyben a városi gazdasági intéző- bizottság ezúton is figyelmezteti a város lakosságát, hogy állatok etetésére árpát fölhasználni szigorúan tilos. Haza az orosz fogságból. Egy váci születésű ifjú jött ismét haza keserves orosz fogságából, mint kicserélt fogoly, Paull Kamilió gazdatiszt, a m. kir. 21. honvéd gyalogezred tart. hadnagya, Paull Béla váci tanító unokaöccse. A kicse­rélt honvéd hadnagy mull hó 25 én érke- x zetl a leitmeritzi tart. kórházba. Dr. Knoblauch bíró nevének meg hamisítója. A fővárosi rendőrség közokirathamisitás büntette miatt letartóztatta Rálz Elek kir. büntetőtörvényszéki dijnokot, aki a törvény­szék letétkezelési hivatalában volt alkal­mazva. Rátz egy kiutaló végzésre ráhami- silotta dr. Knoblauch Rezső törvényszéki biró nevét és igy 3100 koronát vett fel. Hogy íiivták azelőtt? A „Magyar Kultúra“ egy névsort közöl, melyben a nevesebb új magyar írók vannak felsorolva s mindegyiknek mai nevével az eredeti nevük szembeállítva. Minden mellék-gondolat nélkül, tisztán érdekesség­ből mi is közöljük a névsort: Molnár Ferenc = Neumann Ferenc, Szomory Dezső == Weisz Mór, Szomory Emil = Weisz Manó, Biró Lajos = Blau Lajos, Lengyel Menyhért — Lebovics Menyhért, Kóbor Tamás =. Boermann Adolf, Nachus Sándor = Neumann Sándor, Szomaházy István = Steiner Arnold, Miklós Andor = Klein Ármin, Révész Béla Reicher Albert, Béla Henrik Bernstein Chajem Nochem, Adorján Andor Lacken- bacher Andor, Kemény Simon Kohn, Simon, Kabos Ede Rosenberg Ede, Sebestyén Károly Schossberger Károly, Kéri Pál Krämer Pál, Tímár Szaniszló Scwarzenherg Béla, Jászi Oszkár Jako- bovics Oszkár, Lakatos László Kellner László, Farkas Pál Wolfner Pál, Szatmári Mór Gottlieb Mór, Bary Ágost Rosen­thal Hugó, Hajdú Miklós Honig Miksa, Ignotus ==' Veigelsberg Hugó, Fabinyi Fü- zesséry István Forschner Izidor, Bede Jób Rosenberg Jakab, Jób Dániel Ziffer Dávid, Gábor Andor Greiner Andor, Molnár Jenő Müller Jakab, Újvári Péter Neuwelt Pinkász, Erdőssi Dezső Eh­renwald Dávid, Berkes Imre Bergl Izidor, Bernát Oltó Singer Oltó, Ernőd Tamás ==' Fleischer Ernő, Szép Ernő Schön Ernő, Kovács Lidia = Frank Lidia, Lázár Miklós Lederer Miklós, Göndör Ferenc Krausz Náthán, Garami Érnő Grün Ernő, Kűnfi Zsigmond Kohn Zsigmond. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom