Váci Hirlap, 1914 (28. évfolyam, 1-98. szám)

1914-11-04 / 84. szám

VÁCI hírlap 2 A temetők ünnepén a katonáknak. A József-szanatórium egyesület ez idén is kiállt az utcákra urnáival, de most az egyszer nem tüdőbetegeinek, hanem két szanatóriumában elhelyezett sok száz se­besült katonánknak gyűjtött. Tekintve, hogy lakosságunkat sok oldalról vette és veszi igénybe a jótékonyság, most is közel négy száz koronát adott össze az urnákba. Ha más városok is megközelítő összeggel já­rultak a nagy gondolat megvalósításához, a nemzet áldozatkészsége felemelöen szép, A váci gyűjtés eredménye ez voli: A városháznál 84 K 92 fillér Az aisóvárosi temetőnél 106 „ 90 A középvárosi temetőnél 123 „ 93 A vasútnál 79 „ 31 összesen: 394 K 68 fillér Gyűjtő hölgyeink névsora: A városházánál: Matkovics Irma, Kökény Ferencné, Vadas Márta és Lilly, Weiszlrma, Braun Janka, Korpás Manci és Aranka, Hechs Terus és Manci, Körner Elza, Schmied M„ Együd Ilona és Krisztina, Pertik Vilma, Farkas Józseíné és leánya Mici, Grünhút Józsefné és leánya Olga, Pápa Gizi, Lő- winger Mérné, Borbély Sándorné és fiai, Balta Mihály né. Nagytemplomnál: Éder Kató, Takács Lily, Mlinkó Lászlóné, Mlinkó Jolán, Éder Magdus, Bartók Mariska, Freisynger Pancsi, Hörl Gabi és Liza, Hudák Edith, Mayer Margitka, Tragor Margitka, dr. Tragor Ignácné, Rappensberger Mariska, Hen- csey Mici. Alsóvárosi temetőnél: Nagy Baba és Lenke, Matkovics Rózsi és Mimi, dr. Ma­yer Józsefné és leánya Margitka, A'latko- vics Irma, Kökény Ferencné. Középvárosi temetőnél: Bállá Mihályné, Borbély Sándorné, Jeremiás Annus, Bauer Margit, Polgár Pálné, Preyer Gyuláné, Klévay Gizi, Urszinyi Arnoidné, Latkóczy Antalka, Sommer Gyuláné, Szép Józsefné, Laffer Irma, Szekeres Mici, Jeszenszky Kató, Pod- berszky Jolán, Prónay Márta, Fóti Emma, Nagy Manci, Csillon Tivadarné, Gyuris Já- nosné^és leánya Kamilla, Krenedits nővérek. Vasútnál: Gyürky Manci, Tarnay Olga, Schönberger nővérek. Ilovszky Margit és Olga, Népi Ilona és Emmi, Lengyel Etus, Hrabovszky Jolán, Preszly Lincsi, Braun Sári, Légrádi Cornél, Aszódy Erzsi, Ságh Józsefné, Halászy Elvira, Weinberger Ju­liska, Neumann Zseni, Weinberger Irénke, Perlusz Bözsi. Borbély Sándorné, a Szanatórium-egye­sület váci fiókjának elnöke lapunk utján mond köszönetét az urnáknál foglalatos­kodó hölgyeknek és az adakozó közön­ségnek. Nem volt koierás mondta ki a bakteorológiai intézet a piaris­táknál takarító asszonyra Miklóssy Károly- néra. Még szerdán felküldötték ürülékét megvizsgálás céljából és feltűnő volt, hogy mig máskor egy huszonnégy óra alatt vá­laszol az intézet, most csak vasárnap reg­gelre érkezett meg, hogy kolerára nem gyanús. Ez idő alatt az asszony nagy kínok között kiszenvedett, a főgimnáziumot öt napi megfigyegylésre bezárták és a szü­lők között nagy volt a riadalom. Ma nyu­godtan fogadhatjuk a bateorológiai intézet jelentését, hogy kolerás megbetegedés a főgimnáziumban nem történt. 5—600 ágyas UiÉÍÜ 3 Hl Mióta a háború kiütött, száz és százan vetették fel a kérdést, miért nem foglalja le a hadvezetőség hadikórház céljaira az üresen álló Kobrak-gyár telepét. Ott fekszik közvetlenül a vasút mellett, a betegek szállítása ideálisan történhetik, tágas, nagy és modern termei valósággal kínálkoznak kórház céljaira. Úgy látszik, hogy erre a léplen-nyomon felhangzó kérdésre néhány nap múlva megadja a választ a honvédelmi miniszté­rium, a honnan a napokban egy főtörzs­orvos. egy főhadbiztos érkezett városunkba és a polgármestert keresték fel. Ott volt Horváth Elemér dr., a Kobrák csődtömeg­gondnoka is. A honvédelmi miniszter küldöttei kijelen­tették, hogy a Kobrák gyárépületét hadikór­ház céljaira fogják lefoglalni és annak ke­zelését teljesen Vác városára óhajtják bízni. A bizottság megtekintette a hatalmas épületet és konstatálták, hogy ötszáz ágyat kényelmesen el tudnak benne helyezni, de ha szükség lesz rá esetleg hatszáz beteget is befogadhat a Kobrák. A város és a minisztérium képviselői között rögtön megindultak a tárgyalások, melyek bár sok nehézség merült fel, va­lószínű, hogy eredményesen fognak vég­ződni. Legtöbb gondot okoz az orvosok és ápolók kérdése. Vácon ma az orvosok alig képesek ellátni a betegeket, az uj hadi kórház pedig hat-nyolc orvost teljesen lefoglalna, ezért a minisztériumnak kell gondoskodni orvosokról és ápolókról. A kórház berendezését, a betegek ellátását, a gyógyszerek és kötöző szerek beszer­zését a város magára vállalta, a melyekért a szokásos díjazást (személyenkint 2 ko­rona 50 fillért) kap s ez esetben a város átveszi a legújabb hadikörház vezetését és ellátását. A honvédelmi minisztérium képviselői azzal tértek vissza Budapestre, hogy a miniszternek is előterjesztést tesznek és a kérdés valószínűleg a város kívánsága szerint lesz elintézve. E hétre várják a miniszter válaszát, mely ha kedvező lesz, a kórház berendezéséhez azonnal hozzá­fognak. Ilinek jár államsegély? A pénzügyminiszter újabb rendeletet adott ki, melyben pontosan megállapítja, hogy kik tarthatnak államsegélyre igényt. A ren­delet értelmében, ha a hadbavonull család- fentartó valamely intézettől vagy magán­vállalattól fizetését a jiadállapoíban is meg­kapja, hozzátartozói nem részesülhetnek segélyben. Ugyanez áll az iparosok, keres­kedők, földbirtokosok alkalmazottaira, to­vábbá a gazdasági cselédek hozzátartozóira, a mennyiben a jövedelmük kimutathatóan nem csökkeni addig a mértékig, hogy a segélyre rá volnának szorulva. Ha azonban csupán a gazdasági cselédek hozzátar­tozói csak ajándékot, vagy más kisebb jó­tékonysági adományt kapnak a munkaadó­tól, akkor az egész segélyre joguk van. Ha pedig járandóságukat csak részben kapják és ez a fenlartásukhoz nem elég­séges, akkor részbeni segélyt igényel­hetnek. Kitüntetett hősök. A hivatalos lap vasárnapi száma közli hogy a király Krauss Manó 52-ik gyalog­ezredbeli őrnagynak, beosztva a 17-ik nép­felkelő gyalogezred zászlóaljához, kbalyu- bovijai csatában hősi halált halt, a vitéz- ségi érdemkereszfet adományozta. Krauss őrnagynak volt segédtisztje Bárdos Ernő Egymás mellett küzdöttek és együtt haltak hősi halált hazájukért egyugyanazon percben. Tragor Károly honvédhuszárszázados a marosvásárhelyi 9. számú honvédhuszár­ezredben legfelsőbb királyi elismerés kapott az ellenséggel szemben tanúsítót bátor és eredményes viselkedéséért. , Ugyancsak királyi elismerés jutott Csorba József huszárfőhadnagynak, néhai Csorba József a váci huszárezred utolsó ezredese fiának a harctéren tanúsított hasznos szol­gálataiért. A király Juhász József pápai 7 honvéd- huszázezredbeli őrmesternek a másodosz­tályú viíézségi érmet adományozta. Ju­hász a váci 6-os huszárokhoz tartozott, hosszabb ideig itt is lakott és Vácról nősült is. Elhunyt tudós. Gerecze Péter tanár és archeológus élete 58-ik évében Pestújhelyen meghalt. Gere­cze tagja volt a váci muzeumegyesületnek, melynek sok szolgálatot tett a váci és vácvidéki kutatásokkal és a muzeum gyűj­teményeinek rendezésében is részt vett. Ötven év előtt. Érdekes visszaemlékezést közölnek ve­lünk 1864. évi október tizedikéről. Foriuner Gábor, az esztergomi főgimnázium Vili. osztályának jeles növendéke feküdt akkor halva abban a Báthory-utcai házban, a mely jelenleg Balás Gyula nyugalmazott százados polgártársunk tulajdona. A reg­geli gőzhajóval lejöttek az ifjú pályatársai a temetésre magyar ruhában, kardosán; ezek közölt Baross Gábor Magyarország kereskedelemügyi minisztere s a megbol­dogultnak gyermekkori jóbarátja s szoba­társa. A kis csapat élén egyszerű szerze­tesi öltönyben Vaszary Kolos, esztergomi tanár lépdelt, a ki tanítványait a koporsó- - hoz vezetvén, olt letérdelt és növendékeivel imádkozott. Elvégezvén imádságukat, a ta­nár néhány rövid, de ékes szóban beszé­det intézeti a vigasztalhatatlan szülőkhöz s minden szempillán a meghatottság köny- nyűje reszketett. Persze akkor 50 év előtt még senki sem sejtette, hogy a jeles szó­nok lesz az, a kit félszázad múlva mint Esztergom érsekét és Magyarország herceg­prímását üdvözöl az ország. A sebesült katonák pótlékot kapnak. A hadvezetőség humánus felfogására vall, hogy a harctérről sebesülten vissza­érkezett s gyógyulás utján levő szabadsá­golt katonákat meg akarja kímélni az eset­leges nélkülözésektől és szabadságoltatá- suk idejére rendes illetményeiken kívül pótlékot juttat nekik. A szabadságolt közös hadseregbeli katonák minden illetményei­ken felül napi 1 korona 70 fillér pótlékot kapnak a katonai kincstártól; ugyanily pótlékra tarthatnak igényt'am. kir. honvéd­ség kötelékébe tartozó lábbadozó sebe­sültekként szabadságot katonák és népfel­kelők is. Azok, kik nem a harctérről sza­badságoltatlak betegség vagy sebesülés miatt, ilyen segélyben nem részesülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom