Váci Hirlap, 1914 (28. évfolyam, 1-98. szám)

1914-07-15 / 52. szám

VÁC! HÍRLAP 3 5. Barna Bertalan kir. főmérnök ezután rövid beszéd kíséretében átadta a hidat. 6. Végül Vargha államtitkár valóban meg­ható ünnepi beszédet mondott, melynek rövid tartalma a következő volt: Tótfalu község érdeme a hid létesítése, mert szí­vós akaraterejével megteremtette azt, a miről már régen álmodott. De érdemei vannak a vármegyének, Almásyaknak, a minisztériumnak, a kormánynak. Ismerteti, hogy milyen fontos szerepe van a hídnak a körülfekvő négy község fejlődésére nézve Kívánja, hogy a hid 1 ohitótíalu sza­porodására szolgáljon úgy népesedés, mint anyagi boldogulás szempontjából. Kívánja különösen a számban való szaporodást annyival is inkább, mert szomorú statisz­tikai adatok igazolják, hogy 60 évvel ez­előtt 200 lélekkel több volt mint ma. (Ma 2400 a lakosság száma.) Szózatot intézett a tótfalusi magyar me­nyecskékhez, hogy szeressék a piros pozs­gás gyermekeket és minél számosabban úgy mosolyogjanak le az ő ölükből, mint mosolyognak a piros almák a fákról. Ez által elérik majd azt, hogy nem a beván­doroltakból, hanem önmagukból szaporod­nak meg úgy, hogy egészséges magyar hajtásaik elnyúlnak Kárpátoktól az Ad­riáig stb. A sokszor megéljenezett és nagy tet­széssel elmondott beszéd után az előkelő­ségek végig sétálták a több száz ember­rel terhelt hidat, miközben az iskolás gyer­mekek kara énekelt. Ezzel az ünnepség befejeztetett. Utána bankett volt, mely benyúlt az éjszakába. A hidavatási ünnepélyen városunkból is so­kan voltak jelen, kiket különösen az érde­kelt legjobban, a mikor arról volt szó, hogy az uj hídnak mily nagy gazdasági jelentősége lesz majd akkor, ha megépül a folytatása a Duna nagy ágán Vácig. Igaz ugyan, hogy ez még nagyon is a jövő zenéje! P• A. Hát bizony szépen bevonultunk a szálló­ba. Fél kilenc tájban jött egy küldöttség megkérni parancsnokunkat, hogy engedjen bennünket a Kurszalonba, a hova tisztele­tünkre összejött a fürdőközönség. Ez volt a kérés szavakkal elmondva, de gondolat­ban azt kérték, hogy engedjenek bennünket táncolni. És hogy ne más munkájából él­jünk, vezető tanár úrunk s egy másik cserkész zongorázott a jókedvű pároknak... De csak 10-ig. Tovább nem. Parancsnokunk kiadta a jelszót: — Elég volt fiúk, haza aludni . . . Előt­tünk az út . . . És indultunk hazafelé, frissen, elevenen, mintha sohse gyalogoltunk volna, mintha sohse táncoltunk volna. Hja ilyen a cser­készvér. Sötét csúnya este volt. Az eső verte az ablakot, a szél rázta a fákat . . . Ott álltam a szobám ablaka előtt s néztem kifelé. Melettem ismét négy fiú feküdt, mint tegnap, de most tollas puha ágyba. Ugyan hol aludtak jobban . . . Homloko­mat odatámasztottam az ablaküveghez s néztem a sötét éjszakát . . . Fülemben ott zúgott a keringő danája mind halkabban és halkabban. Aztán csak a szél zúgott és én gondolkoztam . . . j — Váci Hírlap szerkesztőjének ; távolléte alatt a szerkesztésért I Borbély István (városháza) fe- ! lelős. ! " ~ Előléptetés. A m. kir. pénzügymi­niszter Solti Gusztáv váci kir. adóhivatali ellenőrt a Vili. fizetési osztályba adóhiva­tali főellenőrré nevezte ki jelenlegi állomás helyén. — Július 17. A váci szomorú emlékű csata 65 éves évfordulóját pénteken reggel ünnepli meg a város hazafias közönsége. Az 1849. július 17-iki vérengző ütközet, mely Paskieviís orosz tábornagy főserege és Görgey visszavonuló csapatai között történt, 1869. év óla nagy ünnepe Vácnak. Az idén a szokástól eltérőleg reggel 8 órakor lesz a hétkápolnánál az elesett honvédek lelki üdvéért a gyászmise, mely után az ünneplő közönség a honvéd­szoborhoz megy, a hol az emlékbeszédet Nyáry Pál joghallgató fogja tartani. — Megvan az alKu. Örvendetes privát levél érkezett Vácra a cs. és kir. hadügy­minisztérium számvevőségétől, Bécsből. A levélben az. áll, hogy Krobaíin hadügy­miniszter a város által kért s a kisváci földek megvásárlására szolgáló 740,000 koronát megadja. Egyben arról is értesít a levél, hogy a cs. és kir. 2. számú vasút ezred Vácra helyezése ügyében a végleges döntés e héten fog megtörténni a bécsi hadügyminisztériumban. Itt említjük meg, hogy a már Vácon tartózkodó vasútas katonák a körülbelül 400 emberből álló zászlóaljat jövő hét folyamára várják a Büki melletti barakokba. Jövő héten már mozgalmas élet lesz Kisvácon s ha mos­tan a 30 emberből is mindig találkozunk egygyel-egygyel, úgy a jövő héttől kezdve a 400 csuka-szürke ruhás katona egészen el fogja lepni kis városunkat. — Halálozás. Egy kedves, szimpatikus és munkaszerető ifjú leány, a sokak által ismert és tisztelt Népi Marcsa, a Ganz- villamosmű váci üzemének pénztárnoknője több mint egy évi kínos szenvedés után vasárnap éjfélkor meghalt. A közbecsülés- ben állott úri leány temetése tegnap dél­után ment végbe őszinte és nagy részvét mellett a róm. kath. egyház szertartása mellett. Nyugodjék békében! — Tenisz-vacsora. Szombaton este a sportegylet csónakházában a teniszezők kitűnően sikerült vacsorát rendeztek. Negy­venen fölül voltak a megjelentek, közülök igen sokan a szépnemből, a mi természe­tesen azt eredményezte, hogy hajnali négy óráig húzla a talp alá valót Kiss Rudi füs­tös bandája. A vacsorát, kecskeméti papri­kás húst egy nagy bográcsban Bárdos tanácsos készítette, mig a túróscsuszát •Olitsek molnár készítette ott a helyszínen. VörösKaKas. Hétfőre virradóra szokatlan mozgás, kiabálás, lövöldözés verte fel úgy két óra tájban a főúti lako­sokat. Kocsik roboglak, rendőrök lövöl­döztek, tűzoltók trombitáltak a pirkadni kezdő hajnalban s a templomokban egyre rémesebben kongattak. Szinte megrettentő, egyhangú robajjal, futva vonultak végig a főút közepén a vasútas katonák őrmeste­rük vezetésével, puskával, tölténytáskával, borjúval felszerelve egy csapatban. Már messziről óriási füst és a fölszálló szikra tömeg jelezte, hogy a Pannónia körül na­gyobb tűzeset van. A Csáky-főúti Kohlmann Ei pót-féle péküzlet sütőhelyisége és az udvari lakóház teteje égett lángokban már két órakor. A padláson lucerna volt s ez füstölt, mig a régi száraz gerendák adták az ijesztő nagy lángol. Az égőház köz­vetlen szomszédjában van Beck Ignác íüszerüzlete s petróleum raktára, melyben vagy 30 — 40 hordó kőolaj volt elhelyezve. A gyorsan megjelent önkéntes tűzoltóság két fecskendővel hatalmas munkát végzett, mert a tűznek az utcára és a szomszédokba való továbbterjedését meg tudta gátolni, pedig ennél a tűznél is sok baj volta víz­hiány miatt. A Duna ugyan elég közel volt, de még mindig nincsen itthon a motoros fecskendő a gyárból, vizkordó lajtosok pedig alig segédkeztek a tűzoltóinknak. Öt óra már elmúlt, a mikorra teljesen lokalizálták a veszedelmet és elvonulhattak a tűzoltók. Általában az egész városban dicsérőleg beszélnek a vasútas katonák emberséges, szép működésükről, a kik az alsó laktanyából futva siettek a vész szín­helyére, hoyy segítségükre legyenek a szerencsétlen embereknek s a vagyon­biztonság felett őrködve, a rendet is fenn­tartották. Meg kell jegyeznünk, hogy a tűznél a honvéd huszárság készültsége is jelen volt, kisebb számban ugyan, mert huszárjaink éppen ezen éjjel érkeztek haza gyakorlatozásukról. A tűz oka. egyéb­ként ezideig még ismeretlen, a kár mintegy nyolezer korona, mely biztosítás útján megtérül. — A vasárnapi football. Vasárnap délután mén mindig a sertéspiaci pályán a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének football csapata, mely a budapesti másodosztályú csapatok harma­dik helyezettje, barátságos mérkőzést tar­tott a V. S. E. I. csapatával. Általában meg kell jegyeznünk a mérkőzésről, hogy ilyen fair lefolyású meccset már régen látott közönségünk. Mindkét csapat higgadtan, szép összjátékkal, tetszetősen dolgozott. Különbség a játéktudományukban nem igen volt s mig a kereskedelmiek a két hátvédjükkel és kapusukkal, addig a mie­ink a csatársorukkal és kapusukkal tűnt ki, bár a többiek is elég jól megállották helyüket. Az első gólt Hercog lőtte az első félidőben, melyet a budapestiek a máso­dikban kiegyenlítettek s maradt is az ered­mény 1:1. Ha László kicsitt éberebb, vagy ha a kereskedelmiek nem lőnek annyit a kapunk fölé, lett volna pár gól különbség. A biró szövetségi ember volt s közmeg­elégedésre működött. Közönség gyéren akadt. A másod-osztályúak mérkőzése elő­zőleg elmaradt. Itt említjük meg, hogy va­sárnap a 33. F. C. I. csapatával fog mér­kőzni a V. S. E. I. csapata a Pokolban a hol az új pály felavatása fog megtörténni A 33-sokkal föltétlenül Zsák kapus jön ki. — A váci hengermalom részvény- társaság lisztárai 50 KgKént. Buzaőr­lemény: Asztali dara AB szám 21 K — fill. — Asztali dara C szám 20 K 70 fill. — Király liszt 0 sz. 20 K 00 fill. — Lángliszt 1 sz. 20 K 50 fill. — Elsőrendű zsemlye­liszt 2 sz. 20 K 20 fill. — Zsemlyeliszt 3. sz. 19 K 90 fill. — Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 19 K40 fill. — Középkenyérliszt 5. sz. 18 K 90 fill. — Kenyérliszt 6. sz. 18 K 40 fill. — Barnakenyérliszt 7. sz. 17 K 40 fill. — 7Vb sz. 15 K - fill. — 73A 12 K — fill. — Takarmányliszt 8. sz. 7 K fillér F. sz. 5 K 40 fill. G. sz. 6 K 80 fill. Ocsú 6 K 50 fill. 50 kilogrmként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom