Váci Hirlap, 1907 (21. évfolyam, 1-102. szám)

1907-01-16 / 5. szám

Váci Hírlap 3 János, Meiszner Rudolf, Tragor Károly, Mil- tényi Aurél 10—10 K, czv. Bakonyi Kálmánná, Jäger Gyula, Jelinek Ágoston, Perczián G., Kopunecz József, dr. Magas Árpád, dr. Forgó Kálmán, Tragor Ernő, Hufnagel Imre, Velzer Kálmán fiai 5 — 5 K, Virter Lajos nagyprépost, Hornung Albert, Scheffer András, Kliment Já­nos, Schmidt Ferenc 4—4 K, Schubert Au­guszta, Docskal Béláné, Hencsey József, N. N. Kubinyi Géza, Tóth M. Schimalcsik Károly 3 — 3 K, Heidfeld Alajos, dr. Preszly Elemér, Góts J. Viktor, Völgyi János, Prohászka Ka­mii, Tauber Richard, Tauber Vilmos, Szenczy M. Gergely József, Horváth Kálmán, Nagy Sándor. Mihalovits Ferenc, Simák József, Pet- riszin János, Nikitits Sándor, Borbély István, Korpás Lajos, Síinger Lujza, özv. Greff Fe rencné, N. N.. N. N„ N. N., N. N., N. N., N. N. , N. N. 2-2 K, Parti János, Huszár Antal, Németh Jánosné, Joó Imié, Boday Aurél, Való Ignácné, Hevér Jánosné, Prazsák Jánosné, Saub István, Obermajer Lőrinc, Való Sándor 1 -1 K, N. N. 60 f, N. N. 40 f. A nemes lelkű adakozóknak hálás köszönetét fejezi ki az egyesület, elnöksége. — A tűzoltók bálja Szombaton tartották tűzoltóink szokásos évi táncmulatságukat élénk részvéttel. Táncosnőben és táncosban nem volt hiány, a jókedv pedig hatványozott mértékben volt meg. Szólt is reggelig a zene s a táncnak csak a késő reggel vetett véget. De csak a táncnak ! Mert a miiyen kitartók tűzoltóink a munkában, olyan kitartók a mutatásban rs. Hangos jókedvüknek csak a vasárnap déli harangszó vetett végett. Az erkölcsi siker mel­lett nem megvetendő az anyagi siker sem. A tiszta jövedelem a tűznél szerecsnétlenül járt tűzoltók segélyalapta javára fordittatott. Felül- ífz,ettek : Inczédy Soma, Tragor Károly, Täuber Ferenc, Bunyata Vince, dr. Forgó Kálmán 10 — 10 K, Jäger Gyula 5 K, Hornung Albert 4 K, Mischler Kornél 3 K. 80 f. Borbély Ist­ván, Mihalovics János, Solymosy László, Polla- csek Istvánná 3 — 3 K, Csányi István, Vogl Ferenc 2 K, 80 f, Bóday Aurél, Fazekas Imre, Saáry Pál, Tabacska Mihály, Schmiedt Ferenc, er. Virter Lajos, Gseko István, Tóth Ferenc, Pollák Henrik, Jeremiás Pál, Korpás Lajos, Gábriel János. Szlovik Flóris Quell Ferenc, Dékán Péter, ifj. Paczolt Ferenc 2—2 K, N. N., Meleg György 1 K. 80 f, Ivánovics János, Mohaupt Ferenc 1-1 K. 60 f, Móczik József, Bach Antal, 1 K 20 f, Bábi Mihály, Kremmer József, Szabó István, Malik István, Simon Sándor 1 — 1 K, Stark György, Paczolt Ferenc, Horniczky István, Tóth Lajos, Molitor János, Bernát Géza, N. N., Medve József, Hevér Ist­ván 80-80 f, Csorba András, Cservenák La­jos 60 — 60 f, Renner Nándor 20 f. Mely szi­ves adományokért ez úton is há’ás köszö­netét mond a tűzoltóság. — A líceum hangversenye. A napokban fogják szétküldeni a líceumi hangversenyre szóló meghívókat. Az érdekes programm sze­rint művészi élvezetben lesz része az intelli­gens közönségnek. A szereplő személyek után nemcsak művészi színvonalú, de határozottan művészi előadást várhatunk. Belépő jegyek: személyenkint a négy első sorban 3 K, a többi ülőhely 2 K, ifjúsági jegy álló helyre 1 K, családjegy 5 K. Felül fizetése arra tekintettel, hogy a líceum felolvasási költségeinek fedezé­sére fordittatnak köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a bizottság. A hangverseny január 27 én vasárnap este nyolc órakor lesz a Kúria nagytermében a következő műsorral: 1. a) Brahms, FI-moll Rapszódia, b) Faga- nini—Liszt, Etude . . . Előadja Regéczy Mar­git. 2. 'Verdi, IV. felvonás Adagio a Trouba­dour operából, előadja Fries Relly énekmű­vésznő. 3. Vienxtemps, IV. Concert. Előadja Regéczy Ilonka hegedűművésznő, zongorán kiséri Regéczy Margit zongoraművésznő. 4. Szavalat. Tartja Borsodg Ferenc. 5. Liszt F., XIV. Magyar Rapszódia. Előadja Regéczy Margit zongoraművésznő. 6. Leoncavallo, Bajazzroból a Madárdal. Énekli Fries Relly énekművésznő, zongorán kiséri Zeller Frigyes. 7. a) Tartini. Ördögtrilla, b) Wienjaloski, Tarantella. Előadja Regéczy Ilonka hegedű­művésznő, zongorán kiséri Regéczy Margit zongoraművésznő. — Elgázolt vasúti munkások. Halálos sze­rencsétlenség ért tegnap, hétfőn délután két vasúti pályamunkást a vác-verőcei vonalrészen. Stil András és Horovics József több társukkal havat távolítottak el a vonalon. Négy órakor i befejezték munkájukat és indultak haza, Verő­cére. A munkavezető a sínek mellett ment, Stil és Horovics a sinek közt. Verőcéről egy tehervonat jött velük szembe, az elől átmen­tek a másik vágányra, de nem vették észre, hogy ezen pedig Vác felől 70 kilométer se­bességgel egy próba vonat száguld feléjük. A vonat elérte a két munkást és elütötte mind­kettőjüket. A szerencsétlen emberek halva maradtak a pályatesten. Egy fél óra múlva a hatóság ott volt a helyszínén és konstatálta, hogy a munkásokat saját hibájokból érte a halálos szerencsétlenség. Minkét munkás nős, több gyermek atyja volt. Ma temetik őket Verőcén. — Leforrázta magát. Fischer Dávid Zrí­nyi-utcai baromfikereskedő csütörtökön reggel elment hazulról, hogy üzlete után nézzen. Nem maradt otthon csak a felesége, kis gyer­mekei és a cseléd. A cselédnek is dolga volt, nem vigyázhatott a kis gyermekekre, az anya pedig a legkisebb leányt szoptatta. A kis két éves Fischer Sarolta maga játszogatott a kony­hában hátrafelé mászkálva. Egy fazék forró viz volt a tűzhely mellett s a kis leány háttal menve, hanyatt bele esett a forró vízbe- Óriási kínokat szenvedett s pénteken este bele is halt sebeibe. A járásbíróság fölboncoltatta a kis tetemet s miután kihallgatta a szülőket, a megindított eljárást is beszüntette. — A váltó aláírás. Egy életbiztosító társa­ság ügynöke beszélte az alábbi kis történetet: Egy fóti parasztgazda biztosítási ajánlatot tett társaságunknak. Az ajánlási Ívnek van egy kérdőpontja, mely így szól: Van-e a csa­ládban elmebeteg ? Az atyafi megfelelt e kérdésre s a követ­kezőképen töltötte ki a rovatot: — Nem vót, instálom, egy se. Sem az apám, se az anyám, se az öregapám. se az öreg anyám. Se az asszony apja, se az öregapja. Egyedül az én eszemet vette el a jóságos Isten, mikor sógoromnak aláírtam a váltót. — Miért nem hallotta? A büntető járás­bíróság előtt egy becsületsértési pórt tárgyal­tak. Kalapos Antalt ugyanis szörnyű módon megsértette az ő szomszédja, azt mondván a becsületes polgárnak, hogy nem illik rá a „be­csületes jelző.“ Nosza nyomban bepörölte a nagy sértés miatt a szomszédot, a kitől a mai tárgyaláson megkérdezte a biró : — Hát sértette maga Kalapost ? — Nem én, kérőm. Erre ellőállott a tanú, a kitől tudakolja a biró : — Hallotta maga, hogy mit mondott ez az ember Kalaposnak. — Nem hallottam én kérőm alásan mert épen akkor jelenleg ott a pipára gyújtottam. — Uj hasznos madarak. Párisban ezelőtt öt évvel hasznos egyezményt kötöttek a világ összes művelt nemzetei: megállapították, hogy melyik madár hasznos a mezőgazdaságra s azok pusztítását minden állam törvényhozása törvényben tiltotta meg. Most újabban öt uj madárfajt vettek fel ezek közé: 1. Vörös vércse, Közönséges vércse, Szélverő, Széltapo­gató, Nyeritő. 2 Kék vércse, Hamvas vércse, Vöröslábu vércse, Szürke vércse, Palavércse. 8. Fehérkörmü vércse, Sárgakörmű vércse. 4. Fehérgólya, Közönséges gólya, Czakó, Eszterág, Gagó, Koszta. 5. Fekete gólya, Erdei gólya. — Darányi miniszter ezt a körrendeletét közölte városunk tanácsával is. Ezentúl tehát a ki eze­ket a hasznos madarakat pusztítja, lövi, vagy elfogja, Korpás Marci bátyánk kegyelmet nem ismerő szigorú pénzbírságával sujtatik. — Ingatlanforgalom Vácon és vidékén. A váci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén a lefolyt héten a követ­kező ingatlanok kerültek átírás alá. Vácon : Gynlics Istvánná eladta a váci 4877 — 4881 hrsz. ingatlant özv. Mároki Andrásnénak 200 K-ért. — Pápa Sándor eladta a váci 9093 hrsz. ingatlant Rnsócky Jánosnak 400 K-ért. Vidékén: Ifj. Volentics Tamás eladta Serfőző Mihálynak összes ingatlanainak felét ajándékba. — Özv. Laluska Mibályné eladta a galgagyörki 92 hrsz. ingatlant Tahy Istvánnénak 60 K-ért. — Weiner László eladta a váckisujfalusi 968 hrsz. ingatlant Rell Jánosnak 960 K-ért. — Jarács János eladta a zsidói 51, 52 hrsz. in­gatlant Jaracs Máriának 400 K-ért. — Ifj. Szűcs Sámuel eladta az őrszentmiklósi 2479 hrsz. ingatlant Szűcs Istvánnak 100 K-ért. Tóth András eladta az őrszentmiklósi 2086 hrsz. ingatlant Szűcs Istvánnénak 26 ) K-ért.— Sziráki István eladta a dunakeszi 587 hrsz. in­gatlant Jakoblyer Bsedomiernek 437 K-ért. — Sipos Ferenc eladta a dunakeszi 50 hrsz in­gatlant Mogony Jánosnak 1700 K-ért. — A magyar lovaregylet eladta a dunakeszi 2380,6 hrsz. ingatlant Taegel Róbertnek 600 K-ért. — Margetán János eladta a püspökhatvani 2038/2 hrsz. ingatlant Pauer Ferencnének 150 K-ért. — Karvász András és neje eladták a galga- mácsai 23 hrsz. ingatlant Gast Istvánnak 200 K-ért. — Mintatelepnek ismeri minden szőlőbir­tokos a „Milleniumtelep“-et Nagyőszön, To- rontálmegye és a legnagyobb bizalommal ren­deli ott szőlőoltványszükségletét, mivel a leg­jobb és minden tekintetben lelkiismeretes ki­szolgálásról meg van győződve. Vagy magyar, vagy német, vagy román, vagy szerb hyelvű •főárjegyzékét, mű mellékletekkel díszítve, a ke- zelőség ingyen és bérmentve küld. — A Váci hengermalom részvény- társaság: lisztárai ÍOO kgrmként: Buzaörlemény : Asztali dara A B szám 26 K 10 till. — Asztali dara C szám 24 K 30 fill. - Királyliszt 0 sz. 25 K 60 fill. — Lángliszt 1 sz. 24 K 40 fill. — Elsőrendű zsemlyeliszt 2. sz. 23 K 90 fill. — Zsemlye­liszt 3. sz. 21 K 60 fill. — Elsőrendű kenyér­liszt 4. sz. 20 K 60. fill. — Középkenyérliszt 5. sz 19 K 60 fill. -— Kenyérliszt 6. sz. 18 K 60 fill. — Barnakenyérliszt 7. sz. 17 K 20 fill. 7 ‘/.2. sz. 15 K 60 fill. — 73/4. sz. 14 K 80 fill. — Takarmányliszt 8. sz. 12 K 40 fill. — Korpa finom F sz. 9 K 60 fill. — Korpa goromba G sz. 10 K 00 fill.— Ocsú 9 K— fill. — Kon­koly 8 K 50 fill. — Bükköny 12 K — fill. — Pelyva zsákja 1 K. — Rozsőrlemény : 0. sz. 21 K 80 fill. — I. sz. 19 K 80 fill. —. Eri. 19 K 20 fill. — II. sz. 18 K 10 fill. - II. B sz. 16 K 50 fill. — III. sz. 15 K 60 fill. — Fkl. — K — fill. — Rkorpa 11 K — fill. N yilt-tér. GYERMEK I LISZTJE j csecsemők lábbaoozók, gyomorbajosok re Szere ű legjobb alpesi fejet tartalmazza. , §j Gyermekápolásról ismertető iratokat ingyen küld NESTLÉ m Bécs.l.Biber-strdsse 11. Kapható mindenütt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom