Váci Hirlap, 1912 (26. évfolyam, 1-100. szám)

1912-01-03 / 1. szám

legtöbbször meghúzta tehát a vészieket, de a bíróságnál kapott is e végett. A városházának gyermeke a Stefi, a rendőrök adlak kosztok ruhát neki, sohase tudták meg az igazi nevét, kapták hát magukat s a ligába tették. Osztálymérnökünk volt régóta Schwanfelder, nyugalomba vonult s helyette jött Winkler. Ilyen se volt Vácon, mióta csak élünk, hogy itthon menjen el lóversenyen pénzünk, futnak a szép lovak a gyakorlótéren, vitték a bankónkat s hazajöttünk éhen. Haverda Mariska Írhatja levelét, Jánosi nem fog rá válaszolni innét, jó helye van neki a váci fegyházba’, sóhaját küldheti csak ő már Nosztrára. Tragor János lett a sportegylet elnöke, de a díszes állást hamar megköszönte. A siketnémáknál arcképet lepleznek, Krakker Kálmán gondnok megérdemlő eztet. Május. Gyermeknap van megint, az urnák ott vannak de a koronácskák csak gyéren pottyannak unják már minálunk ezt a sok pumpolást, egyebet se tegyünk, csak fizessünk folyvást. Doktor Csongor Gergely már nem csak [szerkesztő, a munkáspénztárnál igazgató lett ő. Idegen gyártmányú árukat ne vegyünk, kosarakat fonat a Védőegyletünk, de ez még mind kevés, más is jön még [ehhez, szórakoztatóul zene-estélyt rendez. Hogy itt iskolázott, büszke rá a város, meg is látogatja Vácot Temple János. Egy csomó vasutas el van már helyezve május elsejével miíőlünk Szegedre, Hofhauser és Stahl, Nikoletti, Kruttschitt, szeretetben lesz-e annyi részük mint itt? A váci huszárok megint borozhatnak, doktor Schürger elment Pestre törzsorvos­nak. Iskolába járni olyankor nem való, a mikor székében dühöng a kanyaró, leteszik a vizsgát két-három nap alatt és a sok nebuló szerte-széjjel szaladt. Nikitits számtiszt lett, százados már Szánthó, huszároknál őrnagy lett Jankovich László A vasutasoknál előléptek sorban: Boross,Sommer, Baros,Hollósy ésHoffmann, Kruttschnitt, Schöpflin, Endre, Rajz, Zeller, [Emerich, Vácon ezeket mind nagyon jól ismerik. Doktor lett Remes is, aztán kinevezték, biróságnál van már, otthona Kecskemét. Nem jó „Az Ujság“-ban erősen cikkezni, hamar kijár érte egy kisebb fegyelmi, Haraszti Ernővel történt meg a dolog, földünk azért tovább csak épen úgy forog. Több mint egy millió aktát irt le tisztán tizenkét év alatt minálunk Kmetty István közel kétszáz kérvényt adott ő postára, a mig kinevezték végre valahára. Húszezer korona a régi iskola, püspökünk megvette s polgári jött oda. Rappensberger Andor főerdőlanácsos, kőkertben ünnepli ezért a félváros. A kis ovodások majálisra mennek le a lövődébe vig zeneszó mellett. Hogy Borovi Matild szerelmes volt, — . [mondják —, egy májusi napon agyonlőtte magát. * , Június. Derék tűzoltóink kongresszuson vannak Veszprém városában, a hol tapasztalnak, A tüdőgümőkórt szövőgyárunk ontja, egyik közgyűlésen Haraszti ezt mondja, Lobi igazgató haragszik is érte, folytatódik ez még, mi lesz majd a vége? A Váci Közlönyt se Koncz József szerkeszti, más helyet jelölt ki a püspökünk neki, helyébe jött Borsos, aztán Nitsch karkáplán, az ilyen jó stallum sose marad árván. Lent van Budapesten a váci Dalárda a Védőegyletnek a meghívására, gróf Apponyi előtt karban énekelnek, tapsolt is Apponyi a szép énekeknek. Ugyanezen napon volt evezős verseny rengeteg nép előtt a Margitszigeten, háromszor indultak a váci gyerekek, de a három számban csak egyszer nyer­hettek, mindezek dacára Vácé a dicsőség, mert a bécsieket csúfosan legyőzték. A pestvármegyei pénzintézetiek idejöttek hozzánk, de vájjon hát minek ? Közgyűlést tartanak s átmennek Pokolba Donoviíz elnökkel — megvan minden oldva. Beütött a villám Saxlehner gyárába, de eloltották a tüzet hamarjába’. Vizet akart vinni Perczián kocsisa, befúlt a Dunába, nem jött többé vissza. Ferdinand bolgár cár Vácon járt a nyáron, főnökünkkel cseveg kint az állomáson. Á hajóra jegyet bizton egy se váltott, erre mentek mégis a német postások, Pestre igyekezett ő velük a hajó, hocholt is utánuk az Almásy Manó. Meleg volt a nyáron s a levegő fülledt, csődöt mondott Kvell is, rosszul ment az [üzlet. Baitner századost elhelyezték Vácról, de visszajött hozzánk ismét Benkő Sándor. Most a nyáron múlt el negyven éve annak, hogy jó egészségben mindig tanítanak a Fodor-pár s Vörös, kiket ünnepelünk, hálás lehet nekik városunk, nemzetünk. Doktor Csősz Imrének jubileumára összegyülekezett a sok tanítványa, ötven esztendeje tanitgatott ő már, ritka az országban az ily öreg tanár. Szolnokon vannak már s a Tiszán eveznek többféle hajóban a váci gyerekek, ötször állnak starthoz s mindannyiszor [nyernek, Tóth koma vívott ki legszebb győzedelmet. Július. Nemcsak az oltáshoz tudnak a tűzoltók, előadják szépen most a „Sárga csikó**-!. Le vannak macskázva, nem kell nekik horog, Vácnál vesztegelnek a vas monitorok. Részletekre adta Zilzer a kabátot, a másvilágra már ő is jegyet váltott. Az Úristen előtt mindenki egyforma, meghalt Bertholdgróf is, ki gondolta volna ? Megint Vácon van a dunai regatta, de a versenyt itten sok hajó feladta, unalmas volt nagyon, majdnem mind row­[ower, ilyenből nem kérünk, ez bizony nem kóser. Vác ötszáz koronát, püspökünk kétezret küldött el a szegény kesskemétieknek, Takarék is adott száz koronát nekik, a tönkrement népek bizony megérdemlik. Csata évforduló július tizenhét, ezt a napot nálunk meg is ünnepelték. Sinus se kell többé, csak úgy ritkán néha, nyugalomba vonult már Arányi Béla, Vincze és Agárdi szintén piaristák a váci rendházat mindketten itthagyták, de jött a helyükbe két derék tanerő, az egyik Károlyi, másik Németh Jenő. Az ügyvédből épen elegendő van itt, nem látjuk már Vácon doktor Timafalvit. Azt mondja mindenki, hogy nem volt rossz [úszó, mégis Dunába fúlt a kis Gucsik László. Rengeteg soká’ él a sas és a héja, száz év után nyílt ki püspök agavéja, nézi a sok ember, hisz’ ez csak egyszer van két emberöltőn át, igy mondja ezt Czermann. Egy hatosért visz föl Bukiba a motor, van esze Herczognak, so’sem volt ő botor. Szentszéki ülnök lett Scbandl igazgató, jó pap és hazafi, épen odavaló. Ráment egy hajóval Báthory a láncra, persze hogy fölfordult s bőrig ál volt ázva. Augusztus. Veszekedés van a Sportegyesületben, azt hinné az ember, hogy még majd szét­[rebben, de később azután ismét béke leszen, a jó sporttagok csak örülhetnek ezen. Több mint harminc éve volt a helye ottan, a honnan költözik a Kaszinó mostan, Tragor új házába mennek fel a tagok s megvesznek egy csomó remek bútorzatot. Kint a temetőben megint egy uj hant volt a kit ez befödött, az Ursziny Arnold. Porban és piszokban többé már nem já­[runk, száz embert megbüntet Kálló kapitányunk. Nagy csendben mondta el Skultéty Pál [atya az aranymiséjét augusztus hónapba’. Árvák a fegyencek, nincsen görög papjuk, meghalt már Kurjakov, többé őt nem látjuk, A vásártér ügye nagy lépést tett ismét, mikor a szerződést káptalanhoz küldték, lesz tán' parcellázás, hogyha megegyeznek az egész Vác város fog örülni ennek. Siratják szülei a kis Kovács Jánost, befúlt a Dunába, ki dolgozik már most? Csornád falujában nagy gyilkosság történt, Matejkót és nejét egy éjjel megölték, a csendőrség nyomoz s hamar el is fogják a megholt Matejkó testvérét, a Zsuzskát. Autója rohan József főhercegnek,, Szemerád rendőrünk ennek integethet. Mivel a város uj szabályokat hozott, sztrájkolni akarnak a fiakkerosok. Berthold lakásába betörtek egy este, a kapun ki őket Meiszner eresztette. „Piros bugyelláris“-t adja mostan elő a legényegyletben egypár műkedvelő. Az egész lakosság régi óhajtása, hogy legyen polgári a fiúk számára, az ősszel azután végre megnyitották, tanítja is Trcska már az első osztályt. A nagy hirt mindenki borzadva fogadta, kolerában halt meg a csámpás Krivacska, előtte való nap még sírokat ásott, zöld paradicsomtól látott másvilágot. A siketnémáktól áthelyezték Vargát, Zsemberyt s Kákonyit pedig idehivták. Pfeifermann Nándor az új tanító neve, Kisvácon tanít már, oda van helyezve. Sik Sándor tanárunk elment Budapestre, civil professzorok vannak itt helyette. Hittanból se fog már megbukni több diák mivelhogy doktorCsőszt ősszel nyugdíjazták, szomorúan ment el, ismert itt mindenkit, három egész vaggon vitte a könyveit. Szeptember. Ha nincs Gajárynak lélekjelenete, egy részeges ember kárt tett volna benne. A színházba bizony több nép is belefér, a mikor itt játszott, igy sóhajtott Fehér. Kertészünk is meghalt, az öreg Czifferszky, Horváth Sándor lett az ő utóda neki. A Nap pesti újság egy hírrel tele van, 'kegyetlen házi úr Pesten Pápa Herman. Ily remek darabot se láthat akárki,

Next

/
Oldalképek
Tartalom